Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 53, №4, 2019

Back to issue

Gender features of the level of intestinal inflammatory markers in patients with ulcerative colitis

Authors: Степанов Ю.М., Псарьова І.В., Татарчук О.М., Стойкевич М.В., Петішко О.П., Сімонова О.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Сьогодні розробка та впровадження неінвазивних методів діагностики неспецифічного виразкового коліту є актуальним завданням наукової спільноти, вирішення якого дозволить вчасно призначити адекватне лікування та покращити якість життя хворих. Зважаючи на те, що відмінності між жінками і чоловіками в параметрах, які визначають стан здоров’я, є загальновизнаними, метою роботи стало розкриття гендерних особливостей рівня біологічних маркерів запалення кишечника у хворих на неспецифічний виразковий коліт. Матеріали та методи. Обстежено 60 хворих на неспецифічний виразковий коліт, серед яких чоловіків було 31 (51,7 %), жінок — 29 (48,3 %), середній вік обстежених становив (40,28 ± 1,34) року. У групу порівняння увійшли 20 пацієнтів із синдромом подразненої кишки. Імуноферментним методом за допомогою аналізатора StatFax 303 Plus (США) і тест-набору фірми Immundiagnostik (Німеччина) визначали рівень фекальної мієлопероксидази та вміст α1-антитрипсину в сироватці крові й калі, рівень фекального кальпротектину — за тест-набором Bühlmann (Швейцарія). Результати. Фекальні мієлопероксидаза та кальпротектин є специфічними маркерами запалення кишечника, що підтверджується встановленими кореляційними зв’язками між ендоскопічною активністю запалення кишечника та його вмістом: r = 0,632; р < 0,05 і r = 0,532; р < 0,05 відповідно. Концентрація α1-антитрипсину в калі чоловіків у 3 рази перевищує аналогічний показник у жінок (р < 0,05), а рівень α1-антитрипсину в крові, навпаки, є вищим у пацієнтів жіночої статі порівняно з чоловіками (р < 0,05). Виявлена кореляційна залежність між умістом α1-антитрипсину в калі та чоловічою статтю (r = 0,528; р < 0,05) свідчить про вищу активність запального процесу в товстій кишці у чоловіків. Висновки. На гендерні відмінності рівня неінвазивних маркерів активності неспецифічного виразкового коліту варто зважати при оцінці клінічної картини хворих і для моніторингу ефективності їх лікування.

Актуальность. Сегодня разработка и внедрение неинвазивных методов диагностики неспецифического язвенного колита являются актуальной задачей научного сообщества, решение которой позволит вовремя назначить адекватное лечение и улучшить качество жизни больных. Учитывая то, что различия между женщинами и мужчинами в параметрах, определяющих состояние здоровья, являются общепризнанными, целью работы стало определение гендерных особенностей уровня биологических маркеров воспаления кишечника у больных неспецифическим язвенным колитом. Материалы и методы. Обследованы 60 больных неспецифическим язвенным колитом, среди которых мужчин было 31 (51,7 %), женщин — 29 (48,3 %), средний возраст обследованных составил (40,28 ± 1,34) года. В группу сравнения вошли 20 пациентов с синдромом раздраженной кишки. Иммуноферментным методом с помощью анализатора StatFax 303 Plus (США) и тест-набора фирмы Immundiagnostik (Германия) определяли уровень фекальной миелопероксидазы и содержание α1-антитрипсина в сыворотке крови и кале, уровень фекального кальпротектина — тест-набором Bühlmann (Швейцария). Результаты. Фекальные миелопероксидаза и кальпротектин являются специфическими маркерами воспаления кишечника, что подтверждается установленными корреляционными связями между эндоскопической активностью воспаления кишечника и его содержимым: r = 0,632; р < 0,05 и r = 0,532; р < 0,05 соответственно. Концентрация α1-антитрипсина в кале мужчин в 3 раза превышает аналогичный показатель у женщин (р < 0,05), а уровень α1-антитрипсина в крови, наоборот, выше у пациентов женского пола по сравнению с мужчинами (р < 0,05). Обнаруженная корреляционная зависимость между содержанием α1-антитрипсина в кале и мужским полом (r = 0,528; р < 0,05) свидетельствует о более высокой активности воспалительного процесса в толстой кишке у мужчин. Выводы. Гендерные различия уровня неинвазивных маркеров активности неспецифического язвенного колита следует учитывать при оценке клинической картины больных и для мониторинга эффективности их лечения.

Background. Today, the development and implementation of non-invasive methods for the diagnosis of ulcerative colitis is certainly an actual task of the scientific community, the solution of which will allow us to prescribe the adequate treatment in time and to improve the quality of life of patients. Given that the differences between women and men in the parameters determining the state of health are generally recognized, the purpose of the work was to determine the gender characteristics of the level of biological markers of intestinal inflammation in patients with ulcerative colitis. Materials and methods. Sixty patients with ulcerative colitis were examined, among them there were 31 (51.7 %) men and 29 (48.3 %) women with mean age of (40.28 ± 1.34) years. The comparison group consisted of 20 patients with irritable bowel syndrome. By means of enzyme immunoassay using a StatFax 303 Plus analyzer (USA) with Immundiagnostik (Germany) test kit, we determined the level of fecal myeloperoxidase, the content of α1-antitrypsin in the blood serum and feces, and the level of fecal calprotectin using a Bühlmann test kit (Switzerland). Results. Fecal myeloperoxidase and calprotectin are specific markers of intestinal inflammation, which is confirmed by established correlations between the endoscopic activity of intestinal inflammation and its content: r = 0.632; p < 0.05, and r = 0.532; p < 0.05, respectively. The concentration of α1-antitrypsin in the feces of men is 3 times higher than that in women (p < 0.05), and, on the contrary, the level of α1-antitrypsin in the blood is higher in female patients compared to men (p < 0.05). The discovered correlation between the content of α1-antitrypsin in the feces and the male gender (r = 0.528; p < 0.05) indicates a higher activity of the inflammatory process in the colon in men. Conclusions. Gender differences in the level of non-invasive markers of activity of ulcerative colitis should be taken into account when assessing the clinical signs of patients and monitoring the effectiveness of their treatment.


Keywords

хронічні запальні захворювання кишок; неспецифічний виразковий коліт; маркери

хронические воспалительные заболевания кишечника; неспецифический язвенный колит; маркеры

chronic inflammatory bowel diseases; ulcerative colitis; markers


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Степанов Ю.М., Скирда І.Ю., Петішко О.П. Хронічні запальні захворювання кишечника: особливості епідеміології в Україні. Гастроентерологiя. 2017. 51(2). 97-105.

2. Yamamoto-Furusho J.K., Sarmiento-Aguilar A., Toledo-Mauriño J.Jet alIncidence and prevalence of inflammatory bowel disease in Mexico from a nationwide cohort study in a period of 15 years (2000–2017). Medicine (Baltimore). 2019. 98(27). e16291.

3. Kaplan G.G. The global burden of IBD: from 2015 to 2025. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2015. 12(12). 720-7.

4. Siew C. Ng, Hai Yun Shi, Nima Hamidi et al. The worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of population-based studies. Gastroenterology. 2017. 152(5). 970-1.

5. Shah S.C., Khalili H., Gower-Rousseau C. et al. Sex-based differences in incidence of inflammatory bowel diseases-pooled analysis of population-based studies from Western countries. Gastroenterology. 2018. 155(4). 1079-1089.

6. Дорофеев А.Э., Вдовиченко В.И., Нагурна Я.В., Хальди Х., Дорофеева А.А. Сравнительная распространенность и особенности течения неспецифического язвенного колита в странах одного географического меридиана: Украина — Тунис. Проверка гипотезы «Север — Юг». Гастроентерологiя. 2019. 53(1). 34-8.

7. Ventham N.T., Kennedy N.A., Nimmo E.R., Satsangi J. Beyond gene discovery in inflammatory bowel disease: the emerging role of epigenetics. Gastroenterology. 2013. 145(2). 293-308

8. Danese S., Fiocchi C. Ulcerative Colitis. N. Engl. J. Med. 2011. 365(18). 1713-1725.

9. Nee J., Feuerstein J.D. Optimizing the care and health of women with inflammatory bowel disease. Gastroenterology Research and Practice. 2015. ID435820. 1-8.

10. Pabby V., Oza S.S., Dodge L.E. et al. In vitro fertilization is successful in women with ulcerative colitis and ileal pouch anal anastomosis. Am. J. Gastroenterol. 2015. 110(6). 792-7.

11. Hashash J.G., Kane S. Pregnancy and inflammatory bowel disease. GastroenterolHepatol. (NY). 2015. 11(2). 96-102.

12. Еремина Е.Ю., Пунгина М.Ю. Воспалительные заболевания кишечника и беременность. Проблемы женского здоровья. 2013. 8(3). 77-86.

13. Ng S.W., Mahadevan U. My treatment approach to management of the pregnant patient with inflammatory bowel disease. Mayo ClinProc. 2014. 89(3). 355-60.

14. Першко А.М., Гриневич В.Б., Соловьев И.А., Шотик А.В., Курило Д.П. Частные вопросы патогенеза воспалительных заболеваний кишечника. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018. 5(153). 140-149.

15. Керецман А.О. Гендерні особливості захворюваності та поширеності хвороб органів травлення серед дорослого населення Закарпатської області. Україна. Здоров’я нації. 2015. 1(33). 136-143.

16. Sceats L.A., Morris A.M., Bundorf M.K., Park K.T., Kin C. Sex differences in treatment strategies among patients with ulcerative colitis: a retrospective cohort analysis of privately insured patients. DisColonRectum. 2019. 62(5). 586-594.

17. Матюхин А.А. Диагностическая и прогностическая ценность маркеров активности воспалительного процесса у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: дис… канд. мед. наук. 14.01.04. Внутренние болезни. Воронеж. 2017. 136 с.

18. Никитин А.В., Васильева Л.В., Матюхин А.А. Неинвазивные маркеры активности воспалительных заболеваний кишечника. Новости колопроктологии. 2016. 6(26). 106-111.

19. Вінник Н.В., Татарчук О.М., Стойкевич М.В., Кудрявцева В.Є., Сорочан О.В. Особливості мікробіоценозу товстої кишки та рівня фекального кальпротектину у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника залежно від нутритивного статусу. Гастроентерологія. 2016. 2(60). 21-5.

20. Lehmann F.S., Burri E., Beglinger C. The role and utility of faecal markers in inflammatory bowel disease. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2015. 8(1). 23-36.


Back to issue