Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 53, №3, 2019

Back to issue

Bacterial overgrowth syndrome in patients with chronic diffuse liver diseases depending on the etiology and morphological features

Authors: Діденко В.І., Зигало Е.В., Гайдар Ю.А., Ягмур В.Б.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Низка досліджень вказує на підвищення ризику виникнення порушень з боку печінки при дисбіотичних порушеннях у кишечнику. У свою чергу, зміна фізіологічних процесів у печінці може стати поштовхом для виникнення синдрому надлишкового бактеріального росту (СНБР). Доведено, що СНБР в тонкому кишечнику може відігравати певну роль в патогенезі алкогольної хвороби печінки та ускладнень, пов’язаних із хронічним гепатитом С. Метою дослідження було оцінити частоту появи синдрому надлишкового бактеріального росту у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки (ХДЗП) з урахуванням ступеня стеатозу, стадії фіброзу та ступеня активності запального процесу печінки. Матеріали та методи. 27 обстежених пацієнтів було розподілено на 2 групи: I — 12 хворих на хронічний гепатит, асоційований з вірусом С (ХГС); II — 15 хворих на алкогольну хворобу печінки (АХП) залежно від етіології при формуванні та прогресуванні стеатозу та фіброзу печінки з використанням даних гістологічних методів дослідження, комп’ютерної морфометрії, транзієнтної еластометрії та показника ступеня стеатозу САР на апараті FibroScan 502. Синдром надлишкового бактеріального росту визначали за допомогою водневого дихального тесту (ВДТ) з глюкозою. Результати. СНБР був виявлений у 51,8 % хворих на ХДЗП, вірогідно майже в 1,5 раза переважав у хворих на АХП (60,0 %) порівняно з хворими на ХГС, у яких тільки у 41,7 % виявлений СНБР. Відзначено переважання позитивних випадків ВДТ у групі S3 (70,0 %), що вірогідно відрізняло її від групи S1 (37,5 %). У хворих на ХГС із прогресуванням стеатозу збільшується кількість випадків СНБР, і навпаки, у більшості хворих із АХП, які мали гістологічно підтверджений мікровезикулярний та дрібнокрапельний стеатоз печінки, виявляли при дослідженні ВДТ порушення мікробіоти у тонкому кишечнику. Висновки. Між показниками водневого дихального тесту та індексом гістологічної активності, гістологічними показниками прогресування стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит С виявлений чіткий взаємозв’язок: із збільшенням активності запального процесу (9 балів) та ступеня стеатозу печінки (S3) зростає рівень порушень мікробіоти в тонкому кишечнику (> 20 ppm), тобто при ХГС рівень виділення водню адекватно відображує ступінь активності запального процесу в печінці.

Актуальность. Ряд исследований указывают на повышение риска появления нарушений со стороны печени при дисбиотических нарушениях в кишечнике. В свою очередь, изменение физиологических процессов в печени может стать толчком для возникновения синдрома избыточного бактериального роста (СИБР). Доказано, что СИБР в тонком кишечнике может играть определенную роль в патогенезе алкогольной болезни печени и осложнений, связанных с хроническим гепатитом С. Целью исследования было оценить частоту возникновения синдрома избыточного бактериального роста у больных хроническими диффузными заболеваниями печени (ХДЗП) с учетом степени стеатоза, стадии фиброза и степени активности воспалительного процесса в печени. Материалы и методы. 27 обследованных пациентов были распределены на 2 группы: I — 12 больных с хроническим гепатитом, ассоциированным с вирусом С (ХГС); II — 15 больных с алкогольной болезнью печени (АБП) в зависимости от этиологии при формировании и прогрессировании стеатоза и фиброза печени с использованием данных гистологических методов исследования, компьютерной морфометрии, транзиентной эластометрии и показателя степени стеатоза САР на аппарате FibroScan 502. Синдром избыточного бактериального роста определяли с помощью водородного дыхательного теста (ВДТ) с глюкозой. Результаты. СИБР был выявлен у 51,8 % больных с ХДЗП, достоверно почти в 1,5 раза преобладал у больных с АБП (60,0 %) по сравнению с ХГС, у которых только в 41,7 % случаев выявлен СИБР. Выявлено превалирование положительных случаев ВДТ в группе S3 (70,0 %), что достоверно отличалось от группы S1 (37,5 %). У больных ХГС с прогрессированием стеатоза увеличивается количество случаев СИБР, и наоборот, у большинства больных с АБП, у которых был выявлен гистологически подтвержденный микровезикулярный и мелкокапельный стеатоз печени, выявляли при ВДТ нарушения микробиоты в тонком кишечнике. Выводы. Между показателями водородного дыхательного теста и индексом гистологической активности, гистологическими показателями прогрессирования стеатоза печени у больных хроническим гепатитом С выявлена четкая взаимосвязь: с увеличением активности воспалительного процесса (9 баллов) и степени стеатоза печени (S3) повышается уровень нарушения микробиоты в тонком кишечнике (> 20 ppm), то есть при ХГС уровень выделения водорода адекватно отображает степень активности воспалительного процесса в печени.

Background. Previous studies have shown an increased risk of liver disease in intestinal dysbiosis. Damage to the liver in itself can be the cause of the bacterial overgrowth syndrome. It has been proven that bacterial overgrowth in the small intestine can play a role in the pathogenesis of alcoholic liver disease and complications associated with chronic hepatitis C. The purpose of the study was to assess the frequency of the small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) in patients with chronic diffuse liver diseases (CDLD), depending on the degree of steatosis, the stage of fibrosis, and the activity of the hepatic inflammatory process. Materials and methods. Twenty-seven patients were divided into 2 groups: I — 12 patients with chronic hepatitis associated with the virus C (HCV); II — 15 patients with alcoholic liver disease (ALD) depending on the etiology and progression of steatosis and liver fibrosis using histological methods, computer morphometry, transient elastometry and an indicator of the degree of steatosis CAP using the FibroScan 502. Bacterial overgrowth syndrome was determined using a glucose hydrogen breath test. Results. SIBO was found in 51.8 % of CDLD patients. In patients with ALD, it occurred significantly more often (60.0 %) than in HCV, among which only 41.7 % patients had SIBO. A predominance (70.0 %) of a positive hydrogen breath test was noted in the group with severe steatosis (S3), which significantly distinguished it from the group with initial manifestations of steatosis S1 (37.5 %). In patients with chronic hepatitis C with progressive steatosis, the number of cases of SIBO increases and, conversely, the majority of patients with ALD who had histologically confirmed microvesicular and small-drop fatty liver dystrophy during the hydrogen breath test showed microbiota disturbances in the small intestine. Conclusions. There is a correlation between the indicators of the hydrogen breath test and the histological activity index, histological indicators of the progression of liver steatosis in patients with chronic hepatitis C. Thus, with an increase in the activity of the inflammatory process (9 points) and the degree of liver steatosis (S3), the severity of microbiota disturbances in the small intestine increases (> 20 ppm). The degree of SIBO in HCV reflects the severity of the inflammatory process in the liver.


Keywords

синдром надлишкового бактеріального росту; алкогольна хвороба печінки; хронічний гепатит С; стеатоз печінки; фіброз печінки

синдром избыточного бактериального роста; алкогольная болезнь печени; хронический гепатит С; стеатоз печени; фиброз печени

bacterial overgrowth syndrome; alcoholic liver disease, chronic hepatitis C; liver steatosis, liver fibrosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Lonardo A., Bellentani S., Argo C.K. et al. Epidemiological modifiers of non-alcoholic fatty liver disease: Focus on highrisk groups. DigLiver Dis. 2015. Vol. 47. P. 997-1006.

2. Степанов Ю.М. Применение эссенциальных фосфолипидов для лечения жировой болезни печени. Гастроентерологія. 2016. № 4(62). С. 58-63.

3. Диденко В.И. Современные достижения в оценке стеатоза печени. Гастроентерологія. 2015. № 3(57). С. 94-100.

4. Маев И.В., Кучерявый Ю.А., Андреев Д.Н., Ивашкин Н.Ю. Синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке: клиническое значение, критерии диагностики и терапевтическая тактика. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2016. № 3. С. 118-125.

5. Маевская Е.А., Черемушкин С.В., Кривобородова Н.А., Кучерявый Ю.А. Синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке: от последних научных данных к рутинной практике. Клинические перспективы гастроэнтерологии и гепатологии. 2015. № 5. С. 29-40.

6. Жаркова М.С., Маевская М.В., Ивашкин В.Т. Влияние синдрома избыточного бактериального роста и бактериальной транслокации на течение заболевания у больных циррозом печени. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2012. Т. 22, № 5. С. 56-63.

7. Compare Det alGut-liver axis: the impact of gut microbiota on non alcoholic fatty liver disease. NutrMetabCardiovascDis. 2012 JunVol. 22, № 6. P. 471-476.

8. Еремина Е.Ю. Лекарства и печень: неизменный тандем. Архив внутренней медицины. 2012. № 2(4). С. 60-64.

9. Sachdev A.H., Pimentel М. Gastrointestinal Bacterial Overgrowth Pathogenesis and Clinical Significance. Ther. Adv. Chronic Dis. 2013 Sep. Vol. 4, № 5. P. 223-231.

10. Quigley E.M. Small Intestinal Bacterial Overgrowth: What It Is and What It Is Not. Current Opinion in Gastroenterology. 2014 Mar. Vol. 30, № 2. P. 141-146.

11. Claesson M.J. et al. Gut microbiota composition correlates with diet and health in the elderly. 2012 Aug. Vol. 488. P. 178-184.

12. Quigley E.M., Stanton С., Murphy E.F. The gut microbiota and the liver. Pathophysiological and clinical implications. Journal of Hepatology. 2013 May. Vol. 58, № 5. P. 1020-1027.

13. Сапожников А.Г., Доросевич А.Е. Гистологическая и микроскопическая техника. Смоленск: САУ, 2000. 476 с.

14. Донцов Д.В., Амбалов Ю.М., Васильева В.В. Оценка степени активности хронического гепатита С. Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6.

15. Жданов К.В., Гусев Д.А., Захаренко С.М., Козлов К.В. и др. Синдром избыточного бактериального роста у больных хроническим гепатитом С. Журнал инфектологии. 2011. Т. 3, № 4. С. 98-101.

16. Ledochowski М. Hydrogen Breath tests. — Инсбрук: Изд-во «Akademie», 2008. 20 с.

17. Gasbarrini А., Corazza G.R., Gasbarrini G., Montalto M. 1st Rome H2 Breath Testing Consensus Conference Working Group. Methodology and indications of H2 breath testing in gastrointestinal diseases: the Rome Consensus Conference. Aliment. Pharmacol. Ther. 2009. 20 р.

18. Rana S.V., Malik А. Hydrogenbreath tests in gastrointestinal diseases. Indian J. Clin. Biochem. 2014. Vol. 29(4). Р. 398-405.

19. De Ledinghen V., Vergniol J. et al. Non-invasive diagnosis of liver steatosis using controlled attenuation parameter (CAP) and transient elastography. Liver Int. 2012. Vol. 32(6). P. 911-918.


Back to issue