Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 14, №6, 2019

Back to issue

Clinical and functional portrait of infants with regurgitation syndrome

Authors: Ільченко С.І.(1), Можейко Т.В.(1), Крамаренко Н.М.(1), Дупленко Н.В.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва» ДОР, м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Синдром регургітації (зригування) має високу поширеність серед дітей раннього віку та може бути проявом як вікових анатомо-функціональних особливостей, так і серйозних патологічних станів. Наявність синдрому потребує ще на амбулаторному етапі ретельного етіологічного уточнення для вибору тактики ведення дітей — тільки спостереження або проведення корекції. Мета дослідження — визначення особливих характеристик дітей раннього віку з синдромом регургітації на основі аналізу анамнестичних, клінічних і функціональних даних. Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 54 дитини віком від 1 місяця до 2 років з синдромом регургітації та іншими проявами функціональних гастроінтестинальних розладів (ФГІР). Пацієнти були розподілені на дві клінічні групи: І — з наявністю ізольованого синдрому регургітації, ІІ — з поєднаними проявами синдрому та інших ФГІР. Усім пацієнтам проведені загальноклінічні дослідження, 32 з них — водневий дихальний тест (ВДТ) з навантаженням харчовою лактозою. Результати. У структурі ФГІР синдром регургітації фіксувався в усіх дітей раннього віку, у тому числі в І групі — у 18,5 %, в поєднанні з іншими ФГІР — у 81,5 %, з яких у 24,1 % випадків — тільки в анамнезі. Особливостями перебігу ізольованих проявів синдрому є: вища інтенсивність зригувань, відсутність порушень у загальному стані дитини та фізичному розвитку, високий відсоток дітей, народжених шляхом кесарева розтину та матері яких страждали від токсикозу. Для поєднаних проявів синдрому характерно: часте порушення поведінки дітей (занепокоєння, порушення сну) і техніки годування, скорочення термінів введення першого підгодовування та вільного режиму вигодовування. Позитивний результат ВДТ отримано у 18,8 % дітей, сумнівний — у 31,2 %. Висновки. Результати досліджень дозволили уточнити деякі клініко-функціональні риси синдрому регургітації у дітей раннього віку, що може бути корисним для спостереження і вибору клінічної тактики на практиці.

Актуальность. Синдром регургитации (срыгивания) широко распространен среди детей раннего возраста и может быть проявлением как возрастных анатомо-функциональных особенностей, так и серьезных патологических состояний. Наличие синдрома требует еще на амбулаторном этапе тщательного этиологического уточнения для выбора тактики ведения детей — только наблюдение или проведение коррекции. Цель исследования — определение особых характеристик детей раннего возраста с синдромом регургитации на основе анализа анамнестических, клинических и функциональных данных. Материалы и методы. В исследовании принимали участие 54 ребенка в возрасте от 1 месяца до 2 лет с синдромом регургитации и другими проявлениями функциональных гастроинтестинальных расстройств (ФГИР). Пациенты были разделены на две клинические группы: I — с наличием изолированного синдрома регургитации, II — с сочетанными проявлениями синдрома и других ФГИР. Всем пациентам проведены общеклинические исследования, 32 из них — водородный дыхательный тест (ВДТ) с нагрузкой пищевой лактозой. Результаты. В структуре ФГИР синдром регургитации фиксировался у всех детей раннего возраста, в том числе в I группе — в 18,5 %, в сочетании с другими ФГИР — в 81,5 %, из которых в 24,1 % случаев — только в анамнезе. Особенностями течения изолированных проявлений синдрома являются: более высокая интенсивность срыгивания, отсутствие нарушений общего состоянии ребенка и физического развития, высокий процент детей, рожденных путем кесарева сечения и матери которых перенесли токсикоз. Для сочетанных проявлений синдрома характерно: частое нарушение поведения детей (беспокойство, нарушение сна) и техники кормления, сокращение сроков введения первого прикорма и свободного режима вскармливания. Положительный результат ВДТ получен у 18,8 % детей, сомнительный — у 31,2 %. Выводы. Результаты исследований позволили уточнить некоторые клинико-функциональные особенности синдрома регургитации у детей раннего возраста, что может быть полезным для наблюдения и выбора клинической тактики на практике.

Background. Regurgitation syndrome is widely spread among young children and can be a sign of both age anatomical and functional features and serious pathological conditions. Pre­sence of the syndrome requires a careful etiological clarification for choosing therapeutic management (only observation or correction) during out-patient treatment. The purpose of the study was to evaluate characteristics of infants with regurgitation syndrome based on anamnestic, clinical and functional data analysis. Materials and methods. Fifty-four infants aged from 1 month to 2 years with regurgitation syndrome and other manifestations of functional gastrointestinal disorders (FGID) participated in this investigation. The patients were divided into two clinical groups: I group involved the patients with isolated regurgitation syndrome; II group consisted of the patients with the association of syndrome manifestations and other FGID. General clinical studies were carried out for all the patients. Hydrogen breath test (HBT) with nutritional lactose load was performed in 32 children. Results. All infants with FGID presented with regurgitation syndrome: in I group 18.5 % cases, in 81.5 % cases in combination with other FGID, in 24.1 % cases — in anamnesis only. Peculiarities of the courses of isolated syndrome manifestations were as follows: the higher intensity of regurgitation, absence of general condition disorders in a child and in physical development, a high percentage of children born by caesarean section and whose mothers had toxicosis. Frequent disorder of children’s behaviour (anxiety, sleep disturbance) and feeding technique, shortening of the time for introducing the first feeding and free feeding schedule are typical for combined manifestations. Positive results for HBT were received in 18.8 % children, doubtful ones were received in 31.2 % children. Conclusions. The results of the investigations made it possible to find out some clinic functional features of regurgitation syndrome in infants. It can be useful for observing and choosing clinical approach in practice.


Keywords

синдром регургітації; функціональні гастроінтестинальні розлади; діти раннього віку

синдром регургитации; функциональные гастроинтестинальные расстройства; дети раннего возраста

regurgitation syndrome; functional gastrointestinal disorders; infants


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Леженко Г.О., Пашкова О.Є. Терапевтичні можливості корекції функціональних порушень травлення в дітей раннього віку. Здоровье ребенка. 2018. № 13(5). С. 57-60. https://doi.org/10.5223/pghn.2017.20.1.1.3.

2. Старостина Л.С., Яблокова Е.А. Особенности функционирования пищеварительной системы у детей раннего возраста: коррекция наиболее частых расстройств. РМЖ. 2017. № 19. С. 1335-1340.

3. Ткач Р.В., Няньковський С.Л., Няньковська О.С., Яцула М.С. Частота функціональних розладів і клінічних симптомів, що можуть бути пов’язані з лактазною недостатністю в дітей раннього віку м. Львова. Здоровье ребенка. 2016. № 5(73). С. 60-64. DOI: 10.22141/2224-0551.5.1.73.1.2016.78942.

4. Шадрін О.Г., Марушко Т.Л., Полковниченко Л.М. Сучасні підходи до лікування синдрому регургітації у дітей раннього віку. Здоровье ребенка. 2012. № 6(41). С. 73-78.

5. Рыбкина Н.Л. Функциональные нарушнения органов пищеваренияу детей первого года жизни: причины, клинические проявления, современные подходы к коррекции. Вестник современной клинической медицины. 2016. 9(2). С. 70-76. DOI: 10.20969/VSKM.2016.9(2).70-76.

6. Hyman P.E., Milla P.J., Benninga M.A., Davidson G.P., Fleisher D.F., Taminiau J. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Gastroenterology. 2006. Vol. 130, № 5. Р. 1519-1526.

7. Марушко Ю.В., Іовіца Т.В. Застосування водневого дихального тесту з навантаженням лактозою для визначення транзиторної лактазної недостатності в дітей першого півріччя життя. Перинатологія і педіатрія. 2013. № 4(56). С. 81-84. DOI: 10.15574/PP.2013.56.51.

8. Ільченко С.І., Недєльська С.М., Можейко Т.В. Особливості використання та інтерпретації результатів водневого дихального тесту з навантаженням лактозою в дітей раннього віку та їхніх матерів. Патологія. 2019. Т. 16, № 1(45). С. 116-123. DOI: 10.14739/2310-1237. 2019.1.166470.

9. Марушко Ю.В., Зелена Н.А., Мельніков О.Ф., Мовчан О.С. Стан місцевого імунітету в дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції. Актуальна інсектологія. 2013. № 1(1). С. 65-67. http://nbuv.gov.ua/UJRN/akinf_2013_1_15.

10. Абатуров А.Е., Волосовец А.П., Худяков А.Е. Антиоксидантная система респираторного тракта. Антиоксидантные эффекторы в надэпителиальном и экстрацеллюлярном пространстве ( часть 2). Здоровье ребенка. 2016. № 4(72). С. 92-99. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.4.72.2016.76597.

11. ESPGHAN, guidelines:http://www.espghan.org/guidelines/

12. Шадрін О.Г., Няньковський С.Л., Бекетова Г.Вта інОсобливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи: метод. Рекомендації. К.: ТОВ «Люди в білому», 2016. 28 с.

13. Коренюк О.С. Ефективність лікувального харчування в терапії синдрому зригування у дітей грудного віку. Медичний форум. 2014. № 2(02). С. 93-99.

14. Захарова И.Н., Сугян Н.Г., Андрюхина Е.Н., Дмитриева Ю.А. Тактика педиатра при младенческих кишечных коликах. Русский медицинский журнал. -2010. № 1. С. 11-15.

15. Степанов О.Г., Жаков Я.И., Теплова С.Н. Клинические особенности синдрома раздраженного кишечника у детей. Человек. Спорт. Медицина. Вестник ЮУрГУ. 2005. № 4(44). С. 288-291.

16. Бабаян М.Л. Современные подходы к коррекции срыгиваний у детей раннего возраста. Перспективы медицины. Практика педиатра. 2013. № 2. С. 116-119.

Similar articles

Сучасні підходи до лікування синдрому регургітації у дітей раннього віку
Authors: Шадрін О.Г., Марушко Т.Л., Полковниченко Л.М., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
"Child`s Health" 6 (41) 2012
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Modern approaches to the corection of meteorism in ifants
Authors: Шадрін О.Г., Марушко Т.Л., Радушинська Т.Ю., Марушко Р.В., Фисун В.М.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 13, №2, 2018
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The therapeutic possibilities of correcting functional disorders of digestion in infants
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Child`s Health" Том 13, №5, 2018
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue