Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №5, 2019

Back to issue

Blood levels of nitric oxide and endothelin-1 in Helicobacter pylori-associated peptic ulcer in children

Authors: Сорокман Т.В., Черней Н.Я.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». м. Чернівці, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Останнім часом багато вчених підкреслюють визначальну роль судинної стінки в регуляції агрегатного стану крові, а також значення її порушень у розвитку захворювань травної системи. Однак до сьогодні відсутні дані про роль Helicobacter pylori в розвитку ендотеліальної дисфункції. Мета: оцінити характер змін рівня оксиду азоту (NO) й ендотеліну-1 у крові дітей при ерозивно-виразкових ураженнях верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Матеріали та методи. Проведено комплексне клінічне та інструментально-лабораторне обстеження 120 дітей, хворих на хронічний ерозивний гастродуоденіт (79 осіб) та виразкову хворобу дванадцятипалої кишки (41 особа) віком 7–18 років (основна група) та 50 дітей відповідного віку без патології травної системи (група порівняння). Усім дітям здійснювалось ретельне клінічно-параклінічне дослідження за загальноприйнятими в клініці методиками. Концентрацію нітриту в плазмі крові визначали за методикою П.П. Голікова (2004). Дослідження рівня ендотеліну-1 в сироватці крові проводилося за допомогою методу імуноферментного аналізу з використанням наборів фірми Biomedicagruppe (Німеччина). Результати дослідження наведені кількістю спостережень у групі, відсотками або середнім та середньоквадратичним відхиленням, точним значенням р. Результати. Діти були розподілені за віком, статтю, місцем проживання та нозологічною формою патології. Рівень NО у плазмі крові дітей основної групи був вірогідно нижчим і становив 11,78 ± 1,10 мкмоль/л, р < 0,05. При внутрішньогруповому аналізі в обох групах обстежених дітей вірогідної різниці між вмістом NО у крові залежно від статі та віку не виявлено (р > 0,05). За відсутності Helicobacter pylori рівень NО у крові вірогідно вищий порівняно з групою хворих, в якої діагностовано Helicobacter pylori-асоційовану патологію (р < 0,05). Установлена різниця в рівнях NO у крові дітей залежно від періоду хвороби: його рівень вищий у період загострення як хронічного ерозивного гастродуоденіту, так і виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. В середньому в дітей основної групи рівень ендотеліну-1 у крові був вірогідно нижчим від такого в дітей групи порівняння — 0,36 ± 0,02 фмоль/мл та 0,48 ± 0,02 фмоль/мл відповідно, p < 0,01. Рівень ендотеліну-1 у крові дітей також залежав від наявності Helicobacter pylori. Висновки. Рівні метаболітів NО й ендотеліну-1 вірогідно знижені в крові дітей, хворих на ерозивно-виразкову патологію верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, залежать від періоду захворювання та наявності Helicobacter pylori і не залежать від віку та статі.

Актуальность. В последние годы многие ученые подчеркивают определяющую роль сосудистой стенки в регуляции агрегатного состояния крови, а также значение ее нарушений в развитии заболеваний пищеварительной системы. Однако до настоящего времени отсутствуют данные о роли Helicobacter pylori в развитии эндотелиальной дисфункции. Цель: оценить характер изменений уровня оксида азота (NO) и эндотелина-1 в крови детей при эрозивно-язвенных поражениях верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Материалы и методы. Проведено комплексное клиническое и инструментально-лабораторное обследование 120 детей с хроническим эрозивным гастродуоденитом (79 человек) и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (41 человек) в возрасте 7–18 лет (основная группа) и 50 детей соответствующего возраста без патологии пищеварительной системы (группа сравнения). Всем детям проводилось тщательное клинико-параклиническое исследование по общепринятым в клинике методикам. Концентрацию нитритов в плазме крови определяли по методике П.П. Голикова (2004). Исследование уровня эндотелина-1 в сыворотке крови проводилось с помощью метода иммуноферментного анализа с использованием наборов фирмы Biomedicagruppe (Германия). Результаты исследования представлены количеством наблюдений в группе, процентами или средним и среднеквадратичным отклонением, точным значением р. Результаты. Дети были распределены по возрасту, полу, месту жительства и нозологической форме патологии. Уровень NО в плазме крови детей основной группы был достоверно ниже и составлял 11,78 ± 1,10 мкмоль/л, р < 0,05. При внутригрупповом анализе в обеих группах обследованных детей достоверной разницы между содержанием NО в крови в зависимости от пола и возраста не выявлено (р > 0,05). При отсутствии Helicobacter pylori уровень NО в крови достоверно выше по сравнению с группой больных, в которой диагностирована Helicobacter pylori-ассоциированная патология (р < 0,05). Выявлена разница в уровнях NO в крови детей в зависимости от периода болезни: его уровень выше в период обострения как хронического эрозивного гастродуоденита, так и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. В среднем у детей основной группы уровень эндотелина-1 в крови был достоверно ниже такового у детей группы сравнения — 0,36 ± 0,02 фмоль/мл и 0,48 ± 0,02 фмоль/мл соответственно, p < 0,01. Уровень эндотелина-1 в крови детей также зависел от наличия Helicobacter pylori. Выводы. Уровни метаболитов NО и эндотелина-1 достоверно снижены в крови детей с эрозивно-язвенной патологией верхних отделов желудочно-кишечного тракта, зависят от периода заболевания и наличия Helicobacter pylori и не зависят от возраста и пола.

Background. In recent years, many scientists emphasize the decisive role of the vascular wall in regulating the aggregate state of the blood, as well as the importance of its disorders in the development of digestive diseases. However, there are currently no data on the role of Helicobacter pylori in the development of endothelial dysfunction. The purpose was to evaluate the nature of nitric oxide (NO) and endothelin-1 changes in the blood of children with erosive-ulcerative lesions of the upper gastrointestinal tract. Materials and methods. Comprehensive clinical and instrumental-laboratory examination was performed in 120 children aged 7–18 years, 79 with chronic erosive gastroduodenitis and 41 with duodenal ulcer, as study group, and 50 children of the corresponding age without digestive diseases (control group). All children underwent a thorough clinical and paraclinical study according to methods generally accepted in the clinic. Concentration of nitrite in the blood plasma was determined by P.P. Golikov (2004). The study of endothelin-1 serum level was carried out by enzyme-linked immunosorbent assay using Biomedica Gruppe (Germany) sets. The results of the study are represented by the number of observations in the group, the percentage or the mean and the mean square deviation, the exact value of p. Results. Children were divided by age, sex, place of residence and nosological form of pathology. The level of NO in the blood plasma of children in the study group was significantly lower — 11.78 ± 1.10 μmol/l (p < 0.05). The intragroup analysis in both groups of examined children showed no significant difference in the blood content of NO (p > 0.05) depending on gender and age. In the absence of Helicobacter pylori, the level of NO in the blood is significantly higher compared to the group of patients diagnosed with Helicobacter pylori (p < 0.05). There is a difference in the levels of NO in the blood of children depending on the period of the disease: they are higher during the exacerbation, both chronic erosive gastroduodenitis and duodenal ulcer. On average, blood endothelin-1 level in patients of the study group was significantly lower than that of children in the comparison group (0.36 ± 0.02 fmol/ml and 0.48 ± 0.02 fmol/ml, respectively, p < 0.01). The level of endothelin-1 in the blood of children also depended on the presence of Helicobacter pylori. Conclusions. The levels of NO and endothelin-1 metabolites are significantly reduced in the blood of children with erosive and ulcerative pathology of the upper gastrointestinal tract, depend on the period of the disease, the presence of Helicobacter pylori and do not depend on age and gender.


Keywords

діти; ерозивно-виразкове ураження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту; оксид азоту; ендотелін-1

дети; эрозивно-язвенные поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта; оксид азота; эндотелин-1

children; erosive-ulcerative pathology of the upper gastrointestinal tract; nitric oxide; endothelin-1


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Kotilea K., Bontems P., Touati E. Epidemiology, Diagnosis and Risk Factors of Helicobacter pylori Infection. Adv. Exp. Med. Biol. 2019 Apr 24. doi: 10.1007/5584_2019_357. [Epub ahead of print]

2. Burgard M., Kotilea K., Mekhael J. et al. Evolution of Helicobacter pylori associated with gastroduodenal ulcers or erosions in childrenover the past 23 years: Decline or steady state? Helicobacter. 2019 Jul 8:e12629. doi: 10.1111/hel.12629. [Epub ahead of print]

3. Okuda M., Lin Y., Kikuchi S. Helicobacter pylori Infection in Children and Adolescents. Adv. Exp. Med. Biol. 2019 Apr 30. doi: 10.1007/5584_2019_361. [Epub ahead of print]

4. Цветкова Л.Н., Горячева О.А., Цветков П.М. и др. Гастроэнтерологическая патология у детей: патоморфоз заболеваний и совершенствование методов диагностики на современном этапе. Мат-лы XVIII Конгресса детских гастроэнтерологов. Москва, 2011. С. 5-8.

5. Щербаков А.А., Корсунский А.А., Исаков В.А. Болезни органов пищеварения у детей при хеликобактериозе. Москва: Медицинское информационное агентство, 2011. 224 с.

6. Pacifico L., Anania C., Osborn J.Fet alConsequences of Helicobacter pylori infection in children. World J. Gastroenterol. 2010. Vol. 16. № 41. Р. 5181-5194. doi:10.3748/wjg.v16.i41.5181.

7. Hagag A.A., Amin S.M., Emara M.H., Abo-Resha S.E. Gastric Mucosal Oxidative Stress Markers in Children with Helicobacter Pylori Infection. Infect Disord Drug Targets. 2018. 18(1). Р. 60-67. doi: 0.2174/1871526517666170502154350.

8. Szlachcic A., Krzysiek-Maczka G., Pajdo R. et al. The impact of asymmetric dimethylarginine (ADAMA), the endogenous nitric oxide (NO) synthase inhibitor, to the pathogenesis of gastric mucosal damage.Curr. Pharm. Des. 2013. 19(1). Р. 90-7.

9. Wang L., Zhou Y., Peng J. et al. Role of endogenous nitric oxide synthase inhibitor in gastric mucosal injury. Can. J. Physiol. Pharmacol. 2008 Mar. 86(3). Р. 97-104. doi: 10.1139/y08-003.

10. Zhang Z., Zou Y.Y., Li F.J., Hu C.P. Asymmetric dimethylarginine: a novel biomarker of gastric mucosal injury? World J Gastroenterol. 2011, May 7. 17(17). Р. 2178-80. doi: 10.3748/wjg.v17.i17.2178.

11. Munzel T., Sinning C., Post F. et al. Pathophysiology, diagnosis and prognostic implications of endothelial dysfunction. Ann. Med. 2008. Vol. 40. № 3. Р. 180-196.

12. Coskun S., Kasirga E., Yilmaz O. et al. Is Helicobacter pylori related to endothelial dysfunction during childhood? Pediatr. Int. 2008 Apr. 50(2). Р. 150-3. doi: 10.1111/j.1442-200X.2008.02542.x.

13. Ohara H., Isomoto H., Wen C.Y. et al. Expression of mucosal addressin cell adhesion molecule 1 on vascular endothelium of gastric mucosa in patients with nodular gastritis. World J. Gastroenterol. 2003 Dec. 9(12). Р. 2701-5. DOI: 10.3748/wjg.v9.i12.2701.

14. Голиков П.ПРоль оксида азота в клинике неотложных состоянийМосква: Медпрактика, 2004. С. 180.

Similar articles

Features of pancreatic lesions on the background gastroduodenal pathology associated  with H.pylori-infection
Authors: Сорокман Т.В., Попелюк О.-М.В., Макарова О.В., Васкул Н.Я.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Child`s Health" Том 12, №2, 2017
Date: 2017.05.05
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The peculiarities of combined pathology of the upper gastrointestinal tract with allergic dermatoses in children
Authors: Сорокман Т.В., Попелюк О.-М.В., Лозюк І.Я.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Child`s Health" Том 12, №3, 2017
Date: 2017.06.29
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue