Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 53, №3, 2019

Back to issue

Optimizing of duodenogastric reflux therapy in patients with chronic gastritis

Authors: Гуцаленко О.О.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Відомі способи лікування дуоденогастрального рефлюксу із застосуванням прокінетика на тлі базисної терапії хронічного гастриту, як правило, мають низьку ефективність лікування. Мета дослідження: оцінити ефективність і безпеку комбінації метоклопраміду та сульпіриду (подвійного прокінетичного лікування) при дуоденогастральному рефлюксі в комплексному лікуванні хворих на хронічний гастрит. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз результатів обстеження та лікування 30 хворих з дуоденогастральним рефлюксом і хронічним гастритом віком від 22 до 45 років. Лікування проводили згідно з Уніфікованим клінічним протоколом «Диспепсія» (Наказ МОЗ України № 600 від 03.08.2012 р.) та рекомендаціями Консенсусу Маастрихт ІІІ (2005) і Маастрихт ІV (2010). Базисну терапію хронічного гастриту поєднували з двома препаратами синергічної дії, а саме прокінетиком метоклопрамідом та препаратом з прокінетичними ознаками сульпіридом, за аналогічним принципом в режимі короткочасної ступінчастої терапії. Статистичну обробку результатів проводили згідно з алгоритмом аналізу якісних даних з використанням пакета програм MedCalc 2019. Аналізувалася частота прояву якісних бінарних змінних з розрахунком 95% довірчого інтервалу (ДІ). Для визначення впливу лікування на зміну частоти прояву клінічних синдромів застосовували критерій Мак-Немара для пов’язаних груп. Оцінка ризику побічної дії комбінації препаратів проводилася на підставі визначення рівня значимості 95% ДI для частки з урахуванням біномінального розподілу ознаки («наявність — відсутність ускладнення»). Сформульовані нульова і альтернативна статистичні гіпотези. Результати. Прояви диспептичного, абдомінального і астеновегетативного синдромів виявлені відповідно у 24 ((80,0 ± 7,3) %; 95% ДI 51,26–119,03 %), 13 ((43,00 ± 9,04) %; 95% ДI 23,07–74,10 %) і 18 хворих ((60,00 ± 8,94) %; 95% ДI 35,56–94,83 %). Через 20 днів подвійного прокінетичного лікування на тлі зникнення ендоскопічних ознак біліарного рефлюксу виявлені статистично значимі зміни частоти проявів диспептичного, абдомінального та астеновегетативного синдромів (відповідно двосторонні значення p < 0,0001; p = 0,0005 і p < 0,0001 за критерієм Мак-Немара). Синергізм дії метоклопраміду та сульпіриду як антагоністів дофамінових рецепторів та потенціювання їх прокінетичного впливу при лікуванні дуоденогастрального рефлюксу в комплексі з базисною терапією хронічного гастриту сприяє швидкому зникненню більшості клінічних проявів жовчного рефлюкс-синдрому, дозволяє досягти клінічного й ендоскопічного одужання та забезпечує стійку і тривалу ремісію. Переносимість комбінації препаратів у всіх хворих була доброю. Побічних ефектів не зареєстровано. Більше того, з вірогідністю 95 % доведено, що ризик побічної дії не перевищує 12 %. Висновки. Короткочасне призначення комбінації метоклопраміду і сульпіриду в режимі ступінчастої терапії є не лише ефективним, але й безпечним, що відповідає альтернативній статистичній гіпотезі.

Актуальность. Известные способы лечения дуоденогастрального рефлюкса с применением прокинетика в комплексе с базисной терапией хронического гастрита, как правило, имеют низкую эффективность лечения. Цель исследования: оценить эффективность и безопасность комбинации метоклопрамида и сульпирида (двойного прокинетического лечения) при дуоденогастральном рефлюксе в комплексном лечении больных хроническим гастритом. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов обследования и лечения 30 больных с дуоденогастральным рефлюксом и хроническим гастритом в возрасте от 22 до 45 лет. Лечение проводили согласно Унифицированному клиническому протоколу «Диспепсия» (приказ МЗ Украины № 600 от 03.08.2012 г.) и рекомендациям Консенсуса Маастрихт ІІІ (2005) и Маастрихт ІV (2010). Базисную терапию хронического гастрита сочетали с двумя препаратами синергического действия, а именно прокинетиком метоклопрамидом и препаратом с прокинетическими свойствами сульпиридом, по аналогичному принципу в режиме кратковременной ступенчатой терапии. Статистическую обработку результатов проводили согласно алгоритму анализа качественных данных с использованием пакета программ MedCalc 2019. Анализировалась частота проявления качественных бинарных переменных с расчетом 95% доверительного интервала (ДИ). Для определения влияния лечения на изменение частоты проявления клинических синдромов применяли критерий Мак-Немара для связанных групп. Оценка риска побочного действия комбинации препаратов проводилась на основании определения уровня значимости 95% ДИ для доли с учетом биноминального распределения признака («наличие — отсутствие осложнения»). Сформулированы нулевая и альтернативная статистические гипотезы. Результаты. Проявления диспептического, абдоминального и астеновегетативного синдромов обнаружены соответственно у 24 ((80,0 ± 7,3) %; 95% ДИ 51,26–119,03 %), 13 ((43,00 ± 9,04) %; 95% ДИ 23,07–74,10 %) и 18 больных ((60,00 ± 8,94) %; 95% ДИ 35,56–94,83 %). Через 20 дней лечения на фоне исчезновения эндоскопических признаков билиарного рефлюкса обнаружены статистически значимые изменения частоты проявлений диспептического, абдоминального и астеновегетативного синдромов (соответственно двусторонние значения p < 0,0001; p = 0,0005 и p < 0,0001 по критерию Мак-Немара). Синергизм действия метоклопрамида и сульпирида как антагонистов дофаминовых рецепторов и потенцирование их прокинетического влияния при лечении дуоденогастрального рефлюкса в комплексе с базисной терапией хронического гастрита способствует быстрому исчезновению большинства клинических проявлений желчного рефлюкс-синдрома, позволяет достичь клинического и эндоскопического выздоровления и обеспечивает стойкую и длительную ремиссию. Переносимость комбинации препаратов у всех больных была хорошей. Побочных эффектов не зарегистрировано. Более того, с вероятностью 95 % доказано, что риск побочного действия не превышает 12 %. Выводы. Кратковременное назначение комбинации метоклопрамида и сульпирида в режиме ступенчатой терапии является не только эффективным, но и безопасным, что соответствует альтернативной статистической гипотезе.

Background. The known methods of duodenogastric reflux treatment which include prokinetics administration against the background of chronic gastritis standard therapy, as a rule, have the low therapeutic efficacy. The aim of the research was to assess the efficacy and safety of metoclopramide and sulpiride combination (dual prokinetic treatment) for duodenogastric reflux in comprehensive treatment of patients with chronic gastritis. Materials and methods. The study is based on the retrospective analysis of the findings obtained while examining and managing 30 patients with duodenogastric reflux and chronic gastritis aged from 22 to 45 years. The patients received treatment in accordance with the Standardized Clinical Protocol of Primary Care “Dyspepsia”, approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 600 of August 3, 2012, and recommended by Maastricht III (2005) and Maastricht IV (2010). The basic therapy for chronic gastritis was combined with two drugs of synergistic effect, namely, prokinetic metoclopramide and sulpiride with prokinetic properties by similar principle in the regimen of short-term step therapy. The statistical processing of data was carried out according to the algorithm for qualitative data analysis with MedCalc 2019 software package. The study includes the analysis of manifestation incidence of qualitative binary variables with calculation of 95% confidence interval. When determining the effect of dual prokinetic treatment on the change of clinical syndromes manifestation incidence, we used McNemar test for related groups. The study evaluated the risk of side effects of metoclopramide and eglonil combination on the basis of assessment the significance value 95% confidence interval, considering binominal distribution of a sign (presence or absence of complication). The study presented formulation of the null and alternative statistical hypotheses. Results. The manifestations of dyspeptic, abdominal and astheno-vegetative syndromes were detected in 24 ((80.0 ± 7.3) %; 95% CI 51.26–119.03 %), 13 ((43.00 ± 9.04) %; 95% CI 23.07–74.10 %) and 18 patients ((60.00 ± 8.94) %; 95% CI 35.56–94.83 %), respectively. After 20 days of dual prokinetic treatment, the statistically significant changes in the incidence of dyspeptic, abdominal and astheno-vegetative syndromes manifestations were observed in patients against the background of endoscopic signs of bile reflux elimination (bilateral values p < 0.0001; p = 0.0005 and p < 0.0001, respectively, according to the McNemar test). The synergism of metoclopramide and eglonil effect as dopamine receptor antagonists and prokinetic effect potentiation in combination with standard therapy contribute to the rapid elimination of the most clinical manifestations of the bile reflux syndrome, make it possible to achieve clinical and endoscopic recovery and ensure steady and long-term remission. The tolerability of drug combinations was good in all patients; they did not present with side effects. Moreover, the risk of side effects did not exceed 12 % with 95% probability. Conclusions. The short-term administration of metoclopramide and sulpiride combination in step therapy regimen is not only effective but also safe, which corresponds to the alternative statistical hypothesis.


Keywords

дуоденогастральний рефлюкс; хронічний гастрит; подвійне прокінетичне лікування

дуоденогастральный рефлюкс; хронический гастрит; двойное прокинетическое лечение

duodenogastric reflux; chronic gastritis; dual prokinetic treatment


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мазуренко Н.Н. Дуоденогастральный рефлюкс у детей: современный взгляд на проблему. Вестник ВГМУ. 2018. Т. 17, № 1. С. 23-33. doi.org/10.22263/2312-4156.2018.1.23.

2. Тельных Ю.В., Абгаджава Э.З., Коньков М.Ю. Билиарный рефлюкс-гастрит: этиология, патогенез и современные принципы терапии. Клин. мед. 2016. № 94(6). С. 454-457. DOI: 10.18821/0023-2149-2016-94-6-454-457 PMID: 30289664.

3. Галиев Ш.З., Амиров Н.Б. Дуоденогастральный рефлюкс как причина развития рефлюкс-гастрита. Вестник современной клин. медицины. 2015. Т. 8, вып. 2. С. 50-61. DOI: 10.20969/VSKM.2015.8(2).50-61.

4. Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. Дуоденогастральный рефлюкс в практике врача-гастроэнтеролога: очевидные опасности и скрытая угроза. Здоров’я України ХХІ сторіччя. 2012. Тематичний номер. № 1(23). С. 11.

5. Михайлусов С.В., Барт Б.Я., Михайлусова М.П., Николаева С.А. Дуоденогастральный рефлюкс (особенности клинического течения). Гастроэнтерология. Гепатология. Спецвыпуск. 2018. № 5. С. 28-34.

6. Mabrut J.Y., Collard J.M., Baulieux JLe reflux biliaire duodéno-gastrique et gastro-œsophagienDuodenogastric and gastroesophageal bile reflux. Journal de Chirurgie. 2006. Vol. 143, № 6. Р. 355-365. doi.org/10.1016/S0021-7697(06)73717-6.

7. Tatsugami М., Ito М., Tanaka S., Yoshihara M., Matsui H., Haruma K. et al. Bile acid promotes intestinal metaplasia and gastric carcinogenesis. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2012. Vol. 21, № 11. Р. 2101-2107. DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-12-0730. PMID: 23010643.

8. Matsuhisa Т., Arakawa Т., Watanabe Т., Tokutomi Т., Sakurai К., Okamura S. et al. Relation between bile acid reflux into the stomach and the risk of atrophic gastritis and intestinal metaplasia: a multicenter study of 2283 cases. Dig. Endosc. 2013. Vol. 25, № 5. Р. 519-525. DOI: 10.1111/den.12030. PMID: 23363381.

9. Кушниренко И.В., Майкова Т.В., Сиротенко И.АНарушения моторно-эвакуаторной функции желудкаСовременные методы их коррекции при хроническом гастродуодените. Обзор и собственные исследования. Новости медицины и фармацииГастроентерологія. 2011. № 382. С. 13-17.

10. Anderson S., Wilkinson-Prescriber М. Dyspepsia: recommended investigations and treatment. 2010. Vol. 21, № 18. P. 31-42. Wiley Online Library. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/psb.667. doi.org/10.1002/psb.667.

11. Бабак О.Я., Можина Т.Л. Прокінетичні препарати (від метоклопраміду до ітоприду) у клінічній практиці. Сучасна гастроентерологія. 2008. № 5(43). С. 4-11.

12. Губергриц Н.Б. Хроническая абдоминальная боль. Билиарная боль. Донецк: Лебедь, 2006. С. 68-72.

13. Yang Y.J., Bang C.S., Baik G.Het alProkinetics for the treatment of functional dyspepsia: Bayesian network meta-analysis. BMC Gastroenterol. 2017. Vol. 17, № 1(83). Р. 2101-2107. DOI: 10.1186/s12876-017-0639-0 PMID: 28651565 PMCID: PMC5485548. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5485548/.

14. Pittayanon R., Yuan Y., Bollegala N.P., Khanna R., Leontiadis G.I., Moayyedi P. Prokinetics for functional dyspepsia. Cochrane Database Syst. Rev. 2018. Oct 18. 10. CD009431. DOI:10.1002/14651858.CD009431.pub3. PMID: 30335201.

15. Pittayanon R., Yuan Y., Bollegala N.P. et al. Prokinetics for Functional Dyspepsia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Control. Trials. Am. J. Gastroenterol. 2019. Vol. 114, № 2. P. 233-243. DOI: 10.1038/s41395-018-0258-6. PMID: 30337705.

16. Jan Tack, Karen Van den Houte, Florencia Carbone. The Unfulfilled Promise of Prokinetics for Functional Dyspepsia/Postprandial Distress Syndrome. The American Journal of Gastroenterology. 2019. Vol. 114, № 2. P. 204-206. DOI: 10.14309/ajg.0000000000000072. PMID: 30730856.

17. Hiyama T., Yoshihara М., Matsuo К. et al. Meta-analysis of the effects of prokinetic agents in patients with functional dyspepsia. J. Gastroenterol. Hepatol. 2007. Vol. 22, № 3. P. 304-310. DOI: 10.1111/j.1440-1746.2006.04493.x. PMID: 17295758.

18. Колюцкая Е.ВРоль сульпирида в лечении соматоформных расстройствМедицинский совет. eLIBRARY ID: 30486852. 2017. № 17. Р. 20-24. https://elibrary.ru/item.asp?id=30486852. doi.org/10.21518/2079-701X-2017-17-20-24. URL:  https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/2143?locale=ru_RU.

19. Гуцаленко О.О., Катеренчук І.П., Сало Л.М. та ін. Терапевтична ефективність застосування еглонілу в комплексному лікуванні хворих з поєднаною патологією шлунково-кишкового тракту та психосоматичними розладами. Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. Дніпропетровськ, 2005. Вип. 36. С. 617-622.

20. Спосіб лікування дуоденогастрального рефлюксу у хворих на хронічний гастрит: пат. 110408 України на корисну модель: МПК А61К 31/40 (2006.01), А61К 31/166 (2006.01), А61Р 1/04 (2006.01). Гуцаленко О.О.; заявник і власник патенту ВДНЗУ «Укр. мед. стомат. акад.»; заявл. 28.03.2016.; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

21. Гуцаленко О.О. Спосіб лікування дуоденогастрального рефлюксу у хворих на хронічний гастрит. Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. 2018. Вип. 4. Реєстр. № 53/4/17. С. 58-60.

22. Haunton V., Boovalingam P., Lo N. Managing upper gastrointestinal disorders in older people. Prescriber. 2010. Wiley Online Library. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/psb.620. doi.org/10.1002/psb.620.

23. Lin J.K., Hu P.J., Li C.J. et al. A study of diagnosis of primary biliary reflux gastritis. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2003. Vol. 42, № 2. P. 81-83. PMID: 12783700.

24. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica. Москва: МедиаСфера, 2006. С. 134-184.

25. Гур’янов В.Г., Лях Ю.Є., Парій В.Д., Короткий О.В., Чалий О.В., Чалий К.О. та ін. Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень у пакеті EZR (R-statistics): навч. посіб. Київ: Вістка, 2018. 208 с. С. 42-56, 73-80.

26. Стентон Гланц. Медико-биологическая статистика/пер. с англ. Ю.А. Данилова. Москва: Практика, 1998. С. 214-216.

27. MedCalc Statistical Software version 18.11.6 (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; URL: https://www.medcalc.org; 2019).

28. Kaplan S., Staffa J.A., Dal Pan G.J. Duration of therapy with metoclopramide: a prescription claims data study. PDS. 2007. Vol. 16, № 8. P. 878-881. Wiley Online Library. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pds.1397; doi.org/10.1002/pds.1397.

29. Taylor S.J., Allan K., McWilliam H., Manara A., Brown J., Greenwood R. et al. A randomised controlled feasibility and proof-of-concept trial in delayed gastric emptying when metoclopramide fails: We should revisit nasointestinal feeding versus dual prokinetic treatment. Achieving goal nutrition in critical illness and delayed gastric emptying: Trial of nasointestinal feeding versus nasogastric feeding plus prokinetics. Clinical nutrition ESPEN, 2016. Elsevier. Vol. 14. Р. 1-8. doi.org/10.1016/j.clnesp.2016.04.020.

30. Afshin Gholipour Baradari, Mohammad Reza Khajavi, Abolfazl Firouzian, Abbas Alipour, Hojatallah Daneshpour, Yunes Panahi et al. Effects of combined prokinetic administration on gastric emptying in critically ill patients. Arab. Journal of Gastroenterology. 2017. Vol. 18, № 1. Р. 30-34. doi.org/10.1016/j.ajg.2017.01.007.


Back to issue