Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №4, 2019

Back to issue

Ukrainian frax: criteria for diagnostics and treatment of osteoporosis

Authors: Поворознюк В.В. (1), Григор’єва Н.В. (1), Kanis J.A. (2), Johansson H. (2), McCloskey E.V. (2)
1 - Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
2 - University of Sheffield Medical School, Beech Hill Road, Sheffield S10 2RX, UK

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні алгоритм FRAX® є інформативним методом оцінки ризику остеопоротичних переломів, імплементованим в європейські й американські рекомендації щодо менеджменту остеопорозу. Проте існують відмінності щодо меж втручання для антиостеопоротичного лікування, що залежать від країни, моделі надання медичної допомоги та повернення коштів за лікування. Власна модель FRAX з’явилась в Україні в 2016 році, проте межі втручання досі розроблені не були. Мета дослідження: визначити межі для фармакологічного лікування остеопорозу та додаткового обстеження населення України за допомогою національної моделі FRAX. Матеріали та методи. Обстежено 3790 амбулаторних жінок віком 40–90 років (середній вік — 61,9 ± 10,0 року). Розробка меж втручання та додаткової оцінки стану кісткової тканини з використанням двохенергетичної рентгенівської денситометрії (ДРА) передбачала застосування методології, прийнятої National Osteoporosis Guideline Group у Великій Британії, яка використана і в європейських рекомендаціях. Результати. Встановлено зростання з віком межі для фармакологічного втручання (верхня межа) з 6,6 % у 40 років до 13 % у 75–85 років. Нижня межа втручання (необхідність обстеження) вірогідно збільшувалась з 2,4 % у 40 років до 6,9 % у жінок віком 85 років. Стратегія оцінки починається з аналізу в анамнезі низькотравматичного перелому. За його наявності приймається рішення про початок антиостеопоротичного лікування без проведення ДРА. За відсутності перелому в анамнезі необхідна оцінка ризику переломів за FRAX. При перевищенні верхньої межі рекомендовано антиостеопоротичне лікування без проведення ДРА, при його значеннях менше за нижню межу — додаткове обстеження чи лікування не потрібні. За умови наявності проміжних показників ризику необхідне проведення ДРА з переоцінкою ризику переломів і тактики ведення. Висновки. Доведено ефективність використання принципів оцінки FRAX, що застосовуються в європейських рекомендаціях, але з урахуванням епідеміології остеопоротичних переломів в Україні. Незважаючи на те, що даний підхід є економічно ефективним в інших країнах, його застосування в Україні може відрізнятись і потребує подальшого вивчення з економічною оцінкою затрат і переваг.

Актуальность. На сегодняшний день алгоритм FRAX® является информативным методом оценки риска остеопоротических переломов, реализованным в европейские и американские рекомендации по менеджменту остеопороза. Однако существуют различия относительно границ вмешательства для антиостеопоротического лечения, зависящие от страны, модели оказания медицинской помощи и возвращения средств за лечение. Собственная модель FRAX появилась в Украине в 2016 году, однако границы вмешательства до сих пор разработаны не были. Цель исследования: определить границы для фармакологического лечения остеопороза и дополнительного обследования населения Украины с помощью национальной модели FRAX. Материалы и методы. Обследовано 3790 амбулаторных женщин в возрасте 40–90 лет (средний возраст — 61,9 ± 10,0 года). Разработка границ вмешательства и дополнительной оценки состояния костной ткани с использованием двухэнергетической рентгеновской денситометрии (ДРА) предусматривала применение методологии, принятой National Osteoporosis Guideline Group в Великобритании, которая использована и в европейских рекомендациях. Результаты. Установлено повышение с возрастом границы для фармакологического вмешательства (верх­няя граница) с 6,6 % в 40 лет до 13 % в 75–85 лет. Нижняя граница вмешательства (необходимость обследования) достоверно увеличивалась с 2,4 % в 40 лет до 6,9 % у женщин в возрасте 85 лет. Стратегия оценки начинается с анализа в анамнезе низкотравматического перелома. При его наличии принимается решение о начале антиостеопоротического лечения без проведения ДРА. При отсутствии перелома в анамнезе необходима оценка риска переломов по FRAX. При превышении верхней границы рекомендуется антиостеопоротическое лечение без проведения ДРА, при его значениях меньше нижней границы — дополнительное обследование или лечение не нужны. При наличии промежуточных показателей риска необходимо проведение ДРА с переоценкой риска переломов и тактики ведения. Выводы. Доказана эффективность использования принципов оценки FRAX, применяемых в европейских рекомендациях, но с учетом эпидемиологии остеопоротических переломов в Украине. Несмотря на то, что данный подход является экономически эффективным в других странах, его применение в Украине может отличаться и требует дальнейшего изучения с экономической оценкой затрат и преимуществ.

Background. Nowadays, FRAX® algorithm is an informative method for evaluation of the risk of osteoporotic fractures, implemented in European and American guidelines for osteoporosis management. However, there are differences in “intervention thresholds” for antiosteoporotic treatment, which depend on the country, the model of health care system and the reimbursement for treatment. Ukrainian version of FRAX appeared in Ukraine in 2016, but the thresholds for intervention have not yet been developed. The purpose of the study was to determine the “thresholds” for the pharmacological treatment of osteoporosis and for additional diagnostic examination of Ukrainian population using national FRAX model. Materials and methods. 3790 outpatients aged 40–90 years (mean age 61.9 ± 10.0 years) were examined. The development of the “thresholds” for intervention and additional assessment of the bone using dual-energy X-ray densitometry (DXA) based on the methodology adopted by the Natio­nal Osteoporosis Guideline Group in UK, which is further used in European guidelines. Results. There was an increase of the “thre­shold” for pharmacological intervention (“upper threshold”) with age from 6.6 % at the age of 40 to 13 % at the age of 75–85 years. The “lower threshold” (threshold for additional examination) increased significantly from 2.4 % at the age of 40 to 6.9 % in wo­men aged 85 years. The evaluation strategy begins with an analysis of the history of low-traumatic fracture. In its presence, a decision to start antiosteoporotic treatment without DXA should be made. In patients without history of fracture, calculation of fracture risk according to FRAX is required. When the risk exceeds the limit of the “upper threshold” antiosteoporotic treatment without DXA is recommended, when its values below the limit of “lower thre­shold” — additional examination or treatment is not required. In case of intermediate risk of fracture a DXA should be conducted with a reassessment of fracture risk and management tactics. Conclusions. The effectiveness of FRAX principles which uses in European guideline, but with particularities of the epidemiology of osteoporotic fractures in Ukraine, has been proved. Although this approach is cost-effective in other countries, its use in Ukraine may differ and may need to be further explored with an economic assessment of costs and benefits.


Keywords

FRAX®; остеопороз; межа втручання; лікування; діагностика; ризик остеопоротичних переломів

FRAX®; остеопороз; граница вмешательства; лечение; диагностика; риск остеопоротических переломов

FRAX®; osteoporosis; threshold of intervention; treatment; diagnosis; risk of osteoporotic fractures


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Kanis J.A. on behalf of the World Health Organization Scientific Group. Assessment of osteoporosis at the primary healthcare level. Technical Report. WHO Collaborating Centre, University of Sheffield, UK. Available at http://www.shef.ac.uk/FRAX/pdfs/WHO_Technical_Report.pdf [Accessed November 22 2019].

2. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В., Орлик Т.В., Нишкумай О.И., Дзерович Н.И., Балацкая Н.И. Остео–пороз в практике врача-интерниста. К., 2014. 198 с. [in Ukrainian].

3. Kanis J.A., Johansson H., Harvey N.C., McCloskey E.V. A brief history of FRAX. Arch. Osteoporos. 2018. 13(1). 118. doi: 10.1007/s11657-018-0510-0.

4. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В. Роль FRAX в прогнозировании риска переломов. Новости медицины и фармации. 2011. 16(379). http://www.mif-ua.com/archive/article/21687 [Article in Ukrainian].

5. Kanis J.A., Harvey N.C., Cooper C., Johansson H., Odén A., McCloskey E.V. the Advisory Board of the National Osteoporosis Guideline Group. A systematic review of intervention thresholds based on FRAX. A report prepared for the National Osteoporosis Guideline Group and the International Osteoporosis Foundation. Arch. Osteoporos. 2016. 11(1). 25. doi: 10.1007/s11657-016-0278-z.

6. Kanis J.A., Cooper C., Rizzoli R., Reginster J.-Y. Scientific Advisory Board of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis (ESCEO) and the Committees of Scientific Advisors and National Societies of the International Osteoporosis Foundation (IOF). European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos. Int. 2019. 30(1). 3-44. doi: 10.1007/s00198-018-4704-5.

7. Cosman F., deBeur S.J., LeBoff M.S. et al. Clinician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis. Osteoporos. Int. 2014. 25(10). 2359-2381. doi: 10.1007/s00198-014-2794-2.

8. Povoroznуuk V.V., Grуgorieva N.V., Kanis J.A., McCloskey E.V., Johansson H. Ukrainian Version of FRAX: from Creation to Validation. Pain. Joints. Spine. 2016. 3(23). 6-14 [Article in Ukrainian]. doi: 10.22141/2224-1507.3.23.2016.85000.

9. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В. Информативность различных моделей FRAX в оценке риска остео–поротических переломов у женщин Украины. Боль. Суставы. Позвоночник. 2013. 2. http://cyberleninka.ru/article/n/informativnost-razlichnyh-modeley-frax-v-otsenke-riska-osteoporoticheskih-perelomov-u-zhenschin-ukrainy [Article in Ukrainian].

10. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В. Оценка возможностей использования австрийской модели FRAX в прогнозировании риска остеопоротических переломов у украинских женщин. Боль. Суставы. Позвоночник. 2013. 3. http://www.mif-ua.com/archive/article/37586 [Article in Ukrainian].

11. Povoroznyuk V.V., Grygorieva N.V., Kanis J.A. et al. Epidemiology of hip fracture and the development of FRAX in Ukraine. Arch. Osteoporos. 2017. 12(1). 53. doi: 10.1007/s11657-017-0343-2.

12. Kanis J.A., Johnell O., Oden A., Johansson H., McCloskey E. FRAX™ and the assessment of fracture probability in men and women from the UK. Osteoporos. Int. 2008. 19(4). 385-97. doi: 10.1007/s00198-007-0543-5.

13. Compston J., Cooper A., Cooper C. et al. National Osteoporosis Guideline Group (NOGG). UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. Arch. Osteoporos. 2017. 12(1). 43. doi: 10.1007/s11657-017-0324-5.

14. Osteoporosis: Fragility Fracture Risk: Osteoporosis: Assessing the Risk of Fragility Fracture. NICE Clinical Guidelines, No. 146. National Clinical Guideline Centre (UK). London: Royal College of Physicians (UK); 2012 Aug. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115326.

15. Johansson H., Oden A., Johnell O. et al. Optimisation of BMD measurements to identify high risk groups for treatment — a test analysis. J. Bone Miner. Res. 2004. 19(6). 906-13. doi: 10.1359/jbmr.2004.19.6.906.

16. Kanis J.A., McCloskey E.V., Johansson H., Strom O., Borgstrom F., Oden A. the National Osteoporosis Guideline Group Case finding for the management of osteoporosis with FRAX® — assessment and intervention thresholds for the UK. Osteoporos. Int. 2008. 19(10). 1395-408. doi: 10.1007/s00198-008-0712-1.

17. Watts N.B., Adler R.A., Bilezikian J.P. et al. Osteoporosis in Men: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2012. 97(6). 1802-22. doi: 10.1210/jc.2011-3045.

18. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Osteoporosis. Washington (DC): American College of Obstetricians and Gynecologists (AC OG). 2012 Sep. 17 p. (ACOG practice bulletin; no. 129).

19. North American Menopause Society (NAMS). Management of osteoporosis in postmenopausal women position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2010. 17. 25-54.

20. Sweet M.G., Sweet J.M., Jeremiah M.P., Galaska S.S. Diagnosis and Treatment of Osteoporosis. American Family Physician. 2008. 79. 193-200.

21. Gralow J.R., Biermann J.S., Farooki A. et al. NCCN Task Force Report: Bone Health in Cancer Care. Journal of the National Comprehensive Cancer Network. 2009. 7. S1-32.

22. Florence R., Allen S., Benedict L. et al. Diagnosis and treatment of osteoporosis. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). 2013. https://www.icsi.org/guideline/osteoporosis [Accessed November 22, 2019].

23. Papaioannou A., Morin S., Cheung A.M. et al. 2010 Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada: summary. CMAJ. 2010. 182(17). 1864-73. doi: 10.1503/cmaj.100771.

24. British Columbia Medical Association. Osteoporosis: Diagnosis, Treatment and Fracture Prevention. British Columbia Medical Association and British Columbia Ministry of health. 2012.

25. Khan A., Fortier M. Osteoporosis in menopause. J. Obstet. Gynaecol. Can. 2014. 36(9 eSuppl. C). S1-15.

26. Nelson H.D., Haney E.M., Chou R., Dana T., Fu R., Bougatsos C. Screening for osteoporosis: syste–matic review to update the 2002 US Preventive Services Task Force Recom–mendation. Evidence Syntheses No. 77. 2010 AHRQ Publication No. 10-05145-EF-1.

27. Michigan Quality Improvement Consortium Guideline Management and Prevention of Osteoporosis Michigan Quality Improvement Consortium. 2014 [Accessed November 22, 2019].

28. Jeremiah M.P., Unwin B.K., Greenawald M.H., Casiano V.E. Diagnosis and management of osteoporosis. Am. Fam. Physician. 2015. 92. 261-8.

29. Institute for Clinical Systems Improvement. Diagnosis and treatment of osteoporosis. 2013. http://www.isci.org/guidelines_more [Accessed November 22, 2019].

30. Siris E.S., Adler R., Bilezikian J. et al. The clinical diagnosis of osteoporosis: a position statement from the National Bone Health Alliance Working Group. Osteoporos. Int. 2014. 25(5). 1439-43. doi: 10.1007/s00198-014-2655-z.

31. Niemethova E., Killinger Z., Payer J. Fracture risk prediction with FRAX in Slovak postmenopausal women. Cent. Eur. J. Med. 2013. 8. 571-86.

32. Kocjan T., Prezelj J., Pfeifer M., Sever M.J., Cokolic M., Zavratnik A. Guidelines for the detection and treatment of osteoporosis. Zdravniski Vestnik-Slovenian Medical Journal. 2013. 82. 207-17. https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/635.

33. Lakatos P., Szekeres L., Takács I. et al. Magyar Reumatológia. Vol. 1. Hungarian. 2011 [Diagnostic and therapeutic guidelines for the age-related and glucocorticoid-induced osteoporosis –2011, Hungary]. 8-33.

34. Goncalves M.J., Rodrigues A.M., Canhao H., Fonseca J.E. Osteoporosis: From bone biology to individual treatment decision. Acta Med. Port. 2013. 26. 445-55. PMID: 24016655.

35. Pérez Edo L., Alonso Ruiz A., Roig Vilaseca D. et al. Spanish Society of Rheumatology. 2011 Up-date of the consensus statement of the Spanish Society of Rheumatology on osteoporosis. Reumatol. Clin. 2011. 7. 357-79. doi: 10.1016/j.reuma.2011.05.013.

36. Etxebarria-Foronda I., Caeiro-Rey J.R., Larrainzar-Garijo R. et al. SECOT-GEIOS en osteoporosis y fractura por fragilidad. Actualización. Rev. Esp. Cir. Ortop. Traumatol. 2015. 59. 373-93. doi: 10.1016/j.recot.2015.05.007.

37. Makras P., Paiopoulos G., Lyritis G.P. 2011 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Osteoporosis in Greece. J. Musculoskelet. Neuronal Interact. 2012. 12. 38-42. PMID: 22373950.

38. Arznei & Vernunft. Osteoporose. Knochenbruch-Krankheit. Pharmig, Verband der pharmazeutischen Industrie. Österreichs, 2010.

39. Body J.-J. Aromatase inhibitors-induced bone loss in early breast cancer. BoneKEy reports. 2012. 1. 201. doi: 10.1038/bonekey.2012.201.

40. Orimo H., Nakamura T., Hosoi T. et al. Japanese 2011 guidelines for prevention and treatment of osteoporosis — executive summary. Arch. Osteoporos. 2012. 7. 3-20. doi: 10.1007/s11657-012-0109-9.

41. Lippuner K., Johansson H., Borgström F. et al. Cost-effective intervention thresholds against osteoporotic fractures based on FRAX® in Switzerland. Osteoporos. Int. 2012. 23. 2579-89. doi: 10.1007/s00198-011-1869-6.

42. Koski A.M. Glukokortikoidin aiheuttaman osteoporoosin hoitokaavio. 2013. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=ima02292 [Accessed 22 November 2019].

43. Kim J.W., Jeon Y.J., Baek D.H., Kim T.N., Chang J.S. Percentage of the population at high risk of osteoporotic fracture in South Korea: analysis of the 2010 Fifth Korean National Health and Nutrition Examination survey data. Osteoporos. Int. 2014. 25. 1313-9. doi: 10.1007/s00198-013-2595-z.

44. Grossman J.M., Gordon R., Ranganath V.K. et al. American College of Rheumatology 2010 recommendations for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Arthritis Care Res. (Hoboken). 2010. 62. 1515-26. doi: 10.1002/acr.20295.

45. Johansson H., Kanis J.A., Oden A., Johnell O., McCloskey E. BMD, clinical risk factors and their combination for hip fracture prevention. Osteoporos. Int. 2009. 20(10). 1675-82. doi: 10.1007/s00198-009-0845-x.

46. Leslie W.D., Majumdar S.R., Lix L.M. et al. Manitoba Bone Density Program. High fracture probability with FRAX® usually indicates densitometric osteoporosis: implications for clinical practice. Osteoporos. Int. 2011. 23(1). 391-97. doi: 10.1007/s00198-011-1592-3.

47. Kanis J.A., McCloskey E., Johansson H., Oden A., Leslie W.D. FRAX® with and without BMD. Calcif. Tiss. Int. 2012. 90(1). 1-13. doi: 10.1007/s00223-011-9544-7.

48. Leslie W.D., Lix L.M., Morin S. et al. Fracture risk assessment without bone density measurement in routine clinical practice. Osteoporos. Int. 2012. 23(1). 75-85. doi: 10.1007/s00198-011-1747-2.

49. Cauley J.A., Robbins J., Chen Z. et al. Women’s Health Initiative Investigators. Effects of estrogen plus progestin on risk of fracture and bone mineral density: the Women’s Health Initiative randomized trial. JAMA. 2003. 290(13). 1729-38. doi: 10.1001/jama.290.13.1729.

50. McCloskey E.V., Beneton M., Charlesworth D. et al. Clodronate reduces the incidence of fractures in community-dwelling elderly women unselected for osteoporosis: results of a double-blind, placebo-controlled randomized study. Journal of Bone and Mineral Research. 2007. 22(1). 135-41. doi: 10.1359/jbmr.061008.

Similar articles

10-year probability of major osteoporotic fractures and hip fractures according to Ukrainian model of FRAX® in women with vertebral fractures
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В.
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №1, 2017
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Українська версія FRAX: ​від створення до валідизації
Authors: Поворознюк В.В.(1), Григор’єва Н.В.(1), Kanis J.A.(2), McCloskey E.V.(2), Johansson H.(2)
(1) — Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Центр метаболічних захворювань кісток, Медична школа Університету Шеффілда, м. Шеффілд, Великобританія

"Pain. Joints. Spine." 3 (23) 2016
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
10-year probability of major osteoporotic fractures in women with rheumatoid arthritis by the Ukrainian FRAX model
Authors: Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Іваник O.C.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 21, №2, 2020
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
The 10-year risk of osteoporotic fractures in patients with hip fractures using the Ukrainian FRAX version
Authors: Зубач О.Б.(1), Григор’єва Н.В.(2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Львів, Україна
(2) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 21, №3, 2020
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue