Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 53, №4, 2019

Back to issue

Noninvasive assessment of liver structural changes in case of diffuse liver diseases

Authors: V.I. Didenko, I.S. Konenko, V.B. Yagmur, D.V. Orlovskyi, N.P. Dementii, O.P. Petishko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. До найважливіших чинників, які впливають на прогноз, тактику та результати лікування хронічних дифузних захворювань печінки (ХДЗП), зокрема неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) та хронічного гепатиту, асоційованого з вірусом С (ХГС), відноситься швидкість прогресування фіброзної трансформації печінки та площа фіброзної тканини. Поширеність фіброзу є предиктором портальної гіпертензії та таких летальних ускладнень, як кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу, виражена печінкова недостатність та гепатоцелюлярна карцинома. Матеріали та методи. Обстежено 66 пацієнтів із ХДЗП. Усі хворі були розподілені на дві групи. І групу становили пацієнти із ХГС і цирозом печінки, асоційованим із вірусом гепатиту С; до ІІ групи увійшли пацієнти із НАЖХП. Залежно від вираженості фіброзу пацієнти кожної групи були розподілені на три підгрупи: без фіброзу (F0), із помірним (FI + FII) та вираженим фіброзом (FIII + FIV). Вірусна етіологія хвороби була підтверджена за допомогою імуноферментного аналізу та ПЦР-діагностики. І групу становили 24 (57,1 %) чоловіки та 18 (42,9 %) жінок, середній вік пацієнтів становив (45,8 ± 2,2) року. Діагноз НАЖХП підтверджували за допомогою об’єктивного обстеження (наявність надмірної ваги тіла, вісцерального розподілу жирової тканини), виявлення інсулінорезистентності та гіперліпідемії. ІІ групу становили 8 чоловіків (33,3 %), 16 жінок (66,7 %), середній вік (47,3 ± 3,1) року. У всіх хворих діагноз був підтверджений морфологічно. Виконували ультразвукове дослідження печінки у В-режимі, а також зсувнохвильову еластографію (SWE). Результати. У 13 (19,7 %) випадках (у 7 хворих на ХГС та у 6 пацієнтів із НАЖХП) фіброзні зміни печінки були відсутні. У 43,9 % випадків (у 19 хворих на ХГС та у 10 пацієнтів із НАЖХП) діагностовано помірну стадію фіброзу печінки, що відповідало 1 та 2 стадії фіброзу за шкалою METAVIR. У 36,4 % випадків (у 16 хворих на ХГС та у 8 пацієнтів із НАЖХП) діагностовано стадію вираженого фіброзу печінки, що відповідало 3 та 4 стадії фіброзу за шкалою METAVIR. За даними ROC-аналізу, порогове значення SWE, вище якого діагностували помірну стадію фіброзу печінки при ХГС, становило 6,63 кПа (з чутливістю 94,7 % і специфічністю 85,7 %), при оцінці вираженого фіброзу — понад 8,81 кПа (з чутливістю 93,7 % і специфічністю 84,2 %). При НАЖХП порогове значення для помірного фіброзу — 5,56 кПа (AUC = 0,867 (95% ДІ 0,606–0,982; р < 0,001)), для вираженого — понад 7,87 кПа (з чутливістю 87,5 % та специфічністю 90,0 %). Висновки. Помірний фіброз за даними SWE у хворих на ХГС відповідає значенню 6,63 кПа та 5,56 кПа — для НАЖХП, виражений фіброз діагностується при показниках понад 8,81 та 7,87 кПа для ХГС та НАЖХП відповідно. Метод SWE має високу чутливість та специфічність щодо визначення ступеня фіброзу печінки в пацієнтів із ХГС та НАЖХП та може бути рекомендований для використання в клінічній практиці. Впровадження SWE з використанням визначених порогових значень показників жорсткості печінки дозволяє оптимізувати неінвазивну діагностику фіброзних змін печінки в пацієнтів із ХГС та НАЖХП.

Актуальность. К важнейшим факторам, которые влияют на прогноз, тактику и результаты лечения хронических диффузных заболеваний печени (ХДЗП), в частности неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и хронического гепатита, ассоциированного с вирусом С (ХГС), относятся скорость прогрессирования фиброзной трансформации печени и площадь фиброзной ткани. Распространенность фиброза является предиктором портальной гипертензии и таких летальных осложнений, как кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, выраженная печеночная недостаточность и гепатоцеллюлярная карцинома. Материалы и методы. Обследованы 66 пациентов с ХДЗП. Все больные были разделены на две группы. I группу составили пациенты с ХГС и циррозом печени, ассоциированным с вирусом гепатита С, во II группу вошли пациенты с НАЖБП. В зависимости от выраженности фиброза пациенты каждой группы были разделены на три подгруппы: без фиброза (F0), с умеренным (FI + FII) и выраженным фиброзом (FIII + FIV). Вирусная этиология болезни была подтверждена с помощью иммуноферментного анализа и ПЦР-диагностики. I группу составили 24 (57,1 %) мужчины и 18 (42,9 %) женщин, средний возраст пациентов был (45,8 ± 2,2) года. Диагноз НАЖБП подтверждали с помощью объективного обследования (наличие избыточного веса тела, висцерального распределения жировой ткани), выявления инсулинорезистентности и гиперлипидемии. II группу составили 8 мужчин (33,3 %) и 16 женщин (66,7 %), средний возраст (47,3 ± 3,1) года. У всех больных диагноз был подтвержден морфологически. Выполняли ультразвуковое исследование печени в В-режиме, а также сдвиговолновую эластографию (SWE). Результаты. В 13 (19,7 %) случаях (у 7 больных ХГС и у 6 пациентов с НАЖБП) фиброзные изменения печени отсутствовали. В 43,9 % случаев (у 19 больных ХГС и у 10 пациентов с НАЖБП) диагностирована умеренная стадия фиброза печени, что соответствовало 1 и 2 стадии фиброза по шкале METAVIR. В 36,4 % случаев (у 16 больных ХГС и у 8 пациентов с НАЖБП) диагностирована стадия выраженного фиброза печени, что соответствовало 3 и 4 стадии фиброза по шкале METAVIR. По данным ROC-анализа, пороговое значение SWE, выше которого диагностировали умеренную стадию фиброза печени при ХГС, составляло 6,63 кПа (с чувствительностью 94,7 % и специфичностью 85,7 %), при оценке выраженного фиброза — более 8,81 кПа (с чувствительностью 93,7 % и специфичностью 84,2 %). При НАЖБП пороговое значение для умеренного фиброза — 5,56 кПа (AUC = 0,867 (95% ДИ 0,606–0,982; р < 0,001)), для выраженного — более 7,87 кПа (с чувствительностью 87,5 % и специфичностью 90,0  %). Выводы. Умеренный фиброз по данным SWE у больных ХГС соответствует значению 6,63 кПа и 5,56 кПа — для НАЖБП; выраженный фиброз диагностируют при показателях более 8,81 и 7,87 кПа для ХГС и НАЖБП соответственно. Метод SWE обладает высокой чувствительностью и специфичностью для определения степени фиброза печени у пациентов с ХГС и НАЖБП и может быть рекомендован для использования в клинической практике. Внедрение SWE с использованием определенных пороговых значений показателей жесткости позволяет оптимизировать неинвазивную диагностику структурных изменений печени у пациентов с ХГС и НАЖБП.

Background. The most important factors affecting the prognosis, tactics and results of the treatment of chronic diffuse liver diseases, comprising non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and chronic hepatitis associated with virus C (HCV), include the progression rate of fibrotic liver transformation and the fibrous tissue area. The fibrosis extent is a predictor of portal hypertension and such lethal complications as bleeding from esophagus varicose veins, acute liver failure and hepatocellular carcinoma. Materials and methods. The investigation involved 66 patients with chronic diffuse liver diseases. All the patients were divided into two groups and three subgroups. Group I consisted of patients with HCV and cirrhosis associated with hepatitis C virus; group II included patients with NAFLD. Depending on the severity of fibrosis, patients in each group were subdivided into three subgroups: no fibrosis (F0), moderate fibrosis (FI + FII), and marked fibrosis (FIII + FIV). Viral etiology of the disease was confirmed by the enzyme immunoassay analysis and PCR diagnostics. Group I consisted of 24 (57.1 %) men and 18 (42.9 %) women; the average age of patients was (45.8 ± 2.2) years. The diagnosis of NAFLD was confirmed by the results of objective examination (the presence of overweight, visceral distribution of adipose tissue), detection of insulin resistance and hyperlipidemia. Group II consisted of 8 men (33.3 %), 16 women (66.7 %); the average age was (47.3 ± 3.1) years. In all the patients the diagnosis was morphologically confirmed. The ultrasound examination of the liver in B-mode was performed, as well as shear wave elastography (SWE). Results. In 13 (19.7 %) cases (7 patients with HCV and 6 patients with NAFLD), fibrous changes of the liver were absent. 43.9 % of patients (19 patients with HCV and 10 patients with NAFLD) were diagnosed with a moderate stage of liver fibrosis, which coincided with stages 1 and 2 of fibrosis on the METAVIR scale. In 36.4 % of cases (16 patients with HCV and 8 patients with NAFLD), the stage of marked liver fibrosis was diagnosed, which coincided with stages 3 and 4 of fibrosis on the METAVIR scale. According to the ROC analysis, the SWE threshold value above which a moderate stage of HCV liver fibrosis was diagnosed proved to be 6.63 kPa (with the sensitivity of 94.7 % and the specificity of 85.7 %). In the assessment of marked fibrosis it was more than 8.81 kPa (with sensitivity of 93.7 % and specificity of 84.2 %). For NAFLD, the threshold value for moderate fibrosis was 5.56 kPa (AUC = 0.867 (95% CI 0.606 to 0.982; p < 0.001)), for marked fibrosis — more than 7.87 kPa (with the sensitivity of 87.5 % and specificity of 90.0 %). Conclusions. According to SWE results, a moderate fibrosis in patients with HCV corresponded to the value of 6.63 kPa and to 5.56 kPa for NAFLD; a marked fibrosis was diagnosed at values higher than 8.81 and 7.87 kPa for HCV and NAFLD, respectively. The SWE method has high sensitivity and specificity for staging of liver fibrosis in patients with HCV and NAFLD and may be recommended for the use in clinical practice. Introduction of SWE with the defined threshold values for liver parenchyma stiffness allows optimizing noninvasive diagnosis of fibrotic liver changes in patients with HCV and NAFLD.


Keywords

зсувнохвильова еластографія; фіброз печінки; хронiчнi дифузні захворювання печінки

сдвиговолновая эластография; фиброз печени; хронические диффузные заболевания печени

shear wave elastography; liver fibrosis; chronic diffuse liver diseases


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Вовк Е. Неалкогольная жировая болезнь печени: руководство для практических врачей. ЛитРес, 2018. 193 с.

2. Wang Q.B., Zhu H., Liu H.L., Zhang B. Performance of magnetic resonance elastography and diffusion-weighted imaging for the staging of hepatic fibrosis: a meta-analysis. Hepatology. 2012. Vol. 56 (1). P. 239-47.

3. Blachier M. et al. The burden of liver disease in Europe: A review of available epidemiological data. Journal of Hepatology. 2013. Vol. 58 (3). P. 593-608.

4. Сапронова Н.Ги дрОсобенности морфологического исследования больных с внутрипеченочной портальной гипертензией. Успехи современной науки и образования. 2016. № 6 (10). С. 84-9.

5. Regev Aet alSampling error and intraobserver variation in liver biopsy in patients with chronic HCV infection. Am. J. Gastroenterol. 2002. Vol. 97 (10). P. 2614-8.

6. Van Beers B.E., Daire J.L., Garteiser P. New imaging techniques for liver diseases. J. Hepatol. 2015. Vol. 62 (3). P. 690-700.

7. Castera L. Noninvasive methods to assess liver disease in patients with hepatitis B or C. Gastroenterology. 2012. Vol. 42 (6). P. 1293-302.

8. Dewall R.J. Ultrasound elastography: principles, techniques, and clinical applications. Crit. Rev. Biomed. Eng. 2013. Vol. 41 (1). P. 1-19.

9. Friedrich-Rust M. et al. Performance of transient elastography for the staging of liver fibrosis: a meta-analysis. Gastroenterology. 2008. Vol. 134 (4). P. 960-74.

10. You S.C. et al. Factors associated with significant liver fibrosis assessed using transient elastography in general population. World J. Gastroenterol. 2015. Vol. 21. P. 1158-66.

11. Schmeltzer P.A., Talwalkar J.A. Noninvasive tools to assess hepatic fibrosis: ready for prime time? Gastroenterol. Clin. North Am. 2011. Vol. 40 (3). P. 507-21.

12. Ronot M. et al. Viscoelastic parameters for quantifying liver fibrosis: three-dimensional multifrequency MR elastography study on thin liver rat slices. PLoS One. 2014. № 9 (4). e94679.

13. Merchante N. et al. Liver stiffness predicts clinical outcome in human immunodeficiency virus/hepatitis C virus-coinfected patients with compensated liver cirrhosis. Liver Hepatology. 2012. № 56. Р. 228-38.

14. Ошмянська Н.Ю., Аржанова Г.Ю., Галенко О.П. Сучасні морфологічні методи аналізу прогресування фіброзу при хронічному гепатиті, асоційованому з вірусом С. Cучасна гастроентерологія. 2014. № 4 (78). С. 16-23.

15. Халафян А.А. Современные статистические методы медицинских исследований. Москва: Ленанд, 2014. 320 с.

16. Hagström H. et al. Fibrosis stage but not NASH predicts mortality and time to development of severe liver disease in biopsy-proven NAFLD. Journal of Hepatology. 2017. Vol. 67 (6). P. 1265-73.

17. Shen J. et al. Non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis by combined serum biomarkers. J. Hepatol. 2012. Vol. 56. P. 1363-1370. doi: 10.1016/j.jhep.2011.12.025.

18. Yoneda M. et al. Nonalcoholic fatty liver disease: US-based acoustic radiation force impulse elastography. Radiology. 2010. Vol. 256 (2). P. 640-647. doi: 10.1148/radiol.10091662.

Similar articles

Sonological methods for diagnosing liver steatosis and fibrosis in children
Authors: Yu.M. Stepanov, N.Yu. Zavhorodnia, O.Yu. Lukianenko, V.B. Yahmur, I.S. Konenko, O.P. Petishko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 52, №3, 2018
Date: 2018.09.24
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Diagnostic significance of arterial wall stiffness in patients with chronic liver diseases
Authors: Yu.M. Stepanov, I.S. Konenko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 53, №3, 2019
Date: 2019.11.08
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Fibroscan and non-invasive indices for the diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease
Authors: Yu.M. Stepanov(1), N.V. Nedzvetskaya(1), V.B. Yagmur(1), D.V. Popok(1), L.M. Shendrik(2)
(1) — State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
(2) — State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 51, №3, 2017
Date: 2017.11.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
The use of elastography in patients with chronic liver diseases
Authors: Журавлева Л.В., Огнева Е.В.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

"Gastroenterology" Том 52, №2, 2018
Date: 2018.06.15
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual

Back to issue