Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №6, 2019

Back to issue

Criteria for the progression of steatohepatosis in obese adolescents with signs of metabolic syndrome

Authors: Страшок Л.А.(1, 2), Бузницька О.В.(1, 2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні ожиріння у підлітків — актуальна проблема, обумовлена як поширеністю даної патології, насамперед у розвинених країнах, так і можливими наслідками у майбутньому, зокрема розвитком метаболічного синдрому. Раніше вважали, що метаболічний синдром діагностується у людей середнього та похилого віку, але сучасні дослідження свідчать про те, що ця патологія все частіше виявляється у підлітків, і ключовим органом патогенезу всіх метаболічних розладів є печінка. Мета: розробка критеріїв ранньої діагностики фіброгенезу при стеатогепатозі у підлітків з ожирінням. Матеріали та методи. Було обстежено 226 хворих на ожиріння віком 12–18 років. Для оцінки функціонального стану печінки використовували клініко-лабораторні та інструментальні методи дослідження. Критерієм інсулінорезистентності слугувала гомеостатична модель НОМА-IR (Homeostasis model assessment). Також методом імуноферментного аналізу визначали в сироватці крові рівні фібронектину, колагену ІV типу, N-термінальних пропептидів колагену I типу, С-термінальних телопептидів колагену І типу. Для визначення критеріїв діагностики стеатогепатозу у підлітків була використана неоднорідна послідовна процедура Вальда — Генкіна. Результати. Отримані результати основних досліджень (лабораторних та інструментальних) демонструють наявність порушень функціонального стану печінки у підлітків з ожирінням, що проявляються у формі стеатогепатозу. Виявлені порушення ліпідного спектра крові атерогенного характеру, наявність інсулінорезистентності, абдомінальний тип ожиріння дозволили визначити групи ризику щодо розвитку метаболічного синдрому серед цих підлітків. Вивчено діагностичне значення біохімічних маркерів фіброзу при неалкогольній жировій хворобі печінки. Розроблені критерії прогресування стеатогепатозу у підлітків з ожирінням та ознаками метаболічного синдрому підтвердили діагностичну значущість і надійність, що сприятиме своєчасному лікуванню і профілактиці ускладнень. Висновки. У перспективі використання розробленого алгоритму дасть можливість підвищити ефективність ранньої діагностики жирової хвороби печінки та вдосконалити лікувально-профілактичні заходи.

Актуальность. На сегодняшний день ожирение у подростков — актуальная проблема, обусловленная как распространенностью данной патологии, прежде всего в развитых странах, так и возможными последствиями в будущем, в частности развитием метаболического синдрома. Считалось, что метаболический синдром диагностируется у людей среднего и пожилого возраста, но современные исследования свидетельствуют о том, что эта патология все чаще проявляется у подростков, и ключевым органом патогенеза всех метаболических расстройств является печень. Цель: создание критериев ранней диагностики фиброгенеза при стеатогепатозе у подростков с ожирением. Материалы и методы. Обследованы 226 больных ожирением в возрасте 12–18 лет. Для оценки функционального состояния печени использованы клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования. В качестве критерия инсулинорезистентности применялась гомеостатическая модель НОМА-IR (Homeostasis model assessment). Также методом иммуноферментного анализа определялись в сыворотке крови уровни фибронектина, коллагена IV типа, N-терминальных пропептидов и С-терминальных телопептидов коллагена I типа. Для определения критериев диагностики стеатогепатоза у подростков была использована неоднородная последовательная процедура Вальда — Генкина. Результаты. Полученные результаты основных исследований (лабораторных и инструментальных) у подростков с ожирением демонстрируют наличие нарушений функционального состояния печени, проявляющихся в форме стеатогепатоза. Выявленные нарушения липидного спектра крови атерогенного характера, инсулинорезистентность, абдоминальный тип ожирения позволили выделить группы риска по развитию метаболического синдрома у этих подростков. Изучено диагностическое значение биохимических маркеров фиброза при неалкогольной жировой болезни печени. Разработанные критерии прогрессирования стеатогепатоза у подростков с ожирением и признаками метаболического синдрома подтвердили диагностическую значимость и надежность, что будет способствовать своевременному лечению и профилактике осложнений. Выводы. В перспективе использование разработанного алгоритма позволит повысить эффективность ранней диагностики жировой болезни печени и усовершенствовать лечебно-профилактические мероприятия.

Background. To date, obesity in adolescents is a serious problem, which is caused by the prevalence of this pathology, especially in developed countries, and the possible consequences in the future, in particular, metabolic syndrome. It was believed that metabolic syndrome is diagnosed in middle-aged people and in the elderly, but modern studies suggest that this pathology is increasingly manifested in adolescents, and the liver is a key organ of the pathogenesis of all metabolic disorders. Therefore, the study, which aims to determine the algorithm for the progression of steatohepatosis in obese adolescents with signs of metabolic syndrome, is relevant. Materials and methods. The study included 226 obese patients aged 12–18 years. To assess the functional state of the liver, clinical, laboratory and instrumental methods of research were used. The homeostasis model assessment was used as a criterion for insulin resistance. Also, serum levels of fibronectin, type IV collagen, N-terminal propeptides and C-terminal telopeptides of type I collagen were evaluated. To determine the criteria for the diagnosis of steatohepatosis in adolescents, Wald-Genkin procedure was used. Results. The results of basic researches (laboratory and instrumental) demonstrate the presence of impaired liver function in obese adolescents, which manifest themselves in the form of fatty liver disease. The revealed atherogenic dyslipidemia, presence of insulin resistance, abdominal obesity make it possible to determine the risk groups for the development of metabolic syndrome among adolescents. The diagnostic value of biochemical markers of fibrosis in non-alcoholic fatty liver disease was studied. The developed algorithm for the early diagnosis of steatohepatosis in obese adolescents confirmed its diagnostic value and reliability, which will contribute to the timely treatment of the disease and the prevention of complications. Conclusions. In the future, the use of the developed algorithm will improve the efficiency of early diagnosis of fatty liver disease, as well as the treatment and preventive measures.


Keywords

підлітки; стеатогепатоз; метаболічний синдром; методи діагностики

подростки; стеатогепатоз; метаболический синдром; методы диагностики

adolescents; steatohepatosis; metabolic syndrome; diagnostic methods


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. O’Neill S., O’Driscoll L. Metabolic syndrome: a closer look at the growing epidemic and its associated pathologies. Obesity Reviews. 2015. Vol. 16(1). P. 1-12. http://dx.doi.org/10.1111/obr.12229.

2. Степанов Ю.М., Абатуров О.Є., Завгородня Н.Ю., Скирда І.ЮНеалкогольна жирова хвороба печінки в дітейсучасний погляд на можливості діагностики та лікування (I частина). Гастроентерологія. 2015. № 2. С. 99-107. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gastro_2015_2_18.

3. Gromnatska N., Cherkas A., Lemishko B., Kulya O. The pattern of metabolic syndrome in children with abdominal obesity. Georgian Med. News. 2019. Vol. 289. P. 68-72.

4. Dania Al-Hamad, Raman V. Metabolic syndrome in children and adolescents. Translational Pediatrics. 2017. Vol. 6(4). Р. 397-407.

5. Tagi V.M., Giannini C., Chiarelli F. Insulin Resistance in Children. Front Endocrinol (Lausanne). 2019. Vol. 10, P. 342. doi: 10.3389/fendo.2019.00342.

6. Kawada T. Socioeconomic status and childhood metabolic syndrome. Int. J. Cardiol. 2019. Vol. 283. P. 189. doi: 10.1016/j.ijcard.2019.01.106.

7. Della Corte C., Alisi A., Saccari A. et al. Nonalcoholic fatty liver in children and adolescents: an overview. J. Adolesc. Health. 2015. Vol. 51(4). P. 305-312. http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.01.010.

8. Степанов Ю.М., Абатуров О.Є., Завгородня Н.Ю., Скирда І.Ю. Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (II частина). Гастроентерологія. 2015. № 3. С. 122-131. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gastro_2015_3_18.

9. Ивашкин В.Т. Диагностика и лечение неалкогольной жировой болезни печени. Москва: МЕДпресс-информ, 2012. 436 с.

10. Spreghini N., Cianfarani S., Spreghini M.Ret alOral glucose effectiveness and metabolic risk in obese children and adolescents. Acta Diabetol. 2019. Vol. 56(8). P. 955-962. doi: 10.1007/s00592-019-01303-y.

11. Chalasani N., Younossi Z., Lavine J.E. et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease. Practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association. Am. J. Gastroenterol. 2012. Vol. 107(6), P. 811-826. http://dx.doi.org/10.1038/ajg.2012.128.

12. Naim A., Ariel E. Feldstein. Noninvasive diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease: Are we there yet? Metabolism. 2016. Vol. 65. P. 1087-1095.

13. Troisi J., Belmonte F., Bisogno A. et al. Salivary markers of hepato-metabolic comorbidities in pediatric obesity. Dig. Liver Dis. 2019. Vol. 51(4). P. 516-523. doi: 10.1016/j.dld.2018.11.009.

14. Jayakumar S., Harrison S., Loomba R. Noninvasive Markers of Fibrosis and Inflammation in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Current Hepatology Reports. 2016. Vol. 15(2). P. 86-95. http://dx.doi.org/10.1007/s11901-016-0296-8.

15. Fang Y., Ma Y., Mo D. et al. Methodology of an exercise intervention program using social incentives and gamification for obese children. BMC Public Health. 2019. Vol. 19(1). P. 686. doi: 10.1186/s12889-019-6992-x.

16. Mantovania А., Zazab G., Byrne C.D. Nonalcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis. Metabolism. 2018. Vol. 79. P. 64-76. http://dx.doi.org/10.1016/j.metabol.2017.11.003.

17. Barclay L., Desiree L. Waist-to-height ratio may predict cardiometabolic risk in normal-weiht children CME. BMC Pediatr. 2010. Vol. 10. P. 73-78.

18. Heinonen O.P., Huttunen J.K., Manninen V. The Helsinki Heart Study: coronary heart disease incidence during an extended follow-up. Journal of Internal Medicine. 1994. Vol. 235(1). P. 41-49.

19. Papagianni М., Sofogianni A., Tziomalos K. Non-invasive methods for the diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease. World Journal of Hepatology. 2015. Vol. 7(4). P. 638-648. http://dx.doi.org/10.4254/wjh.v7.i4.638.

20. Younossi Z.M., Loomba R., Anstee Q.M., Rinella M.E., Bugianesi E., Marchesini G. et. al. Diagnostic modalities for nonalcoholic fatty liver disease, nonalcoholic steatohepatitis, and associated fibrosis. Hepatology. 2018. Vol. 68(1). Р. 349-360. doi: http://doi.org/10.1002/hep.29721.

21. Seo S.H., Shim Y.S. Association of Sleep Duration with Obesity and Cardiometabolic Risk Factors in Children and Adolescents: A Population-Based Study. Sci Rep. 2019. Vol. 9(1). P. 9463. doi: 10.1038/s41598-019-45951-0.

Similar articles

Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (II частина)
Authors: Степанов Ю.М. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Абатуров О.Є. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Завгородня Н.Ю., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
"Gastroenterology" 3 (57) 2015
Date: 2015.12.28
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Improving the diagnosis and treatment of hepatobiliary pathology  in adolescents with obesity
Authors: Пархоменко Л.К.(1), Страшок Л.А.(1), Ісакова М.Ю.(1), Єщенко А.В.(1), Хоменко М.А.(1), Павлова О.С.(1), Кварацхелія Т.М.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 13, Додаток 1, 2018 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія
Date: 2018.05.25
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Approach to prevention and treatment of non-alcoholic fatty liver disease in children  with obesity from the position of current international recommendations
Authors: Крючко Т.О., Пода О.А., Несіна І.М.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

"Child`s Health" Том 14, №2, 2019
Date: 2019.05.21
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Вплив пробіотикотерапії на клініко-біохімічні та інструментальні показники неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет типу 2
Authors: Михальчишин Г.П., Боднар П.М., Кобиляк Н.М. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
International journal of endocrinology 4 (60) 2014
Date: 2014.08.12
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue