Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №3-4 (65-66), 2019

Back to issue

hypothyroidism depending on the degree of its compensation

Authors: Корчагіна Д.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Мета роботи полягала у вивченні характеристик добового профілю артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та супутнім гіпотиреозом на підставі результатів амбулаторного моніторингу артеріального тиску. У дослідження були включені 50 пацієнтів з артеріальною гіпертензією і супутнім гіпотиреозом. Залежно від сироваткового рівня тиреотропного гормону пацієнти були розподілені на дві групи, по 25 пацієнтів у кожній: з компенсованим (група 1) і декомпенсованим гіпотиреозом (група 2). Рівень тиреотропного гормону 4,4 ммол/л вважали критерієм компенсації. До контрольної групи увійшли 30 пацієнтів з артеріальною гіпертензією і виключеною дисфункцією щитоподібної залози. Проведено порівняння основних показників амбулаторного моніторингу артеріального тиску залежно від компенсації гіпотиреозу. Для виявлення взаємозв’язку клінічних та анамнестичних факторів і показників нічного систолічного тиску було проведено регресійний аналіз.

Цель работы заключалась в изучении характеристик суточного профиля артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией и сопутствующим гипотиреозом на основании результатов амбулаторного мониторинга артериального давления. В исследование были включены 50 пациентов с артериальной гипертензией и сопутствующим гипотиреозом. В зависимости от сывороточного уровня тиреотропного гормона пациенты были разделены на две группы, по 25 пациентов в каждой: с компенсированным (группа 1) и декомпенсированным гипотиреозом (группа 2). Уровень тиреотропного гормона 4,4 мМЕ/л считали критерием компенсации. Контрольная группа состояла из 30 пациентов с артериальной гипертензией и исключенной дисфункцией щитовидной железы. Проведено сравнение основных показателей амбулаторного мониторинга артериального давления в зависимости от компенсации гипотиреоза. Для выявления взаимосвязи клинических и анамнестических факторов и показателей ночного систолического давления был проведен регрессионный анализ.

The purpose was to study characteristics of the daily blood pressure profile in hypertensive patients with concomitant hypothyroidism based on ambulatory blood pressure monitoring results. The study included 50 patients with hypertension and concomitant hypothyroidism. Depending on the serum level of thyroid-stimulating hormone, the patients were divided into two groups, 25 patients in each: with compensated (group 1) and decompensated hypothyroidism (group 2). Thyroid-stimulating hormone level of 4.4 mIU/L was considered the compensation criterion. The control group consisted of 30 patients with hypertension and excluded thyroid dysfunction. The main indicators of ambulatory blood pressure monitoring were compared depending on the compensation of hypothyroidism. Regression analysis was carried out to identify the correlation between clinical and anamnestic factors and the night systolic blood pressure.


Keywords

амбулаторне моніторування артеріального тиску; добовий профіль артеріального тиску; артеріальна гіпертензія; гіпотиреоз

амбулаторное мониторирование артериального давления; суточный профиль артериального давления; артериальная гипертензия; гипoтиреоз

ambulatory blood pressure monitoring; daily blood pressure profile; arterial hypertension; hypothyroidism


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Целуйко В.И. Реалии лечения артериальной гипертензии в Украине: результаты когортного исследования СИСТЕМА–2. Український кардіологічний журнал. 2018. № 1. С. 13–19.

2. Чукур O.O. Динаміка захворюваності й поширеності патології щитоподібної залози серед дорослого населення України. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2018. № 4. С. 19–25.

3. Garber J.R., Cobin R.H., Gharibetal H. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologist sand the American Thyroid Association. Endocr. Pract. 2012. Vol. 18(6). Р. 988–1028.

4. Williams B., Mancia G., Spieringetal W. Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur. Heart J. 2018. Vol. 39(33). Р. 3021–3104.

5. Mancia G. Clinical value of ambulatory blood pressure: evidence and limits. Circulation research. 2015. Vol. 116(6). Р. 1034–1045.

6. Banegas J.R., Ruilope L.M., Dela Sierra A. et al. Relationship between clinic and ambulatory blood–pressure measurement sand mortality. New England Journal of Medicine. 2018. Vol. 378(16). Р. 1509–1520.

7. Turner J.R. Ambulatory blood pressure monitoring in clinical practice: a review. American Journal of Medicine. 2015. Vol. 128(1). Р. 14–20.

Similar articles

Impact of hypothyroidism on the daily blood pressure profile in hypertensive patients based on outpatient blood pressure monitoring results
Authors: Целуйко В.Й.(1), Корчагіна Д.А.(1, 2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Features of the daily blood pressure in children  with diabetes depending on the duration of the disease
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є., Самойлик К.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019
Date: 2019.08.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Open-label single center clinical trial of early-morning blood pressure reduction  in patients with mild to moderate hypertension with controlled office blood pressure  and uncontrolled morning blood pressure surge by telmisartan (Telsartan) therapy  with or without combination with hydrochlorothiazide and/or amlodipine: RANOK study results  (Control of Morning Blood Pressure in Patients with Uncontrolled Surge)
Authors: Рековець О.Л., Сіренко Ю.М., Торбас О.О., Кушнір С.М., Примак Г.Ф.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

"Hypertension" №3-4 (65-66), 2019
Date: 2019.09.30
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
24-hour blood pressure profile in children with chronic pyelonephritis and chronic kidney disease stages I–III
Authors: Вакуленко Л.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Kidneys" Том 8, №3, 2019
Date: 2019.09.04
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches

Back to issue