Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019

Back to issue

Modern concepts of vitamin D role in juvenile idiopathic arthritis in children (review)

Authors: Хаджинова Ю.В.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Артрит є одним із найпоширеніших хронічних ревматичних захворювань у дітей. Термін «ювенільний ідіопатичний артрит» (ЮІА) застосовується для позначення групи захворювань, які поєднують хронічні артрити невідомої причини, що беруть свій початок у віці до 16 років. Етіологія ЮІА залишається невизначеною, патогенез є багатофакторним. Одним із факторів ризику розвитку цього захворювання вважається недостатній рівень вітаміну D у сироватці крові. Вітамін D (кальциферол) здатний пригнічувати імунну відповідь, а його низька концентрація у сироватці крові пов’язується зі збільшенням синтезу протизапальних медіаторів та, відповідно, активності автоімунних захворювань. У нашій статті наведено аналіз опублікованих у доступній літературі джерел щодо значення вітаміну D (кальциферолу) у розвитку ювенільного артриту, його дебюті, клінічній маніфестації та особливостях перебігу захворювання. Метою аналізу літературних джерел були узагальнення та інтерпретація даних щодо сучасного погляду на статус вітаміну D у дітей з ЮІА, а саме: визначення ймовірного взаємозв’язку між статусом вітаміну D та ініціацією розвитку ЮІА, встановлення ймовірного впливу рівня забезпеченості вітаміном D на показники активності патологічного процесу та перебіг ЮІА. Більшістю авторів було доведено наявність дефіциту або недостатності рівня 25(OH)D у дітей, хворих на ювенільні артрити. При цьому залишаються суперечливими дані про роль зниженого рівня вітаміну D в ініціації розвитку ЮІА, активації запального процесу та у подальшому прогнозі захворювання. Також зберігається актуальність питання про додатковий прийом препаратів вітаміну D, тривалість курсів та визначення відповідних доз. Для пошуку джерел літератури вивчались бази даних Medline (з використанням Ovid), Embase (з використанням Ovid), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINHAL), Web of Science та Scopus.

Артрит является одним из самых распространенных хронических ревматических заболеваний у детей. Термин «ювенильный идиопатический артрит» (ЮИА) применяется для обозначения группы заболеваний, включающих хронические артриты, возникающие по неизвестной причине и берущие свое начало в возрасте до 16 лет. Этиология ЮИА остается неопределенной, а патогенез признан многофакторным. Одним из факторов риска развития данного заболевания считается недостаточный уровень витамина D в сыворотке крови. Витамин D (кальциферол) способен ­угнетать иммунный ответ, а его низкую концентрация в сыворотке крови связывают с увеличением синтеза противовоспалительных медиаторов и, соответственно, активностью аутоиммунных заболеваний. В нашей статье приведен анализ опубликованных в доступной литературе данных о значении витамина D в развитии ювенильного артрита, его дебюте и клинической манифестации. Целью анализа литературных данных было обобщение и интерпретация данных о современной точке зрения на статус витамина D у детей с ЮИА, а именно: определение вероятной взаимосвязи между статусом витамина D и инициацией развития ЮИА, возможного влияния обеспеченности витамином D на показатели активности патологического процесса и течение ЮИА. Большинством авторов доказано наличие сниженного уровня 25(OH)D
у детей, больных ювенильными артритами. При этом остаются спорными данные о роли пониженного уровня витамина D в инициации развития ЮИА, активации воспалительного процесса, дальнейшем прогнозе заболевания. Актуальность сохраняет и вопрос о дополнительном приеме витамина D, его продолжительности и дозировке. Для поиска литературы изучались базы данных Medline (при использовании Ovid), Embase (при использовании Ovid), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINHAL), Web of Science и Scopus.

Arthritis is one of the most common chronic rheumatic diseases in children. Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the current nomenclature that is used to refer to a group of diseases that include chronic arthritis, childhood-onset arthritis of unknown cause. The etiology of JIA is unknown and the pathogenesis is likely to be multifactorial. One of the risk factors for the development of this disease is an insufficient level of vitamin D in the blood serum. The purpose of the analysis of the literature data was to compile and interpret data on the current point of view on the status of vitamin D in children with JIA. This article summarizes reports about the role of vitamin D in the development and clinical manifestation of juvenile arthritis (JA). Plenty of studies show a low level of vitamin D in blood serum in children with juvenile arthritis. At the same time, the role of low vitamin D status in the initiation of juvenile idiopathic arthritis development, activation of the inflammatory process, and further prognosis is controversial. The questions about vitamin D supplementation, its duration and dosage are still relevant. Five biomedical literature search bases were accessed, in the following order: Medline (using Ovid), Embase (using Ovid), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINHAL), Web of Science, and Scopus.


Keywords

ювенільний ідіопатичний артрит; ювенільний ревматоїдний артрит; ювенільні хронічні артрити; статус вітаміну D; огляд

ювенильный идиопатический артрит; ювенильный ревматоидный артрит; ювенильные хронические артриты; статус витамина D; обзор

juvenile idiopathic arthritis; juvenile rheumatoid arthritis; juvenile chronic arthritis; vitamin D status; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Abreu-Delgado Y., Isidro R.A., Torres E.Aet alSerum vitamin D and colonic vitamin D receptor in inflammatory bowel disease. World J. Gastroenterol. 2016. Apr 7. Vol. 22(13). P. 3581-3591. doi: 10.3748/wjg.v22.i13.3581.

2. Dall’Ara F., Cutolo M., Andreoli L., Tincani A., Paolino S. Vitamin D and systemic lupus erythematous. a review of immunological and clinical aspects. Clin. Exp. Rheumatol. 2018. Jan-Feb. Vol. 36(1). P. 153-162.

3. Haijaj-Hassouni N., Mawani N., Allali F., Rkain H. et al. Evaluation of Vitamin D Status in Rheumatoid Arthritis and Its Association with Disease Activity across 15 Countries. “The COMORA Study”. Int. J. Rheumatol. 2017. Jun 1. doi: 10.1155/2017/5491676.

4. Von Scheven E., Burnham J.M. Vitamin D supplementation in the pediatric rheumatology clinic. Curr. Rheumatol. Rep. 2011. Vol. 13. P. 110-116. doi: 10.1007/s11926-010-0161-7.

5. Agmon-Levin N., Theodor E., Segal R.M., Shoenfeld Y. Vitamin D in systemic and organ-specific autoimmune diseases. Clin. Rev. Allergy Immunol. 2013. Vol. 45. P. 256-266. doi: 10.1007/s12016-012-8342-y.

6. Cutolo M., Pizzorni C., Sulli A. Vitamin D endocrine system involvement in autoimmune rheumatic diseases. Autoimmun. Rev. 2011. Vol. 11. P. 84-87. doi: 10.1016/j.autrev.2011.08.003.

7. Hewison M. Vitamin D and the immune system. new perspectives on an old theme. Rheum. Dis. Clin. N. Am. 2012. Vol. 38. P. 125-139. doi: 10.1016/j.rdc.2012.03.012.

8. Adorini L., Penna G. Control of autoimmune diseases by the vitamin D endocrine system. Nat. Clin. Pract. Rheumatol. 2008. Vol. 4. P. 404-412. doi: 10.1038/ncprheum0855.

9. Holick M.F. Vitamin D. Extraskeletal Health. Rheum. Dis. Clin. N. Am. 2012. Vol. 38. P. 141-160. doi: 10.1016/j.rdc.2012.03.013.

10. Brewer E.J., Bass J., Baum J. et al. Current proposed revision of JRA criteria. JRA criteria Subcommittee of the Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee of the American rheumatism section of the Arthritis Foundation. Arthritis Rheum. 1977. Vol. 20. P. 195-199.

11. Wood P. Special meeting on nomenclature and classification of arthritis in children In. The care of reumathic children. Basel. EULAR Publishers. 1978. Р. 47-50.

12. Baeke F., Takiishi T., Korf H., Gysemans C., Mathieu C. Vitamin D. modulator of the immune system. Curr Opin Pharmacol. 2010. Vol. 10. P. 482-496. doi: 10.1016/j.coph.2010.04.001.

13. Borchers A.T., Selmi C., Cheema G., Keen C.L., Shoenfeld Y., Gershwin ME. Juvenile idiopathic arthritis. Autoimmun Rev. 2006. Vol. 5. P. 279-298. doi: 10.1016/j.autrev.2005.09.011.

14. Institute of Medicine. Food and nutrition board, dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington. National Academy Press. 2010. Available from. https.//www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56070. Accessed. December 02, 2018.

15. Holick M.F., Binkley N.C., Bischoff-Ferrari H.A. et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency. an Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011. Vol. 96. P. 1911-1930. doi: 10.1210/jc.2011-0385.

16. Dağdeviren-çakır A., Arvas A., Barut K., Gür E., Kasapçopur Ö. Serum vitamin D levels during activation and remission periods of patients with juvenile idiopathic arthritis and familial Mediterranean fever. Turk. J. Pediatr. 2016. Vol. 58. P. 125-31. doi: 10.24953/turkjped.2016.02.001.

17. de Sousa Studart S.A., Leite A.C., Marinho A.L. et al. Vitamin D levels in juvenile idiopathic arthritis from an equatorial region. Rheumatol. Int. 2015. Vol. 35. P. 17-23. doi: 10.1007/s00296-015-3287-0.

18. Stagi S., Bertini F., Cavalli L., Matucci-cerinic M., Brandi M.L., Falcini F. Determinants of vitamin D levels in children, adolescents, and young adults with juvenile idiopathic arthritis determinants of vitamin D levels in children, adolescents, and young adults with juvenile idiopathic arthritis. J. Rheumatol. 2014. Vol. 41. P. 1884-1892. doi: 10.3899/jrheum.131421.

19. Szymańska-Kałuża J., Biernacka-Zielińska M., Stańczyk J., Smolewska E. Vitamin D level in children with juvenile idiopathic arthritis and its correlation with clinical picture of the disease. Reumatologia. 2013. Vol. 51. P. 271-6. doi: 10.5114/reum.2013.37250.

20. Munekata R.V., Terreri M.T.R.A., Peracchi O.A.B., Len C. Serum 25-hydroxyvitamin D and biochemical markers of bone metabolism in patients with juvenile idiopathic arthritis. Braz. J. Med. Biol. Res. 2013. Vol. 46. P. 98-102. doi: 10.1590/1414-431X20122477.

21. Lien G., Selvaag A.M., Flatø B. et al. A two-year prospective controlled study of bone mass and bone turnover in children with early juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum. 2005. Vol. 52. P. 833-840. doi: 10.1002/art.20963.

22. Tang X., Mingyue L. Association between vitamin D concentrations with disease activity and bone mineral density of juvenile idiopathic arthritis patients. In. International Journal of Rheumatic Diseases. Conference. 18th Asia Pacific League of Associations for Rheumatology Congress, APLAR. China. 2016. Sept 26–29. 2016. Vol. 19. P. 158.

23. Alhomaidah D., Alsagheir A., Almayouf S.M. Science Direct coexistence of endocrinopathies in children with rheumatic diseases. Int. J. Pediatr. Adolesc. Med. 2016. Vol. 3. P. 119-122. doi: 10.1016/j.ijpam.2016.04.002.

24. Goralczyk A., Konstantynowicz J., Abramowicz P., Dobrenko E., Babinska-Malec E. Deficits of vitamin D are strongly associated with methotrexate treatment in patients with juvenile idiopathic arthritis. International conference on childrens bone health, Salzburg, Austria. 27–30 June, 2015. Salzburg, 2015.

25. Peixoto D., Teixeira F., Lucas R., Costa J., Costa L. Vitamin D status in patients with juvenile idiopathic arthritis. Ann. Rheum. Dis. 2014. Vol. 71. P. 702.

26. Dey S., Jahan A., Yadav T.P., Bhagwani D.K., Sachdev N. Measurement of bone mineral density by dual energy X-ray absorptiometry in juvenile idiopathic arthritis. Indian J Pediatr. 2014. Vol. 81. P. 126-132. doi: 10.1007/s12098-013-1037-4.

27. Çomak E., Doğan Ç.S., Uslu-gökçeoğlu A., Akbaş H., Özdem S. Association between vitamin D deficiency and disease activity in juvenile idiopathic arthritis. Turk. J. Pediatr. 2014. Vol. 56. P. 626-631.

28. Bouaddi I., Rostom S., El Badri D. et al. Vitamin D concentrations and disease activity in Moroccan children with juvenile idiopathic arthritis. BMC Musculoskelet Disord. 2014. Vol. 15. P. 115. doi: 10.1186/1471-2474-15-115.

29. Miettinen M.E., Kinnunen L., Harjutsalo V. et al. Serum 25-hydroxyvitamin D in juvenile idiopathic arthritis patients in Finland-letters to the editors. Clin. Exp. Rheumatol. 2013. Vol. 31. P. 988.

30. Nisar M., Cookson P., Masood F., Sansome A., Ostor A. Is there a link between vitamin D and juvenile idiopathic arthritis? Ann. Rheum. Dis. 2013. Vol. 72. Available from. http.//dx.doi:org/10.1136/annrheumdis-2013-eular.3015L. Accessed. October 18, 2018.

31. Pelajo C.F., Lopez-Benitez J.M., Kent D.M. et al. 25-hydroxyvitamin D levels and juvenile idiopathic arthritis. is there an association with disease activity? Rheumatol. Int. 2012. Vol. 32. P. 3923-3929. doi: 10.1007/s00296-011-2287-y.

32. Markula-Patjas K.P., Valta H.L., Kerttula L.I. et al. Prevalence of vertebral compression fractures and associated factors in children and adolescents with severe juvenile idiopathic arthritis. J. Rheumatol. 2012. Vol. 39. P. 365-373. doi: 10.3899/jrheum.110305.

33. Valta H., Lahdenne P., Jalanko H., Aalto K. Bone health and growth in glucocorticoid-treated patients with juvenile idiopathic arthritis. J. Rheumatol. 2007. Vol. 34. P. 831-836.

34. Rosiles V.H., Salazar C.D., Velazquez R.M., Ruiz R.R. CP Determination of 25(OH)D serum levels in children with systemic lupus erythematosus and juvenile idiopathic arthritis. Bol. Med. Del. Hosp. Infant. Mex. 2015. Vol. 72. P. 99-105. doi: 10.1016/j.bmhimx.2015.05.002.

35. Siamopoulou A., Challa A., Kapoglou P., Cholevas V., Mavridis A.K., Lapatsanis P.D. Effects of intranasal salmon calcitonin in juvenile idiopathic arthritis. an observational study. Calcif. Tissue Int. 2001. Vol. 69. P. 25-30. doi: 10.1007/s00223-001-0008-3.

36. Bianchi M.L., Bardare M., Caraceni M.P., Cohen E., Falvella S., Borzani M. Bone metabolism in juvenile rheumatoid arthritis. Bone Miner. 1990. Vol. 9. P. 153-162. doi: 10.1016/0169-6009(90)90081-P.

37. Reed A.M., Haugen M., Pachman L.M., Langman C.B. Repair of osteopenia in children with juvenile rheumatoid arthritis. J. Pediatr. 1993. Vol. 122. P. 693-696. doi: 10.1016/S0022-3476(06)80006-5.

38. Pepmueller P.H., Cassidy J.T., Allen S.H., Hillman L.S. Bone mineralization and bone mineral metabolism in children with juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1996. Vol. 39. P. 746-757. doi: 10.1002/art.1780390506.

39. Henderson C.J., Cawkwell G.D., Specker B.L., Sierra R.I., Wilmott R.W., Campaigne B.N. Non-corticosteroid-treated prepubertal children with juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1997. Vol. 40. P. 1967-1975. doi: 10.1002/art.1780401108.

40. Stark L.J., Davis A.M., Janicke D.M. et al. A randomized clinical trial of dietary calcium to improve bone accretion in children with juvenile rheumatiod arthritis. Pediatrics. 2006. Vol. 148. P. 501-507. doi: 10.1016/j.jpeds.2005.11.043.

41. Reed A., Haugen M., Pachman L.M., Langman C.B. 25-Hydroxyvitamin D therapy in children with active juvenile rheumatoid arthritis. short-term effects on serum osteocalcin levels and bone mineral density. J. Pediatr. 1991. Vol. 119. P. 657-660. doi: 10.1016/S0022-3476(05)82424-2.

42. Hillman L., Cassidy J.T., Johnson L., Lee D., Allen S.H. Vitamin D metabolism and bone mineralization in children with juvenile rheumatoid arthritis. J. Pediatr. 1994. Vol. 124. P. 910-916. doi: 10.1016/S0022-3476(05)83179-8.

43. Falcini F., Ermini M., Bagnoli F. Bone turnover is reduced in children with juvenile rheumatoid arthritis. J. Endocrinol. Investig. 1998. Vol. 21. P. 31-36. doi: 10.1007/BF03347283.

44. Rooney M., Davies U.M., Reeve J., Preece M., Ansell B.M. Bone mineral content and bone mineral metabolism. changes after growth hormone treatment in juvenile chronic arthritis. J. Rheumatol. 2000. Vol. 27. P. 1073-1081. PMID: 10782840.

45. Tzoufi M., Siamopoulou-Mavridou A., Challa A., Lapatsanis P.D. Changes of mineral metabolism in juvenile chronic arthritis. Acta Paediatr. Suppl. 1994. Vol. 394. P. 52-57. doi: 10.1111/j.1651-2227.1994.tb13215.x.

46. Elsasser U., Wilkins B., Hesp R., Thurnham D.I., Reeve J., Ansell B.M. Bone rarefaction and crush fractures in juvenile chronic arthritis. Arch. Dis. Child. 1982. Vol. 57. P. 377-380. doi: 10.1136/adc.57.5.377.

