Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019

Back to issue

Metabolic nephropathy in children: gender features of oxalate excretion, relationship with oxidative stress severity and antioxidant defense system

Authors: Айб Н.Р.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: дослідити гендерну залежність рівня екскреції оксалату при метаболічній нефропатії в дітей, стан оксидативного стресу й системи перекисного окиснення залежно від вираженості його екскреції. Матеріали та методи. У дослідження включено 176 дітей з оксалатною нефропатією та 84 практично здорових дітей. Проведене клінічне, інструментальне й лабораторне обстеження. Визначався рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів (дієнових кон’югатів, малонового діальдегіду) та активність ферментів антиоксидантного захисту (глутатіону відновленого, глутатіон-пероксидази й каталази сироватки), проводився аналіз перекисного окиснення білків (альдегідо- й кетонопохідних динітрофенілгідразонів нейтрального й основного характеру). Результати. Рівень екскреції оксалатів і співвідношення оксалату/креатиніну в ранішній сечі в пацієнтів із метаболічною нефропатією є вірогідно вищим, ніж у групі контролю (р < 0,05). Абсолютний ризик виявлення високої й помірної секреції оксалатів у дівчаток на 62,0 % вищий, ніж у хлопчиків (p < 0,05). Помірне й високе співвідношення оксалату/креатиніну встановлено у 57,0 % дівчаток порівняно з 27,0 % хлопчиків. Низькі значення екскреції креатиніну й співвідношення оксалату/креатиніну частіше виявлялись у хлопчиків (p < 0,05). В усіх пацієнтів із метаболічною нефропатією спостерігалося вірогідне підвищення рівня альдегідо- й кетонопохідних нейтрального характеру (р < 0,05) порівняно з практично здоровими особами; встановлено вірогідне підвищення рівня альдегідо- й кетонопохідних основного характеру порівняно з контролем при помірній і високій екскреції оксалатів (р < 0,05). Помірна й виражена оксалатурія в дітей із метаболічною нефропатією супроводжувалась зниженням рівня плазмового й еритроцитарного малонового діальдегіду порівняно з відповідним показником у групі хворих із незначною оксалатурією (p < 0,05). У пацієнтів із метаболічною нефропатією активація процесів перекисного окиснення ліпідів супроводжувалась вірогідним зниженням концентрації супероксиддисмутази й підвищенням активності каталази й глутатіонпероксидази порівняно з контрольною групою (p < 0,05). Більш виражене підвищення рівня перекисного окиснення ліпідів встановлено в дітей із більш високим рівнем оксалурії (p < 0,05). Висновки. Існує гендерна залежність рівня екскреції оксалату при метаболічній нефропатії, стан оксидативного стресу й системи перекисного окиснення залежить від вираженості ранкової екскреції оксалатів.

Цель: исследовать гендерную зависимость уровня экскреции оксалата при метаболической нефропатии у детей, состояние оксидативного стресса и системы перекисного окисления в зависимости от выраженности его экскреции. Материалы и методы. В исследование включено 176 детей с оксалатной нефропатией и 84 практически здоровых детей. Проведены клиническое, инструментальное и лабораторное обследования. Определялся уровень продуктов перекисного окисления липидов (диеновых конъюгатов, малонового диальдегида) и активность ферментов антиоксидантной защиты (глутатиона восстановленного, глутатион-пероксидазы и каталазы сыворотки), проводился анализ перекисного окисления белков (альдегидо- и кетонопроизводных динитрофенилгидразонов нейтрального и основного характера). Результаты. Уровень экскреции оксалатов и соотношение оксалата/креатинина в утренней моче у пациентов с метаболической нефропатией были достоверно выше, чем в группе контроля (р < 0,05). Абсолютный риск высокого и умеренного уровня экскреции оксалатов у девочек на 62,0 % выше, чем у мальчиков (p < 0,05). Умеренное и высокое соотношение показателя оксалата/креатинина установлено у 57,0 % девочек по сравнению с 27,0 % мальчиков. Низкие значения экскреции креатинина и соотношение оксалата/креатинина чаще выявлялись у пациентов мужского пола (p < 0,05). У всех пациентов с метаболической нефропатией наблюдалось достоверное повышение уровня альдегидо- и кетонопроизводных нейтрального характера (р < 0,05) по сравнению с практически здоровыми лицами; установлено достоверное повышение уровня альдегидо- и кетонопроизводных основного характера при умеренной и высокой экскреции оксалатов (р < 0,05). Умеренная и выраженная оксалатурия у детей с метаболической нефропатией сопровождалась снижением уровня плазменного и эритроцитарного малонового диальдегида по сравнению с соответствующим показателем в группе больных с незначительной оксалатурией (p < 0,05). У пациентов с метаболической нефропатией активация процессов перекисного окисления липидов сопровождалась достоверным снижением концентрации супероксиддисмутазы и повышением активности каталазы и глутатионпероксидазы по сравнению с контрольной группой (p < 0,05). Более выраженное повышение уровня перекисного окисления липидов установлено у детей с более высоким уровнем оксалурии (p < 0,05). Выводы. Существует гендерная зависимость уровня экскреции оксалата при метаболической нефропатии, состояние оксидативного стресса и системы перекисного окисления зависит от выраженности утренней экскреции оксалатов.

Background. The purpose was to investigate gender features of oxalate excretion in metabolic nephropathy, the state of oxidative stress and antioxidant system, depending on oxalate excretion. Material and methods. One hundred seventy-six children with oxalate nephropathy and 84 healthy children were included in the study. Clinical, instrumental and laboratory methods were used. The level of lipid peroxidation (diene conjugates, malondialdehyde) and antioxidant protection enzyme (redox glutathione, glutathione peroxidase and serum catalase), and peroxidation of proteins (neutral and basic aldehyde and ketone derivatives of dinitrophenylhydrazone) were evaluated. Results. The level of oxalate excretion and oxalate/creatinine ratio in the first void urine of patients with metabolic nephropathy was significantly higher vs. control group (p < 0.05). The absolute risk of high and mode­rate oxalate excretion in girls was 62.0 % higher than that of boys (p < 0.05). The moderate and high oxalate/creatinine ratio was found in 57.0 % of girls and in 27.0 % of boys. Low levels of creatinine excretion and oxalate/creatinine ratio were detected in male patients (p < 0.05). All patients with metabolic nephropathy had significantly increased level of neutral aldehyde and ketone derivatives (p < 0.05) compared to control group. The level of basic aldehyde and ketone derivatives was significantly increased compared to controls in moderate and high oxalate excretion (p < 0.05). Moderate and severe oxalaturia in children with metabolic nephropathy was associated with a decreased plasma and erythrocytic malondialdehyde level compared to control group with mild oxalaturia (p1 < 0.05). In patients with metabolic nephropathy, the activation of the lipid peroxidation was accompanied by a significant decrease in superoxide dismutase, increased activity of catalase and glutathione peroxidase vs. control group (p < 0.05). Conclusions. There is gender dependence between the level of oxalate excretion in metabolic nephropathy; the state of oxidative stress and the system of peroxide oxidation depends on the intensity of first void urinary excretion of oxalates.


Keywords

метаболічна нефропатія; оксалурія; оксидативний стрес; антиоксидантний захист

метаболическая нефропатия; оксалурия; оксидативный стресс; антиоксидантная защита

metabolic nephropathy; oxaluria; oxidative stress; antioxidant system


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Harambat J., Kunzmann К., Azukaitis К. et al.; 4C Study Consortium. Metabolic acidosis is common and associates with disease progression in children with chronic kidney disease. Kidney Int. 2017. Vol. 17. P. 30330-30337.

2. Bevill M., Kattula А., Cooper C.S. et al. The Modern Metabolic Stone Evaluation in Children. Urology. 2017. Vol. 101. P. 15-20.

3. Lumlertgul N., Siribamrungwong M., Jaber B.L., Susantitaphong Р. Secondary Oxalate Nephropathy: A Systematic Review. Kidney Int. Rep. 2018. Vol. 3. № 6. P. 1363-1372.

4. Taylor J.C., Martin H.C., Lise S. et al. Factors influencing success of clinical genome sequencing across a broad spectrum of disorders. Nat. Genet. 2015. Vol. 47. № 7. P. 717-726.

5. Ma C.M., Lin L.H., Chang H.Y. et al. Association of congenital anomalies with fracture of spine, trunk, and upper and lower limbs among young people: A population-based matched cohort study in Taiwan. Medicine (Baltimore). 2017. Vol. 96. № 36. P. 7980.

6. Konkoľová J., Chandoga J., Kováčik J. et al. Severe child form of primary hyperoxaluria type 2 — a case report revealing consequence of GRHPR deficiency on metabolism. BMC Med. Genet. 2017. Vol. 18. № 1. P. 59.

7. Шестаев А.Ю., Паронников М.В., Протощак В.Ви дрМетаболизм оксалата и роль oxalobacter formigenes в развитии мочекаменной болезни. Экспериментальная и клиническая урология. 2013. № 2. С. 68-73.

8. Neuhaus T.J., Belzer Т., Blau N. et al. Urinary oxalate excretion in urolithiasis and nephrocal cinosis. Arch. Dis. Child. 2000. Vol. 82. P. 322-326.

9. Papadopoulou-Marketou N., Chrousos G.P., Kanaka-Gantenbein С. Diabetic nephropathy in type 1 diabetes: a review of early natural history, pathogenesis, and diagnosis. Diabetes Metab. Res Rev. 2017. Vol. 33. № 2. doi: 10.1002/dmrr.2841.

10. Latchoumycandane C., Nagy L.E., McIntyre T.M. Chronic ethanol ingestion induces oxidative kidney injury through taurine-inhibitable inflammation. Free Radic. Biol. Med. 2014. Vol. 69. P. 403-16.

11. Wongmekiat O., Peerapanyasut W., Kobroob А. Catechin supplementation prevents kidney damage in rats repeatedly exposed to cadmium through mitochondrial protection. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 2018. Vol. 391. № 4. P. 385-394.

12. Abdelhalim M.A., Qaid H.A., Al-Mohy Y. et al. Effects of quercetin and arginine on the nephrotoxicity and lipid peroxidation induced by gold nanoparticles in vivo. Int. J. Nanomedicine. 2018. Vol. 13. P. 7765-7770.

13. Nara А., Yajima D., Nagasawa S. et al. Evaluations of lipid peroxidation and inflammation in short-term glycerol-induced acute kidney injury in rats. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 2016. Vol. 43. № 11. P. 1080-1086.

14. Alhusaini A.M., Faddah L.M., Orabi El. et al. Role of Some Natural Antioxidants in the Modulation of Some Proteins Expressions against Sodium Fluoride-Induced Renal Injury. Biomed. Res Int. 2018. Vol. 28. P. 803.

15. Albert А., Tiwari V., Paul Е. et al. Oral administration of oxalate-enriched spinach extract as an improved methodology for the induction of dietary hyperoxaluric nephrocalcinosis in experimental rats. Toxicol. Mech. Methods. 2018. Vol. 28. № 3. P. 195-204.

16. Игнатова М.СДетская нефрологияРуководство для врачей. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Мед. информ. агентство, 2011. 696 с.

17. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. Москва: Медиа-сфера, 2004. 312 с.

18. Борисова Т.П. Гипероксалурия и оксалатно-кальциевая кристаллурия: механизмы развития и возможности коррекции. Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. 2016. Т. 9. № 3. С. 53-37.

19. Шахристова Е.В., Степовая Е.А., Иванов В.В. и др. Окислительная модификация белков и система глутатиона в адипоцитах при сахарном диабете. Бюллетень сибирской медицины. 2014. Т. 13. № 3. С. 84-90.

20. Зверев Я.Ф., Жариков А.Ю., Брюханов В.М. и др. Модуляторы оксалатного нефролитиаза. Ингибиторы кристаллизации. Нефрология. 2010. 1(14). С. 29-49.

Similar articles

Features of atopic dermatitis in children with oxalic acid dysmetabolism
Authors: Стоєва Т.В., Решетіло Л.В., Рижикова Т.І., Прохорова С.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Child`s Health" Том 13, №2, 2018
Date: 2018.05.24
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Renal Parenchymal Hypoxia in Young Children in the Period of Complete Remission of Acute Uncomplicated Pyelonephritis without Renal Impairment
Authors: Lukianenko N.S. - State Institution «Institute of Hereditary Diseases of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Department of Epidemiology of Congenital Hereditary Diseases, Lviv, Ukraine; Kens K.A. - Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Department of Pediatric Surgery, Lviv, Ukraine; Petritsa N.A. - State Institution «Institute of Hereditary Diseases of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Department of Epidemiology of Congenital Hereditary Diseases, Lviv, Ukraine
"Kidneys" 2 (16) 2016
Date: 2016.05.19
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
Influence of phytotherapy on metabolic status and urine microbiota in patients with urolithiasis —  calcium oxalate nephrolithiasis after shock wave lithotripsy
Authors: Шевчук О.О.(1), Кушніренко С.В.(2), Возіанов О.С.(2), Кушніренко О.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Kidneys" Том 8, №3, 2019
Date: 2019.09.04
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
Dysmetabolic nephropathy as a risk factor of pylonephritis in children
Authors: Вакуленко Л.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 13, №1, 2018
Date: 2018.04.11
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue