Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 14, №8, 2019

Back to issue

Clinical case of diagnosis of final stage of HIV infection in a teenager with chorea

Authors: Борисова Т.П.(1), Бадогіна Л.П.(1), Аллахвердієва З.С.(1), Ніколаєнко Т.О.(2), Заболотна Л.Д.(2), Герасимова Н.В.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР, м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

ВІЛ-інфекція серед можливих етіологічних факторів неврологічної патології поки розглядається рідко, що приводить до пізньої діагностики захворювання та несвоєчасного початку специфічної терапії. Неврологічні прояви захворювання можуть виникати у зв’язку з прямим впливом ВІЛ на нервову систему, опортуністичними інфекціями та злоякісними новоутвореннями, нейротоксичними ефектами антиретровірусного лікування та іншими системними ускладненнями. ВІЛ-асоційовані неврологічні розлади варіабельні та представлені нейрокогнітивними порушеннями, енцефалопатією, мієлопатією, полінейропатією, асептичним менінгітом (менінгоенцефалітом). ВІЛ-енцефалопатія в дітей проявляється у формі емоційних, когнітивних, рухомих, мовних порушень. У дорослих хворих як можливий клінічний варіант ВІЛ-енцефалопатії розглядається синдром хореї. У доступній літературі ми не зустріли повідомлень щодо розвитку хореєподібного синдрому у ВІЛ-інфікованих дітей. Описаний клінічний випадок демонструє діагностику пізньої стадії ВІЛ-інфекції в дитини 13 років із синдромом хореї. Представлене клінічне спостереження демонструє складності діагностики ВІЛ-енцефалопатії в дитини, що було пов’язано з рідкісним проявом даного захворювання в дитячому віці у вигляді генералізованих гіперкінезів, а також із приховуванням матір’ю анамнестичних даних щодо наявності в неї ВІЛ-інфекції. Таким чином, у дітей із хореєю діагноз можливий лише при виключенні захворювань, що її викликають, а саме гострої ревматичної лихоманки, системного захворювання сполучної тканини, демієлінізуючих захворювань, об’ємно-органічної патології центральної нервової системи, хвороби Вільсона — Коновалова, а також ВІЛ-інфекції.

ВИЧ-инфекция среди возможных этиологических факторов неврологической патологии пока рассматривается редко, что приводит к поздней диагностике заболевания и несвоевременному началу специфической терапии. Неврологические проявления заболевания могут возникать в связи с прямым воздействием ВИЧ на нервную систему, оппортунистическими инфекциями и злокачественными новообразованиями, нейротоксичными эффектами антиретровирусного лечения и другими системными осложнениями. ВИЧ-ассоциированные неврологические расстройства вариабельны и представлены нейрокогнитивными нарушениями, энцефалопатией, миелопатией, полинейропатией, асептическим менингитом (менингоэнцефалитом). ВИЧ-энцефалопатия у детей проявляется в форме эмоциональных, когнитивных, двигательных, речевых нарушений. У взрослых больных как возможный клинический вариант ВИЧ-энцефалопатии рассматривается синдром хореи. В доступной литературе мы не встретили сообщений о развитии хорееподобного синдрома у ВИЧ-инфицированных детей. Описанный клинический случай демонстрирует диагностику поздней стадии ВИЧ-инфекции у ребенка 13 лет с синдромом хореи. Представленное клиническое наблюдение демонстрирует сложности диагностики ВИЧ-энцефалопатии у ребенка, что было связано с редким проявлением данного заболевания в детском возрасте в виде генерализованных гиперкинезов, а также с сокрытием матерью анамнестических данных о наличии у нее ВИЧ-инфекции. Таким образом, у детей с хореей диагноз возможен только при исключении заболеваний, ее вызывающих, а именно острой ревматической лихорадки, системного заболевания соединительной ткани, демиелинизирующих заболеваний, объемно-органической патологии центральной нервной системы, болезни Вильсона — Коновалова, а также ВИЧ-инфекции.

HIV infection is rarely considered a possible etiological factor of neurological pathology, that causes the late diagnosis of the disease and the untimely start of a specific therapy. The neurological manifestations of the disease may be due to the direct impact of HIV on the nervous system, opportunistic infections and malignancies, neurotoxic effects of antiretroviral treatment, and other systemic complications. HIV-associated neurological disorders are variable and presented with neurocognitive disorders, encephalopathy, myelopathy, polyneuropathy, aseptic meningitis (meningoencephalitis). HIV-encephalopathy in children manifests with emotional, cognitive, motor and speech disorders. In adults, chorea syndrome is considered a possible clinical variant of HIV encephalopathy. In the literature available, we have not encountered reports about the development of choroid syndrome in HIV-infected children. The described clinical case demonstrates the diagnosis of late-stage HIV infection in a 13-year-old child with chorea syndrome. The presented clinical observation demonstrates the complexity of diagnosing HIV encephalopathy in a child, which has been associated with the rare manifestation of this disease in childhood as generalized hyperkinesis, as well as the concealment of anamnestic HIV infection in a mother. Thus, in children with chorea, the diagnosis is possible only with the exclusion of the diseases that cause it, namely: acute rheumatic fever, systemic connective tissue disease, demyelinating diseases, tumours of the central nervous system, Wilson-Konovalov disease, as well as HIV.


Keywords

ВІЛ-інфекція; ВІЛ-енцефалопатія; хорея; діти

ВИЧ-инфекция; ВИЧ-энцефалопатия; хорея; дети

HIV infection; HIV encephalopathy; сhorea; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень № 50. Київ, 2019. C. 86-88.

2. Оцінка обласної цільової соціальної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (період аналізу 2009–2016 роки) у Дніпропетровській області. Звіт. Київ, 2018. C. 12-14.

3. Евтушенко С.К., Деревянко И.Н. Нейро-СПИД как одна из актуальных проблем современной практической неврологии. Международный неврологический журнал. 2006. № 5(9). С. 147-157.

4. Gongora-Rivera F., Sanros-Zambrano J., Moreno-Andrade T. The clinical spectrum of neurological manifestations in AIDS patients in Mexico. Arch. Med. Res. 2000. № 31. P. 393-398.

5. Мартынова Г.П., Андреева А.А., Карасев А.В., Алыева Л.П., Шмид А.Р. Случай тяжелого поражения ЦНС у ребенка с ВИЧ-инфекцией. Детские инфекции. 2011. № 4. С. 69-70.

6. Старець О.О. Перебіг, фактори прогресування та лікування ВІЛ-інфекції у дітей. Автореф. дис... д-ра мед. наук. Одеса, 2008. 44 с.

7. Тимченко В.Н., Гузеева В.И., Архипова Ю.А. Поражение нервной системы при ВИЧ-инфекции. Детские инфекции. 2009. № 1. С. 32-35.

8. Lowenthal E.D., Cruz N., Yin D. Neurologic and Psychiatric Manifestations of Pediatric HIV Infection. HIV Curriculum for the Health Professional. Available from: https://bipai.org/sites/bipai/files/14-Neurologic-Psychiatric-Manifestations.pdf

9. Krel R. Central Nervous System Complications in HIV. CME APRIL 2011. Vol. 29. № 4. Updated: Apr 12, 2018. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/1167008-overview.

10. Donald K.A., Hoare J., Eley B., Wilmshurst J.M. Neurologic complications of pediatric human immunodeficiency virus: implications for clinical practice and management challenges in the African setting. Semin. Pediatr. Neurol. 2014 Mar. 21(1). Р. 3-11.

11. Trillo-Pazos G., Diamanturos A., Rislove L. et al. Detection of HIV-1 DNA in microglia/macrophages, astrocytes and neurons isolated from brain tissue with HIV-1 encephalitis by laser capture microdissection. Brain Pathol. 2003 Apr. № 13(2). P. 144-154.

12. Manfredi R. AIDS and Other Manifestations of HIV Infection. JAMA. 2005. № 293(11). P. 1393-1397.

13. Мазус А.И., Левен И.И., Виноградов Д.Л. Особенности неврологических проявлений ВИЧ-инфекции. Клиническая неврология. 2009. № 3. С. 31-32.

14. Хорева М.А., Афанасьева А.И., Ельчанинова Е.Ю., Сорокина Е.А. Неврологические маски ВИЧ-инфекции. Международный научно-исследовательский журнал. 2018. Вып. № 1(67). С. 65-69.

15. Robertson K., Liner J., Meeker R.B. Antiretroviral neurotoxicity. J. Neurovirol. 2012. 18(5). P. 388-399.

16. Blokhuis C., Kootstra N., Caan M., Pajkrt D. Neurodevelopmental delay in pediatric HIV/AIDS: current perspectives. Neurobehavioral HIV Medicine. 2016. № 7. Р. 1-13.

17. Клінічний протокол з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ-асоційованих захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітейНаказ МОЗ України № 206 від 07.04.2006. С. 81-82.

18. Laughton B., Cornell M., Grove D. et al. Early antiretroviral therapy improves neurodevelopmental outcomes in infants. AIDS. 2012. 26(13). P. 1685-1690.

19. Jeremy R.J., Kim S., Nozyce M. et al. Neuropsychological functioning and viral load in stable antiretroviral therapy-experienced HIV-infected children. Pediatrics. 2005. 115(2). P. 380-387.

20. Шилов Г.Н., Кротов А.В., Докукина Т.В. МРТ-аспекты нейровизуализации поражения ЦНС при ВИЧ-инфекции. Медицинские новости. 2011. № 12. С. 55-57.

21. Селиверстов Ю.А., Клюшников С.А. Дифференциальная диагностика хореи. Нервные болезни. 2015. № 1. С. 6-15.

22. Piccolo I., Defanti C.A., Soliveri P., Volontè M.A., Cislaghi G., Girotti F. Cause and course in a series of patient with sporadic chorea. J. Neurol. 2003. V. 250. P. 429.

23. Sporer B., Linke R., Seelos K., Paul R., Klopstock T., Pfister H.W. HIV-induced chorea: evidence for basal ganglia dysregulation by SPECT. J. Neurol. 2005 Mar. 252(3). Р. 356-358.

Similar articles

Immunity to Diphtheria and Tetanus in HIV-Infected Children
Authors: Волоха А.П.(1), Раус І.В.(2), Донской Б.Є.(3), Чернишова Л.І.(1), Чернишов В.П.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Київський міський центр ВІЛ/СНІД, м. Київ, Україна
(3) — ДУ «НДІ педіатрії, акушерства та гінекології», м. Київ, Україна

"Child`s Health" 7 (75) 2016
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Прояви ураження нервової системи у ВІЛ-інфікованих і стратегія подальшого спостереження
Authors: Євтушенко С.К. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Єфіменко О.М. - Донецький обласний центр із профілактики та боротьби зі СНІДом
International neurological journal 4 (74) 2015
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Клінічне значення визначення антифосфоліпідних антитіл у ВІЛ-інфікованих дітей
Authors: Чернишова Л.І., Степановський Ю.С., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Донськой Б.В., Чернишов В.П., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
"Child`s Health" 6 (41) 2012
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Шляхи оптимізації спеціалізованої допомоги ВІЛ-інфікованим вагітним у Луганській області
Authors: Корнієць Н.Г., Пилипяк А.М., Гордієнко О.В., Валієв О.А., Ушакова Т.І. — ДЗ «Луганський державний медичний університет»
"Actual Infectology" 2 (3) 2014
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches

Back to issue