Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 20, №5, 2019

Back to issue

Diagnostic methods and classifications of aseptic necrosis of the femoral head

Authors: Зазірний І.М. (1, 2), Климовицький В.Г. (2), Семенів І.П. (1), Михальченко О.М. (1), Рижков Б.С. (1)
1 - Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
2 - Науково-дослідний інститут травматології і ортопедії при Донецькому національному медичному університеті, м. Лиман, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Асептичний некроз головки стегнової кітки (АНГСК) — часте захворювання кульшового суглоба. АНГСК є не специфічним процесом, а, швидше, фіналом низки розладів, які призводять до зменшення кровотоку в головці стегнової кістки, що спричинює некроз клітин. У більшості випадків проводиться діагностика на пізніх стадіях розладу, коли хірургічне лікування, що може зберегти головку стегнової кістки й запобігти деструкції кульшового суглоба, уже не показане. Це, як правило, впливає на пацієнтів середнього віку, які більш активні. Тому багато хірургів намагаються відкласти їм виконання тотального ендопротезування кульшового суглоба. Без загальновизнаних системи класифікації та методу збору даних аналіз та порівняння пацієнтів є проблематичними та призводять до труднощів з оцінкою прогресування та визначенням стадії захворювання. Описані та використовуються декілька систем класифікації АНГСК. Нині до найбільш часто використовуваних класифікацій належать системи Ficat, Steinberg, класифікації Асоціації дослідження кровоциркуляції кістки (ARCO) та Японського дослідницького комітету (JIC). Кілька інших систем класифікації, такі як Kerboul et al., використовуються рідше. Кожна класифікація оцінює дещо інший критерій АНГСК. У той час як система Ficat використовує звичайні рентгенограми для визначення стадії та прогресування захворювання, Steinberg комбінував рентгенограми та магнітно-резонансну томографію (МРТ) для оцінки розмірів ураження. Система ARCO покращила класифікацію Ficat, включивши рентгенограми, комп’ютерну томографію, МРТ та сцинтиграфію для визначення розміру та розташування некротичної ділянки. Класифікація JIC, прийнята міністерством охорони здоров’я, праці та добробуту Японії, використовує Т1-зважений режим МРТ для класифікації остеонекрозу на основі локалізації некротичного ураження. Системи класифікації надають ортопеду можливість диференціювати це клінічно складне захворювання відповідно до тяжкості, прогнозу та показань для різних варіантів лікування. Успішність лікування АНГСК безпосередньо пов’язана зі стадією ураження. Чим раніше буде встановлений діагноз, тим більший шанс вплинути на механізми розвитку даної патології. Клінічні симптоми зазвичай передують рентгенологічним змінам, тому підозра щодо розвитку АНГСК і призначення відповідних діагностичних методик є важливим моментом у своєчасному встановленні правильного діагнозу. У цьому огляді ми хотіли показати найбільш часто використовувані системи класифікації АНГСК та важливі фактори, що слід врахувати в кожній.

Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК) — частое заболевание тазобедренного сустава. АНГБК является не специфическим процессом, а, скорее, финалом ряда расстройств, которые приводят к уменьшению кровотока в головке бедренной кости, что приводит к некрозу клеток. В большинстве случаев проводится диагностика на поздних стадиях расстройства, когда хирургическое лечение, которое может сохранить головку бедренной кости и предупредить деструкцию тазобедренного сустава, уже не показано. Это, как правило, влияет на пациентов среднего возраста, которые более активны. Поэтому много хирургов пробуют отложить им выполнение тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Без общепринятых системы классификации и метода сбора данных анализ и сравнение пациентов проблематичны и приводят к трудностям с оценкой прогрессирования и определением стадии заболевания. Описаны и используются несколько систем классификации АНГБК. В данный момент к наиболее часто используемым классификациям относятся системы Ficat, Steinberg, классификации Ассоциации исследования кровоциркуляции кости (ARCO) и Японского исследовательского комитета (JIC). Несколько других систем классификации, такие как Kerboul et al., используются реже. Каждая классификация оценивает несколько иной критерий АНГБК. В то время как система Ficat использует обычные рентгенограммы для определения стадии и прогрессирования заболевания, Steinberg комбинировал рентгенограммы и магнитно-резонансную томографию (МРТ) для оценки размеров поражения. Система ARCO улучшила классификацию Ficat, включив рентгенограммы, компьютерную томографию, МРТ и сцинтиграфию для определения размера и положення некротического участка. Классификация JIC, принятая министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии, использует Т1-взвешенный режим МРТ для классификации остеонекроза на основе локализации некротического поражения. Системы классификации предоставляют ортопеду возможность дифференцировать это клинически сложное заболевание в соответствии с тяжестью, прогнозом и показаниями для разных вариантов лечения. Успешность лечения АНГБК непосредственно связана со стадией поражения. Чем раньше будет установлен диагноз, тем більше шансов повлиять на механизмы развития данной патологии. Клинические симптомы обычно предшествуют рентгенологическим изменениям, поэтому подозрение относительно развития АНГБК и назначение соответствующих диагностических методик является важным моментом в своевременной постановке правильного диагноза. В этом обзоре мы хотели показать наиболее часто используемые системы классификации АНГБК и важные факторы, которые необходимо учитывать в каждой.

Aseptic femoral head necrosis (AFHN) is a common hip joint disease. AFHN is not a specific process, but rather the end of a series of disorders that lead to a decrease in blood flow in the femoral head, which leads to cell necrosis. In most cases, diagnosis is made in the later stages of the disorder, when surgical treatment that can preserve the femoral head and prevent destruction of the hip joint is no longer shown. This usually affects middle-aged patients who are more active. Therefore, many surgeons are trying to delay their performance of total hip replacement. Patient analysis and comparison are problematic and have difficulty assessing progression and determining the stage of the disease without a commonly recognized classification system and data collection method. Several ANFH classification systems are described and used. Currently, the most commonly used classifications include Ficat, Steinberg, Association Research Circulation Osseous (ARCO), and the Japan Investigation Committee (JIC). Several other classification systems, such as Kerboul et al., Are less commonly used. Each classification evaluates a slightly different criterion in the assessment of the ANSP. While Ficat uses conventional radiographs to determine the stage and progression of the disease, Steinberg combined radiographs and magnetic resonance imaging (MRI) to estimate the extent of the lesion. The ARCO system improved the Ficat classification by including radiographs, computed tomography, MRI and scintigraphy to determine the size and location of the necrotic area [16]. The JIC classification, adopted by the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan, uses the T1 weighted MRI regimen to classify osteonecrosis based on the localization of necrotic lesions. Classification systems provide the orthopedist with the opportunity to differentiate this clinically complex disease according to severity, prognosis, and indications for different treatment options. The success of the ANFH treatment is directly related to the stage of the lesion. As soon the diagnosis is made, the greater the chance to influence the mechanisms of development of this pathology. Clinical symptoms usually precede radiological changes, so suspicion of the development of ANFH and the appointment of appropriate diagnostic techniques is an important point in the timely diagnosis. We wanted to show the most commonly used ANFH classification systems and the important factors to consider in each in this review.


Keywords

асептичний некроз; головка стегнової кістки; діагностика; класифікації; огляд

асептический некроз; головка бедренной кости; диагностика; классификации; обзор

aseptic necrosis; femoral head; diagnosis; classifications; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Steinberg M.E., Hayken G.D., Steinberg D.R. A quantitative system for staging avascular necrosis. J. Bone Joint Surg. Br. 1995. 77. 34-41.

2. Ficat R.P., Arlet J. Ischemia and Necrosis of Bone. Baltimore: Williams & Wilkins, 1980. 29-52.

3. Marcus N.D., Enneking W.F., Massam R.A. The silent hip in idopathic aseptic necrosis: Treatment by bone-grafting. J. Bone Joint Surg. Am. 1973. 55. 1351-1366.

4. Garino J.P., Steinberg M.E. Total hip arthroplasty in patients with avascular necrosis of the femoral head: A 2- to 10-year follow-up. Clin. Orthop. 1997. 334. 108-115.

5. Ohzono K., Saito M., Sugano N., Takaoka K., Ono K. The fate of nontraumatic avascular necrosis of the femoral head: A radiologic classification. Clin. Orthop. Relat. Res. 1992 Apr. 277. 73-8.

6. Mont M.A., Hungerford D.S. Non-traumatic avascular necrosis of the femoral head. J. Bone Joint Surg. Am. 1995. 77. 459-474.

7. Kerboul M., Thomine J., Postel M., Merle d’Aubigne R. The conservative surgical treatment of idiopathic aseptic necrosis of the femoral head. J. Bone Joint Surg. Br. 1974. 56. 291-296.

8. Nakamura T., Matsumoto T., Nishino M., Tomita K., Kadoya M. Early magnetic resonance imaging and histologic findings in a model of femoral head necrosis. Clin. Orthop. 1997. 334. 68-72.

9. Kokubo T., Takatori Y., Ninomiya S., Nakamura T., Kamogawa M. Magnetic resonance imaging and scintigraphy of avascular necrosis of the femoral head. Prediction of subsequent segmental collapse. Clin. Orthop. 1992. 277. 54-60.

10. Conway W.F., Totty W.G., McEnery K.W. CT and MR imaging of the hip. Radiology. 1996. 198. 297-307.

11. Sakamoto M., Shimizu K., Iida S., Akita T., Moriya H., Nawata T. Osteonecrosis of the femoral head: A prospective study with MRI. J. Bone Joint Surg. Br. 1997. 79. 213-219.

12. Brody A.S., Strong M., Babikian G., Sweet D.E., Sei-del F.G., Kuhn J.P. Avascular necrosis: Early MR imaging and histologic findings in a canine model. AJR Am. J. Roentgenol. 1991. 157. 341-345.

13. Shimizu K., Moriya H., Akita T., Sakamoto M., Suguro T. Prediction of collapse with magnetic resonance imaging of avascular necrosis of the femoral head. J. Bone Joint Surg. Am. 1994. 76. 215-223.

14. Koo K.H., Kim R. Quantifying the extent of osteonecrosis of the femoral head: A new method using MRI. J. Bone Joint Surg. Br. 1995. 77. 875-880.

15. Sugano N., Takaoka K., Ohzono K., Matsui M., Masuhara K., Ono K. Prognostication of nontraumatic avascular necrosis of the femoral head: Significance of location and size of the necrotic lesion. Clin. Orthop. Relat. Res. 1994 Jun. 303. 155-64.

16. Abu-Shakra M., Buskila D., Shoenfeld Y. Osteonecrosis in patients with SLE. Clin. Rev. Allergy Immunol. 2003. 25. 13-24.

17. Brown T.D., Baker K.J., Brand R.A. Structural consequences of subchondral bone involvement in segmental osteonecrosis of the femoral head. J. Orthop. Res. 1992. 10. 79-87. 


18. Brown T.D., Baker K.J., Pedersen D.R. Biomechanics of femoral head aseptic necrosis. Biomed. Eng-App Bas. C. 1993. 5. 9-12.

19. Brown T.D., Hild G.L. Pre-collapse stress redistributions in femoral head osteonecrosis.  a three-dimensional finite element analysis. J. Biomech. Eng. 1983. 105. 171-176.

20. Brown T.D., Mutschler T.A., Fergusson A.B. A non-linear finite element analysis of some early collapse processes in femoral head osteonecrosis. J. Biomech. 1982. 15. 707-715.

21. Brown T.D., Way M.E., Fergusson A.B. Stress transmission anomalies in femoral heads altered by aseptic necrosis. J. Biomech. 1980. 13. 687-699.

22. Brown T.D., Way M.E., Fergusson A.B. Mechanical characteristics of bone in femoral capital aseptic necrosis. Clin. Orthop. Relat. Res. 1981. 156. 240-247.

23. Hungerford D.M. Osteonecrosis: avoiding total hip arthroplasty. J. Arthroplasty. 2002. 17(4 suppl. 1). 121-124.

24. Ueo T., Tsutsumi S., Yamamuro T., Okumura H., Shimizu A., Nakamura T. Biomechanical aspects of the deve-lopment of aseptic necrosis of the femoral head. Arch. Orthop. Trauma Surg. 1985. 104. 145-149.

25. Yang J.W., Koo K.H., Lee M.C., Yang P., Noh M.D., Kim S.Y., Kim K.I., Ha Y.C., Joun M.S. Mechanics of femoral head osteonecrosis using three-dimensional finite element me-thod. Arch. Orthop. Trauma Surg. 2002. 122. 88-92.

26. Ficat R.P. Idiopathic bone necrosis of the femoral head. Early diagnosis and treatment. J. Bone Joint Surg. (Br.). 1985. 67. 3-9.

27. Seamon J., Keller T., Saleh J., Cui Q. The pathogenesis of nontraumatic osteonecrosis. Arthritis. 2012. 601763.

28. Mont M.A., Seyler T.M., Plate J.F. et al. Uncemented total hip arthroplasty in young adults with osteonecrosis of the femoral head: a comparative study. J. Bone Joint Surg. Am. 2006. 88(Suppl. 3). 104-109.

29. Mont M.A., Seyler T.M., Marker D.R. et al. Use of metal-on-metal total hip resurfacing for the treatment of osteonecrosis of the femoral head. J. Bone Joint Surg. Am. 2006. 88(Suppl. 3). 90-97.

30. Marker D.R., Seyler T.M., McGrath M.S. et al. Treatment of early stage osteonecrosis of the femoral head. J. Bone Joint Surg. Am. 2008. 90(Suppl. 4). 175-187.

31. Jacobs B. Epidemiology of traumatic and nontraumatic osteonecrosis. Clin. Orthop. Relat. Res. 1978. 130. 51-67.

32. Chughtai M., Piuzzi N.S., Khlopas A. et al. An evidence-based guide to the treatment of osteonecrosis of the femoral head. Bone Joint J. 2017. 99-B. 1267-1279.

33. Mont M.A., Ragland P.S., Etienne G. Core decompression of the femoral head for osteonecrosis using percutaneous multiple small-diameter drilling. Clin. Orthop. Relat. Res. 2004. 429. 131-8.

34. Kim S.-Y., Kim Y.-G., Kim P.-T. et al. Vascularized compared with nonvascularized fibular grafts for large Osteonecrotic lesions of the femoral head. J. Bone Joint Surg. 2005. 87. 2012-2018.

35. Dean M.T., Cabanela M.E. Transtrochanteric anterior rotational osteotomy for avascular necrosis of the femoral head. Long-term results. J. Bone Joint Surg. (Br.) 1993. 75. 597-601.

36. Lee G.-C., Steinberg M.E. Are we evaluating osteonecrosis adequately? Int. Orthop. 2012. 36. 2433-2439.

37. Mont M.A., Marulanda G.A., Jones L.C. et al. Systematic analysis of classification systems for osteonecrosis of the femoral head. J. Bone Joint Surg. Am. 2006. 88(Suppl. 3). 16-26.

38. Zibis A.H., Karantanas A.H., Roidis N.T. et al. The role of MR imaging in staging femoral head osteonecrosis. Eur. J. Radiol. 2007. 63. 3-9.

39. Steinberg M.E., Steinberg D.R. Classification systems for osteonecrosis: an overview. Orthop. Clin. N. Am. 2004. 35. 273-283.

40. Sugano N., Atsumi T., Ohzono K. et al. The 2001 revised criteria for diagnosis, classification, and staging of idiopathic osteonecrosis of the femoral head. J. Orthop. Sci. 2002. 7. 601-605.

41. Plakseychuk A.Y., Shah M., Varitimidis S.E. et al. Classification of osteonecrosis of the femoral head. Reliability, reproducibility, and prognostic value. Clin. Orthop. Relat. Res. 2001. 386. 34-41.

Similar articles

Application of cellular technologies in the treatment of the femoral head avascular necrosis
Authors: Зазірний І.М.(1), Семенів І.П.(1), Климовицький В.Г.(2), Андреєв А.(3)
(1) — Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ, Україна
(2) — Донецький науково-дослідний інститут травматології та ортопедії, м. Лиман, Україна
(3) — Університетська багатопрофільна лікарня активного лікування «Свята Анна», м. Софія, Болгарія

"Тrauma" Том 21, №3, 2020
Date: 2020.07.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Some questions of avascular necrosis of the femoral head
Authors: Зазірний І.М.(1, 2), Климовицький В.Г.(2), Семенів І.П.(1), Сімячко Є.А.(1)
1 - Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ, Україна
2 - Науково-дослідний институт травматології і ортопедії при Донецькому національному медичному університеті, м. Лиман, Україна

"Тrauma" Том 19, №6, 2018
Date: 2019.01.16
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Аналіз етіопатогенетичного аспекту асептичного некрозу головки стегнової кістки
Authors: Торчинський В.П., Ніршберг О.Є. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії» НАМНУ, м. Київ
"Тrauma" Том 14, №6, 2013
Date: 2014.01.22
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Formation of avascular necrosis of the femoral head in drug treatment of developmental hip dysplasia and congenital hip dislocation
Authors: Кабацій М.С., Герцен I.Г., Марциняк С.М.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №2, 2019
Date: 2019.06.02
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue