Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 20, №4, 2019

Back to issue

Determination knee synovial membrane in patients with rheumatoid arthritis

Authors: Герасименко С.І., Полулях М.В., Гайко О.Г., Перфілова Л.В., Бабко А.М., Герасименко А.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Актуальність дослідження полягає у впровадженні до загальновідомого діагностичного комплексу нових кількісних методів для одержання найбільш повної інформації з метою підвищення ефективності діагностики ревматоїдного артриту. Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики ревматоїдного артриту шляхом кількісного визначення функціонального стану синовіальної оболонки колінного суглоба за допомогою методу електропунктурної діагностики Фолля. Матеріали та методи. Обстежено 28 хворих на ревматоїдний артрит, із них 24 особи жіночої та 4 — чоловічої статі віком 17–75 років. Високочутливий неінвазивний експрес-метод електропунктурної діагностики Фолля полягає у визначенні функціонального стану будь-яких органо-тканинних утворень людини на підставі результатів вимірювань (протягом усього кількох хвилин) електропровідності шкіри за допомогою точкового електроду в репрезентативних біологічно активних точках відповідних каналів (меридіанів). Зміна стану зазначених утворень призводить до зміни електропровідності у їх репрезентативних точках. Підвищення електропровідності свідчить про наявність та ступінь інтенсивності запального процесу в досліджуваній структурі. Стадії запалення за Фоллем: І — 66–75 умовних одиниць, ІІ — 76–85 та ІІІ — 86–100 умовних одиниць. Досліджували безпосередньо репрезентативну біологічно активну точку синовіальних оболонок суглобів, зокрема колінного. Обстеження проводили симетрично (праворуч і ліворуч). Результати. Проведено понад 56 симетричних вимірювань показників з урахуванням максимальних значень з боку найбільшого ураження. За результатами обстеження, І стадію запального процесу було визначено у 9 (32,14 %) хворих, ІІ — у 17 (60,71 %) та ІІІ — у 2 (7, 14 %) хворих. Висновки. Застосування експрес-методу електропунктурної діагностики Фолля дає змогу суттєво підвищити ефективність діагностики у хворих на ревматоїдний артрит шляхом кількісного визначення функціонального стану синовіальної оболонки колінного суглоба. Визначений і підтверджений неспецифічний запальний характер патологічного процесу (у 100 % обстежених хворих) різного ступеня інтенсивності у вигляді І–ІІІ стадій за Фоллем у біологічно активній точці синовіальної оболонки колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит. Різний ступінь інтенсивності запального процесу за Фоллем у синовіальної оболонці може відповідати різному ступеню активності неспецифічного запального процесу при ревматоїдному артриті. Визначення запального характеру патологічного процесу у синовіальній оболонці колінного суглоба дало змогу рекомендувати патогенетично обґрунтовану неспецифічну протизапальну терапію обстеженим хворим на ревматоїдний артрит.

Актуальность. Актуальность исследования заключается во внедрении в общеизвестный диагностический комплекс новых количественных методов для получения наиболее полной информации с целью повышения эффективности диагностики ревматоидного артрита. Цель исследования: повысить эффективность диагностики ревматоидного артрита путем количественного определения функционального состояния синовиальной оболочки коленного сустава с помощью метода электропунктурной диагностики Фолля. Материалы и методы. Обследовано 28 больных, из них 24 особы женского и 4 — мужского пола в возрасте 17–75 лет. Высокочувствительный неинвазивный экспресс-метод электропунктурной диагностики Фолля заключается в определении состояния любых органно-тканевых образований человека на основании измерения (в течение всего нескольких минут) электропроводности кожи с помощью точечного электрода в репрезентативных биологически активных точках соответствующих каналов (меридианов). Изменение состояния вышеназванных образований приводит к изменению электропроводности в их репрезентативных точках. Повышение электропроводности точек свидетельствует о наличии и степени интенсивности воспалительного процесса в определенной структуре. Стадии воспаления по Фоллю: І — 66–75 условных единиц, ІІ — 76–85 и ІІІ — 86–100 условных единиц. Исследовали непосредственно репрезентативную биологически активную точку синовиальных оболочек суставов, а именно коленного. Обследования проводились симметрично (справа и слева). Результаты. Проведено свыше 56 симметричных измерений с учетом максимальных значений со стороны наибольшего поражения. По результатам исследования, І стадия воспаления была определена у 9 (32,14 %) больных, ІІ — у 17 (60,71 %) и ІІІ — у 2 (7,14 %) больных ревматоидным артритом. Выводы. Применение экспресс-метода электропунктурной диагностики Фолля дает возможность существенно повысить эффективность диагностики ревматоидного артрита путем количественного определения функционального состояния синовиальной оболочки коленного сустава. Определен и подтвержден неспецифический воспалительный характер патологического процесса (у 100 % пациентов) разной степени интенсивности в виде І–ІІІ стадий по Фоллю у больных ревматоидным артритом. Разная степень интенсивности воспалительного процесса по Фоллю в синовиальной оболочке коленного сустава может соответствовать разной степени активности неспецифического воспалительного процесса при ревматоидном артрите. Определение воспалительного характера патологического процесса дало возможность рекомендовать патогенетически обоснованную неспецифическую противовоспалительную терапию обследованным больным ревматоидным артритом.

Background. The study is relevant due to the introduction and inclusion of new quantitative methods into the widely known diagnostic complex to get comprehensive information in order to increase efficiency of the rheumatoid arthritis diagnosing. The purpose was to increase efficiency of the diagnosing of rheumatoid arthritis using quantitative determination of the knee synovial membrane functioning by the diagnostic electropunctural method of R. Voll. Materials and methods. The study involved 28 patients with the rheumatoid arthritis, among them 24 women and 4 men aged 17–75 years. Highly sensitive non-invasive express-method of electropunctural diagnostics of R. Voll consists in determining and assessment of functional state of any organ-tissue human formations based on the measurements (in just a few minutes) of skin electrical conductivity with a point electrode in representative biological active points in corresponding meridians. The change in these formations leads to the change of electrical conductivity in their representative biologically active points. The electrical conductivity enhancement shows the presence and intensity degree of inflammation in certain structure, in particular, in synovial membrane. Inflammatory stages by R. Voll are as follow: І — 66–75, ІІ — 76–85 and ІІІ — 86–100 standard units. A representative point of joints, particularly knee, was observed. The surveys were carried out symmetrically (right and left). Results. There were performed over 56 symmetric measurement regarding maximal values from the most damaged parts. Inflammatory stage І was defined in 9 (32.14 %), ІІ — in 17 (60.71 %) and III — in 2 (7.14 %) patients. Conclusions. Application of the express-method of electropunctural diagnostics by R. Voll allows significantly improve the efficiency of diagnosing of the rheumatoid arthritis by quantitative determination of knee synovial membrane functioning. All patients (100 %) demonstrated confirmed non-specific inflammatory character of pathological process of different intensity degree by the stages І–ІІI by R. Voll in the knee synovial membrane. Different intensity of inflammation (stages І–ІІI) allows recommending a pathogenetically grounded anti-inflammatory therapy. Receiving quantitative data about different intensity of inflammation by R. Volls stages potentiates to assess objectively a functional state of the knee synovial membrane in patients with rheumatoid arthritis. Different intensity degree of inflammation by R. Voll directly in synovial membrane can demonstrate a different degree of activity of non-specific inflammatory process at rheumatoid arthritis.


Keywords

електропунктурна діагностика Фолля; ревматоїдний артрит; синовіальна оболонка колінного суглоба; репрезентативна біологічно активна точка; стадії запального процесу за Фоллем; умовні одиниці

электропунктурная диагностика Фолля; ревматоидный артрит; синовиальная оболочка коленного сустава; репрезентативная биологически активная точка; стадии воспалительного процесса по Фоллю; условные единицы

electropunctural diagnosing by R. Voll; rheumatoid arthritis; knee synovial membrane; representative biologically active point; stages of inflammatory process by R. Voll; standard units


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Бабко А.М. Комплексне ортопедичне лікування синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит: Дис… канд. мед. наук: 14.01.21. Київ, 2002. 168 с.

2. Каримов М.Ю., Гулямов Е.Б. Хронические синовиты коленного сустава (этиология, клиника, диагностика, хирургическое лечение): Материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии на современном этапе». Алматы, 1–2 ноября 2007 г. Травматология и ортопедия. Специальный выпуск. 2007. № 2(12). Т. 1. С. 53-55.

3. Левенец В.Н., Пляцко В.В. Артроскопия. Киев: Наукова думка, 1991. 232 с.

4. Мачерет Е.Л., Коркушко А.О. Основы электропунктуры и акупунктуры. Киев: Здоров’я, 1993. 390 с.

5. Мешков А.П. Диагностика и лечение болезней суставов. Новгород: Изд-во НГМА «Медицинская книга», 2000. 169 с.

6. Миронова З.С., Фалех Ф.Ю. Артроскопия и артрография коленного сустава. Москва: Медицина, 1982. 112 с.

7. Насонова В.А. Ревматические болезни. Москва: Медицина, 1997. 517 с.

8. Перфілова Л.В. Діагностика захворювань та ушкоджень периартикулярних структур плечового суглоба: Дис… канд. мед. наук: 14.01.21. Київ, 2010. 136 с.

9. Хемпфлинг Х. Артроскопия. Диагностика и терапия. Висбаден, ФРГ: Изд-во Техноэкспорт ГмбХ, 1993. 92 с.


Back to issue