Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019

Back to issue

Uncontrolled measles in the age of controlled infections

Authors: Волянська Л.А., Бурбела Е.І., Романюк Л.Б.
Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. В останнє десятиріччя захворюваність на кір має низку особливостей. Інфекція мігрує з країни в країну, з континенту на континент протягом року-півтора, незважаючи на стан колективного імунітету на території поширення. Зникла вікова пріоритетність, тобто ця інфекція втратила статус дитячої, хворіють усі вікові категорії зі зсувом домінанти на 14–25-річних. Мета: здійснити аналіз причин недостатньої керованості епідеміологічним процесом кору в Тернопільській області в контексті ситуації держави Україна. Матеріали та методи. Використано матеріали звітної документації Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України й дитячих інфекційних стаціонарів Тернопільської області. Результати. В області спостерігали окремі відмінності в формуванні захворюваності на кір, хоч в цілому вони є віддзеркаленням загальнодержавної проблеми керування цією інфекцією. Кількість випадків кору, що фіксувалася на Тернопільщині у 2001 р., перевищувала загальноукраїнські показники майже у 6 разів, що вдалось подолати шляхом активної вакцинації уже в наступні пікові 2005–2019 рр., показники захворюваності наблизилися до республіканських. Обласні пікові рівні захворюваності щонайменше на 1 рік випереджали загальнодержавні, що свідчить про імпорт цієї інфекції в нашу область крізь західний кордон, оскільки наявний збіг з європейськими показниками. Епідемічна ситуація щодо кору в період 2000–2019 рр. має чітку залежність від своєчасності й повноти охоплення щепленнями за віком, стану популяційного імунітету. Протягом 2011–2019 рр. серед захворілих на кір тернополян домінували 10–18-річні (65,27 %) з позитивним вакцинальним анамнезом. Серед захворілих зростає кількість вакцинованих, особливо у віковій групі 10–18 років. Зростає кількість випадків кору серед немовлят через відсутність імунітету (поствакцинального чи постінфекційного) в українських матерів. Рівень захворюваності визначається повнотою охоплення дитячого населення календарними щепленнями. Перенесення піку захворюваності на період 14–25 років робить актуальним проведення чергової ревакцинації проти кору в цьому віці

Актуальность. В последнее десятилетие заболеваемость корью имеет ряд особенностей. Инфекция мигрирует из страны в страну, с континента на континент в течение года — полутора лет, несмотря на состояние коллективного иммунитета на территории распространения. Исчезла возрастная приоритетность, то есть эта инфекция утратила статус детской, болеют все возрастные категории со смещением доминанты на 14–25-летних. Цель: осуществить анализ причин недостаточной управляемости эпидемиологическим процессом кори в Тернопольской области в контексте ситуации государства Украина. Материалы и методы. Использованы материалы отчетной документации Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины и детских инфекционных стационаров Тернопольской области. Результаты. В области наблюдали отдельные различия в формировании заболеваемости корью, хотя в целом они являются отражением общегосударственной проблемы управления этой инфекцией. Количество случаев кори, которое фиксировалось на Тернопольщине в 2001 г., превышало общеукраинские показатели почти в 6 раз, что удалось преодолеть путем активной вакцинации уже в следующие пиковые 2005–2019 гг., показатели заболеваемости приблизились к республиканским. Областные пиковые уровни заболеваемости по меньшей мере на 1 год опережали общегосударственные, что свидетельствует об импорте этой инфекции в нашу область через западную границу, поскольку имеет место совпадение с европейскими показателями. Эпидемическая ситуация по кори в период 2000–2019 гг. имеет четкую зависимость от своевременности и полноты охвата прививками по возрасту, состояния популяционного иммунитета. В течение 2011–2019 гг. среди заболевших корью тернопольчан доминировали 10–18-летние (65,27 %) с положительным вакцинальным анамнезом. Среди заболевших растет количество вакцинированных, особенно в возрастной группе 10–18 лет. Возрастает количество случаев кори среди младенцев из-за отсутствия иммунитета (поствакцинального или постинфекционного) у украинских матерей. Уровень заболеваемости определяется полнотой охвата детского населения календарными прививками. Перенос пика заболеваемости на период 14–25 лет делает актуальным проведение очередной ревакцинации против кори в этом возрасте.

Background. In the last decade, the incidence of meas­les has a number of features. The infection migrates from country to country, from continent to continent within a year — a year and a half, despite the state of collective immunity in the territory of its spread. The age priority has disappeared, this infection has lost the status of pediatric, all age categories are affected, with a shift to 14–25 year olds. The purpose was to analyze the causes of insufficient control of the epidemiological process of measles in the Ternopil region in the context of situation in Ukraine. Materials and methods. The materials of the reporting documentation of the Main Epidemiological Service and the children’s infectious diseases hospitals of the Ternopil region were used. Results. In the region, some differences in the incidence of measles were observed. In general, they are a reflection of the nationwide problem of managing this infection. The amount of measles, which was recorded in the Ternopil region in 2001, exceeded the general Ukrainian indexes by almost 6 times, which was overcome by active vaccination already in the next peak 2005–2019, and bring the incidence to the republican levels. The regional peak incidence rates were at least 1 year ahead of the national ones, which indicates that this infection was imported into our region across the western border, since there is a coincidence with European data. Epidemic situation of measles in 2000–2019 has a clear dependence on the timeliness and completeness of vaccination coverage by age, state of population immunity. During 2011–2019, 10–18 year olds (65.27 %) with a positive vaccine history dominated in the statistics of measles cases in Ternopil. Among measles patients, the number of people vaccinated is increasing, especially among the age group of 10–18 years. The number of measles among infants is increasing due to the lack of immunity (post-vaccination or post-infectious) in Ukrainian mothers. The incidence rate is determined by the completeness of the coverage of the children’s population with calendar vaccinations. Incidence peak shifted to the period of 14–25 years makes it necessary to conduct regular revaccination against measles in this age.


Keywords

кір; захворюваність на кір; епідеміологія кору

корь; заболеваемость корью; эпидемиология кори

measles; measles incidence; measles epidemiology


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Martin R., Wassilak S., Emiroglu N. et al. What will it take to achieve measles elimination in the World Health Organization European Region: progress from 2003–2009 and essential accelerated actions. J. Infect. Dis. 2011. Vol. 204 (Suppl.1). Р. 325-34.

2. WHO: Measles deaths decline, but elimination progress stalls in some regions, Note for the media. URL: http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2013/measles_20130117/ru.

3. Perry R.T., Gacic-Dobo М., Dabbagh А. et al. Progress Toward Regional Measles Elimination Worldwide, 2000–2013. Weekly. November 14, 2014. 63(45). 1034-1038. URL: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6345a5.htm?s_cid=mm6345a5_w.

4. Progress towards measles elimination in WHO’s European Region, 2005–2008. MMWR. 2009. 8. P. 57-64. URL: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5806a3.htm.

5. Global Control and Regional Elimination of Measles 2000–2011. MMWR. January 18, 2013. 62(02). Р. 27-31. URL: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6202a3.htm.

6. WHO: Immunization, Vaccines and Biologicals: Measles and Rubella Surveillance Data (provisional data based on monthly data reported to WHO (Geneva) as of March 2019). URL: https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en.

7. Muscat М. The state of measles and in the WHO European Region, 2013. Clinical Microbiology and Infection. Vol. 20. Suppl. S. May 2014. P. 12-18. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X14601701.

8. Волянский А.Ю., Романова Е.А., Попов Н.Н. Состояние специфической профилактики вирусных инфекций в Украине. Вестник ХНУ им. В.Н. Каразина. Серия Медицина. 2011. № 22(975). URLhttps://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-spetsificheskoy-profilaktiki-virusnyh-infektsiy-v-ukraine.

9. Чумаченко Т.О., Ємець М.А. Вплив вакцинопрофілактики кору на епідемічну ситуацію в світі та Україні. Профілактична медицина. 2013. № 1–2 (20). С. 30-35.

10. Малий В.П. Сучасні проблеми кору: клінічна картина, діагностика та лікування. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2012. № 1–2. С. 10-17.

11. Виконання плану щеплень в Україні вакциною КПК дітей планового календаря за 2008–2017. Український центр громадського здоров’я МОЗ України. URLhttps://phc.org.ua/en/diseases-and-information/immunization/immunization-coverage.

12. Волянська Л.А. Епідемічні реалії кору на Тернопільщині. Актуальна інфектологія. 2016. 2(11). С. 98-103.

13. Weekly epidemiological record. 2 December 2011, 86th year. № 49, 2011. 86. С. 557-564. URL: http://www.who.int/wer/2011/wer8649.pdf?ua=1.

14. Hae Ji Kang, Young Woo Han, Su Jin Kim end аl. An increasing, potentially measles-susceptible population over time after vaccination in Korea. Vaccine. 24 July 2017. Vol. 35. Issue 33. P. 4126-4132.

15. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Инфекционные болезни взрослых и детей: актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики». Под общ. ред. д.м.н., проф. Р.Е. Калинина; акад. РАН В.И. Покровского. Рязань: РИО РязГМУ, 2014. 208 с. URL: http://nnoi.ru/uploads/files/c_______.pdf.

16. WHO EpiData, No. 1/2019, January 2018 — December 2018. URL: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/surveillance-and-data/who-epidata/who-epidata-no-12019.

Similar articles

Epidemic Realities of Measles in the Ternopil Region
Authors: Волянська Л.А. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна
"Actual Infectology" 2 (11) 2016
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Authors: Мойсеєва Г.В., ДП «Центр імунобіологічних препаратів» МОЗ України, м. Київ
"Child`s Health" 3 (24) 2010
Categories: Pediatrics/Neonatology
Measles diagnosis at the Subcarpathian region: yesterday, today, tomorrow
Authors: Савчук Р.М., Сіднєва Н.І., Джус Т.Б., Погоріла Л.Й., Степанович А.М.
Державна установа «Івано-Франківський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України», м. Івано-Франківськ, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №6, 2017
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Assessment of measles vaccination awareness
Authors: Ющенко Л.О., Тихолаз О.В., Олійник В.С.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №4, 2020
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches

Back to issue