Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №5-6 (67-68), 2019

Back to issue

Three-component combined antihypertensive therapy in patients with arterial hypertension and abdominal obesity. Data of 9-month observation

Authors: Коваль С.М.(1), Старченко Т.Г.(1), Снігурська І.О.(1), Мисниченко О.В.(1), Пенькова М.Ю.(1), Юшко К.О.(1), Конькова В.С.(1), Літвінова О.М.(2), Літвінов В.С.(3)
(1) — ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
(3) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Поєднаний перебіг первинної артеріальної гіпертензії (АГ) з абдомінальним ожирінням (АО) характеризується рефрактерністю до антигіпертензивної терапії та значним підвищенням серцево-судинного ризику. Перспективним підходом до терапії даних хворих є раннє застосування фіксованих комбінацій антигіпертензивних препаратів першої лінії. Мета роботи полягала в дослідженні ефективності фіксованої комбінації периндоприлу, індапаміду й амлодипіну порівняно з нефіксованою комбінацією вказаних препаратів у хворих на АГ в поєднанні з АО. Матеріали та методи. Обстежено 75 хворих на АГ II–III ступеня в поєднанні з АО І–ІІ ступеня (45 чоловіків і 30 жінок) віком від 48 до 66 років. Усі хворі були розподілені на дві підгрупи залежно від виду антигіпертензивної терапії. Перша підгрупа хворих (26 хворих) отримувала нефіксовану комбінацію периндоприлу, індапаміду та амлодипіну. Друга підгрупа (29 хворих) отримувала фіксовану комбінацію вказаних препаратів. Обстеження проводили до початку лікування та через 3, 6 і 9 місяців. Як гіполіпідемічний препарат усі хворі отримували аторвастатин у добовій дозі 20 мг. Указана терапія проводилась на тлі рекомендацій щодо корекції способу життя. Результати. Установлено, що частота досягнення цільових рівнів артеріального тиску (АТ) у хворих, які отримували фіксовану комбінацію препаратів, через 9 місяців лікування була достовірно вища, ніж у хворих, які отримували нефіксовану комбінацію. За даними добового моніторування АТ, фіксована комбінація призначених препаратів набагато краще нормалізувала такі параметри, як середньодобовий і середньоденний діастолічний АТ (ДАТ), середньонічний систолічний АТ (САТ) і ДАТ, а також ступінь нічного зниження та середньодобову варіабельність САТ і ДАТ. Апробована трикомпонентна фіксована комбінація давала змогу досягати цільових рівнів АТ на більш низьких дозах застосованих компонентів, ніж нефіксована комбінація. Висновки. Фіксована комбінація периндоприлу, індапаміду й амлодипіну порівняно з нефіксованою у хворих на АГ в поєднанні з АО проявляє достовірно більшу антигіпертензивну ефективність за даними як офісного вимірювання АТ, так і добового моніторування АТ на тлі більшої прихильності хворих до лікування. Для досягнення цільових рівнів АТ у хворих на АГ в поєднанні з АО необхідні більш низькі дози компонентів фіксованої комбінації, ніж нефіксованої.

Актуальность. Сочетанное течение первичной артериальной гипертензии (АГ) и абдоминального ожирения (АО) характеризуется рефрактерностью к антигипертензивной терапии и значительным повышением сердечно-сосудистого риска. Перспективным подходом к терапии данных больных является раннее применение фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов первой линии. Цель работы состояла в исследовании эффективности фиксированной комбинации периндоприла, индапамида и амлодипина в сравнении с нефиксированной комбинацией указанных препаратов у больных с АГ в сочетании с АО. Материалы и методы. Обследованы 75 больных с АГ II–III степени в сочетании с АО І–ІІ степени (45 мужчин и 30 женщин) в возрасте от 48 до 66 лет. Все больные были разделены на две подгруппы в зависимости от вида антигипертензивной терапии. Первая подгруппа больных (26 пациентов) получала нефиксированную комбинацию периндоприла, индапамида и амлодипина. Вторая подгруппа (29 больных) получала фиксированную комбинацию указанных препаратов. Обследование проводили до начала лечения и через 3, 6 и 9 месяцев. В качестве гиполипидемического препарата все больные получали аторвастатин в суточной дозе 20 мг. Указанная терапия проводилась на фоне рекомендаций по коррекции образа жизни. Результаты. Установлено, что частота достижения целевых уровней артериального давления (АД) у больных, которые получали фиксированную комбинацию препаратов, через 9 месяцев лечения была достоверно выше, чем у больных, которые получали нефиксированную комбинацию. По данным суточного мониторирования АД, фиксированная комбинация назначенных препаратов значительно лучше нормализовала такие параметры, как среднесуточное и среднедневное диастолическое АД (ДАД), средненочное систолическое АД (САД) и ДАД, а также степень ночного снижения и среднесуточную вариабельность САД и ДАД. Апробированная трехкомпонентная фиксированная комбинация давала возможность достичь целевых уровней АД на более низких дозах примененных компонентов, чем нефиксированная комбинация. Выводы. Фиксированная комбинация периндоприла, индапамида и амлодипина в сравнении с нефиксированной у больных АГ в сочетании с АО проявляет достоверно большую антигипертензивную эффективность по данным как офисного измерения АД, так и суточного мониторирования АД на фоне большей приверженности больных к лечению. Для достижения целевых уровней АД у больных АГ в сочетании с АО требуются более низкие дозы компонентов фиксированной комбинации, чем нефиксированной.

Background. The combination of primary arterial hypertension (AH) and abdominal obesity (AO) is characte-rized by resistance to antihypertensive therapy and a significant increase in cardiovascular risk. A promising approach to treatment of these patients is the early use of fixed-dose combinations of first-line antihypertensive drugs. The purpose of the work was to study the effectiveness of a fixed-dose combination of perindopril, indapamide and amlodipine in comparison with a non-fixed combination of these drugs in patients with AH and AO. Materials and methods. Seventy-five patients with AH stage 2–3 combined with AO class 1–2 (45 men and 30 women aged 48 to 66 years) were examined. They were divided into two subgroups depending on the type of antihypertensive therapy. The first subgroup (26 patients) received a non-fixed combination of perindopril, indapamide and amlodipine, the second subgroup (29 patients) — a fixed-dose combination of these drugs. The examination was carried out before treatment and after 3, 6 and 9 months. As a hypolipidemic drug, all patients received atorvastatin at a daily dose of 20 mg. This therapy was carried out against the background of recommendations for correcting the way of life. Results. It was found that the frequency of reaching the target levels of blood pressure in patients who received a fixed-dose combination of drugs was significantly higher after 9 months of treatment than in those who received a non-fixed combination. Adherence to therapy was also significantly higher in persons treated with a fixed-dose combination than that of patients taking a non-fixed combination of these drugs. According to the ambulatory blood pressure monitoring, a fixed-dose combination of prescribed drugs much better normalized parameters such as the average daily and average daytime diastolic blood pressure, average nighttime systolic and diastolic blood pressure, as well as the degree of nighttime decrease and average daily variability of systolic and diastolic blood pressure. The tested three-component fixed-dose combination made it possible to achieve target blood pressure levels at lower doses of applied components than a non-fixed combination. Conclusions. A fixed-dose combination of perindopril, indapamide and amlodipine compared with a non-fixed one in patients with AH and AO shows significantly greater antihypertensive efficacy, both according to office measurements and ambulatory blood pressure monitoring, against the background of better patients’ adherence to treatment. To achieve the target levels of blood pressure in persons with AH and AO, lower doses of a fixed-dose combination components are required than that of a non-fixed one.


Keywords

артеріальна гіпертензія; абдомінальне ожиріння; нефіксована комбінація антигіпертензивних препаратів; фіксована комбінація антигіпертензивних препаратів; цільовий артеріальний тиск; прихильність до лікування

артериальная гипертензия; абдоминальное ожирение; нефиксированная комбинация антигипертензивных препаратов; фиксированная комбинация антигипертензивных препаратов; целевое артериальное давление; приверженность к лечению

arterial hypertension; abdominal obesity; non-fixed combination of antihypertensive agents; fixed-dose combination of antihypertensive agents; target blood pressure; adherence to therapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Серцево–судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова, 3–тє вид., переробл. і доповн. Київ: МОРІОН, 2018. 224 с.

2. Chobanian A.V., Bakris G.L., Black H.Ret alThe se–venth report of the Joint National Committee on prevention, detection, evalution, and treatment of high blood pressure: the JNC 7 report. JAMA. 2003. V. 289. P. 2560–2572.

3. Cifkova R. Epidemiology of hypertension. In: Manual of hypertension of the European Society of Hypertension. Ed. by
G. Mancia, G. Grassi and J. Redon. 2014. P. 1–13.

4. Waeber B., Feihl F., Mancia G. Blood pressure control in Europe. In: Manual of hypertension of the European Society of Hypertension. Ed. by G. Mancia, G. Grassi and J. Redon. 2014. P. 483–496.

5. Сіренко Ю.М., Маньковський Б.М. Артеріальні гіпертензії при ендокринних захворюваннях. Київ: Четверта хвиля, 2004. 165 с.

6. Manual of hypertension of the European Society of Hypertension. Ed. by G. Mancia, G. Grassi and J. Redon. 2014. 617 p.

7. Redon J., Martinez F., Fabia M.J. The metabolic syndrom in hypertension. In: Manual of hypertension of the European Society of Hypertension. Ed. by G. Mancia, G. Grassi and J. Redon. 2014. P. 433–442.

8. Victor R.G. Systemic hypertension: Mechanisms and diagnosis. In: Braunwald’s heart disease:a textbook of cardiovascular medicine. Ed. by D.L. Mann, D.P. Zipes, P. Libby, R.O. Bonow, E. Braunwald. 10th ed. 2015. P. 934–952.

9. Koval S., Snegurskaya I., Bozhko V., Myloslavsky D. Intercommunication between purine, carbohydrate metabolisms and processes of inflammation in patients with essential hypertension and metabolic syndrome. Journal of Hypertension. 2014. 32(e–Suppl. 1). Р. 363.

10. Chrostowska M. et al., Szyndler A., Wolf J., Narkiewicz. Obesity and sleep apnea. In: Manual of hypertension of the European Society of Hypertension. Ed. by G. Mancia, G. Grassi and J. Redon. 2014. P. 47–60.

11. Alberti K.G., Eckel R.G., Grundy S.M. et al. Harmonizing the metabolic syndrom–A Joint Interim Statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the study of obesity. Circulation. 2009. V. 120. Р. 1640–1645.

12. Koval S., Mysnichenko O., Snigurska I., Penkova M., Vysotskaya E., Bozhko V., Strashnenko A. Changes of vascular endothelial growth factor blood levels in patients with essential hypertension with and without abdominal obesity and stable angina pectoris. Journal of Hypertension. 2014. 32(e–Suppl. 1). P. 172.

13. Koval S., Mysnychenko O., Snegurska I., Penkova M., Vysotskaya E., Bozhko V., Strashnenko A. Blood levels of angiopoetin–2 proangiogenic and proinflammatory factor in patients with essential hypertension. Journal of Hypertension. 2015. 33(e–Suppl. 1). P. 340.

14. Borghi C., Cicero A.F.G., Ambrosioni E. The total cardiovascular risk. In: Manual of hypertension of the European Society of Hypertension. Ed. by G. Mancia, G. Grassi and J. Redon. 2014. P. 13–20.

15. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. 2018. 39. P. 3021–3104. doi:10.1093/eurheartj/ehy339.

16. Romero–Corral A., Somers V.K., Sierra–Johnson J. et al. Normal weigth obesity: a risk factor for cardiometabolic dysregulation and cardiovascular mortality. Eur. Heart J. 2010. V. 31. Р. 737–746.

17. Коваль С.М. Проблеми класифікації і діагностики артеріальної гіпертензії та стратифікації ризику розвитку її ускладнень в світлі Європейських рекомендацій 2018 року (коментар до рекомендацій). Артеріальна гіпертензія. 2019. 1(63). C. 3–41.

18. Сіренко Ю.М. Про нові європейські рекомендації з артеріальної гіпертензії після їх першої презентації (коментар). Артериальная гипертензия. 2018. 3(59). C. 19–22.

19. Burnier M., Wuerzner G., Waeber B. Medical treatment of hypertension: monotherapy and combination therapy. In: Ma–nual of hypertension of the European Society of Hypertension.
Ed. by G. Mancia, G. Grassi and J. Redon. 2014. P. 309–318.

20. Radchenko G.D., Mushtenko L.O., Sirenko Yu.M. Influence of fixed–dose combination perindopril/amlodipine on target organ damage in patients with arterial hypertension with and without ischemic heart disease (results of EPHES trial). Vascular Health and Risk Management. 2018. 14. P. 265–278.

21. Сіренко Ю.М. Про нові європейські рекомендації з артеріальної гіипертензії після їх першої презентації (коментар). Артериальная гипертензия. 2018. 3(59). C. 19–22.

22. Dahlof B., Sever P.S., Poulter N.Ret alPrevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumetiazide as required in the Anglo–Scandinavian Cardiac Outcomes Trial–Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT–BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lavcet. 2005. V. 366. P. 895–906.

23. Mazza A., Lenti S., Schiavon L., Sacco A.P. et al. Fixed–Dose Triple Combination of Antihypertensive Drugs Improves Blood Pressure Control: From Clinical Trials to Clinical Practice. Adv. Ther. 2017. V. 34(4). P. 975–985.

24. Borghi C., Desideri G., Taddei S., Trimarco B. 3 dimentions in hypertension management. 2017. 62 p.

25. Koval S., Mysnychenko O., Snegurska I., Penkova M., Vysotskaya V. Dynamics of vascular endothelial growth factor and angiopoetin–2 blood levels in patients with hypertension and abdominal obesity after one year combined antihypertensive and hypolipidemic treatment. Journal of Hypertension. 2017. 35(e–Suppl. 2). P. 237.

26. Tóth K. PIANIST Investigators. Antihypertensive efficacy of triple combination perindopril/indapamide plus amlodipine in high–risk hypertensives: results of the PIANIST study (Perindopril–Indapamide plus AmlodipiNe in high rISk hyperTensive patients). Am. J. Cardiovasc. Drugs. 2014. V. 14(2). P. 137–145.

27. Mourad J.J., Amodeo C., de Champvallins M., Brzozowska–Villatte R., Asmar R. Blood pressure–lowering efficacy and safety of рerindopril/indapamide/amlodipine single–pill combination in patients with uncontrolled essential hypertension: a multicenter, randomized, double–blind, controlled trial. J. Hypertens. 2017. V. 35(7). P. 1481–1495.

28. Osterberg L., Blaschke T. Adherence to medication. N. Engl. J. Med. 2005. V. 353. P. 487–497.

29. Touboul P., Hennerici M., Meairs S. Mannheim Carotid Intima–Media Thickness and Plaque Consensus (2004–2006–2011): An Update on Behalf of the Advisory Board of the 3rd and 4th Watching the Risk Symposium 13th and 15th European Stroke Conferences, Mannheim, Germany, 2004, and Brussels, Belgium, 2006. Cerebrovasc. Dis. 2012. Vol. 34, № 4. P. 290–296.

30. EULAR evidence based recommendations for gout. Part II: Management. Report of a task force of the EULAR Standing Committee For International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Annals of the Rheumatic Diseases. 2006. Vol. 65. P. 1312–1324.

31. Коваль С.М., Старченко Т.Г., Пенькова М.Ю, Мисниченко О.В. и др. Клінічна ефективність фіксованої комбінації периндоприлу, індапаміду й амлодипіну у хворих на артеріальну гіпертензію з абдомінальним ожирінням. Результати 12–тижневого спостереження. Артеріальна гіпертензія. 2017. 5(55). С. 39–45.


Back to issue