47. Johansson U., Portinsson S., Akesson A., Svantesson H., Ocker–man P.A., Akesson B. Nutritional status in girls with juvenile arthritis. Hum. Nutr. Clin. Nutr. 1986. Vol. 41. P. 57-67.

48. Reeve J., Loftus J., Hesp R., Ansell B.M., Wright D.J., Woo P.M.M. Biochemical prediction of changes in spinal bone mass in juvenile chronic (or rheumatoid) arthritis treated with glucocorticoids. J. Rheumatol. 1993. Vol. 20. P. 1189-1195.

49. Hillman L.S., Cassidy J.T., Chanetsa F., Hewett J.E., Higgins B.J., Robertson J.D. Percent true calcium absorption, mineral meta–bolism, and bone mass in children with arthritis. effect of supplementation with vitamin D3 and calcium. Arthritis Rheum. 2008. Vol. 58. P. 3255-3263. doi: 10.1002/art.23809.

50. Warady B.D., Lindsley C.B., Robinson F.G., Lukert B.P. Effects of nutritional supplementation on bone mineral status of children with rheumatic diseases receiving corticosteroid therapy. J. Rheumatol. 1994. Vol. 21. P. 530-535.

51. McNally J.D., Menon K., Chakraborty P. et al. The Association of Vitamin D Status with Pediatric Critical Illness. Pediatrics. 2012. Vol. 130. P. 429-436. doi: 10.1542/peds.2011-3059.

52. Reed A., Haugen M., Pachman L.M., Langman C.B. Abnormalities in serum osteocalcin values in children with chronic rheumatic diseases. J. Pediatr. 1990. Vol. 116. P. 574-580. doi: 10.1016/S0022-3476(05)81605-1.

53. Cutolo M., Otsa K., Uprus M., Paolino S., Seriolo B. Vitamin D in rheumatoid arthritis. Autoimmun Rev. 2007. Vol. 7. P. 59-64. doi: 10.1016/j.autrev.2007.07.001.

54. Ringold S., Wallace C.A. Measuring clinical response and remission in juvenile idiopathic arthritis. Curr. Opin. Rheumatol. 2007. Vol. 19. P. 471-476. doi: 10.1097/BOR.0b013e32825a6a68.

55. Ringold S., Weiss P.F., Beukelman T. et al. 2013 update of the 2011 American College of Rheumatology recommendations for the treatment of juvenile idiopathic arthritis. recommendations for the medical therapy of children with systemic juvenile idiopathic arthritis and tuberculosis screening among children receiving biologic medications. Arthritis Care Res. 2013. Vol. 65. P. 1551-1563. doi: 10.1002/acr.22087.

56. Dankers W., Colin E.M., van Hamburg J.P., Lubberts E. Vitamin D in autoimmunity. molecular mechanisms and therapeutic potential. Front. Immunol. 2017. Vol. 7. P. 697. doi: 10.3389/fimmu.2016.00697.

57. McNally J.D., Matheson L.A., Rosenberg A.M. Epidemiologic considerations in unexplained pediatric arthralgia. the role of season, school, and stress. J Rheumatol. 2009. Vol. 36. P. 427-433.

58. Wang Y., Lu M.P., Teng L.P. et al. Association of vitamin D concentrations with juvenile idiopathic arthritis. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2015. Vol. 17. P. 375-378.

59. Квашнина Л.В. Іммуномоделирующие эффекты витамина D у детей. Здоровье ребенка. 2013. № 7. С. 134-138.

60. Квашніна Л.В. Вітамін D у різні періоди дитинства: що знаємо, що треба пам’ятати і що забули. Здоров’я України. Педіатрія. 2017. № 4. С. 29-31.

Similar articles

Vitamin D status and bone mineral density in patients  with juvenile rheumatoid arthritis
Authors: Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 14, №1, 2019
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Is it possible to predict the development of osteopenia in patients with juvenile idiopathic arthritis?
Authors: Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 14, №7, 2019
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Substantiation of methods for the correction of vitamin D deficiency in children with juvenile idiopathic arthritis
Authors: Шевченко Н.С.(1, 2), Хаджинова Ю.В.(1, 2)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 15, №6, 2020
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Quality of life problems in children with juvenile idiopathic arthritis and its subtype associated with uveitis (literature review and own research)
Authors: Богмат Л.Ф.(1), Фадєєва А.О.(1), Шевченко Н.С.(1, 2)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна», м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 16, №4, 2021
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue