Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №7, 2019

Back to issue

Is it possible to predict the development of osteopenia in patients with juvenile idiopathic arthritis?

Authors: Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Ураження кістково-м’язової системи — ключовий прояв ювенільного ідіопатичного артриту (ЮІА). Одним з ускладнень хвороби є розвиток остеопенії. Важливе доповнення до визначення мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) — оцінка біохімічних маркерів, таких як остеокальцин (ОК) та 25-гідроксивітамін D (25(ОН)D). Мета дослідження: оцінити дані денситометрії, рівні остеокальцину, 25(ОН)D сироватки крові у хворих на ЮІА залежно від отримуваної терапії для визначення показників зміни метаболізму кісткової тканини з метою запобігання розвитку остеопенічного синдрому або його лікування. Матеріали та методи. Оцінено значення МЩКТ, рівні остеокальцину, 25(ОН)D сироватки крові у 134 хворих на ЮІА. Дані оброблені із застосуванням хі-квадрату Пірсона, t-критерію Стьюдента та рангового кореляційного аналізу. Результати. У 38 % хворих на ЮІА наявний вторинний остеопенічний синдром, а у 68 % — порушення забезпеченості вітаміном D. У пацієнтів, які в комплексному лікуванні отримують імунобіологічні препарати, спостерігаються вірогідно вищі показники МЩКТ та ОК (р < 0,001). Між рівнем остеокальцину та показником запальної активності за шкалою сJADAS-27 (Juvenile Arthritis Disease Activity Score для 27 суглобів) існує помірна негативна кореляційна залежність, що свідчить про взаємозв’язок між процесами запальної активності та ремоделювання кісткової тканини. При визначенні показників сироваткового ОК в межах 19,4–36,9 нг/мл з чутливістю 86 % та специфічністю 87,8 % виявляється МЩКТ, що відповідає хронологічному віку за результатами двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії. Висновки. У процесі спостереження та моніторингу лікування хворих на ЮІА необхідно контролювати МЩКТ, рівні остеокальцину та 25(ОН)D для визначення алгоритму своєчасної корекції.

Актуальность. Поражение костно-мышечной системы — ключевое проявление ювенильного идиопатического артрита (ЮИА). Одним из осложнений болезни является развитие остеопении. Важное дополнение к определению минеральной плотности костной ткани (МПКТ) — оценка биохимических маркеров, таких как остеокальцин (ОК) и 25-гидроксивитамин D (25(ОН)D). Цель исследования: оценить данные денситометрии, уровни остеокальцина и 25(ОН)D в сыворотке крови у больных ЮИА в зависимости от получаемой терапии для определения показателей изменения метаболизма костной ткани с целью предупреждения развития остеопенического синдрома или его лечения. Материалы и методы. Оценены значения МПКТ, уровни остеокальцина, 25(ОН)D в сыворотке крови у 134 больных ЮИА. Данные обработаны с применением хи-квадрата Пирсона, t-критерия Стьюдента и рангового корреляционного анализа. Результаты. У 38 % больных ЮИА присутствует вторичный остеопенический синдром, а у 68 % — нарушение обеспеченности витамином D. У пациентов, которые в комплексном лечении получают иммунобиологические препараты, наблюдаются достоверно более высокие показатели МПКТ и ОК (р < 0,001). Между уровнем остеокальцина и показателем воспалительной активности по шкале сJADAS-27 (Juvenile Arthritis Disease Activity Score для 27 суставов) существует умеренная отрицательная корреляционная зависимость, которая свидетельствует о взаимосвязи между процессами воспалительной активности и ремоделирования костной ткани. При определении показателей сывороточного ОК в пределах 19,4–36,9 нг/мл с чувствительностью 86 % и специфичностью 87,8 % обнаруживается МПКТ, что соответствует хронологическому возрасту по результатам двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Выводы. В процессе наблюдения и мониторинга лечения больных ЮИА необходимо контролировать МПКТ, уровни остеокальцина и 25(ОН)D для определения алгоритма своевременной коррекции.

Background. A musculoskeletal disorder is a key manifestation of juvenile idiopathic arthritis (JIA). One of the disease complications is the development of osteopenia. An important addition to determining the bone mineral density (BMD) is the evaluation of biochemical markers such as osteocalcin and 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D). Our purpose was to evaluate the densitometry data, the levels of serum osteocalcin and 25-hydroxyvitamin D in JIA patients, depending on the received treatment, in order to determine the indicators of bone metabolism disorders, so that the development of osteopenic syndrome could be prevented, or the treatment should be initiated. Materials and methods. BMD, the levels of osteocalcin and 25(OH)D in the blood serum were evaluated in 134 JIA patients. The calculations were processed using Pearson’s Chi-square test, Student’s t-test, and Spearman’s rank correlation coefficient. Results. Secondary osteopenic syndrome was detected in 38 % of JIA patients, and the vitamin D deficiency — in 68 %. Patients, who received biologic disease-modifying antirheumatic drugs in their regimen of treatment, had significantly higher BMD and osteocalcin levels (p < 0.001). There is a moderate negative correlation between osteocalcin level and the inflammatory activity index according to the Juvenile Arthritis Disease Activity Score for 27 joints that indicates the presence of association between the processes of inflammatory activity development and bone remodeling. Considering the serum osteocalcin levels within 19.4–36.9 ng/ml with a sensitivity of 86 % and a specificity of 87.8 %, BMD could be determined that corresponds to the chronological age according to the results of dual-energy X-ray absorptiometry. Conclusions. It should be necessary to check the BMD status, the blood serum osteocalcin and 25(OH)D levels while observing a JIA patient to establish the algorithm of timely treatment correction.


Keywords

ювенільний ідіопатичний артрит; мінеральна щільність кісткової тканини; остеокальцин; 25-гідроксивітамін D

ювенильный идиопатический артрит; минеральная плотность костной ткани; остеокальцин; 25-гидроксивитамин D

juvenile idiopathic arthritis; bone mineral density; osteocalcin; 25-hydroxyvitamin D


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Рахимгазиев У.Г. Клинические особенности течения и исхода ювенильного артрита у детей. Международный научный институт «Educatio». 2015. № 10. С. 23-25.

2. Lim S.Y., Bolster M.B. Current approaches to osteoporosis treatment. Curr. Opin. Rheumatol. 2015. № 27(3). P. 216-24.

3. Dionyssiotis Y. Osteoporosis. Croatia, 2012. 864 p.

4. Kim E.Y., Moudgil K.D. Regulation of autoimmune inflammation by pro-inflammatory cytokines. Immunol. Lett. 2008. № 30. P. 1-5. http://doi.org/10.1016/j.imlet.2008.07.008.

5. Weinstein R.S., Jilka R.L., Takahashi К., Parfitt A.M. Inhibition of osteoblastogenesis and promotion of apoptosis of osteoblasts and osteocytes by glucocorticoids. Potential mechanisms of their deleterious effects on bone. J. Clin. Invest. 1998. Vol. 102. Р. 274-282.

6. Canalis E., Delany A.M. Mechanisms of glucocorticoid action in bone. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2002. № 966. P. 73-81.

7. Malattia C., Martini А. Glucocorticoids in juvenile idiopathicarthritis. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2014. № 1318. P. 65-70. doi: 10.1111/nyas.12436.

8. Binkovitz L.A., Henwood M.J. Pediatric DXA: technique and interpretation. Pediatric Radiology. 2007. Vol. 37(1). P. 21-31.

9. Alehnovich L.I. Characteristics of biochemical markers of bone metabolism. Recept. (special issue). 2009. P. 17-25.

10. Mesko D. Differential diagnosis by laboratory medicine. Springer, 2002. P. 319-21.

11. Vasikaran S., Eastell R., Bruyere O. et al. Bone Marker Standards Working Group (2011) Markers of bone turnover for the prediction of fracture risk and monitoring of osteoporosis treatment: a need for international reference standards. OsteoporosInt. 2011. № 22. P. 391-420. http:// doi.org/10.1007/s00198-010-1501-1.

12. Каладзе Н.Н., Сарчук Е.В. Особенности структурно-функционального состояния костно-мышечной системы у больных с ювенильным ревматоидным артритом. Здоровье ребенка. 2012. № 4(39). C. 52-56.

13. Rakhimgaziyev U.G. Peculiarities of mineral density of bone tissue in children with juvenile rheumatoid arthritis. European Science Review. 2015. № 7–8. C. 93-5.

14. Alkady Eman A.M., Rashad S., Khedr T.M., Mosad Е., Abdel-Wahab N. Early predictors of increased bone resorption in juvenile idiopathic arthritis: OPG/RANKL ratio, as a key regulator of bone metabolism. Egyptian Rheumatologist. 2011. № 33. P. 217-23.

15. Janicka-Szczepaniak M., Orczyk K., Szymbor K., Smolevska E. Is it possible to predict a risk of osteoporosis in patients with juvenile idiopathic arthritis? A study of serum levels of bone turnover markers. J. Acta Biochimica Polonica. 2018. № 65(2). P. 297-302.

16. Holick M.F., Binkley N.C., Bischoff-Ferrari Н.А., Gordon С.М., Hanley D.A., Heaney R.P. et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011. Vol. 96(7). P. 1911-30.

17. Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є. Забезпеченість вітаміном D та мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит. Здоровье ребенка. 2019. № 1(14). С. 35-40.

Similar articles

Bone mineral density in young females with juvenile idiopathic arthritis
Authors: Поворознюк В.В.(1), Джус М.Б.(2)
(1) - Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна
(2) - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №2, 2017
Date: 2017.08.30
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Vitamin D status and bone mineral density in patients  with juvenile rheumatoid arthritis
Authors: Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 14, №1, 2019
Date: 2019.03.06
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
A new paradigm of physical development disorder in patients with juvenile idiopathic arthritis
Authors: Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 15, №3, 2020
Date: 2020.06.07
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Modern concepts of vitamin D role in juvenile idiopathic arthritis in children  (review)
Authors: Хаджинова Ю.В.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019
Date: 2019.08.05
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue