Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №4, 2019

Back to issue

Information support of evidence-based managing of patients with musculoskeletal disorders in primary health care

Authors: Поворознюк В.В. (1), Пузанова О.Г. (2)
1 - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
2 - ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Ефективність медичної допомоги залежить від якості її ресурсного забезпечення і дотримання засад доказової медицини. Мета дослідження — характеристика інформаційного забезпечення доказового ведення в первинній ланці пацієнтів з ураженнями кістково-м’язової системи. Матеріали та методи. Упродовж 2009–2019 рр. з використанням методів інформаційного аналізу, експертних оцінок і статистичного аналізу досліджено комп’ютерні метабази даних доказової медицини, настанови Американської і Канадської робочих груп з профілактики та медико-технологічні документи МОЗ України. Результати. Встановлено високу інтенсивність створення кохрейнівських оглядів з питань кістково-м’язових уражень (до 16 на рік), їх високий рейтинг (від 20 до 33,3 % найпопулярніших на веб-сайті Кохрейнівського співробітництва щодо нейропатичного болю і фіброміалгії), можливість швидкого пошуку 785 оглядів на цьому веб-сайті та в Кохрейнівській бібліотеці за 40 темами категорій «ревматологія» та «ортопедія і травма», 27 % з них російською мовою. Стабільними перевагами бази даних TRIP є доступність найновіших доказів і їх розширеного пошуку; первинній ланці присвячено 130 документів, із яких 4 (3,1 %) — м’язово-скелетному болю. Більше доказів для первинної ланки містить EvidenceAlerts — 13 259, з них щодо кістково-м’язових уражень — 140 (1,1 %). Провідною темою Американської і Канадської робочих груп виявилася профілактика переломів у дорослих, що підтверджено їх настановами зі скринінгу на остеопороз, консультувань щодо падінь, вживання вітаміну D і кальцію. Кістково-м’язових уражень стосуються 6 з 93 (6,5 %) настанов і 3 зі 123 (2,4 %) уніфікованих протоколів, затверджених МОЗ України в 2012–2017 рр., і 165 із 962 (17,2 %) нових протоколів, 98,8 % яких містять розділи «Травматологія», «Ортопедія», «Ревматологія». Їх частка перевищила частку хвороб кістково-м’язової системи в структурах поширеності хвороб у населення України (5,4 %) і населення працездатного віку (5,6 %). Висновки. Кістково-м’язові хвороби, біль і переломи належать до провідних і популярних тем Кохрейнівського співробітництва, веб-сайт якого є джерелом доказів, корисним насамперед для науковців, поряд із Кохрейнівською бібліотекою, TRIP, EvidenceAlerts. Інформаційне забезпечення спеціалістів первинної медичної допомоги України з питань кістково-м’язових уражень базується на поодиноких уніфікованих і 165 нових протоколах, що мають бути використані під час безперервної професійної освіти. Покращенню здоров’я населення сприятиме розробка програми профілактики переломів у дорослих з урахуванням змісту Кохрейнівської бібліотеки та настанов Американської і Канадської робочих груп з профілактики, що є корисними перш за все для управлінських і наукових кадрів.

Актуальность. Эффективность медицинской помощи зависит от качества ее ресурсного обеспечения и приверженности основам доказательной медицины. Цель исследования — характеристика информационного обеспечения ведения в первичном звене пациентов с поражениями костно-мышечной системы. Материалы и методы. В течение 2009–2019 гг. с применением методов информационного анализа, экспертных оценок и статистического анализа исследованы компьютерные метабазы данных доказательной медицины, рекомендации Американской и Канадской рабочих групп по профилактике и медико-технологические документы МЗ Украины. Результаты. Установлены высокая интенсивность разработки кокрановских обзоров, посвященных вопросам костно-мышечных болезней (до 16 за год), их высокий рейтинг (от 20 до 33,3 % популярнейших на веб-сайте Кокрановского сотрудничества, касающихся нейропатической боли и фибромиалгии), возможность быстрого поиска 785 обзоров на этом веб-сайте и в Кокрановской библиотеке по 40 темам категорий «ортопедия и травма» и «ревматология», 27 % из них на русском языке. Стабильными преимуществами базы данных TRIP определены доступность новейших доказательств и их расширенного поиска; первичному звену в ней посвящены 130 документов, из них 4 (3,1 %) — мышечно-скелетной боли. Больше доказательств для первичного звена содержит EvidenceAlerts — 13 259, из них костно-мышечных болезней — 140 (1,1 %). Основной темой Американской и Канадской рабочих групп оказалась профилактика переломов у взрослых, что подтвердили их рекомендации по скринингу на остеопороз, консультированию по вопросам падений, приему витамина D и кальция. Костно-мышечных поражений касаются 6 из 93 (6,5 %) рекомендаций и 3 из 123 (2,4 %) унифицированных протоколов, утвержденных МЗ Украины в 2012–2017 гг., и 165 из 962 (17,2 %) новых протоколов, 98,8 % которых содержат разделы «Травматология», «Ортопедия» и «Ревматология». Их доля превысила доли костно-мышечных болезней в структурах распространенности заболеваний у населения Украины (5,4 %) и населения трудоспоспособного возраста (5,6 %). Выводы. Костно-мышечные болезни, боль и переломы относятся к ведущим и популярным темам Кокрановского сотрудничества, веб-сайт которого как ресурс доказательств полезен прежде всего научным кадрам, наряду с Кокрановской библиотекой, TRIP, EvidenceAlerts. Информационное обеспечение специалистов первичного звена Украины по вопросам костно-мышечных болезней базируется на единичных унифицированных и 165 новых протоколах, что следует использовать в ходе непрерывного профессионального образования. Укреплению здоровья населения послужит разработка программы профилактики переломов у взрослых с учетом данных Кокрановской библиотеки и рекомендаций Американской и Канадской рабочих групп по профилактике, что наиболее ценно прежде всего для управленческих и научных кадров.

Health care efficacy depends on its resource support quality and adherence to the evidence-based approach. The study aimed to characterize the information support of evidence-based managing of patients with musculoskeletal disorders at the level of primary care. Materials and methods. Using information ana­lysis, expert assessments and statistical methods, in the period of 2009–2019 we have been studying evi­dence-based medicine computer meta-databases, guidelines of both US Preventive Servi­ces Task Force (USPSTF) and Canadian Task Force of Preventive Health Care (CTFPHC), medical-and-technological documents of the Ministry of Health of Ukraine. Results. We have demonstrated intensive development of the Cochrane reviews on musculoskeletal disorders (up to 16 per year), their high rating (from 20 to 33.3 % among the top-ranking ones on the Cochrane Colla­boration website, mostly concerning neuropathic pain and fibromyalgia), search option efficiency for a total of 785 reviews from this source and in the Cochrane Library on 40 topics from the ca­tegories “Rheumatology” and “Orthopaedics & Trauma”, of which 27.0 % are in Russian. The TRIP databases consistent advantages are identified, among them access to the latest evidence and their advanced search; it contains 130 documents on primary care, of which 4 (3.1 %) on musculoskeletal pain. EvidenceAlerts has even more evidence on the primary care — 13,259 documents, of which 140 (1.1 %) on the musculoskeletal system. The principal subject of both USPSTF and CTFPHC is fracture prevention in adults, as supported by their guidelines on screening for osteoporosis, recommendations on falls, ta­king vitamin D and calcium. Musculoskeletal disorders were focus of 6 out of 93 (6.5 %) guidelines and 3 out of 123 (2.4 %) unified protocols approved by the Ministry of Health of Ukraine during 2012–2017, and 165 out of 962 (17.2 %) new protocols, of which 98.8 % of which have chaptered entitled “Traumatology”, “Orthopaedics” and “Rheumato­logy”. Their share exceeds the musculoskeletal disorders’ share in the structures of diseases prevalence for the general population of Ukraine (5.4 %) and for the people of the working-age (5.6 %). Conclusions. Musculoskeletal diseases, pain and fractures make up the key and most popular subjects of the Cochrane Collaboration, whose website along with the Cochrane Library, TRIP and EvidenceAlerts is a useful source primarily for scientists. For the primary care specialists of Ukraine, the information support on musculoskeletal disorders relies on single unified protocols and 165 new ones, that should be used in continuing medical education. The population health may be improved by developing an adult fracture prevention program, taking into account the Cochrane Library’s source and the USPSTF and CTFPHC guidelines as especially useful for health managers and scientists.


Keywords

кістково-м’язові захворювання; первинна ланка; доказова медицина; комп’ютерні бази даних; кохрейнівські огляди; клінічні настанови та протоколи

костно-мышечные болезни; первичное звено; доказательная медицина; компьютерные базы данных; кокрановские обзоры; клинические рекомендации и протоколы

musculoskeletal disorders; primary care; evidence-based medicine; computer databases; Cochrane reviews; clinical recommendations and protocols


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. World Health Organization. The World Health Report 2008: primary health care now more than ever. Geneva, 2008. 125 p.

2. Проект Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини». Здоров’я суспільства. 2018. 7(1). 53–68. doi: 10.22141/2306–2436.7.1.2018.137729.

3. Коваленко В.М., Корнацький В.М. Стан здоров’я народу України та медичної допомоги третинного рівня. К., 2019. 224 с.

4. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины: пер. с англ. 4–е изд. М., 2015. 288 с.

5. Пузанова О.Г., Грузєва Т.С. Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я. Частина І. Біль. Суглоби. Хребет. 2014. 4(16). 21–33. URL: http://pjs.zaslavsky.com.ua/article/download/79639/121166. Accessed: 03.11.2019.

6. Wieringa S., Engebretsen E., Heggen K., Green–halgh T. Has evidence based medicine ever been modern? A Latour–inspired understanding of changing EBM. J. Eval. Clin. Prac. 2017. 23(5). 964–970. doi: 10.1111/jep.12752.

7. Puzanova O.G., Plenova O.M., Malchevska T.Y. Evidence based prevention in health care: development and implementation of the concept in Ukraine. Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and prospects of Ukraine. Vol. 3. Baltija Publi–shing, Lublin, 2017. 156–173.

8. Galbraith K., Ward A., Heneghan C. A real–world approach to Evidence–Based Medicine in general practice: a competency framework derived from a systematic review and Delphi process. BMC Medical Education. 2017. 17. 78. doi: 10.1186/s12909–017–0916–1.

9. Пузанова О.Г., Грузєва Т.С. Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я. Частина ІІ. Біль. Суглоби. Хребет. 2015. 1(17). 21–30. URL: http://pjs.zaslavsky.com.ua/article/download/79017/121142. Accessed: 03.11.2019.

10. Пузанова О.Г., Грузєва Т.С. Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я. Частина ІІІ. Біль. Суглоби. Хребет. 2015. 2(18). 17–28. URL: http://pjs.zaslavsky.com.ua/article/download/79098/121130. Accessed: 03.11.2019.

11. Наказ МОЗ України «Про створення та впровадження медико–технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» № 751 від 28.09.2012 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України № 1422 від 29.12.2016, № 1752 від 26.09.2018). URL: https://zakon.rada/gov.ua/laws/show/z2001–2012. Accessed: 03.11.2019.

12. Пузанова О.Г. Проблеми ведення пацієнтів з захворюваннями кістково–м’язової системи на засадах доказового підходу. Літопис травматології та ортопедії. 2018. 1–2 (37–38). 157–160. URL: http://irbis–nbuv.gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF?Lto_2018_1–2_37.pdf. Accessed: 03.11.2019.

13. Povoroznyuk V.V., Puzanova O.G. Evidence–based approach to managing musculoskeletal disorders: problems of implementation. In: Abstracts of the 4th Central and Eastern European Summit on Bone Diseases, December 7th, 2017, Vienna. J. Miner. Stoffwechs. Muskuloskelet. Erkrank. 2018. Vol. 28. № 1. 6. doi: https://doi.org/10.1007/s41970–017–0020–3.

14. Wiffen P.J., Derry S., Bell R., Rice A.S.C., Tölle T., Phillips T., Moore R. Gabapentin for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017. 6. CD007938. doi: 10.1002/14651858.CD007938.pub.4.

15. Moore R.A., Derry S., Aldinghton D., Cole P., Wiffen P.J. Amitryptyline for neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015. 7. CD008242. doi: 10.1002/14651858.CD008242.pub.3.

16. Khalil N., Nicotra A., Racowicz W. Treatment for meralgia paraesthetica, a condition causing numbness and sometimes pain in the thigh. Cochrane Database of Syste–matic Reviews. 2012. 12. CD004159. doi: 10.1002/14651858.CD004159.pub.3.

17. Bastian H., Glasziou P., Chalmers I. Seventy–Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up? PLoS Med. 2010. 7(9). e1000326. doi: 10.1371/journal.pmed.1000326.

18. Wieringa S., Engebretsen E., Heggen K., Greenhalgh T. Rethinking bias and truth in evidence–based health care. J. Eval. Clin. Prac. 2018. 24(5). 930–938. doi: 10.1111/jep.13010.

19. Whittaker G.A., Munteanu S.E., Menz H.B., Bonanno D.R., Gerrard J.M., Landorf K.B. Corticosteroid injection for plantar pain: a systematic review and meta–analysis. BMC Musculoskelet. Disord. 2019. 20(1). 378. doi: 10.1186/s12891–019–2749–z.

20. Dakin P., DiMartino S.J., Gao H., Kivitz A.J., Schnitzer T.J., Stahl N., Yancopoulos G.D., Geba G.P. The Efficacy, Tolerability, and Joint Safety of Fasinumab in Osteoarthritis Pain: A Phase IIb/III Double–Blind, Placebo–Controlled, Randomized Clinical Trial. Arthritis Rheumatol. 2019 Jun 17. doi: 10.1002/art.41012.

21. Caballol Angelats R., Gonçalves A.Q., Aguilar Martin C., Sancho Sol M.C., Gonzalez Serra G., Casajuana M., Carrasco–Querol N., Fernandez–Saez J., Dalmau Llorca M.R., Abelana R., Berenguera A.; SensiTEbre group. Effectiveness, cost–utility, and benefit of a multicomponent therapy to improve the quality of life of patients with fibromyalgia in primary care: A mixed methods study protocol. Medicine (Baltimore). 2019. 98(41). e17289. doi: 10.1097/MD.0000000000017289.

22. Kesten J., Thomas K., Scott L., Bache K., Hichman M., Campbell R., Redwood S. Acceptability of a primary care–based opioid and pain review service: a mixed method evaluation in England. Br. J. Gen. Pract. 2019. Oct 8. pii: bjgp19X706097. doi: 10.3399/bjgp19X706097.

23. US Preventive Services Task Force, Grossman D.C., Curry S.J., Owens D.K., Barry M.J., Caughey A.B., Davidson K.W., Doubeni C.A., Epling J.W., Kemper A.R., Krist A.H., Kubik M., Landefeld S., Mangione C.M., Pignone M., Silverstein M., Simon M.A., Tseng C.W. Interventions to Prevent Falls in Community–Dwelling Older Adults. US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2018. 319(16). 1696–1704. doi: 10.1001/jama.2018.3097.

24. US Preventive Services Task Force, Grossman D.C., Curry S.J., Owens D.K., Barry M.J., Caughey A.B., Davidson K.W., Doubeni C.A., Epling J.W., Kemper A.R., Krist A.H., Kubik M., Landefeld S., Mangione C.M., Silverstein M., Simon M.A., Tseng C.W. Vitamin D, Calcium, or Combined Supplementation for the Primary Prevention of Fractures in Community–Dwelling Adults: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2018. 319(15): 1592–1599. doi: 10.1001/jama.2018.3185.

25. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В., Орлик Т.В., Нишкумай О.И., Дзерович Н.И., Балацкая Н.И. Остеопороз в практике врача–интерниста. К., 2014. 198 с.

26. Pludowski P., Holick M.F., Grant W.B., Konstantynowicz J., Mascarenhas M.R., Haq A., Povoroznyuk V., Balatska N., Barbosa A.P., Karonova T., Rudenka E., Misiorowski W., Zakharova I., Rudenka A., Łukaszkiewicz J., Marcinowska–Suchowierska E., Łaszcz N., Abramo–wicz P., Bhattoa H.P., Wimalawansa S.J. Рекомендації щодо використання вітаміну D. Сімейна медицина. 2018. 1(75). 36–46. doi: https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2017.01.021.

27. Moyer V.A., US Preventive Services Task Force. Vitamin D and calcium supplementation to prevent fractures in adult: US Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann. Intern. Med. 2013. 158(9). 691–696. doi: 10.7326/0003–4819–158–9–2013–05070–00603.

28. LeFevre M.L., US Preventive Services Task Force. Screening for vitamin D deficiency in adults: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann. Intern. Med. 2015. 162(2). 133–140. doi: 10.7326/M14–2450.

29. US Preventive Services Task Force, Grossman D.C., Curry S.J., Owens D.K., Barry M.J., Davidson K.W., Doubeni C.A., Epling J.W., Kemper A.R., Kurth A.E., Landefeld S., Mangione C.M., Phipps M.G., Silverstein M., Simon M.A., Tseng C.W. Screening for Adolescent Idiopathic Scoliosis: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2018. 319(2). 165–172. doi: 10.1001/jama.2017.19342.

30. Hresko M.T., Schwend R.M., Hostin R.A. Early Detection of Scoliosis — What the USPSTF «I» Means for Us. JAMA Pediatrics. 2018. 172(3). 216–217. doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.5585.

31. Moyer V.A., US Preventive Services Task Force. Prevention of falls in community–dwelling older adults. U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann. Intern. Med. 2012. 157(3). 197–204.

32. Cosman F., de Beur S.J., LeBoff M.S., Le–wiecki E.M., Tanner B., Randall S., Lindsay R.; National Osteoporosis Foundation. Clinician’s guide to prevention and treatment of osteoporosis. Osteoporos. Int. 2014. 25(10). 2359–2381. doi: 10.1007/s00198–014–2794–2.

33. Holick M.F., Binkley N.C., Bischoff–Ferrari H.A., Gordon C.M., Hanley D.A., Heaney R.P., Murad M.H., Weaver C.M.; Endocrine Society. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011. 96(7). 1911–1930. doi: 10/1210/jc.2011–0385.

34. American Geriatrics Society Workgroup on Vitamin D Supplementation for Older Adults. Recommendations abstracted from the American Geriatrics Society Consensus Statement on vitamin D for prevention of falls and their consequences. J. Am. Geriatr. Soc. 2014. 62(1). 147–152.

35. US Preventive Services Task Force, Curry S.J., Krist A.H., Owens D.K., Barry M.J., Caughey A.B., Davidson K.W., Doubeni C.A., Epling J.W., Kemper A.R., Kubik M., Landefeld S., Mangione C.M., Phipps M.G., Pignone M., Silverstein M., Simon M.A., Tseng C.W., Wong J.B. Screening for Osteoporosis to Prevent Fractures: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2018. 319(24). 2521–2531. doi: 10.1001/jama.2018.7498.

36. Committee on Practice Bulletins–Gynecology. The American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG practice bulletin No. 129: osteoporosis. Obstet. Gynecol. 2012. 120(3). 718–734. doi: 10.1097/AOG.0b013e31826dc446.

37. Watts N.B., Adler R.A., Bilezikian J.P., Drake M.T., Eastell R., Orwoll E.S., Finkelstein J.S; Endocrine Society. Osteoporosis in men: an Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012. 97(6). 1802–1822. doi: 10.1210/jc.2011–3045.

38. Camacho P.M., Petak S.M., Binkley N., Clarke B.L., Harris S.T., Hurley D.L., Kleerekoper M., Lewiecki E.M., Miller P.D., Narula H.S., Pessah–Pollack R., Tangpricha V., Wimalawansa S.L., Watts N.B. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis — 2016. Endocr. Pract. 2016. 22(4). 1–42. doi: 10/4158/EP161435.GL.

39. Gates M., Pillay J., Theriault G., Limburg H., Grad R., Klarenbach S., Korownyk C., Reynolds D., Riva J.J., Thombs B.D., Kline G.A., Leslie W.D., Cou–rage S., Vandermeer B., Featherstone R., Hartling L. Screening to prevent fragility fractures among adults 40 years and older in primary care: protocol for a systemic review. Systematic Reviews. 2019. 8. 216. doi: https://doi.org/10.1186/s13643–019–1094–5.

40. Shepstone L., Lenaghan E., Cooper C., Clarke S., Fong–Soe–Khioe R., Fordham R., Gittoes N., Harvey I., Harvey N., Heawood A., Holland R., Howe A., Kanis J., Marshall T., O’Neill T., Peters T., Redmond N., Torgerson D., Turner D., McClockey E.; Scoop Study Team. Screening in the community to reduce fractures in older women (SCOOP): a randomized controlled trial. Lancet. 2018. 391(10122). 741–747. doi: 10.1016/S0140–6736(17)32640–5.

41. Elders P.J.M., Merlijn T., Swart K.M.A., van Hout W., van der Zwaard B.C., Niemejer C. Heymans M.W., van der Heijden A.A., Rutters F., van der Horst H.E., Lips P., Netelenbos J.C., van Schoor N.M. Design of the SALT Osteoporosis Study: a randomised pragmatic trial, to study a primary care screening and treatment program for the prevention of fractures in women aged 65 years or older. BMC Musculoskelet. Disord. 2017. 18. 424. doi: 10.1186/s12891–017–1783–y.

Similar articles

Authors: Nobuyuki AMINO, Тиреоидологическая ассоциация Азии и Океании; Marcos ABALOVICH, Латиноамериканская тиреоидологическая ассоциация; Linda BARBOUR, Rhoda COBIN, Американская ассоциация клинической эндокринологии; Daniel GLINOER, Европейская тиреоидологическая ассоциация; Sarah KILPATRICK, Американское общество акушеров и гинекологов; Susan MANDEL, Американская тиреоидологическая ассоциация; Maureen MALEE, Alex STAGNARO-GREEN, Leslie De GROOT
International journal of endocrinology 3(9) 2007
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Thyroid dysfunction and cardiovascular diseases: problem and ways to solve it
Authors: Нетяженко В.З., Ляхоцька А.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 16, №4, 2020
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Дисфункція щитоподібної залози й серцево-судинні захворювання: стан проблеми, шляхи вирішення
Authors: Нетяженко В.З., Ляхоцька А.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №4 (751), 2021
Sections: Specialist manual

Back to issue