Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" №3-4 (65-66), 2019

Back to issue

Науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні» (29–30 травня 2019 року, м. Київ)

Categories: Cardiology

Sections: Medical forums

print version

Науково-практична конференція організована Національною АМН України, Міністерством здоров’я України, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМНУ», Асоціацією кардіологів України, Всеукраїнською антигіпертензивною асоціацією, Всеукраїнською асоціацією превентивної кардіології та реабілітації, Асоціацією дослідників України та за підтримки товариства судинного здоров’я та сторін.

Науково-практична конференція була присвячена сучасним методам діагностики та лікування артеріальної гіпертензії й охоплювала такі питання: проблеми контролю артеріального тиску, артеріальна гіпертензія та серцево-судинний ризик, сучасні аспекти вимірювання АТ (офісного, амбулаторного і домашнього), лікування артеріальної гіпертензії, артеріальна гіпертензія та цукровий діабет, лікування артеріальної гіпертензії із супутньою патологією, такою як фібриляція передсердь та ішемічна хвороба серця, сучасні технології лікування артеріальної гіпертензії, безпечність медикаментозного лікування, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту та їх комбінації, блокатори ангіотензинових рецепторів і їх комбінації. Особливу увагу було приділено коморбідності: ураження нирок, синдром обструктивного нічного апное сну, ураження печінки, «неврозне» серце.

У роботі конференції брали участь близько 300 лікарів і науковців з усіх областей України та зарубіжжя. В рамках конференції було проведено спільну сесію Міжнародного товариства судинного здоров’я та Всеукраїнської антигіпертензивної асоціації, також проведено лекції, сателітні симпозіуми, круглі столи, дискусії з актуальних питань діагностики і лікування артеріальної гіпертензії і конкурс на кращу наукову роботу серед молодих учених. Загалом було заслухано близько 65 усних доповідей, серед яких також було оприлюднено результати власних досліджень. Проведено засідання із розглядом практичних аспектів лікування артеріальної гіпертензії з наведенням клінічних
випадків.

Провідними вченими України та зарубіжжя було зроблено доповіді та прочитано лекції з актуальних питань патогенезу, діагностики, лікування і профілактики артеріальної гіпертензії й її ускладнень, супутніх станів, особливостей терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією та фібриляцією передсердь, смертності і тривалості життя населення України при АГ, побічної дії антигіпертензивних препаратів. Було обговорено питання профілактики ускладнень артеріальної гіпертензії, лікування резистентної гіпертензії та гіпертензивних кризів, лікування дисліпідемій та гіперурикемії при артеріальній гіпертензії, розглянуто основні аспекти лікування пацієнтів із цукровим діабетом (гіполіпідемічна, гіпоглікемічна, антигіпертензивна й антитромбоцитарна терапія), синдромом обструктивного апное сну при артеріальній гіпертензії і методи боротьби з ними.

Резолюція

На конференції під час обговорення виступів і дискусій були визначені перспективні напрямки наукових досліджень і заходів у практичній кардіології:

1. Постійне формування позитивної мотивації у населення щодо необхідності профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Створення інформаційного простору для здорового способу життя та профілактики серцево-судинних захворювань на державному рівні.

2. Забезпечення керівниками управлінь охорони здоров’я розповсюдження санітарно-просвітницьких матеріалів для населення, що пропагують здоровий спосіб життя. Активне залучення медичних сестер, фельдшерів і працівників аптек до пропаганди медико-санітарних знань і профілактики артеріальної гіпертензії серед населення.

3. Удосконалення програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних працівників лікувально-профілактичних закладів із питань профілактики та лікування артеріальної гіпертензії для подолання лікарської інерції у веденні пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

4. Поєднання зусиль кардіологів, неврологів, терапевтів, ендокринологів і сімейних лікарів у розв’язанні проблем артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень.

5. Вивчення багатофакторних впливів на захворюваність і смертність населення, де однією зі складових є артеріальна гіпертензія.

6. Забезпечення моніторингу епідеміологічної ситуації щодо артеріальної гіпертензії та факторів ризику її виникнення.

7. Широке впровадження в практику положень клінічної настанови та уніфікованого клінічного протоколу з діагностики та лікування хворих з артеріальною гіпертензією.

8. Більш широке впровадження у практику сучасних методів вимірювання артеріального тиску та телемоніторингу.

У рамках громадського обговорення нової редакції уніфікованого клінічного протоколу з діагностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертензії в Україні запропоновано такі принципові положення:

1. Рекомендувати впровадження у практику лікарів сертифікованих приладів для автоматичного вимірювання артеріального тиску.

2. Рекомендувати поширення методу домашнього самомоніторування артеріального тиску з метою більш ефективного контролю АТ на фоні терапії та підвищення прихильності пацієнтів до лікування.

3. Рекомендувати поширення застосування сучасних технологій (гаджетів) для впровадження санітарно-просвітницьких матеріалів та програм серед пацієнтів.

4. Зважаючи на низький відсоток пацієнтів з ефективним контролем АТ в українській популяції хворих на АГ, вирішено підтримати продовження тимчасово рекомендувати раніше цільові рівні АТ при офісному вимірюванні менше 140/90 мм рт.ст. із наголошенням жорсткої необхідності його досягнення за умови, якщо на фоні антигіпертензивної терапії досягнуто більш низький рівень АТ (< 140/90 мм рт.ст.), а терапія добре переноситься, немає жодних побічних ефектів із боку самопочуття хворого або якості життя, схему лікування не варто коригувати.

Конференція ухвалила:

— Продовжити активне виявлення осіб з артеріальною гіпертензією, впровадження її первинної і вторинної профілактики та стратифікації ризику.

— Сприяти формуванню прихильності пацієнтів і медичних працівників до підвищення ефективності профілактики і лікування артеріальної гіпертензії.

— Продовжити роботу щодо забезпечення хворих на артеріальну гіпертензію сучасними лікувальними технологіями.

— Забезпечити додаткове охоплення диспансерного нагляду хворих на АГ із високим ризиком.

— Активно втілювати комбіновану антигіпертензивну терапію, корекцію ризик-факторів та статинотерапію у хворих на АГ із високим ризиком.

— Удосконалити роботу зі своєчасного виявлення і патогенетичного лікування симптоматичних гіпертензій.

— Забезпечити плідну співпрацю з неврологами, ендокринологами та нефрологами щодо пацієнтів із високим ризиком кардіоваскулярних ускладнень.

— Активізувати співпрацю з викладачами та студентами ВНМЗ і ЗПО щодо проведення роз’яснювальної превентивної роботи серед населення.

— Розробити та впровадити навчальні програми (модулі) сучасних методів діагностики і лікування АГ для студентів ВНМЗ і слухачів курсів підвищення кваліфікації ЗПО.

— Провести наступну науково-практичну конференцію з артеріальної гіпертензії в Україні 27–29 травня 2020 року у м. Львові.Back to issue