Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 14, №7, 2019

Back to issue

The effect of chronic giardiasis invasion on the quality of life of schoolchildren

Authors: Заславская А.А.
Киевский медицинский университет, г. Киев, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Збереженню здоров’я дітей присвячено багато дослідницьких робіт. Одним із критеріїв оцінки стану дитини є її якість життя. В літературі широко використовується термін «якість життя, обумовлена здоров’ям», що має на увазі характеристику різних сторін стану організму — як пов’язаних, так і не пов’язаних із хворобою. Якість життя при лямбліозі у дітей досі не вивчена. Метою дослідження стало вивчення показників якості життя дітей шкільного віку з хронічним перебігом лямбліозу. Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 126 дітей із хронічним лямбліозом віком від 13 до 18 років. Контрольну групу становили відносно здорові діти (72 особи) того ж віку. Діти з лямбліозом із основної групи належали до різних вікових підгруп: I підгрупу становили пацієнти підліткового віку: хлопчики 13–16 років і дівчатка 12–15 років — 64 особи (50,79 %), II підгрупу — юнацького віку: юнаки 17–18 років і дівчата 16–18 років — 62 особи (49,21 %). Інструментом вивчення якості життя дітей у досліджуваних групах став міжнародний опитувальник MOS SF-36. Результати. Встановлено, що більшість показників якості життя дітей із лямбліозом виявилися нижчими порівняно з контрольною групою. Виявлено більш значуще зниження показників в юнацькому віці. Найнижчі показники спостерігалися в галузі психологічного компонента здоров’я. Рівень психічного здоров’я в цій підгрупі знизився до 41,02 ± 2,04 бала, що нижче (р < 0,05) за контрольну підгрупу (65,12 ± 3,89 бала). При переважному ураженні травної системи показники фізичного компонента здоров’я були на 12–19 балів нижчими. При ураженні інших органів і систем показники психічного компонента здоров’я були на 12–16 балів нижчими, що обумовлено присутністю в підгрупі 87,1 % осіб з астеноневротичним синдромом. Висновки. Лямбліозна інвазія знижує показники якості життя. Нижчі показники встановлені в юнацькому віці. Показники психологічної сфери знижені при астеноневротичному синдромі, фізичної — при ураженні травної системи.

Актуальность. Сохранению здоровья детей посвящено много исследовательских работ. Одним из критериев оценки состояния ребенка является качество его жизни. В литературе широко используется термин «качество жизни, обусловленное здоровьем», который подразумевает характеристику различных сторон состояния организма — как связанных, так и не связанных с болезнью. Качество жизни при лямблиозе у детей до сих пор не изучено. Целью исследования стало изучение показателей качества жизни детей школьного возраста с хроническим течением лямблиоза. Материалы и методы. Под наблюдением находились 126 детей с хроническим лямблиозом в возрасте от 13 до 18 лет. Контрольную группу составили относительно здоровые дети (72 человека) того же возраста. Дети с лямблиозом основной группы принадлежали к разным возрастным подгруппам: I подгруппу составили пациенты подросткового возраста: мальчики 13–16 лет и девочки 12–15 лет — 64 человека (50,79 %), II подгруппу — юношеского возраста: юноши 17–18 лет и девушки 16–18 лет — 62 человека (49,21 %). Инструментом изучения качества жизни детей в исследуемых группах стал международный опросник MOS SF-36. Результаты. Установлено, что большинство показателей качества жизни детей с лямблиозом оказались ниже в сравнении с контрольной группой. Выявлено более значимое снижение показателей в юношеском возрасте. Самые низкие показатели касались области психологического компонента здоровья. Уровень психического здоровья в этой подгруппе снизился до 41,02 ± 2,04 балла, что ниже (р < 0,05), чем в контрольной подгруппе (65,12 ± 3,89 балла). При преимущественном поражении пищеварительной системы показатели физического компонента здоровья были на 12–19 баллов ниже. При поражении других органов и систем показатели психического компонента здоровья были ниже на 12–16 баллов, что обусловлено присутствием в подгруппе 87,1 % человек с астеноневротическим синдромом. Выводы. Лямблиозная инвазия снижает показатели качества жизни. Более низкие показатели установлены в юношеском возрасте. Показатели психологической сферы снижены при астеноневротическом синдроме, физической — при поражении пищеварительной системы.

Background. A lot of researches have been devoted to preserving the health of children. One of the criteria for assessing the condition of a child is his quality of life. In the literature, the term “health-related quality of life” is widely used, which implies the characteristics of various aspects of the state of the body, both related and unrelated to the disease. The study of the quality of life of children with giardiasis has not been yet studied. In this regard, the purpose of the study was to study the quality of life indicators for school-age children with a chronic course of giardiasis. Materials and methods. The study involved 126 six children with chronic giardiasis aged 13 to 18 years. The control group consisted of apparently healthy children (72 children) matched by age. The children with giardiasis of the basic group belonged to different age subgroups: subgroup I — teenage boys aged 13–16 years old and girls 12–15 years old — 64 people (50.79 %); II subgroup — juveniles: boys aged from 17 to 18 years old, and girls from 16 to 18 years old — 62 people (49.21 %). An instrument for studying the quality of life of children in the studied groups was the international questionnaire MOS SF-36. Results. It was found that most indicators of the quality of life of children with giardiasis were lower in comparison with the control group of children. The study revealed a more significant decline in the parameters in adolescents. The lowest rates concerned the area of the psychological component of health. The level of Mental Health in this subgroup decreased to 41.02 ± 2.04 scores, which is lower (p < 0.05) compared with the control subgroup (65.12 ± 3.89 scores). With a predominant lesion of the digestive system, the indicators of the physical component of health were 12–19 scores lower. In case of damage to other organs and systems, the indicators of the mental component of health were 12–16 scores lower, which was due to the presence of 87.1 % of people with asthenoneurotic syndrome in the subgroup. Conclusions. Giardiasis invasion reduces the quality of life. Lower rates were established in adolescents. The psychological sphere parameters were reduced due to asthenoneurotic syndrome, and physical ones due to the damage to the digestive system.


Keywords

діти; здоров’я; якість життя

дети; здоровье; качество жизни

children; health; the quality of life


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. World Health Organization. Measurement of level of health: Report of study group. WHO Technical Report Series. 1957. R137.

2. Bullinger M. et al. Translating health study questionnaires and evaluating them: the Quality of life a project approach. International of Quality of life assessment. Clin. Epidemiol. 1998. V. 51. P. 913-923.

3. World Health Organization. Quality of life group. What is it Quality of life? WidHthForum. 1996. V. 1. P. 29.

4. Афанасьева Е.В. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем. Качественная клиническая практика. 2010. № 1. С. 36-38.

5. Винярская И.В. Возможности использования показателя качества жизни в педиатрии. Альманах Института коррекционной педагогики. 2017. № 31. С. 54-58.

6. Гатиятуллина Л.Р., Малиевский В.А., Винярская И.В. Качество жизни детей младшего школьного возраста в зависимости от социально-гигиенических условий жизни. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. С. 54-58.

7. Есетова А.Л., Тулеева Т.И., Диханбаева Г.А. Оценка качества жизни детей с эпилепсией с помощью опросника qolce в Южном Казахстане. Нейрохирургия и неврология Казахстана. 2017. № 2(47). С. 20-25.

8. Звягина Н.М., Кудренко С.С., Антонов О.В. Качество жизни как критерий оценки эффективности лечебных и реабилитационных программ. Медицина и образование в Сибири. 2015. № 6.С. 30-34.

9. Логинова С.В. Обзор исследований психологического благополучия детей. Мир науки, культуры, образования. 2017. № 3(64). С. 46-51.

10. Осипова М.А., Лозовская М.Э., Суслова Г.А. Качество жизни у детей, инфицированных и больных туберкулезом, на этапе санаторной реабилитации. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. № 5(3). С. 844-848.

11. Самсонова М.С., Симонова О.И., Винярская И.В. Современные аспекты изучения качества жизни у детей с муковисцидозом. Российский педиатрический журнал. 2016. № 1. С. 43-49.

12. Самсонова М.С., Симонова О.И., Винярская И.В. Особенности изменений качества жизни больных муковисцидозом на фоне его эффективного лечения. Российский педиатрический журнал. 2016. № 2. С. 86-91.

13. Ильина Е.С. Лямблиоз. Молодой ученый. 2018. № 23.С. 30-31.

14. Усенко Д.В., Конаныхина С.Ю. Современные аспекты диагностики и лечения лямблиоза. Вопросы современной педиатрии. 2015. № 14(1). С. 108-113.

15. Ware J.E., Kosinski M. SF-36 Physical and Mental Health Summary Scales: A Manual for Users of Version 1. Second edition. Lincoln, RI: Quality Metric, 2001. 237 р.

Similar articles

Indicators of the quality of life in women with Graves’ disease after radioactive iodine treatment
Authors: Мирзаева У.З., Гулямова Х.Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

International journal of endocrinology Том 14, №2, 2018
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Features of the state of autonomic nervous system of children with chronic giardiasis
Authors: Заславская А.А.
Киевский медицинский университет, г. Киев, Украина

International neurological journal Том 16, №2, 2020
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Quality of life in patients after anterior subaxial cervical fusion in the late postoperative period
Authors: Слынько Е.И., Нехлопочин А.С.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины, г. Киев, Украина

"Тrauma" Том 20, №2, 2019
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue