Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №7, 2019

Back to issue

Predicting the effectiveness of choleretic therapy for functional disorders of the gallbladder and the sphincter of Oddi in children

Authors: Абатуров О.Є., Бабич В.Л.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На сучасному етапі важливого значення набуває рання діагностика функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді (ФР ЖМ та СФО) в дітей та своєчасне призначення ефективної холеретичної терапії. Мета роботи: визначити прогностичні фактори ризику розвитку ФР ЖМ та СФО в дітей та спрогнозувати ефективність холеретичної терапії з додаванням препаратів урсодезоксихолевої кислоти (УДХК). Матеріали та методи. Обстежено та проліковано 70 дітей із ФР ЖМ та СФО віком від 4 до 14 років. За допомогою послідовного (секвенційного) аналізу Вальда проаналізовано 140 клініко-лабораторних, молекулярно-генетичних та інструментально-діагностичних параметрів, для кожного з них розраховано відносний ризик (ВР) та діагностичний коефіцієнт. Результати. Факторами ризику розвитку ФР ЖМ и СФО визначено наявність ФР ЖМ та СФО у батька та родичів по лінії матері (ВР = 1,60 та ВР = 1,60 відповідно), маса тіла при народженні менше ніж 3 кг (ВР = 1,95), виникнення першого епізоду клініко-параклінічних проявів у віці від 2 до 6 років (ВР = 1,47), рівні показників біохімічної гепатограми: холестерину — 43,7–52,0 ммоль/л (ВР = 1,83), аспартатамінотрансферази — 45,0–59,0 н/л (ВР = 3,21) та аланінамінотрансферази — 28,3–38,0 н/л (ВР = 3,21). Визначено високу ефективність холеретичної терапії з додаванням препаратів УДХК при ФР ЖМ та СФО у дітей (ВР = 4,13). Суттєвого значення набуває використання УДХК у холеретичній терапії в анамнезі захворювання (ВР = 3,67). Встановлено, що після отримання лікування у дітей як протекторний фактор визначаються рівні експресії мікро-РНК-378f — 3,07–6,14 ум.од. (ВР = 0,37), мікро-РНК-4311 — 2,51–5,01 ум.од. (ВР = 0,18), мікро-РНК-4714-3р — 3,19–6,38 ум.од. (ВР = 0,31). Розроблено математичні моделі, які можна використовувати для визначення ймовірності розвитку функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей та ефективності їх холеретичної терапії. Висновки. Високі показники ефективності та простота у використанні математичних моделей прогнозу ймовірності розвитку функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей та прогнозування ефективності холеретичної терапії з додаванням препаратів урсодезоксихолевої кислоти дозволяють рекомендувати їх у практичній діяльності педіатра, сімейного лікаря та дитячого гастроентеролога для своєчасного призначення раціональної терапії та перевірки її ефективності.

Актуальность. На современном этапе важное значение приобретает ранняя диагностика функциональных расстройств желчного пузыря и сфинктера Одди (ФР ЖП и СФО) у детей и своевременное назначение эффективной холеретической терапии. Цель работы: определить прогностические факторы риска развития ФР ЖП и СФО у детей и спрогнозировать эффективность холеретической терапии с добавлением препаратов урсодезоксихолевой кислоты (УДХК). Материалы и методы. Обследованы и пролечены 70 детей с ФР ЖП и СФО в возрасте от 4 до 14 лет. С помощью последовательного (секвенционного) анализа Вальда проанализированы 140 клинико-лабораторных, молекулярно-генетических и инструментально-диагностических параметров, для каждого из них рассчитан относительный риск (ОР) и диагностический коэффициент. Результаты. Факторами риска развития ФГ ЖП и СФО установлены: наличие ФР ЖП и СФО у отца и родственников по линии матери (ОР = 1,60 и ОР = 1,60 соответственно), масса тела при рождении менее 3 кг (ОР = 1,95), возникновение первого эпизода клинико-параклинических проявлений в возрасте от 2 до 6 лет (ОР = 1,47), уровни показателей биохимической гепатограмы: холестерина — 43,7–52,0 ммоль/л (ОР = 1,83), аспартатаминотрансферазы — 45,0–59,0 н/л (ОР = 3,21) и аланинаминотрансферазы — 28,3–38,0 н/л (ОР = 3,21). Определена высокая эффективность холеретической терапии с добавлением препаратов УДХК при ФР ЖП и СФО у детей (ОР = 4,13). Существенное значение приобретает использование УДХК в холеретический терапии в анамнезе заболевания (ОР = 3,67). Установлено, что после получения лечения у детей в качестве протекторного фактора определены уровни экспрессии микро-РНК-378f — 3,07–6,14 усл.ед. (ОР = 0,37), микро-РНК-4311 — 2,51–5,01 усл.ед. (ОР = 0,18), микро-РНК-4714-3р — 3,19–6,38 усл.ед. (ОР = 0,31). Разработаны математические модели, которые можно использовать для установления вероятности развития функциональных расстройств желчного пузыря и сфинктера Одди у детей и для определения эффективности их холеретической терапии. Выводы. Высокие показатели эффективности и простота в использовании математических моделей прогноза вероятности развития функциональных расстройств желчного пузыря и сфинктера Одди у детей и прогнозирования эффективности холеретический терапии с добавлением препаратов урсодезоксихолевой кислоты позволяют рекомендовать их в практической деятельности педиатра, семейного врача и детского гастроэнтеролога для своевременного назначения рациональной терапии и проверки ее эффективности.

Background. Early detection of functional disorders of the gallbladder and the sphincter of Oddi in children and timely prescription of effective choleric therapy becomes important at the present stage. The purpose of the study was to determine prognostic risk factors for the development of functional disorders of the gallbladder and the sphincter of Oddi in children and to predict the effectiveness of choleric therapy with the addition of ursodeoxycholic acid (UDCA). Materials and methods. Seventy children with functional disorders of the gallbladder and the sphincter of Oddi aged 4 to 14 years were examined and treated. One hundred and forty clinical-laboratory, molecular-genetic and instrumental-diagnostic parameters were analyzed with the help of Wald’s sequential analysis. Relative risk (RR) and diagnostic coefficient were calculated for each of them. Results. Risk factors for the development of functional disorders of the gallbladder and the sphincter of Oddi were the presence of functional disorders of the gallbladder and the sphincter of Oddi in the father and relatives by maternal lineage (RR is 1.60 and 1.60, respectively), body weight at birth less than 3 kg (RR = 1.95), the onset of the first episode of clinical and paraclinic manifestations at the age of 2 to 6 years (RR = 1.47), the levels of biochemical hepatogram indicators: cholesterol — 43.7–52.0 mmol/l (RR = 1.83), aspartate aminotransferase — 45.0–59.0 n/l (RR = 3.21) and alanine aminotransferase — 28.3–38.0 n/l (RR = 3.21). High efficiency of choleric therapy with the addition of UDCA drugs in functional disorders of the gallbladder and the sphincter of Oddi in children was established (RR = 4.13). The use of UDCA as a part of choleric therapy in the past medical history is of significant importance (RR = 3.67). It was found that after receiving treatment, the levels of expression of microRNA-378f — 3.07–6.14 c.u. (RR = 0.37), microRNA-4311 — 2.51–5.01 c.u. (RR = 0.18), microRNA-4714-3p — 3.19–6.38 c.u. (RR = 0.31) are determined in children as a protective factor. Mathematical models have been developed that can be used to evaluate the risk of developing functional disorders of the gallbladder and the sphincter of Oddi in children and the effectiveness of choleric therapy. Conclusions. High efficiency and simplicity in the use of mathematical models for determining the risk of functional disorders of the gallbladder and the sphincter of Oddi in children and predicting the effectiveness of choleric therapy with the addition of ursodeoxycholic acid allow us to recommend them in the practice of a pediatrician, family physician and pediatric gastroenterologist for timely prescription of rational therapy and checking its effectiveness.


Keywords

функціональні розлади жовчного міхура та сфінктера Одді; холеретична терапія; урсодезоксихолева кислота; прогнозування; математична модель; діти

функциональные расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди, микро-РНК-4714-3p, холеретическая терапия; урсодезоксихолевая кислота; прогнозирование; математическая модель; дети

functional disorders of the gallbladder and sphincter of Oddi; choleric therapy; ursodeoxycholic acid; prediction; mathematical model; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Абатуров А.Е. МикроРНК при заболеваниях гепатобилиарной системы. Днепр: ТОВ «Домінанта Прінт», 2018. С. 336.

2. Абатуров О.Є. Ефективність застосування урсодезоксихолевої кислоти при лікування функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей. Світ медицини та біології. 2019. № 1(67). С. 7-11. DOI: 10.26724/2079-8334-2019-1-67-7.

3. Абатуров О.Є. Медикаментозна модуляція активності генерації мікроРНК при функціональних розладах жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей. Здоровье ребенка. 2019. № 2(14). С. 53-59. DOI: 10.22141/2224-0551.14.2.2019.165544.

4. Абатуров О.Є. Роль мікро-РНК при захворюваннях біліарної системи. Здоровье ребенка. 2017. № 7(12). С. 155-161. doі: 10.22141/2224-0551.12.7.2017.116191.

5. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К.: Фірма малого друку, 2006. 558 с.

6. Бабич В.Л. Застосування урсодезоксихолевої кислоти при лікуванні функціональних розладів біліарної системи. Сучасні медичні технології. 2017. № 3(34). С. 64-70.

7. Вахрушев Я.М. Механизмы нарушений моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря и их значение в развитии холелитиаза. Архивъ внутренней медицины. 2018. № 1. С. 53-58.

8. Волосовец О.П. Педіатрія (гастроентерологія та патологія раннього віку): навч. посібник. Одеса: Друкарський дім, Друк-Південь, 2017. 264 с. (С. 165-180).

9. Двойрин В.В. Методика контролируемых испытаний. М.: Медицина. 1985. 144 с.

10. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення: наказ МОЗ України № 59 від 29.01.2013. Современная педиатрия. 2013. № 4. С. 20-31.

11. Castro R.E. miR-34a/SIRT1/p53 is suppressed by ursodeoxycholic acid in the rat liver and activated by disease severity in human non-alcoholic fatty liver disease. Journal of Hepatology. 2013. Vol. 58(1). Р. 119-125. Doi: 10.1016/j.jhep.2012.08.008.

12. Drossman D.A. Rome IV — Functional GI Disoders: Disoders of Gut-Brain Interaction. Gastroenterology. 2016. Vol. 150, № 6. P. 1257-1261. doi: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.03.035.

13. Hayes C.N. MicroRNAs as Biomarkers for Liver Disease and Hepatocellular Carcinoma. Int. J. Mol. Sci. 2016 Feb 24. Vol. 17(3). Р. 280. doi: 10.3390/ijms17030280.

14. Katsushima F. Expression of micro-RNAs in peripheral blood mononuclear cells from primary biliary cirrhosis patients. Hepatology Research. 2014. Vol. 44(10). P. E189–E197. DOI: 10.1111/hepr.12198.

15. Kennedy L. Diagnostic and therapeutic potentials of microRNAs in cholangiopathies. Liver Research. 2017. № 1(1). Р. 34-41. doi: 10.1016/j.livres.2017.03.003.

16. Letelier P. Circulating MicroRNAs as Biomarkers in Biliary Tract Cancers. Int. J. Mol. Sci. 2016 May. № 17(5). Р. 791. doi: 10.3390/ijms17050791.

17. Otsuka M. MicroRNAs and liver disease. J. Hum. Genet. 2016 May 26. doi: 10.1038/jhg.2016.53.

18. Panella M. MicroRNAs link inflammation and primary biliary cholangitis. Non-coding RNA Investig. 2018. Vol. 2. Р. 29. doi: 10.21037/ncri.2018.05.02.

19. Sakamoto T. Identification of microRNA profiles associated with refractory primary biliary cirrhosis. Mol. Med. Rep. Oct. 2016. Vol. 14(4). Р. 3350-6. doi: 10.3892/mmr.2016.5606.

20. Tabibian J.H. Ursodeoxycholic Acid Treatment in Primary Sclerosing Cholangitis. Primary Sclerosing Cholangitis. 2017. doi: 10.1007/978-3-319-40908-5_11.

Similar articles

Drug modulation of activity of microRNA generation in functional disorders of the gallbladder  and sphincter of Oddi in children
Authors: Абатуров О.Є., Бабич В.Л.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 14, №2, 2019
Date: 2019.05.21
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
The role of microRNA in diseases of the biliary system
Authors: Абатуров О.Є., Бабич В.Л.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 12, №7, 2017
Date: 2017.12.22
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Dysfunction of the biliary tract in children: traditional approaches and new postulates
Authors: Лук’яненко О.Ю., Пантелєєва Т.І.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №3, 2017
Date: 2017.11.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Біліарні дисфункції: сучасні уявлення, діагностика та лікування
Authors: Косинська С.В. - Кафедра гастроентерології та терапії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
"Gastroenterology" 1 (51) 2014
Date: 2014.04.17
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Specialist manual

Back to issue