Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019

Back to issue

The effectiveness of ozone therapy as a non-drug method for treatment of initial caries of permanent teeth in children

Authors: Олійник Р.П., Рожко М.М., Хабчук В.С.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета — визначення ефективності ізольованого застосування озону з метою лікування початкового карієсу постійних зубів у дітей різних вікових груп. Матеріали та методи. Досліджені 60 пацієнтів віком від 6 до 15 років, лікування вогнищ початкового карієсу яким проводили за допомогою апарата Ozone DTA/Ozonymed. Для оцінки структурної резистентності емалі до дії кислотного чинника застосовувався CRT-тест. Резистентність емалі до ураження карієсом визначали за допомогою модифікованого ТЕР-тесту. Статистичне опрацювання отриманих результатів дослідження проводилося в програмному забезпеченні Microsoft Excel 2017 із використанням середньоарифметичних показників, середньоарифметичних відхилень, коефіцієнтів кореляції Пірсона, Спірмена та точково-бісеріальної кореляції. Результати. Результати аналізу початкового топографічого розподілу каріозних уражень серед обстежених свідчили про статистично вищу (р ≤ 0,05) частоту ураження фісур жувальних зубів (36,67 %) порівняно з ділянками патології іншої локалізації. Вогнища початкового карієсу в 58,33 % обстежених були виявлені в ділянці зубів верхньої щелепи, у 46,67 % — нижньої щелепи. Протягом першого місяця лікування спостерігалося зменшення кількості хворих із максимальним і високим ризиком прогресування карієсу на 3,33 та 5,0 % відповідно. А через три місяці було задокументовано зменшення на 49,98 % кількості хворих із високим ризиком прогресування карієсу. Отримані дані свідчать про позитивний ефект озону з точки зору підвищення показників резистентності емалі, однак у жодного пацієнта не вдалось досягти повної редукції каріозної плями, хоча в значного відсотка обстежених дітей відмічалось зменшення її розмірів до таких, що статистично відрізнялися від первинних (р < 0,05). Висновки. Обґрунтована доцільність реалізації немедикаментозних методів лікування та профілактики початкового карієсу уже на ранніх стадіях вторинної мінералізації за умов ідентифікації перших клінічних проявів каріозної патології, однак ізольоване застосування озону при лікуванні початкового карієсу в дітей є недостатньо ефективним.

Цель — определение эффективности изолированного применения озона с целью лечения начального кариеса постоянных зубов у детей разных возрастных групп. Материалы и методы. Исследованы 60 пациентов в возрасте от 6 до 15 лет, лечение очагов начального кариеса которым проводили с помощью аппарата Ozone DTA/Ozonymed. Для оценки структурной резистентности эмали к действию кислотного фактора применялся CRT-тест. Резистентность эмали к поражению кариесом определяли с помощью модифицированного ТЭР-теста. Статистическая обработка полученных результатов исследования проводилось в Microsoft Excel 2017 с использованием среднеарифметических показателей, среднеарифметических отклонений, коэффициентов корреляции. Результаты. Результаты анализа начального топографического распределения кариозных поражений среди обследованных свидетельствовали о достоверно более частом (р ≤ 0,05) поражении фиссур жевательных зубов (36,67 %) по сравнению с другой локализацией обсуждаемой патологии. Очаги начального кариеса у 58,33 % обследованных были обнаружены в области зубов верхней челюсти, у 46,67 % — нижней челюсти. В течение первого месяца лечения наблюдалось уменьшение количества больных с максимальным и высоким риском прогрессирования кариеса на 3,33 и 5,0 % соответственно. А через три месяца было задокументировано уменьшение на 49,98 % количества больных с высоким риском прогрессирования кариеса. Установлен положительный эффект озона с точки зрения повышения показателей резистентности эмали, однако ни у одного пациента не удалось достичь полной редукции кариозного очага, хотя у значительного процента обследованных детей отмечалось уменьшение его размеров к таким, которые статистически отличались от первоначальных (р < 0,05). Выводы. Обоснована целесообразность реализации немедикаментозных методов лечения начального кариеса уже на ранних стадиях вторичной минерализации в условиях идентификации первых клинических проявлений кариозной патологии, однако изолированное применение озона при лечении начального кариеса у детей является недостаточно эффективным.

Background. It is proved that the use of ozone will contribute to the growth of caries dental resistance, but the question about the adequacy of this method for the complete restoration of the already partly demineralized enamel structure remains controversial. Therefore, the purpose of our study was to determine the effectiveness of the isolated use of ozone for the treatment of initial caries of permanent teeth in children of different age groups (6, 12 and 15 years old). Materials and me­thods. We have performed treatment of initial caries with Ozone DTA/Ozonymed in 60 patients aged 6 to 15 years. CRT test was used to assess the structural resistance of enamel to the action of the acid factor. The enamel resistance to caries was determined using a modified enamel resistance of teeth test. The statistical processing of the study results was carried out in the Microsoft Excel 2017 software using arithmetic mean, arithmetic mean deviations, Pearson, Spearman and point-biserial correlation coefficients. Results. Results of the initial topographical distribution of caries lesions analysis showed a statistically higher (p ≤ 0.05) frequency of chewing teeth fissure defeat (36.67 %) compared with pathology of another localization. The sites of initial caries in 58.33 % of the examined persons were found on the upper jaw, in 46.67 % — on the lower. There was a decrease in the number of patients with a maximum and high risk of caries progression within a month of treatment — by 3.33 and 5.0 %, respectively. And three months later, the reduction in the number of patients with high risk of caries progression was documented (by 49.98 %). The finding indicate a positive ozone effect in terms of enamel resistance index increasing. However, none of the patients ma­naged to achieve a complete reduction of carious spot, although a significant percentage of examined children noted a decrease in its size to those that statistically differed from the initial ones (p < 0.05). Conclusions. Feasibility of non-drug methods of initial caries treatment implementation was justified, however, the effectiveness of isolated ozone use is not enough.


Keywords

діти; карієс; емалева резистентність зубів; ремінералізуюча терапія; озонотерапія; апарат Ozone DTA

дети; кариес; эмалевая резистентность зубов; реминерализирующая терапия; озонотерапия; аппарат Ozone DTA

children; caries; enamel resistance of teeth; remine­ralizing therapy; ozone therapy; Ozone DTA device


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Антоненко М.Ю. та ін. Обґрунтування тактики лікування карієсу емалі в підлітків, генетично детермінованих до каріозної хвороби. Современная стоматология. 2016. №. 2. С. 16-19.

2. WHO. Health of the Oral Cavity. Available from: https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/ru/. Accessed: March 27, 2019.

3. Мельничук Г.М., Личковська О.Л. Альтернативні немедикаментозні методи протимікробного лікування хворих із патологією пародонта: озонотерапія, фотодинамотерапія; механізм дії, показання та протипоказання до використання. Клінічна стоматологія. 2015. №. 1. С. 28-37.

4. Потапчук А.М. [та ін.]. Сучасна фізіотерапія та діагностика в стоматології: навч. посіб. Ужгород: Бреза А.Е., 2012. 449 с.

5. Резолюция WHA60.17. Гигиена полости рта: план действий по ее пропаганде и комплексной профилактике болезней. Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, Женева, 14–23 мая 2007 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения (Электронный ресурс). Режим доступа: http://apps.who. int/iris/bitstream/10665/24105/1/A60_R17-ru.pdf, по состоянию на 28 ноября 2017 г.

6. Чекман І.С., Бобирьов В.М., Кресюн В.Й. та ін. Фармакологія: підручник для студ. стомат. ф-тів вищих мед. навч. закладів. Вінниця: Нова Книга, 2014. 432 с.

7. German I.J.Set alOzone Therapy in Dentistry: A Systematic Review. Int. J. Odontostomat. 2013. Vol. 7. № 2. P. 1123-1128.

8. Huth K.C. et al. Effect of ozone on non-cavitated fissure carious lesions in permanent molars. A controlled prospective clinical study. American Journal of Dentistry. 2005. Vol. 18. № 4. P. 223-228.

9. Saini R. Ozone therapy in dentistry: A strategic review. Journal of natural science, biology, and medicine. 2011. Vol. 2. № 2. P. 151-153.

10. Naik S.V. et al. Suppl-1, M7: Ozone-A Biological Therapy in Dentistry-Reality or Myth????? The open dentistry journal. 2019. Vol. 13. P. 567-571.

11. Zaura E., Buijs M.J., Ten J.M. Cate Effects of ozone and sodium hypochlorite on caries-like lesions in dentin. Caries Research. 2007. Vol. 41. № 6. P. 489-492.

Similar articles

Шляхи об’єктивізації прогнозування карієсу зубів у дітей
Authors: Удод О.А., Сироткіна О.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
"Child`s Health" 1 (44) 2013
Date: 2013.03.29
Categories: Pediatrics/Neonatology, Stomatology
Sections: Clinical researches
Application of the treatment and preventive measures for caries and gingivitis in school-age children
Authors: Трубка І.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 13, №4, 2018
Date: 2018.07.19
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Concentration of Mineral Components in Oral Fluid in Children with Undifferentiated Connective Tissue Dysplasia Syndrome and Their Influence on Caries Resistance
Authors: Avdusenko M.V., Bogdanova T.L. - Donetsk National Medical University named after M.Gorkyi, Krasnyi Lyman, Ukraine
"Child`s Health" 2 (70) 2016
Date: 2016.05.17
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей України: результати клініко-епідеміологічного обстеження
Authors: Задорожна І.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»; Поворознюк В.В. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
"Pain. Joints. Spine." 1-2 (13-14) 2014
Date: 2014.06.20
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue