Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 15, №1, 2020

Back to issue

Topical issues of urinary tract infection in infants

Authors: Буднік Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В статті наведені сучасні погляди іноземних авторів щодо питань поширеності, етіології й патогенезу, діагностики, лікування та профілактики інфекції сечової системи (ІСС) у дітей раннього віку (0–3 роки). Йдеться про те, що ІСС залишається найбільш поширеною інфекцією у дітей до 2 років і посідає — 2-ге — 3-тє місце серед всіх інфекцій дитячого віку. ІСС залишається глобальною проблемою педіатрії. Діагностика захворювання у дітей перших 3 років життя не є простим питанням. Так, у неонатальному періоді симптоми й ознаки ІСС неспецифічні: температурна нестабільність, порушення периферичного кровообігу, летаргія, дратівливість, апное, анорексія, погане смоктання, блювання, тривала жовтяниця та ін. Сечовий синдром у таких дітей зустрічається рідко, але вважається більш специфічним. У новонароджених з ІСС існує висока ймовірність бактеріємії, що свідчить про актуальність гематогенного шляху поширення інфекції. Доведено, що діти з функціональною або анатомічною патологією органів сечової системи, з імунодефіцитом схильні до ІСС. Акцентована важливість своєчасної діагностики захворювання та ризик факторів її реалізації. У цьому сенсі має значення розробка неінвазивних методів і пристроїв для збору сечі у малюків з максимально виключеним ризиком забруднення зразка. Є нагальна потреба у виявленні більш специфічних біомаркерів для підвищення точності і швидкості діагностики ІСС, у сучасних бактеріологічних методах культуральної ідентифікації. Проводиться апробація нових неінвазивних методів дослідження, таких як МРТ без контрасту й ультразвукова допплерівська методика для тканинної та мікросудинної візуалізації відповідно. Деякі аспекти ІСС залишаються дискутабельними. До них належать питання природного розвитку захворювання, оптимальні варіанти антибактеріального режиму, профілактичного ведення пацієнта та ін. Останнім часом в усьому світі стійкість до протимікробних препаратів зростає із появою організмів, що продукують бета-лактамазу з розширеним спектром дії. Отже, слід використовувати антибіотик найменш широкого спектра дії з урахуванням даних локальної чутливості. Рекурентна ІСС зазвичай не призводить до утворення рубців на нирках у дітей без структурної ниркової аномалії. Таким чином, беручи до уваги побічні ефекти і появу резистентності, рутинна антимікробна профілактика рідко виправдовується. У цьому сенсі доречним стає опрацювання нових вакцинних композицій і складів для лікування і профілактики рекурентної ІСС, в тому числі у дітей молодшого віку.

В статье приведены современные взгляды зарубежных авторов на вопросы распространенности, этиологии и патогенеза, диагностики, лечения и профилактики инфекции мочевой системы (ИМС) у детей раннего возраста (0–3 года). Речь идет о том, что ИМС остается наиболее распространенной инфекцией у детей до 2 лет и занимает 2–3-е место среди всех инфекций детского возраста. ИМС остается глобальной проблемой педиатрии. Диагностика заболевания у детей первых 3 лет жизни не является простым вопросом. Так, в неонатальном периоде симптомы и признаки ИМС неспецифические: температурная нестабильность, нарушение периферического кровообращения, летаргия, раздражительность, апноэ, анорексия, плохое сосание, рвота, длительная желтуха и др. Мочевой синдром у таких детей встречается редко, но считается более специфичным. У новорожденных с ИМС существует высокая вероятность бактериемии, что свидетельствует об актуальности гематогенного пути распространения инфекции. Доказано, что дети с функциональной или анатомической патологией органов мочевой системы, с иммунодефицитом подвержены ИМС. Акцентированы важность своевременной диагностики заболевания и риск факторов ее реализации. В этом смысле имеет значение разработка неинвазивных методов и устройств для сбора мочи у детей с максимально исключенным риском загрязнения образца. Существует насущная необходимость в выявлении более специфических биомаркеров для повышения точности и скорости диагностики ИМС, в современных бактериологических методах культуральной идентификации. Проводится апробация новых неинвазивных методов исследования, таких как МРТ без контраста и ультразвуковая допплеровская методика для тканевой и микрососудистой визуализации соответственно. Некоторые аспекты ИМС остаются дискутабельными. К ним относятся вопросы естественного развития заболевания, оптимальные варианты антибактериального режима, профилактического ведения пациента и др. В последнее время во всем мире устойчивость к противомикробным препаратам возрастает по мере появления организмов, продуцирующих бета-лактамазу с расширенным спектром. Так что следует использовать антибиотик наименее широкого спектра действия с учетом данных локальной чувствительности. Рекуррентная ИМС обычно не приводит к образованию рубцов на почках у детей без структурной почечной аномалии. Таким образом, учитывая побочные эффекты и появление резистентности, рутинная антимикробная профилактика редко оправдывается. В этом смысле уместным становится изучение новых вакцинных композиций и составов для лечения рекуррентной ИМС, в том числе у детей младшего возраста.

The article presents contemporary views of foreign authors on the issues of the prevalence, etiology and pathogenesis, diagnosis, treatment and prevention of urinary tract infection (UTI) in young children (0–3 years). The point is that UTI remains the most common infection in children under 2 years and ranks second to third among all childhood infections. UTIs remain a global problem in pediatrics. Diagnosis of the disease is not a simple issue in children aged 0–3 years. Thus, the neonatal period is characterized by nonspecific symptoms and signs of UTI: temperature instability, peripheral circulation disorders, lethargy, irritability, apnea, anorexia, poor suction, vomiting, prolonged jaundice, etc. Urinary syndrome is rare in them, but is considered more specific. Newborns with UTI have a high risk of bacteremia, which indicates the relevance of the hematogenous pathway of infection spread. It is proved that children with functional or anatomic pathology of the urinary system, with immunodeficiency are prone to UTI. The importance of timely diagnosis of the disease and the risk of factors for its implementation are emphasized. In this sense, the development of non-invasive methods and devices for collecting urine from babies with the highest risk of sample contamination is of particular importance. There is an urgent need to identify more specific biomarkers to improve the accuracy and speed of diagnosis of UTI, a need in modern bacteriological methods of cultural identification. New non-invasive methods of testing are being tested, such as magnetic resonance imaging without contrast and ultrasound Doppler techniques for tissue and microvascular imaging. Some aspects of UTI remain controversial. These include issues of the natural development of the disease, optimal variants of antibacterial regimen, preventive management of the patient, etc. In recent years, worldwide resistance to antimicrobials has increased with the emergence of organisms that produce beta-lactamase with a broad spectrum. Therefore, the least broad-spectrum antibiotic should be used, and it is necessary to take into account local sensitivity data. Recurrent UTI usually does not lead to renal scarring in children without structural abnormality of the kidney. Thus, routine antimicrobial prophylaxis is rarely justified, given the side effects and emergence of resistance. In this sense, it is appropriate to develop new vaccine compositions and formulations for the treatment and prevention of recurrent UTI, in particular in young children.


Keywords

інфекція сечової системи; діти; ранній вік; огляд

инфекция мочевой системы; дети; ранний возраст; обзор

urinary tract infection; children; early age; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Karmazyn B.K., Alazraki A.L., Anupindi S.A., Dempsey M.E., Dillman J.R., Dorfman S.R. et al. Pediatric Imaging Expert Group: ACR Adequacy Criteria, Urinary Tract Infection — Child. Jam. Coll. Radiol. 2017. 14(5S). S362-S71. doi: 10.1016/j.jacr.2017.02.028.

2. Corbel L., Howell M., Spencer J.D. Clinical diagnosis and management of urinary tract infections in children and adolescents. Paediatr. Int. Children’s Нealth. 2017. 37(4). 273-279. doi: 10.1080/20469047.2017.1382046.

3. Baligyan E., Burke M. Urinary tract infections in children. Pediatr. Rev. 2018. 39(1). 3-12. [PubMed]. [Google Scholar].

4. Clark S.J., Kennedy V.A. II, Shortliff L.D. Urinary tract infection in children: when to worry. Urol. Clin. North Am. 2010. 37(2). 229-241. doi: 10.2174/1872213X13666181228154940.

5. Morello W., La Scola C., Alberici I., Montini G. Acute pyelonephritis in children. Pediatr Nephrol. 2016 Aug. 31(8). 1253-65. doi: 10.1007/s00467-015-3168-5.

6. Leung A.K. Urinary tract infection. Common problems in outpatient pediatrics: specific clinical problems. Volume 1. New York: Nova Science Publishers, Inc; 2011. P. 173-181. doi.org/10.2174/1872213X13666181228154940.

7. Avays M., Rehman A., Baluj N.U., Khan F., Khan N. Evaluation and treatment of recurrent urinary tract infections in children: state of affairs. Expert Prep. Anti-Infect. Ther. 2015. 13(2). 209-231.

8. Chang S.L., Shortliff L.D. Pediatric urinary tract infections. Pediatr. Clin. North Am. 2006. 53(3). 379-400. DOI: 10.1016/j.pcl.2006.02.011.

9. Simões e Silva A.C., Oliveira E.A. Update on childhood urinary tract infection approach. J. Pediatr. (Rio J.). 2015; 91(6). Add. 1: S2-S10. doi: 10.1016/j.jped.2015.05.003.

10. Robinson J.L., Finlay J.K., Lang M.E., Bortolussi R. Urinary tract infections in infants and children: diagnosis and treatment. Paediatr. Children’s health. 2014. 19(6). 315-325.

11. Schlager T.A. Urinary tract infections in infants and children. Microbiol. Spectr. 2016. 4(5). doi: 10.1128 / microbiolspec.UTI-0022-2016.

12. Stevens G.M., Akers S., Nguyen H., Voxland H. Evaluation and treatment of urinary tract infections in schoolchildren. Note Caring. 2015. 42(1). 33-41.

13. Larcombe J. Urinary tract infection in children. Am. Fam. Physician. 2010. 82(10). 1252-1256. doi.org/10.2217/fmb.14.48.

14. Shaikh N., Hoberman A. Urinary tract infections in children: Epidemiology and risk factors. In: Post T.W., editor. UpToDate. Waltham, MA [Google Scholar].

15. Larcombe J. Urinary tract infection in children: Recurrent infections. BMJ Clin. Evid. 2015. 2015. 0306. doi: 10.1136/bmj.319.7218.1173.

16. Morello W., La Scola C., Alberici I., Montini G. Acute pyelonephritis in children. Pediatr. Nephrol. 2016. 31(8). 1253-1265. doi: 10.1007/s00467-015-3168-5.

17. Bell L.E., Mattoo T.K. Update on childhood urinary tract infection and vesicoureteral reflux. Semin. Nephrol. 2009. 29(4). 349-359. doi.org/10.1016/j.jped.2015.05.003.

18. Stein R., Dogan H.S., Hoebeke P., Kočvara R., Nijman R.J., Radmayr C. et al. European Association of Urology; European Society for Pediatric Urology. Urinary tract infections in children: EAU/ESPU guidelines. Eur. Urol. 2015. 67(3). 546-558. doi.org/10.1016/j.euroro 2014.11007.

19. Arora N., Saha A., Kaur M. Tuberculous pyelonephritis in children: Three case reports. Paediatr. Int. Child Health. 2017. 37(4). 292-297. doi: 10.1080/20469047.2017.1386847.

20. Desai D.J., Gilbert B., McBride C.A. Paediatric urinary tract infections: Diagnosis and treatment. Aust. Fam. Physician. 2016. 45(8). 558-563. PMID:27610444.

21. Schlager T.A. Urinary tract infections in infants and children. Infect. Dis. Clin. North Am. 2003. 17(2). 353-365. [PubMed]. [Google Scholar].

22. Korbel L., Howell M., Spencer J.D.The clinical diagnosis and management of urinary tract infections in children and adolescents. Paediatr. Int. Child Health. 2017 Nov. 37(4). 273-279. doi: 10.1080/20469047.2017.1382046.

23. Alper B.S., Curry S.H. Urinary tract infection in children. Am. Fam. Physician. 2005. 72(12). 2483-2488. PMID: 16370404.

24. Firoozeh F., Saffari M., Neamati F., Zibaei M. Detection of virulence genes in Escherichia coli isolated from patients with cystitis and pyelonephritis. Int. J. Infect. Dis. 2014. 29. 219-222. doi: 10.1016/j.ijid.2014.03.1393.

25. Mak R.H., Kuo H.J. Pathogenesis of urinary tract infection: An update. Curr. Opin. Pediatr. 2006. 18(2). 148-152. doi: 10.1097/01.mop.0000193276.39495.0d.

26. Keren R., Shaikh N., Pohl H., Gravens-Mueller L., Ivanova A., Zaoutis L. et al. Risk factors for recurrent urinary tract infection and renal scarring. Pediatrics. 2015. 136(1). e13–e21. doi: 10.1542/peds.2015-0409.

27. Shaikh N., Hoberman A. Urinary tract infections in infants older than one month and young children: Acute management, imaging, and prognosis. In: Post T.W., editor. UpToDate. Waltham, MA [PubMed].

28. Nacaroglu H.T., Demircin G., Bülbül M., Erdogan O., Akyüz S.G., Caltik A. The association between urinary tract infection and idiopathic hypercalciuria in children. Ren. Fail. 2013. 35(3). 327-332. doi: 10.3109/0886022X.2013.764254. 

29. Hannula A., Perhomaa M., Venhola M. et al Long-term follow-up of patients after childhood urinary tract infection. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2012. 166(12). 1117-1122. doi: 10.1001/archpediatrics.2012.1383.

30. Gondim R., Azevedo R., Braga A.A.N.M., Veiga M.L., Barroso U. Jr. Risk factors for urinary tract infection in children with urinary urgency. Int. Braz. J. Urol. 2018. 44(2). 378-383. doi: 10.1590/S1677-5538.

31. Becknell B., Schober M., Korbel L., Spencer J.D. The diagnosis, evaluation and treatment of acute and recurrent pediatric urinary tract infections. Expert Rev. Anti Infect. Ther. 2015. 13(1). 81-90. doi: 10.1586/14787210.2015.986097.

32. Carson C.M., Phillip N., Miller B.J. Urinary tract infections in children and adolescents with acute psychosis. Schizophr. Res. 2017. 183. 36-40. doi: 10.1016/j.schres.2016.11.004. 

33. Harshman V.P., Kryuchko T.O., Kolenko I.O., Kushnereva T.V., Tkachenko O.Y. Role of genetic mutations in development of immunological and clinical disorders in children with chronic pyelonephritis. Wiad. Lek. 2017. 70(1). 47-51. [Ukranian].

34. Fitzgerald A., Mori R., Lakhanpaul M., Tullus K. Antibiotics for treating lower urinary tract infection in children. Cochrane Database Syst. Rev. 2012. (8). CD006857. doi: 10.1002/14651858. 

35. Shaikh N., Hoberman A. Urinary tract infections in infants older than one month and young children: Clinical features and diagnosis. In: Post T.W., editor. UpToDate. Waltham, MA [PubMed].

36. Robinson J.L., Le Saux N. Management of urinary tract infections in children in an era of increasing antimicrobial resistance. Expert Rev. Anti Infect. Ther. 2016. 14(9). 809-816. doi: 10.1080/14787210.2016.1206816.

37. Roberts K.B. Subcommittee on Urinary Tract Infection, Steering Committee on Quality Improvement and Management, Urinary tract infection: Clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics. 2011. 128(3). 595-610. doi: 10.1542/peds.2011-1330.

38. Ammenti A., Cataldi L., Chimenz R., Fanos V., La Manna A., Marra G. et al. Italian Society of Pediatric Nephrology. Febrile urinary tract infections in young children: Recommendations for the diagnosis, treatment and follow-up. Acta Paediatr. 2012. 101(5). 451-457. doi: 10.1111/j.1651-2227.2011.02549.

39. National Institute for Health and Clinical Excellence. Urinary tract infection in children: Diagnosis, treatment and long-term management. https://www.nice.org.uk/guidance/cg54/evidence/full-guideline-pdf-196566877 (Accessed on: August 12, 2018).

40. Williams G.J., Hodson E.H., Isaacs D., Craig J.C. Diagnosis and management of urinary tract infection in children. J. Paediatr. Child Health. 2012. 48(4). 296-301. doi: 10.1111/j.1440-1754.2010.01925.

41. Yamasaki Y., Uemura O., Nagai T., Yamakawa S., Hibi Y., Yamamoto M. et al. Pitfalls of diagnosing urinary tract infection in infants and young children. Pediatr. Int. (Roma). 2017. 59(7). 786-792. doi: 10.2174/1872213X13666181228154940.

42. Baumer J.H., Jones R.W. Urinary tract infection in children, National Institute for Health and Clinical Excellence. Arch. Dis. Child. Educ. Pract. Ed. 2007. 92(6). 189-192. doi: 10.1136/adc.2007.130799.

43. Becknell B., Schober M., Korbel L., Spencer J.D.The diagnosis, evaluation and treatment of acute and recurrent pediatric urinary tract infections. Expert Rev. Anti Infect. Ther. 2015 Jan. 13(1). 81-90. doi: 10.1586/14787210.2015.986097. Epub 2014 Nov 25.

44. Ma J.F., Shortliffe L.M. Urinary tract infection in children: Etiology and epidemiology. Urol. Clin. North Am. 2004. 31(3). 517-526. doi: 10.1016/j.ucl.2004.04.016.

45. Williams G.J., Macaskill P., Chan S.F., Turner R.M., Hodson E., Craig J.C. Absolute and relative accuracy of rapid urine tests for urinary tract infection in children: A meta-analysis. Lancet Infect. Dis. 2010. 10(4). 240-250. doi: 10.1016/S1473-3099(10)70031-1.

46. Glissmeyer E.W., Korgenski E.K., Wilkes J., Schunk J.E., Sheng X., Blaschke A.J. et al. Dipstick screening for urinary tract infection in febrile infants. Pediatrics. 2014. 133(5). e1121-e1127. doi: 10.1542/peds.2013-3291.

47. Zhang H., Yang J., Lin L., Huo B., Dai H., He Y. Diagnostic value of serum procalcitonin for acute pyelonephritis in infants and children with urinary tract infections: An updated meta-analysis. World J. Urol. 2016. 34(3). 431-441. doi: 10.1007/s00345-015-1630-4.

48. Riccabona M. Imaging in childhood urinary tract infection. Radiol. Med. (Torino). 2016. 121(5). 391-401. doi: 10.1055/s-0037-1599121.

49. Enikeev D.V., Glybochko P., Alyaev Y., Enikeev M., Rapoport L. Imaging technologies in the diagnosis and treatment of acute pyelonephritis. Urologia. 2017. 84(3). 179-184. doi: 10.5301/uj.5000234.

50. Johnson E.K., Malhotra N.R., Shannon R., Jacobson D.L., Green J., Rigsby C.K. et al. Urinary tract infection after voiding cystourethrogram. J. Pediatr. Urol. 2017. 13(4). 384e1–e7. doi: 10.1016/j.jpurol.2017.04.018.

51. Swerkersson S., Jodal U., Åhrén C., Sixt R., Stokland E., Hansson S. Urinary tract infection in infants: the significance of low bacterial count. Pediatr. Nephrol. 2016. 31(2). 239-245. doi: 10.1007/s00467-015-3199-y.

52. Bulum B., Özçakar Z.B., Kavaz A., Hüseynova M., Ekim M., Yalçinkaya F. Lower urinary tract dysfunction is frequently seen in urinary tract infections in children and is often associated with reduced quality of life. Acta Paediatr. 2014. 103(10). e454-e458. doi: 10.1111/apa.12732.

53. Rosen J.M., Kriegermeier A., Adams P.N., Klumpp D.J., Saps M. Urinary tract infection in infancy is a risk factor for chronic abdominal pain in childhood. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2015. 60(2). 14-216. doi: 10.1097/MPG.0000000000000599.

54. Megged O. Bacteremic vs. nonbacteremic urinary tract infection in children. Am. J. Emerg. Med. 2017. 35(1). 36-38. doi: 10.1016/j.ajem.2016.09.060. 

55. Mohseny A.B., van Velze V., Steggerda S.J., Smits-Wintjens V.E.H.J., Bekker V., Lopriore E. Late-onset sepsis due to urinary tract infection in very preterm neonates is not uncommon. Eur. J. Pediatr. 2018. 177(1). 33-38. doi: 10.1007/s00431-017-3030-9.

56. Milani G.P., Grava A., Bianchetti M.G., Lava S.A.G., Dell’Era L., Teatini T., Fossali E.F. Electrolyte and acid-base abnormalities in infants with community-acquired acute pyelonephritis: Prospective cross-sectional study. Nephron. 2017. 137(2). 99-104. doi: 10.1159/000478054.

57. Shaikh N., Ewing A.L., Bhatnagar S., Hoberman A. Risk of renal scarring in children with a first urinary tract infection: A systematic review. Pediatrics. 2010. 126(6). 1084-1091. doi: 10.1542/peds.2010-0685.

58. Jackson M.A., Schutze G.E. Committee оn Infectious Diseases. The use of systemic and topical fluoroquinolones. Pediatrics. 2016. 138(5). e20162706. doi: 10.1542/peds.2016-2706.

59. Delbet J.D., Lorrot M., Ulinski T. An update on new antibiotic prophylaxis and treatment for urinary tract infections in children. Expert Opin. Pharmacother. 2017. 18(15). 1619-1625. doi: 10.1080/14656566.

60. Palazzi D.L., Campbell J.R. Acute infectious cystitis: Management and prognosis in children older than two years and adolescents. In: Post T.W., editor. UpToDate. Waltham, MA [PubMed].

61. Michael M., Hodson E.M., Craig J.C., Martin S., Moyer V.A. Short versus standard duration oral antibiotic therapy for acute urinary tract infection in children. Cochrane Database Syst. Rev. 2003. (1). CD003966. doi:10.1002/14651858.CD003966.

62. Hodson E.M., Willis N.S., Craig J.C. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst. Rev. 2007. (4). CD00377. doi: 10.1002/14651858.

63. Strohmeier Y., Hodson E.M., Willis N.S., Webster A.C., Craig J.C. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst. Rev. 2014. (7). CD003772. doi: 10.1002/14651858.

64. Yousefichaijan P., Kahbazi M., Rasti S., Rafeie M., Sharafkhah M. Vitamin E as adjuvant treatment for urinary tract infection in girls with acute pyelonephritis. Iran. J. Kidney Dis. 2015. 9(2). 97-104. PMID: 25851287.

65. Robinson J.L., Finlay J.C., Lang M.E., Bortolussi R. Canadian Paediatric Society, Community Paediatrics Committee, Infectious Diseases and Immunization Committee. Prophylactic antibiotics for children with recurrent urinary tract infections. Paediatr. Child Health. 2015. 20(1). 45-51. doi: 10.1093/pch/20.1.45.

66. Hewitt I.K., Pennesi M., Morello W., Ronfani L., Montini G. Antibiotic prophylaxis for urinary tract infection-related renal scarring: A systematic review. Pediatrics. 2017. 139(5). e20163145. doi: 10.1542/peds.2016-3145.

67. Schwenger E.M., Tejani A.M., Loewen P.S. Probiotics for preventing urinary tract infections in adults and children. Cochrane Database Syst. Rev. 2015. (12). CD008772. doi: 10.1002/14651858.

68. Herráez O., Asencio M.A., Carranza R., Jarabo M.M., Huertas M., Redondo O. et al. Sysmex UF-1000i flow cytometer to screen urinary tract infections: The URISCAM multicentre study. Lett. Appl. Microbiol. 2018. 66(3). 175-181. doi: 10.1111/lam.12832. 

69. Lubell T.R., Barasch J.M., Xu K., Ieni M., Cabrera K.I., Dayan P.S. Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin for the diagnosis of urinary tract infections. Pediatrics. 2017. 140(6). e20171090. doi: 10.1542/peds.2017-1090.

70. Abe Y., Inan-Erdogan I., Fukuchi K., Wakabayashi H., Ogawa Y., Hibino S. et al. Efficacy of non-carbapenem antibiotics for pediatric patients with first febrile urinary tract infection due to extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli. J. Infect. Chemother. 2017. 23(8). 517-522. doi: 10.1016/j.jiac.2017.04.006.

71. Benito-Villalvilla C., Cirauqui C., Diez-Rivero C.M., Casanovas M., Subiza J.L., Palomares O. MV140, a sublingual polyvalent bacterial preparation to treat recurrent urinary tract infections, licenses human dendritic cells for generating Th1, Th17, and IL-10 responses via Syk and MyD88. Mucosal Immunol. 2017. 10(4). 924-935. doi: 10.1038/mi.2016.112.

72. Eldridge G., Martin S.M. Composition of vaccines and adjuvants and methods for the treatment of urinary tract infections. 2018. Patent US20180028648.


Back to issue