Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 53, №4, 2019

Back to issue

Cytomegalovirus and mixed viral infections in patients with inflammatory bowel disease

Authors: G.H. Babayeva
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliev, Baku, Azerbaijan

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Питання поширеності опортуністичних інфекцій в осіб iз запальними захворюваннями кишечника (ЗЗК) залишається актуальним. Особливу увагу серед опортуністичних інфекцій приділяється цитомегаловірусній (ЦМВ) інфекції. Клінічна активність ЦМВ-асоційованого ЗЗК, його тривалість і ступінь тяжкості, а також використання стероїдів і анти-ФНП-α-агентів були ідентифіковані як фактори ризику несприятливих наслідків. У діагностиці ЦМВ важливо не просто виявити наявність вірусу в організмі пацієнта, але й уточнити його етіологічну роль у розвитку захворювання. У цей час рекомендується проведення скринінгу на ЦМВ у всіх пацієнтів iз ЗЗК при гормональній резистентності, втрати ефекту від підтримуючої терапії та при тяжких епізодах захворювання. Мета дослідження: оцінка частоти виявлення ізольованої цитомегаловірусної інфекції і змішаних (герпес та парвовірус В19) вірусних інфекцій у пацієнтів iз ЗЗК та їх вплив на активність захворювання. Матеріали та методи. Обстежено 189 осіб iз ЗЗК, 102 з виразковим колітом і 87 з хворобою Крона, серед них 98 жінок та 91 чоловік. Вік пацієнтів становив від 16 до 63 років, у середньому (41,4 ± 4,8) року. Крім стандартного клініко-ендоскопічного обстеження відповідно до положень Європейської організації з вивчення хвороби Крона і виразкового коліту (ЕССО), активність захворювання оцінювалася за показниками високочутливого С-реактивного білка, гомоцистеїну, вітаміну D у сироватці крові, альбуміну в сечі, кальпротектину і лактоферину в калі. Усім пацієнтам проведено серологічне дослідження крові методом імуноферментного аналізу на специфічні антитіла до герпесвірусів і IgG-/IgM-антитіла до парвовірусу В19, а також визначення ДНК вірусів простого герпесу 1, 2, 6-го типів, вірусу Епштейна — Барр, цитомегаловірусу, герпесу зостер методом полімеразної ланцюгової реакції. В усіх пацієнтів також визначали рівні цитокінів у крові (фактор некрозу пухлини α, інтерлейкіни 1β, -2, -4, -6, -8, -10, -18). Результати. У пацієнтів iз ЗЗК частота виявлення ізольованої цитомегаловірусної інфекції становить, за нашими даними, 19,5 %, а з урахуванням змішаних уражень — 29,6 %. Клініко-ендоскопічна картина (рефрактерність до базисної терапії, невідповідність між ендоскопічною картиною і патоморфологічним висновком), а також дані лабораторних досліджень вказують на більш тяжкий перебіг захворювання за наявності цитомегаловірусної інфекції. Висновки. Отримані дані дозволяють нам рекомендувати на додаток до протоколiв ЕССО визначення наявності опортуністичних інфекцій у пацієнтів iз вперше виявленим ЗЗК до початку базисної терапії, не чекаючи на розвиток рефрактерних до лiкування форм захворювання.

Актуальность. Вопрос распространенности оппортунистических инфекций у лиц с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) остается актуальным. Особое внимание среди оппортунистических инфекций уделяется цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекции. Клиническая активность ЦМВ-ассоциированного ВЗК, его длительность и степень тяжести, а также использование стероидов и анти-ФНО-α-агентов были идентифицированы как факторы риска неблагоприятных исходов. В диагностике ЦМВ важно не просто выявить наличие вируса в организме пациента, но и уточнить его этиологическую роль в развитии заболевания. В настоящее время рекомендуется проведение скрининга на ЦМВ у всех пациентов с ВЗК при гормональной резистентности, потере эффекта от поддерживающей терапии и при тяжелых эпизодах заболевания. Цель исследования: оценка частоты выявления изолированной цитомегаловирусной инфекции и смешанных (герпес и парвовирус В19) вирусных инфекций у пациентов с ВЗК и их влияние на активность заболевания. Материалы и методы. Обследовано 189 пациентов с ВЗК, 102 с язвенным колитом и 87 с болезнью Крона, среди них 98 женщин и 91 мужчина. Возраст пациентов составлял от 16 до 63 лет, в среднем (41,4 ± 4,8) года. Кроме стандартного клинико-эндоскопического обследования в соответствии с положениями Европейской организации по изучению болезни Крона и язвенного колита (ЕССО), активность заболевания оценивалась по показателям высокочувствительного С-реактивного белка, гомоцистеина, витамина D в сыворотке крови, альбумина в моче, кальпротектина и лактоферрина в кале. Всем пациентам проведено серологическое исследование крови методом иммуноферментного анализа на специфические антитела к герпесвирусам и IgG-/IgM-антитела к парвовирусу В19, а также определение ДНК вирусов простого герпеса 1, 2, 6-го типов, вируса Эпштейна — Барр, цитомегаловируса, герпеса зостер методом полимеразной цепной реакции. У всех пациентов также определяли уровни цитокинов в крови (фактор некроза опухоли α, интерлейкины 1β, -2, -4, -6, -8, -10, -18). Результаты. У пациентов с ВЗК частота выявления изолированной цитомегаловирусной инфекции составляет, по нашим данным, 19,5 %, а с учетом смешанных поражений — 29,6 %. Клинико-эндоскопическая картина (рефрактерность к базисной терапии, несоответствие между эндоскопической картиной и патоморфологическим заключением), а также данные лабораторных исследований указывают на более тяжелое течение заболевания при наличии цитомегаловирусной инфекции. Выводы. Полученные данные позволяют нам рекомендовать в дополнение к протоколам ЕССО определение наличия оппортунистических инфекций у пациентов с впервые выявленным ВЗК до начала базисной терапии, не дожидаясь развития рефрактерных к лечению форм заболевания.

Background. The issue of the prevalence of opportunistic infections in persons with inflammatory bowel disease (IBD) remains relevant. Among opportunistic infections, in particular, we would like to note Herpesviridae family (herpes simplex virus type 1 and 2), human herpesvirus type 3 (varicella zoster virus), human herpesvirus type 4 (Epstein-Barr virus), cytomegalovirus (CMV), or human herpesvirus type 5, human herpesvirus type 6 and parvovirus B19. Clinically marked herpes and parvovirus infections are frequent causes of systemic inflammation of the gastrointestinal tract. This is a serious problem, especially for persons with long-term immunosuppression, who have IBD, and special attention in this aspect is paid to cytomegalovirus infection. Clinical activity of CMV-associated IBD, its duration and severity, as well as the use of steroids and anti-TNF-α agents were identified as risk factors for adverse outcomes. It is important not only to detect the presence of viruses in the patient’s body, but also to clarify their etiological role in the development of the disease. According to the current European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) protocols, all patients with IBD are recommended to be screened in hormone resistance, loss of effect from maintenance therapy and severe attacks of the disease. The addition of active CMV infection to IBD may likely be one of the causes of resistance to hormone and immunosuppressive therapy, as well as biological drugs, but this issue requires further researches. The purpose was to evaluate the frequency of detecting isolated cytomegalovirus infection and mixed (herpes and parvovirus B19) viral infections in patients with IBD and their influence on the disease activity. Materials and methods. One hundred and eighty-nine patients (98 women and 91 men) with IBD (102 with ulcerative colitis (UC) and 87 with Crohn’s disease (CD)) were examined. The age of patients was from 16 to 63 years (mean age (41.4 ± 4.8) years). In addition to standard clinical endoscopic examinations according to ECCO guidelines, disease activity was assessed by indicators of highly sensitive C-reactive protein, homocysteine, vitamin D in blood serum, albumin in urine, calprotectin and lactoferrin in feces. All patients underwent serological blood test by enzyme-linked immunosorbent assay for specific antibodies to herpesviruses and IgG/IgM antibodies to parvovirus B19, determination of DNA of herpes simplex viruses types 1, 2, 6, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, herpes zoster by a polymerase chain reaction in blood and tissues. All patients underwent determination of blood cytokines (tumor necrosis factor α, interleukins 1β, -2, -4, -6, -8, -10, -18). Results. Viral (herpes and parvovirus B19) infections in patients with IBD occurred in 81 cases (42.8 %): in 35 (40.2 %) of 87 patients with CD and in 46 (45.0 %) of 102 — with UC. Among patients with cytomegalovirus infection alone, 21 (11.1 % of the total number and 25.9 % of infected persons) suffered from UC and 16 (8.5 % of the total number and 19.7 % of infected persons) — from CD. In 26 (13.8 % of the total number and 32.1 % of infected persons) cases, mixed viral infections were detected — in 13 patients with CD and 13 with UC (6.9 % of the total number and 16.0 % of infected persons). In patients with IBD, the frequency of detecting isolated cytomegalovirus infection is 19.5 % of the total number and 45.6 % of infected persons; mixed viral infection was found in 13.8 % of the total number and 32.1 % of infected patients. The clinical endoscopic picture (resistance to basic therapy, the mismatch between the endoscopic picture and the pathomorphological conclusion), as well as laboratory data, indicate a more severe course of diseases in the presence of cytomegalovirus infection. Conclusion. The data obtained allow us to recommend, in addition to ECCO protocols, the determination of the presence of opportunistic (herpes and parvovirus B19) infections in patients with newly diagnosed IBD before starting basic therapy, without waiting for the development of disease forms refractory to therapy.


Keywords

цитомегаловірусна інфекція; герпес і парвовiрус В19; змішані вірусні інфекції; запальні захворювання кишечника; виразковий коліт; хвороба Крона

цитомегаловирусная инфекция; герпес и парвовирус В19; смешанные вирусные инфекции; воспалительные заболевания кишечника; язвенный колит; болезнь Крона

cytomegalovirus infection; herpes and parvovirus B19; mixed viral infections; inflammatory bowel disease; ulcerative colitis; Crohn’s disease


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Khalif IL, Alexandrov TL, Kisteneva LB. Cytomegalovirus infection in inflammatory bowel diseases. Koloproktologiв. 2019;18(67):119-126. doi: 10.33878/2073-7556-2019-18-1-119-126. (in Russian).
 2. Knyazev OV, Parfenov AI, Kagramanova AV, et al. Long-term infliximab therapy for ulcerative colitis in real clinical practice. Terapevticheskiy arkhiv. 2016;88(8):6-52. (in Russian).
 3. Zhukova LI, Lebedev VV, Gorodin VN, Zotov SV, Kovalevskaya OI, Chakhoyan PO. Acute cytomegalovirus infection in adult HIV-negative patients. Infectious Diseases. 2013;11(1):37-43. (in Russian).
 4. Kochkina SS, Sitnikova EP. Specific features of cytomegalovirus infection: literature review. Doctor. Ru. 2016;(123):62-67. (in Russian).
 5. Tserah TM, Polynskaya AV. Cytomegalovirus associated with immunosuppression. Voennaia meditsina. 2016;2(39):145-146. (in Russian).
 6. Shestakova IV, editor. Tsitomegalovirusnaia infektsiia u vzroslykh (iskliuchaia bol'nykh VICh-infektsiei): klinicheskie rekomendatsii [Cytomegalovirus in adults (excluding patients with HIV infection): clinical guidelines]. Moscow; 2014. 74 p. (in Russian).
 7. Gecse KB, Vermeire S. Differential diagnosis of inflammatory bowel disease: imitations and complications. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018 Sep;3(9):644-653. doi: 10.1016/S2468-1253(18)30159-6.
 8. Li Y, Xu H, Xu T, et al. Case-Control Study of Inflammatory Bowel Disease Patients with and without Clostridium difficile Infection and Poor Outcomes in Patients Coinfected with C. difficile and Cytomegalovirus. Dig Dis Sci. 2018 Nov;63(11):3074-3083. doi: 10.1007/s10620-018-5230-1.
 9. Rowan C, Judge C, Cannon MD, et al. Severe Symptomatic Primary CMV Infection in Inflammatory Bowel Disease Patients with Low Population Seroprevalence. Gastroenterol Res Pract. 2018 Jun 28;2018:1029401. doi: 10.1155/2018/1029401.
 10. Nowacki TM, Bettenworth D, Meister T, et al. Novel score predicts risk for cytomegalovirus infection in ulcerative colitis. J Clin Virol. 2018 Aug;105:103-108. doi: 10.1016/j.jcv.2018.06.002.
 11. Tsuchido Y, Nagao M, Matsuura M,et al. Real-time quantitative PCR analysis of endoscopic biopsies for diagnosing CMV gastrointestinal disease in non-HIV immunocompromised patients: a diagnostic accuracy study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018 Dec;37(12):2389-2396. doi: 10.1007/s10096-018-3387-3.
 12. Ciccocioppo R, Racca F, Scudeller L, et al. Differential cellular localization of Epstein-Barr virus and human  cytomegalovirus sin the colonic mucosa of patients with active or quiescent inflammatory bowel disease. Immunol Res. 2016 Feb;64(1):191-203. doi: 10.1007/s12026-015-8737-y.
 13. Fajfr M, Štěpánová V. Cytomegalovirus and its relationship to chronic inflammatory bowel diseases and tumors. Klin Mikrobiol Infekc Lek. 2013 Sep;19(3):103-6. (in Czech).
 14. Ford AC, Peyrin-Biroulet L. Opportunistic infections with anti-necrosis factor-α therapy in inflammatory bowel disease: meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Gastroenterol. 2013 Aug;108(8):1268-76. doi: 10.1038/ajg.2013.138.
 15. Johnson J, Affolter K, Boynton K, Chen X, Valentine J, Peterson K. CMV Disease in IBD: Comparison of Diagnostic Tests and Correlation with Disease Outcome. Inflamm Bowel Dis. 2018 Jun 8;24(7):1539-1546. doi: 10.1093/ibd/izy045.
 16. Rahier JF, Magro F, Abreu C, et al. Second European evidence-based consensus on the prevention, diagnosis and management of opportunistic infections in inflammatory bowel di–sease. J Crohns Colitis. 2014 Jun;8(6):443-68. doi: 10.1016/j.crohns.2013.12.013.
 17. Markova DO, Nasyrov RA, Revanova MO. Cytomegalovirus infection in patients with inflammatory bowel disease. Pediatr. 2013;4(1):95-99. (in Russian).
 18. Galegov GA, Andronova VL. Chemotherapy for viral infections. In: L'vov DK, editor. Meditsinskaia virusologiia [Medical virsology]. Moscow: MIA; 2008. 87-92 pp. (in Russian).
 19. Inflammatory Bowel Disease Group, Chinese Society of Gastroenterology, Chinese Medical Association. Evidence-based consensus on opportunistic infections in inflammatory bowel disease (republication). Intest Res. 2018 Apr;16(2):178-193. doi: 10.5217/ir.2018.16.2.178. 

Similar articles

State of IgG4-positive plasma cells in the colon mucosa of chronic inflammatory bowel disease
Authors: Yu.А. Gaidar, G.Yu. Arzhanova, A.P. Galenko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 51, №2, 2017
Date: 2017.05.29
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Parvovirus infection В19V in pregnant women (literature review) Part 2
Authors: Кириенко В.Т.(1), Зайцев И.А.(1), Потий В.В.(2), Нестерук Е.С.(1)
(1) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020
Date: 2020.02.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Parvovirus infection В19V: literature review. Part 1
Authors: Кириенко В.Т. (1), Зайцев И.А. (1), Потий В.В. (2), Нестерук Е.С. (1)
1 - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
2 - Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
The peculiarities of treatment of chronic gastritis which are associated with herpesviruses in children
Authors: A. Y. Abaturov, N. I. Leonenko - State Institution "Dnipropetrovsk Medical Academy, Ministry of Health of Ukraine»; State Institution "Institute of Gastroenterology NAMS of Ukraine"
"Child`s Health" 4 (55) 2014
Date: 2014.08.11
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue