Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №3, 2019

Back to issue

Our experience in surgical treatment of spinal disc herniation

Authors: Піонтковський В.К. (1), Фіщенко Я.В. (2)
1 - КЗ «Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне, Україна
2 - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Мета дослідження: оцінити ефективність трансфорамінальної ендоскопічної мікродискектомії, виділити недоліки та переваги даного методу порівняно з традиційними методиками, на підставі отриманих даних визначити основні показання та протипоказання до проведення даної процедури. Матеріали та методи. Проаналізовано 190 історій хвороби пацієнтів з грижами поперекового відділу хребта, які лікувалися в Обласному центрі ортопедії, травматології та вертебрології КЗ «Рівненська обласна клінічна лікарня» з 04.2016 по 04.2018. Проводилася кількісна та якісна оцінка больового синдрому за візуальною аналоговою шкалою болю (ВАШ), оцінка якості життя за анкетою Оswestry. Результати. Застосування трансфорамінальної ендоскопічної мікродискектомії в лікуванні пацієнтів з грижами міжхребцевих дисків (МХД) підтвердило досить високу ефективність даної методики. Так, за даними міжнародного опитувальника якості життя Oswestry, середній показник у групі прооперованих становив 21,1 %, що відповідає доброму результату. Відмічено позитивну динаміку больового синдрому за ВАШ: у передопераційному періоді цей показник становив 8,5 бала, а через 6 місяців після операції — 1,5 бала з переважанням люмбалгії та майже повною відсутністю корінцевого болю. Дана методика дозволяє малоінвазивно під місцевою анестезією ввести ендоскоп у хребетний канал і під візуальним контролем провести декомпресію нервового корінця шляхом видалення грижового випинання. Однак методика не є універсальною та не може бути застосована в усіх пацієнтів. Висновки. Значний практичний досвід показав, що хірург може зустрітися з певними технічними труднощами у випадках краніальної або каудальної міграції секвестру грижі МХД, у низці випадків доступ на рівні L5-S1 є складним через високе розташування гребеня клубової кістки. Але при наявності правильних показань методика мікродискектомії дозволяє в короткий термін ефективно лікувати пацієнтів з компресійним корінцевим синдромом.

Цель исследования: оценить эффективность транс­фораминальной эндоскопической микродискэктомии, выделить недостатки и преимущества данного метода по сравнению с традиционными методиками, на основе полученных данных определить основные показания и противопоказания к данной процедуре. Материалы и методы. Проанализировано 190 историй болезни пациентов с грыжами поясничного отдела позвоночника, которые лечились в Областном центре ортопедии, травматологии и вертебрологии «Ровенская областная клиническая больница» с 04.2016 по 04.2018. Применялись количественная и качественная оценка болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ), оценка качества жизни по анкетированию Оswestry. Результаты. Применение трансфораминальной эндоскопической микродискэктомии в лечении пациентов с грыжами межпозвоночных дисков подтвердило достаточно высокую эффективность данной методики. Так, в соответствии с международным опросником качества жизни Oswestry, средний показатель по группе среди прооперированных составил 21,1 %, что соответствует хорошему результату. Динамика болевого синдрома оценивалась по ВАШ и в предоперационном периоде составляла 8,5 балла, а через 6 месяцев после операции — 1,5 балла с преобладанием люмбалгии и с почти полным отсутствием корешковой боли. Данная методика позволяет малоинвазивно под местной анестезией ввести эндоскоп в позвоночный канал и под визуальным контролем провести декомпрессию нервного корешка путем удаления грыжевого выпячивания. Однако методика не является универсальной и не может быть применена у всех пациентов. Выводы. Значительный практический опыт показал, что хирург может встретиться с определенными техническими трудностями в случаях краниальной или каудальной миграции секвестра, в ряде случаев доступ на уровне L5-S1 затруднен из-за высокого расположения гребня подвздошной кости. Но при наличии правильных показаний эта методика позволяет в короткие сроки решить проблему компрессионного корешкового синдрома.

Background. The purpose of the study was to eva­luate the effectiveness of the transforaminal endoscopic micro­discectomy, to highlight the disadvantages and advantages of this method in comparison with traditional methods, based on the data obtained to determine the main indications and contraindications to this procedure. Materials and methods. One-hundred and ninety clinical records of the patients with lumbar spinal cord injuries were analyzed, which were treated at the Regional Centre of Orthopedics, Traumatology and Vertebrology “Rivne Regio­nal Clinical Hospital” from April 2016 to April 2018. We performed a quantitative and qualitative assessment of pain syndrome by the Visual Analogue Scale of Pain (VAS); assessment of the quality of life by Oswestry Disability Index. Results. The use of transforaminal endoscopic microdiscectomy for the treatment of patients with spinal disk herniation confirmed the high efficiency of this technique. So, the international Oswestry Disability Index demonstrated in average 21.1 % for the group in operated patients, which corresponds to a good result. The dynamics of the pain syndrome was estimated by VAS and its preoperative level was 8.5 scores, and in 6 months after the operation — 1.5 with the predominance of lumbalgia, and with the almost complete absence of root pain. This technique makes it possible to enter the endoscope into the vertebral canal under the local anaesthesia minimally invasive and under visual control to decompress the nerve root by removing the hernial bulging. However, the technique is not universal and cannot be applied to all patients. Conclusions. Considerable practical experience has shown that the surgeon can meet certain technical difficulties in cases of cranial or caudal migration of sequestration, in some cases access to the level of L5-S1 is difficult due to the high position of the iliac crest. However, with the correct indications, this technique allows solving the problem of the radicular syndrome in a short time.


Keywords

грижа диска; ендоскопічна мікродискектомія; поперековий остеохондроз

грыжа диска; эндоскопическая микро­дискэктомия; поясничный остеохондроз

herniated disc; endoscopic microdiscectomy; lumbar osteochondrosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Kambin P. Arthroscopic microdiscectomy. Minimal intervention in spinal surgery. Baltimore: Urban and Schwarzenberg, 1991. 148 р.

2. Caspar W. A new surgical procedure for lumbar disc herniation causing less tissue damage through a microsurgical approach. Advances in Neurosurg. 1977. 4. Р. 74-77. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-66578-3_15

3. Kambin P. History of disc surgery. Arthroscopic microdiscectomy. Baltimore, 1991. 8 р.

4. Hoogland T. Transforaminal endoscopic discectomy with forminoplasty for lumbar disc herniation. Surg. Tech. Orthop. 2003. Р. 1-6.

5. Hoogland T., Scheckenbach C. Die endoskopische transforminale diskektomie bei lumbalen bandscheibenforfallen. Orthop. Prax. 1998. Vol. 34. Р. 352-55.

6. Hoogland T., Schubert M., Miklitz B. Transforaminal posterolateral endoscopic discectomy with or without the combination of a low-dose chymopapain: a prospective randomizedstudy in 280 consecutive cases. Spine. 2003. 31. Р. 890-97.

7. Rutten S. Endoscopic lumbar disc surgery / Vieweg U., Grochulla F. (eds.). Manual of Spine Surgery. Springler, Heidelberg, New York, Dordreccht, London. 2012. 308 р.

8. Ahn Y., Lee S. Outcome predictors of percutaneous endoscopic lumbar discectomy and thermal annuloplasty for discogenic low back pain. Acta Neurochir. 2010. Vol. 152 (10). Р. 1695-702. http://dx.doi.org/10.1007/s00701-010-0726-2

9. Wang H., Huang B., Li C., Zhang Z., Wang J., Zheng W., Zhou Y. Learning curve for percutaneous endoscopic lumbar discectomy depending on the surgeon's trai–ning level of minimally invasive spine surgery. Clin. Neurol. Neurosurg. 2013 Oct. 115 (10). Р. 1987-91. doi: 10.1016/ j.clineuro. 2013.06.008. Epub 2013 Jul 2

10. Lee S., Kim S.K., Lee S.H. Percutaneous endoscopic lumbar discectomy for migrated disc herniation: classification of disc migration and surgical approaches. Eur. Spine J. 2007. 16. Р. 431-437.

11. Komp M., Hahn P., Oezdemir S. Operation of lumbar zygoapophyseal joint cyst using a full-endoscopic inter-laminar and transforaminal approach: prospective 2-year results of 74 patients. Surg. Innov. 2014. 21. Р. 605-14.

12. Komp M., Hahn P., Oezdemir S. Bilateral decompression of lumbar central stenosis using the full-endoscopic inter-laminar technique: a prospective, randominized, controlled study. Pain Physician. 2015. 18. Р. 61-70.

13. Rutten S., Komp M., Oezdemir S. Current status of full-endoscopic techniques in the surgical treatment of disc herniation and spinal canal stenosis. Chines Journal of Bone and Joint. 2014. l (3). Р. 571-584.

14. Rutten S., Komp M., Hanh P. et al. Decompression of lumbar lateral spinal stenosis: full-endoscopic, interlaminar technique. Oper. Orthop. Traumatol. 2013. doi: 10.1007/s00064-012-0195-2.

15. Rutten S. Endoscopic disk and decompression surgery / Haertl R., Korge A. (eds.). AO — Spine — Minimally invasive Spine Surgery. Techniques, Evidence, and Controversies. Thieme, Stuttgard, New York. 2012. P. 315-330.

16. Ruetten S., Komp M., Merk H., Godolias G. Recurrent lumbar disc herniation after conventional discectomy: a prospective, randomized study comparing fullendoscopic interlaminar and transforaminal versus microsurgical revision. J. Spinal. Disord. Tech. 2009 Apr. 22 (2). Р. 122-9. doi: 10.1097/BSD.0b013e318175ddb4.

Similar articles

Method of transforaminal endoscopic microdiscectomy in the treatment of patients with lumbar herniated disc
Authors: Фіщенко Я.В., Сапоненко А.І., Кравчук Л.Д.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 21, №4, 2020
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Analysis of the results of microsurgical lumbar discectomy, characteristics of complications in the early and remote period: the current state of the issue (review of literature)
Authors: Бублик Л.О.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 21, №6, 2020
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Features of physical rehabilitation of patients with herniated discs who underwent epidural adhesiolysis
Authors: Фіщенко Я.В.(1), Рой І.В.(1), Кравчук Л.Д.(2)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №4, 2019
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Frequency and structure of complications of early and late postoperative periods in patients with a herniated disc operated by the method of microdiscectomy
Authors: Бублик Л.О., Улещенко Д.В., Шевчук А.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 21, №5, 2020
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue