Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №3, 2019

Back to issue

Perioperative management of patients with rheumatoid arthritis

Authors: Синяченко О.В. (1), Головач И.Ю. (2), Егудина Е.Д. (3)
1 - Донецкий национальный медицинский университет МЗ Украины, г. Лиман, Украина
2 - Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
3 - Образовательный центр Клиники современной ревматологии, г. Киев, Украина

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Пацієнти з ревматоїдним артритом (РА), незважаючи на успіх консервативної терапії, мають високу потребу у проведенні ортопедичних хірургічних втручань, а також операцій за соматичними показаннями. Таким пацієнтам необхідна ретельна періопераційна оцінка та підготовка для досягнення сприятливих результатів оперативного лікування й менеджменту в післяопераційному періоді. Повинен бути зібраний детальний анамнез, проведено детальне фізикальне обстеження з відповідною лабораторною оцінкою функції органів і систем, з диференціюванням ураження органів, вторинного щодо РА або пов’язаного з коморбідними станами. Слід поінформувати пацієнтів про потенційні ризики хірургічного втручання, зокрема підвищення ризику інфікування, уповільнення загоєння ран і розвиток венозних тромбоемболій, а також про основні можливі серцево-судинні, легеневі й неврологічні порушення, що можуть бути зумовлені хірургічним втручанням. В оглядовій статті підбито підсумки останніх досягнень у цій галузі та розглянуто останні рекомендації, запропоновані Американською колегією ревматологів і Американською асоціацією хірургів, щодо періопераційного ведення й тактики антиревматичної терапії в пацієнтів перед тотальним ендопротезуванням колінних і кульшових суглобів 2017 року і керівництво з біологічної безпеки хворобомодифікуючих антиревматичних препаратів (ХМАРП) Британського товариства ревматологів при запальних артритах. Менеджмент ХМАРП у передопераційному періоді має здійснюватися згідно з рекомендаціями основних провідних ревматологічних спільнот, але підхід повинен бути індивідуалізований, із залученням мультидисциплінарної команди. На сьогодні рекомендації підтримують продовження прийому синтетичних ХМАРП упродовж усього періопераційного періоду й рекомендують короткочасне переривання біологічної терапії на один інтервал дозування перед операцією з продовженням прийому через 14 днів після операції. Більш високі дози глюкокортикоїдів роблять значно більший внесок у ризик післяопераційної інфекції, аніж біологічна терапія. Рекомендується уникати планової операції в пацієнтів, які приймають преднізолон в дозі більше за 20 мг/д. Рекомендується зниження дози глюкокортикоїдів до мінімально можливої перед операцією. Незважаючи на те, що невизначеність залишається, ці недавні дослідження та рекомендації дозволяють більш раціонально і науково обґрунтовано підходити до ведення пацієнтів з РА, яким заплановано хірургічне втручання або яким необхідно провести її терміново.

Пациенты с ревматоидным артритом (РА), несмотря на успех консервативной терапии, имеют высокую потребность в ортопедических хирургических вмешательствах, а также в операциях по соматическим показаниям. Эти пациенты нуждаются в тщательной периоперационной оценке и подготовке для достижения благоприятных результатов оперативного лечения и менеджмента в послеоперационном периоде. Должен быть тщательно собран анамнез, проведено скрупулезное физическое обследование с соответствующей лабораторной оценкой функций органов и систем, дифференциацией вторичных поражений органов или коморбидных состояний. Пациенты должны быть проинформированы о потенциальных рисках хирургического вмешательства, включая повышенный риск инфицирования, замедления заживления ран и венозной тромбоэмболии, а также об основных возможных сердечно-сосудистых, легочных и неврологических нарушениях, которые могут быть вызваны хирургическим вмешательством. В обзорной статье подведены итоги последних достижений в этой области и рассмотрены последние рекомендации, предложенные Американской коллегией ревматологов и Американской ассоциацией хирургов, по поводу периоперационного ведения и тактики антиревматической терапии у пациентов перед тотальным эндопротезированием коленных и тазобедренных суставов 2017 года и руководство по биологической безопасности болезньмодифицирующих антиревматических препаратов (БМАРП) Британского общества ревматологов при воспалительных артритах. Назначение БМАРП в предоперационном периоде должно осуществляться в соответствии с рекомендациями основных ведущих ревматологических сообществ, но подход должен быть индивидуализированным, с привлечением многопрофильной команды. Сегодня рекомендации поддерживают продолжение приема синтетических БМАРП на протяжении всего периоперационного периода и рекомендуют кратковременное прерывание биологической терапии на один интервал дозировки перед операцией с продолжением приема через 14 дней после операции. Более высокие дозы глюкокортикоидов вносят значительно больший вклад в риск послеоперационной инфекции, чем биологическая терапия. Рекомендуется избегать плановой операции у пациентов, получающих преднизолон в дозе более 20 мг/д. До операции рекомендуется снизить дозу глюкокортикоидов до минимально возможного уровня. Несмотря на то, что неопределенность остается, эти недавние исследования и рекомендации позволяют более рационально и научно обоснованно подходить к ведению пациентов с РА, которым запланировано хирургическое вмешательство или которым необходимо провести его срочно.

Patients with rheumatoid arthritis (RA), despite the success of conservative therapy, have an urgent need for the orthopedic surgical interventions, as well as operations for soma­tic indications. These patients need a careful perioperative assessment and instruction for the favorable results of surgical treatment and ma­nagement to be achieved in the postoperative period. A detailed history should be compiled, a thorough physical examination with appropriate laboratory evaluation of the organic and systemic functions, differentiation of the organic damage secondary to the RA or associated with comorbidity, should be carried out. Patients should be informed about the potential risks of surgery, including an increased risk of infection, delayed wound healing and development of venous thromboembolism events, as well as the key possibilities in terms of cardiovascular, pulmonary and neurological disorders that may be caused by surgery. Clinical studies over the past few years have improved our understanding of the proper periope­rative management of patients with the RA. This article summari­zes the latest advances in this field and considers the latest recommendations proposed by the American College of Rheumatology and the American Association of Hip and Knee Surgeons guidelines (2017) for the perioperative management of antirheumatic therapy in patients with rheumatic diseases undergoing elective total hip or total knee arthroplasty, and The British Society for Rheumatology guidelines on the disease-modifying antirheumatic drugs (DMARD) safety in inflammatory arthritis. The management of DMARDs in the preoperative period should be carried out under the recommendations of the leading rheumatological societies, but the approach should be individualized with the involvement of a multidisciplinary team. Today, the recommendations support the continuation of synthetic DMARDs throughout the entire perio­perative period and recommend a short-term interruption of biolo­gical therapy at one dosing interval before surgery with a conti­nuation of administration within 14 days after surgery. The higher doses of glucocorticoids contribute to the risk of postoperative infection more significantly than the biological therapy. It is recommended to avoid the planned surgery if the patients are receiving prednisone at a dose of more than 20 mg per day. Before surgery, it is recommended to reduce the dose of glucocorticoids to the lowest possible level. Even though uncertainty remains, these recent stu­dies and recommendations allow a more rational and scientifically sound approach to the management of RA patients who are sche­duled for surgery or who need to get operated urgently.


Keywords

періопераційний менеджмент; ревматоїдний артрит; ендопротезування суглобів; інфекція; ризик; хворобомодифікуючі антиревматичні препарати; глюкокортикоїди; біологічна терапія; інгібітори фактора некрозу пухлини

периоперационный менеджмент; ревматоидный артрит; эндопротезирование суставов; инфекция; риск; болезньмодифицирующие антиревматические препараты; глюкокортикоиды; биологическая терапия; ингибиторы фактора некроза опухоли

perioperative management; rheumatoid arthritis; joint replacement; infection, risk; disease modifying antirheuma­tic drugs; glucocorticoids; biological therapy; tumor necrosis factor inhibitors


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Cordtz R.L., Hawley S., Prieto–Alhambra D. et al. Incidence of hip and knee replacement in patients with rheumatoid arthritis following the introduction of biological DMARDs: an interrupted time–series analysis using nationwide Danish healthcare registers. Ann. Rheum. Dis. 2018. Vol. 77, № 5. P. 684–689.

2. Gualtierotti R., Parisi M., Ingegnoli F. Perioperative Management of Patients with Inflammatory Rheumatic Diseases Undergoing Major Orthopaedic Surgery: A Practical Overview Adv Ther. 2018. Vol. 35. P. 439–456.

3. Bissar L., Almoallim H., Albazli K. et al. Perioperative management of patients with rheumatic diseases. Open Rheumatol. J. 2013. Vol. 7. P. 42.

4. Bushnell B.D., Horton K.J., McDonald M.F., Ro–bertson P.G. Perioperative medical comorbidities in the orthopaedic patient. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2008. Vol. 16, № 4. P. 216–27.

5. Nguyen H.V., Ludwig S.C., Silber J. et al. Rheumatoid arthritis of the cervical spine. Spine J. 2004. Vol. 4, № 3. P. 329–34.

6. Gillick J.L., Wainwright J., Das K. Rheumatoid Arthritis and the Cervical Spine: A Review on the Role of Surgery. Int. J. Rheumatol. 2015. Vol. 2015. P. 252456.

7. Kolman J., Morris I. Cricoarytenoid arthritis: a cause of acute upper airway obstruction in rheumatoid arthritis. Can. J. Anaesth. 2002. Vol. 49, № 7. P. 729–32.

8. Avin˜a–Zubieta J.A., Choi H.K., Sadatsafavi M. et al. Risk of cardiovascular mortality in patients with rheumatoid arthritis: a meta–analysis of observational studies. Arthritis Care Res. 2008. Vol. 59, № 12. P. 1690–7.

9. Roubille C., Richer V., Starnino T. et al. The effects of tumour necrosis factor inhibitors, methotrexate, non–steroidal anti–inflammatory drugs and corticosteroids on cardiovascular events in rheumatoid arthritis, psoriasis and psoriatic arthritis: a systematic review and meta–analysis. Ann. Rheum. Dis. 2015. Vol. 74, № 3. P. 480–9.

10. Maradit–Kremers H., Nicola P.J., Crowson C.S. et al. Cardiovascular death in rheumatoid arthritis: a po–pulation–based study. Arthritis. Rheum. 2005. Vol. 52, № 3. P. 722–32.

11. Biskup M., Biskup W., Majdan M., Targońska–Stępniak B. Cardiovascular system changes in rheumatoid arthritis patients with continued low disease activity. Rheumatol. Int. 2018. Vol. 38, № 7. P. 1207–15.

12. Agca R., Heslinga S.C., Rollefstad S. et al. EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update. Ann. Rheum. Dis. 2016. Vol. 76, № 1. P. 17–28.

13. Jacobs A.M. Perioperative management of the patient with rheumatoid arthritis. Clin. Podiatr. Med. Surg. 2010. Vol. 27, № 2. P. 235–42.

14. Lake F., Proudman S. Rheumatoid arthritis and lung disease: from mechanisms to a practical approach. Semin. Respir. Crit. Care Med. 2014. Vol. 35, № 2. P. 222–38.

15. Mori S., Koga Y., Sugimoto M. Different risk factors between interstitial lung disease and airway disease in rheumatoid arthritis. Respir. Med. 2012. Vol. 106, № 11. P. 1591–9.

16. Roubille C., Haraoui B. Interstitial lung diseases induced or exacerbated by DMARDS and biologic agents in rheumatoid arthritis: a systematic literature review. Semin. Arthritis. Rheum. 2014. Vol. 43, № 5. P. 613–26.

17. Goodman S.M., Figgie M.A. Arthroplasty in patients with established rheumatoid arthritis (RA): mitigating risks and optimizing outcomes. Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. 2015. Vol. 29, № 4–5. P. 628–42.

18. Chung W.S., Peng C.L., Lin C.L. et al. Rheumatoid arthritis increases the risk of deep vein thrombosis and pulmonary thromboembolism: a nationwide cohort study. Ann. Rheum. Dis. 2013. Vol. 73, № 10. P. 1774–80.

19. Stundner O., Chiu Y.L., Sun X. et al. Perioperative outcomes in patients with rheumatoid versus osteoarthritis for total hip arthroplasty: a population–based study. Clin. Exp. Rheumatol. 2013. Vol. 31, № 6. P. 889–95.

20. Cordtz R.L., Zobbe K., Højgaard P. et al. Predictors of revision, prosthetic joint infection and mortality following total hip or total knee arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis: a nationwide cohort study using Danish healthcare registers. Ann. Rheum. Dis. 2018. Vol. 77, № 2. P. 281–288.

21. Kurdi A.J., Voss B.A., Tzeng T.H. et al. Rheumatoid Arthritis vs Osteoarthritis: Comparison of Demographics and Trends of Joint Replacement Data from the Nationwide Inpatient Sample. Am. J. Orthop (Belle Mead NJ). 2018. Vol. 47, № 7.

22. Horowitz J.A., Puvanesarajah V., Jain A. et al. Rheumatoid Arthritis Is Associated With an Increased Risk of Postoperative Infection and Revision Surgery in Elderly Patients Undergoing Anterior Cervical Fusion. Spine (Phila Pa 1976). 2018. Vol. 43, № 17. P. 1040–1044.

23. Diaper R., Wong E., Metcalfe S.A. The implications of biologic therapy for elective foot and ankle surgery in patients with rheumatoid arthritis. Foot (Edinb). 2017. Vol. 30. P. 53–8.

24. Smolen J.S., Landewé R., Bijlsma J. et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease–modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis. 2017. Vol. 76, № 6. P. 960–77.

25. Goodman S.M. Rheumatoid arthritis: perioperative management of biologics and DMARDs. Semin Arthritis. Rheum. 2015. Vol. 44, № 6. P. 627–32.

26. Uehara R., Suzuki Y., Ichikawa Y. Methotrexate (MTX) inhibits osteoblastic differentiation in vitro: possible mechanism of MTX osteopathy. J. Rheumatol. 2001. Vol. 28, № 2. P. 251–6.

27. Annussek T., Kleinheinz J., Thomas S. et al. Short time administration of antirheumatic drugs — methotre–xate as a strong inhibitor of osteoblast’s proliferation in vitro. Head Face Med. 2012. Vol. 8, № 1. P. 26.

28. Sindhu K., Cohen B., Gil J.A. Perioperative management of rheumatoid medications in orthopedic surgery. Orthopedics. 2017. Vol. 40, № 5. P. 282–6.

29. Goodman S.M., Springer B., Guyatt G. et al. 2017 American College of Rheumatology/American Association of Hip and Knee Surgeons guideline for the perioperative management of antirheumatic medication in patients with rheumatic diseases undergoing elective total hip or total knee arthroplasty. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017. Vol. 69, № 8. P. 1111–24.

30. Holroyd C.R., Seth R., Bukhari M. The British Society for Rheumatology biologic DMARD safety guidelines in inflammatory arthritis–Executive summary. Rheumato–logy (Oxford). 2019. Vol. 58, № 2. P. 220–226. doi: 10.1093/rheumatology/key207.

31. Lee J.K., Choi C.H. Total knee arthroplasty in rheumatoid arthritis. Knee Surg. Relat. Res. 2012. Vol. 24, № 1. P. 1–6.

32. Mak A. Orthopedic surgery and its complication in systemic lupus erythematosus. World J. Orthop. 2014. Vol. 5, № 1. P. 38–44.

33. Teerawattananon C., Tantayakom P., Suwanawiboon B., Katchamart W. Risk of perioperative bleeding related to highly selective cyclooxygenase–2 inhibitors: A systematic review and meta–analysis. Semin Arthritis Rheum. 2017. Vol. 46, № 4. P. 520–528.

34. Nissen S.E., Yeomans N.D., Solomon D.H. et al. Cardiovascular Safety of Celecoxib, Naproxen, or Ibuprofen for Arthritis. PRECISION Trial Investigators. N. Engl. J. Med. 2016. Vol. 375, № 26. P. 2519–29.

35. Randelli P., Randelli F., Cabitza P., Vaienti L. The effects of COX–2 anti–inflammatory drugs on soft tissue healing: a review of the literature. J. Biol. Regul. Homeost Agents. 2010. Vol. 24, № 2. P. 107–14.

36. Chikazu D., Tomizuka K., Ogasawara T. et al. Cyclooxygenase–2 activity is essential for the osseointegration of dental implants. J. Oral Maxillofac Surg. 2007. Vol. 36, № 5. P. 441–6.

37. Mochizuki T., Yano K., Ikari K. et al. Tramadol hydrochloride/acetaminophen combination versus non–steroidal anti–inflammatory drug for the treatment of perioperative pain after total knee arthroplasty: A prospective, randomized, open–label clinical trial. J. Orthop. Sci. 2016. Vol. 21, № 5. P. 625–9.

38. Smilowitz N.R., Oberweis B.S., Nukala S. et al. Perioperative antiplatelet therapy and cardiovascular outcomes in patients undergoing joint and spine surgery. J. Clin. –Anesth. 2016. Vol. 35. P. 163–169.

39. Douketis J.D., Spyropoulos A.C., Spencer F.A. et al. Perioperative management of antithrombotic therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed.: American College of Chest Physicians evidence–based cli–nical practice guidelines. Chest. 2012. Vol. 141, № 2. P. 326–350.

40. Fleisher L.A., Fleischmann K.E., Auerbach A.D. et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014. Vol. 130, № 24. P. 278–333.

41. Fleury G., Mania S., Hannouche D., Gabay C. The perioperative use of synthetic and biological disease–mo–difying antirheumatic drugs in patients with rheumatoid arthritis. Swiss Med. Wkly. 2017. Vol. 147. P. 14563.

42. Wiese M.D., Alotaibi N., O’doherty C. et al. Pharmacogenomics of NAT2 and ABCG2 influence the toxicity and efficacy of sulphasalazine containing DMARD regimens in early rheumatoid arthritis. Pharmacogenomics J. 2014. Vol. 14, № 4. P. 350.

43. Rempenault C., Combe B., Barnetche T. et al. Metabolic and cardiovascular benefits of hydroxychloroquine in patients with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta–analysis. Ann. Rheum. Dis. 2018. Vol. 77, № 1. P. 98–103.

44. Jenks K.A., Stamp L.K., O’Donnell J.L. et al. Leflunomide–associated infections in rheumatoid arthritis. J. Rheumatol. 2007. Vol. 34, № 11. P. 2201–2203.

45. Strand V., Cohen S., Schiff M. et al. Treatment of active rheumatoid arthritis with leflunomide compared with placebo and methotrexate. Leflunomide Rheumatoid Arthritis Investigators Group. Arch. Intern. Med. 1999. Vol. 159, № 21. P. 2542–2550.

46. Smolen J.S., Kalden J.R., Scott D.L. et al. Efficacy and safety of leflunomide compared with placebo and sulphasalazine in active rheumatoid arthritis: a double–blind, randomised, multicentre trial. European Leflunomide Study Group. Lancet. 1999. Vol. 353, № 9149. P. 259–266.

47. Fuerst M., Mohl H., Baumgartel K., Ruther W. Leflunomide increases the risk of early healing complications in patients with rheumatoid arthritis undergoing elective orthopedic surgery. Rheumatol. Int. 2006. Vol. 26, № 12. P. 1138–1142.

48. Tanaka N., Sakahashi H., Sato E. et al. Examination of the risk of continuous leflunomide treatment on the incidence of infectious complications after joint arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis. J. Clin. Rheumatol. 2003. Vol. 9, № 2. P. 115–118.

49. Muller M., Pippi–Ludwig W. Perioperative management of patients with rheumatoid arthritis. Anaesthesist. 2014. Vol. 63, № 11. P. 883–894.

50. Lin J.A., Liao C.C., Lee Y.J. et al. Adverse outcomes after major surgery in patients with systemic lupus erythematosus: a nationwide population–based study. Ann. Rheum. Dis. 2014. Vol. 73, № 9. P. 1646–51.

51. Lenguerrand E., Whitehouse M.R., Beswick A.D. et al. Risk factors associated with revision for prosthetic joint infection after hip replacement: a prospective observational cohort study. Lancet Infect. Dis. 2018. Vol. 18, № 9. P. 1004–1014.

52. Somayaji R., Barnabe C., Martin L. Risk factors for infection following total joint arthroplasty in rheumatoid arthritis. Open Rheumatol J. 2013. Vol. 7. P. 119–24.

53. George M.D., Baker J.F., Winthrop K. et al. Risk of Biologics and Glucocorticoids in Patients With Rheumatoid Arthritis Undergoing Arthroplasty: A Cohort Study. Ann. Intern. Med. 2019. [Epub ahead of print].

54. Kirwan J.R., Hickey S.H., Hällgren R. et al. The effect of therapeutic glucocorticoids on the adrenal response in a randomized controlled trial in patients with rheumatoid arthritis. Arthriti Rheum. 2006. Vol. 54, № 5. P. 1415–21.

55. Fein A.W., Figgie C.A., Dodds T.R. et al. Systemic Lupus Erythematosus Does Not Increase Risk of Adverse Events in the First 6 Months After Total Knee Arthroplasty. J. Clin. Rheumatol. 2016. Vol. 22, № 7. P. 355–9.

56. Marik P.E., Varon J. Requirement of perioperative stress doses of corticosteroids: a systematic review of the literature. Arch. Surg. 2008. Vol. 143, № 12. P. 1222–6.

57. Danoff J.R., Moss G., Liabaud B., Geller J.A. Тotal knee arthroplasty considerations in rheumatoid arthritis. Autoimmune Dis. 2013. Vol. 2013. P. 185340.

58. Randelli P., Evola F.R., Cabitza P. et al. Prophylactic use of antibiotic–loaded bone cement in primary total knee replacement. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010. Vol. 18, № 2. P. 181–6.

59. Singh J.A., Cameron C., Noorbaloochi S. et al. Risk of serious infection in biological treatment of patients with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta–analysis. Lancet. 2015. Vol. 386, № 9990. P. 258–65.

60. Galloway J.B., Mercer L.K., Moseley A. et al. Risk of skin and soft tissue infections (including shingles) in patients exposed to anti–tumour necrosis factor therapy: results from the British Society for Rheumatology Biologics Register. Ann. Rheum. Dis. 2013. Vol. 72, № 2. P. 229–34.

61. Strangfeld A., Eveslage M., Schneider M. et al. Treatment benefit or survival of the fittest: what drives the time–dependent decrease in serious infection rates under TNF inhibition and what does this imply for the individual patient? Ann. Rheum. Dis. 2011. Vol. 70, № 11. P. 1914–20.

62. Yun H., Xie F., Delzell E. et al. Comparative Risk of Hospitalized Infection Associated With Biologic Agents in Rheumatoid Arthritis Patients Enrolled in Medicare. Arthritis. Rheumatol. 2016. Vol. 68, № 1. P. 56–66.

63. George M.D., Baker J.F., Hsu J.Y. et al. Perioperative Timing of Infliximab and the Risk of Serious Infection After Elective Hip and Knee Arthroplasty. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017. Vol. 69, № 12. P. 1845–1854.

64. Goodman S.M., Menon I., Christos P.J. et al. Ma–nagement of perioperative tumour necrosis factor a inhibitors in rheumatoid arthritis patients undergoing arthroplasty: a systematic review and meta–analysis. Rheumatology (Oxford). 2016. Vol. 55, № 35. P. 73–82.

65. Mabille C., Degboe Y., Constantin A., et al. Infectious risk associated to orthopaedic surgery for rheumatoid arthritis patients treated by anti–TNF alpha. Joint Bone Spine. 2017. Vol. 84, № 4. P. 441–445.

66. Abou Zahr Z., Spiegelman A., Cantu M., Ng B. Perioperative use of anti–rheumatic agents does not increase early postoperative infection risks: a Veteran Affairs' admi–nistrative database study. Rheumatol. Int. 2015. Vol. 35, № 2. P. 265–72.

67. Lau C., Dubinsky M., Melmed G. et al. The impact of preoperative serum anti–TNFa therapy levels on early postoperative outcomes in inflammatory bowel disease surgery. Ann. Surg. 2015. Vol. 261, № 3. P. 487–96.

68. Momohara S., Hashimoto J., Tsuboi H. et al. Analysis of perioperative clinical features and complications after orthopaedic surgery in rheumatoid arthritis patients treated with tocilizumab in a real–world setting: results from the multicentre TOcilizumab in Perioperative Period (TOPP) study. Mod. Rheumatol. 2013. Vol. 23, № 3. P. 440–9.

69. Godot S., Gottenberg J.E., Paternotte S. et al. Safety of surgery after rituximab therapy in 133 patients with rheumatoid arthritis: data from the autoimmunity and rituximab registry. Arthritis. Care Res. (Hoboken). 2013. Vol. 65, № 11. P. 1874–9.

70. Latourte A., Gottenberg J.E., Luxembourger C. et al. Safety of surgery in patients with rheumatoid arthritis trea–ted by abatacept: data from the French Orencia in Rheumatoid Arthritis Registry. Rheumatology (Oxford). 2017. Vol. 56, № 4. P. 629–637.

71. George M.D., Baker J.F., Winthrop K. et al. Timing of Abatacept Before Elective Arthroplasty and Risk of Post–operative Outcomes. Arthritis Care Res (Hoboken). 2019. [Epub ahead of print].

72. George M.D., Baker J.F. Perioperative management of immunosuppression in patients with rheumatoid arthritis. Curr. Opin. Rheumatol. 2019. Vol. 31, № 3. P. 300–306.

Similar articles

Management of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis
Authors: Ханюков О.О., Єгудіна Є.Д., Калашникова О.С.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

"Hypertension" №5 (61), 2018
Date: 2018.12.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Diagnostic Role of Bone Scintigraphy  in Patients with Rheumatoid Arthritis during Hip Arthroplasty
Authors: Король П.О.(1, 2), Ткаченко М.М.(1), Бондар В.К.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня № 12, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 17, №5, 2016
Date: 2016.12.02
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Osteoporosis and Joint Replacement
Authors: Lukas A. Holzer(1, 2), Gerold Holzer(3)
(1) — AUVA Trauma Center Klagenfurt, Klagenfurt am Wörthersee, Austria
(2) — Department of Orthopedics and Traumatology, Medical University of Graz, Graz, Austria
(3) — Department of Orthopedics and Traumatology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №1, 2018
Date: 2018.06.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Dynamic of bone mineral density and pain syndrome in patients with rheumatoid arthritis during the standard treatment
Authors: Kuryata A.V., Karavanskaya I.L., Garmish I.P. - DSMA Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine; Lysunets T.K. - Dnipropetrovsk Regional Hospital named after Mechnikov, Ukraine
"Pain. Joints. Spine." 1 (21) 2016
Date: 2016.06.01
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums

Back to issue