Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №6, 2019

Back to issue

Acute amlodipine poisoning in adolescence. Clinical case

Authors: Няньковський С.Л.(1), Фуртак Р.Н.(1), Яцула М.С.(1), Бережна І.Ю.(2), Микитчин О.М.(2), Романів О.І.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова», м. Львів, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Гострі отруєння в дитячому віці займають провідне місце серед усіх нещасних випадків. Для підлітків більш типовим є навмисні отруєння. Найчастіше це медикаментозні отруєння, обумовлені широким вибором ліків і їх легкою доступністю. Ми описуємо випадок гострого отруєння амлодипіном у дитини, яка прийняла 90 мг амлодипіну одномоментно з метою суїциду. На момент надходження пацієнтки в лікарню стан її був вкрай тяжкий за рахунок симптомів загальної інтоксикації та розладів гемодинаміки, зокрема значно зниженого артеріального тиску. У наступні дні у пацієнтки, найімовірніше, розвинувся некардіогенний набряк легень зі значною кількістю випоту в плевральну порожнину, що потребувало проведення 4 плевральних пункцій та додаткової медикаментозної терапії. Поступово стан дитини покращився, і пацієнтка була виписана додому в задовільному стані на 20-й день від початку лікування після консультації дитячим психіатром. Амлодипін, як і інші дигідропіридини, є сильним судинорозширюючим засобом. Капілярна вазодилатація, що призводить до надмірної легеневої капілярної транссудації, лежить в основі механізму некардіогенного набряку легень, що, найімовірніше, спостерігався у нашої пацієнтки. Враховуючи популярність амлодипіну як ефективного антигіпертензивного препарату, можна припустити, що в майбутньому такі отруєння можуть зустрічатися в клінічній практиці лікарів. Саме тому медики повинні бути поінформовані про клінічні симптоми отруєння амлодипіном, тяжкі ускладнення, що можуть розвиватися у випадку передозування, та про ефективні засоби лікування таких отруєнь.

Острые отравления в детском возрасте занимают ведущее место среди всех несчастных случаев. Для подростков более типичным являются умышленные отравления. Чаще всего это медикаментозные отравления, обусловленные широким выбором лекарств и их легкой доступностью. Мы описываем случай острого отравления амлодипином у пациентки, которая приняла 90 мг амлодипина одномоментно с целью суицида. На момент поступления ребенка в больницу состояние ее было крайне тяжелое за счет симптомов общей интоксикации и расстройств гемодинамики, в частности, значительно пониженного артериального давления. В последующие дни у пациентки, вероятнее всего, развился некардиогенный отек легких со значительным количеством выпота в плевральную полость, что требовало проведения 4 плевральных пункций и дополнительной медикаментозной терапии. Постепенно состояние ребенка улучшилось, и пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии на 20-й день от начала лечения после консультации детским психиатром. Амлодипин, как и другие дигидропиридины, является сильным вазодилатационным средством. Капиллярная вазодилатация, что приводит к чрезмерной легочной капиллярной транссудации, лежит в основе механизма некардиогенного отека легких, который, вероятнее всего, наблюдался у нашей пациентки. Учитывая популярность амлодипина как эффективного антигипертензивного препарата, можно предположить, что в будущем такие отравления могут встречаться в клинической практике врачей. Именно поэтому медики должны быть проинформированы о клинических симптомах отравления амлодипином, тяжелых осложнениях, которые могут развиваться при его передозировке, и об эффективных средствах лечения таких отравлений.

Acute poisoning in children occupies a leading place among all accidents. Intentional poisoning is more typical for adolescents. Most often, they are drug poisoning caused by the wide choice of drugs and their easy availability. The paper describes a case of acute amlodipine poisoning in an adolescent who took 90 mg of amlodipine simultaneously for suicide. When the patient was admitted to the hospital, her condition was extremely severe due to the symptoms of general intoxication and hemodynamic disorders, in particular, significantly reduced blood pressure. Within the next few days, the patient is most likely to developed non-cardiogenic pulmonary oedema with a significant amount of effusion into the pleural cavity, that required four pleural punctures and additional drug therapy. Gradually, the patient’s condition improved and she was discharged in good condition on the 20th day from the start of treatment after consulting the child by a psychiatrist. Amlodipine, like other dihydropyridines, is a potent vasodilator. Capillary vasodilation that leads to excessive pulmonary capillary extravasation, underlies the non-cardiogenic pulmonary oedema mechanism, that most likely was observed in our patient. Considering the popularity of amlodipine as an effective antihypertensive drug, we can assume that in the future such poisoning may occur in clinical practice of doctors. That is why the physicians should be informed about the clinical symptoms of amlodipine poisoning, the severe complications that may develop in the case of an overdose, and the effective medical measures for such poisoning.


Keywords

гостре отруєння медикаментами; блокатори кальцієвих каналів; підлітки

острое отравление медикаментами; блокаторы кальциевых каналов; подростки

acute drug poisoning; calcium channel blockers; adolescents


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Гострі медикаментозні отруєння у дітей. Онлайн ресурс. Режим доступу https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/5007-gostri-medikamentozni-otruennya-u-ditey.

2. Bronstein A.C., Spyker D.A., Cantilena L.R. Jr, Rumack B.H., Dart R.C. 2011 Annual report of the American Association of Poison Control Centers’ National Poison Data System (NPDS): 29th annual report. Clin. Toxicol. (Philad.). 2012. 50(10). 911-1164. DOI: 10.3109/15563650.2012.746424.

3. Russel R.P. Side effects of calcium channel blockers. Hypertension. 1988. 11(3). II42-II44.

4. Humbert V.H. Jr, Munn N.J., Hawkins R.F. Noncardiogenic pulmonary edema complicating massive Diltiazem overdose. Chest. 1991. 99. 258-9. DOI: https://doi.org/10.1378/chest.99.1.258.

5. Selej M., Farber M. Non cardiogenic Pulmonary edema in amlodipine overdose. Chest. 2011. 140(4). 130A. DOI: https://doi.org/10.1378/chest.1119043.

6. Naha K., Suryanarayana J., Aziz R.A., Shastry B.A. Amlodipine poisoning revisited: Acidosis, acute kidney injury and acute respiratory distress syndrome. Indian J. Crit. Care Med. 2014. 18(7). 467-9. DOI: 10.4103/0972-5229.136078.

7. Rasmussen L., Husted S.E., Johnsen, S.P. Severe intoxication after an intentional overdose of amlodipine. Acta Anaesth. Scand. 2003. 47(8). 1038-1040. https://doi.org/10.1034/j.1399-6576.2003.00181.x.

8. Vogt S., Mehlig A., Hunziker P., Scholer A., Jung J., González A.B., Weinmann W., Marsch S. Survival of severe amlodipine intoxication due to medical intensive care. Forensic Science International. 2006. 161(2–3). 216-220. DOI: 10.1016/j.forsciint.2006.02.051.

9. Абдуєва Ф.М., Бичкова О.Ю., Бондаренко І.Ота інКлінічна фармакологія: Підручник для студентів і лікарів / За загал. ред. М.І. Яблучанського та В.М. Савченка. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. 405 с.

10. Abernethy D.R., Schwartz J.B. Calcium-antagonist drugs. N. Engl. J. Med. 1999. 341(19). 1447-57. DOI: 10.1056/NEJM199911043411907.

11. Спасова А.П., Логинов А.В., Юровицкий В.Л., Барышева О.Ю., Стратегопуло В.А. Случай тяжелого отравления амлодипином. Анестезиология и реаниматология. 2015. 6. 61-64.

12. Rietjens S.J., de Lange D.W., Donker D.W., Meulenbelt J. Practical recommendations for calcium channel antagonist poisoning. Neth. J. Med. 2016. 74(2). 60-7.

13. Boley S.P., Mackenzie R.B., LeRoy J.M., Engebretsen K.M., Stellpflug S.J. Development and feasibility of a porcine model of amlodipine toxicity. J. Med. Toxicol. 2019 Aug 5. DOI: 10.1007/s13181-019-00721-2.

Similar articles

Acute ethylene glycol poisoning in clinical practice
Authors: Стаднік С.М., Породко Б.С.
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №4, 2020
Date: 2020.08.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Perindopril/indapamide/amlodipine combination therapy from the point of view of updated recommendations and instructions
Authors: Сіренко Ю.М., Торбас О.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

"Hypertension" Том 13, №1, 2020
Date: 2020.03.28
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Authors: Курсов С.В., Ієвлева В.І., Лизогуб М.В., Белашко С.А., Буклей В.М., Мітясов О.М., Півненко М.О., Харківський національний медичний університет, Харківська клінічна лікарня швидкої і невідкладної допомоги
"Emergency medicine" 5(30) 2010
Date: 2010.12.13
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Arterial pressure changes in ambulatory monitoring of hypertensive patients in Trimaran study  (the benefits of a triple fixed combination over a double fixed combination)
Authors: Рековець О.Л., Сіренко Ю.М., Торбас О.О., Кушнір С.М., Примак Г.Ф.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №1 (63), 2019
Date: 2019.05.07
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches

Back to issue