Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 21, №1, 2020

Back to issue

Conceptual aspects of osteosynthesis of diaphyseal shinbone fractures

Authors: Білінський П.І., Цюра Ю.П., Стеценко О.П., Антонів В.Р.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

На основі біомеханічного системного аналізу конструкцій контактних пластин, LCP-фіксаторів, особливостей перебігу репаративної регенерації, причин виникнення ускладнень і негативних результатів розроблена концепція малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів кісток гомілки. Остеосинтез проводиться фіксаторами мінімального об’єму і довжини, найбільш оптимальної конструкції для конкретної лінії зламу. Відновлення несучої здатності кістки проходить за відсутності тиску пластини на кістку, при багатоплощинному проведенні фіксації гвинтів, за наявності елемента взаємодії їх із фіксатором. Це створює з фрагментами стабільну біомеханічну конструкцію «фіксатор — кістка», дозволяє програмувати величину мікрорухомості відламків, оптимізувати перебіг репаративної регенерації. Запропонований фіксатор із позитивним результатом застосований у 430 пацієнтів із різноманітними переломами кісток гомілки.

На основании биомеханического системного анализа конструкций контактной пластины, LCP-фиксаторов, особенностей течения репаративной регенерации, причин возникновения осложнений и отрицательных результатов разработана концепция малоконтактного многоплоскостного остеосинтеза переломов костей голени. Остеосинтез производится фиксаторами минимального объема и длины, наиболее оптимальной конструкции для конкретной линии излома. Возобновление несущей способности кости происходит при отсутствии на нее давления пластины, многоплоскостном проведении фиксации винтов, наличии элементов взаимодействия их с фиксатором. Это создает с фрагментами стабильную биомеханическую конструкцию «фиксатор — кость», позволяет программировать величину микроподвижности отломков, оптимизировать ход репаративной регенерации. Предложенный фиксатор с положительным результатом применен у 430 пациентов с различными переломами голени.

On the basis of biomechanic systemic analysis of contact plate constructions, locking compression plates, features of reparative regeneration course, the causes of complications and negative results, the concept of low-contact multi-plane osteosynthesis of shinbone fractures is developed. Osteosynthesis is performed by the fixators of minimum volume and length, with the most optimal design for a particular line of fracture. Restoration of the load-bearing capacity of the bone takes place in the absence of pressure of the plate on the bone, with the multi-plane fixation of the screws, in the presence of an element of interaction with the fixator. This creates a stable biomechanical fixator-bone construction with the fragments, allows you to program the range of micromotions of fragments, to optimize the course of reparative regeneration. The proposed fixator is applied with a positive result in 430 patients with various shinbone fractures.


Keywords

переломи кісток гомілки; концептуальна модель; фіксатори для остеосинтезу; біомеханіка; мікрорухомість відламків

переломы костей голени; концептуальная модель; фиксаторы для остеосинтеза; биомеханика; микропо-движность отломков

shinbone fractures; conceptual model; fixators for osteosynthesis; biomechanics; micromotion of fragments


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Білінський П.І. Теорія і практика малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу. Київ: Макрос, 2008. 375 с.

2. Анкін М.Л., Анкін Л.М., Шидловський М.С., Сатишев М.М. Експериментально-біомеханічні випробування накісткового остеосинтезу при переломах діафіза великогомілкової кістки. Вісник ортопедії, травматології та протезування. 2011. № 1. С. 68-73.

3. Корж М.О., Горидова Л.Д. Вибір способу остеосинтезу при переломах кісток. Матеріали XII з’їзду травматологів-ортопедів України. Київ, 1996. С. 39-40.

4. Корж О.О. Остеосинтез — достижения и проблемы. Ортопедия, травматология и протезирование. 1992. С. 1-4.

5. Патент № 17502 UA. МПК6 А 61 В 17/58, А 61 В 17/62. Пристрій для фіксації кісткових відламків. П.І. Білінський (UA); патентовласник П.І. Білінський (UA); № 96051961; заявл. 20.05.96; опубл. 31.10.97; Бюл. № 5. 4 с.

6. Сименач Б.И. Фрактурология — некоторые аспекты теоретизации учения о переломах костей. Ч. 1. О генезисе синдрома перелома. Ортопедия, травматология и протезирование. 2000. № 3. С. 121-140.

7. Шимон В.М., Шерегій А.А. Перспективні напрями лікування діафізарних переломів кісток гомілки. Травма. 2010. Т. 11. № 4. С. 363-366.

8. Babst R., Hehli M., Regazzoli P. LISS tractor. Combination of the «less invasive stabilization system» (LISS) with the AO distractor for distal femur and proximal tibial fractures. Unfallchirurg. 2001. № 6. P. 530-535.

9. Ruedi Th.R., Buckly R.E., Moran Ch.G. AO Principles of fracture management. Stuttgart, New York: Thieme, 2007. 947 р.

10. Zimmermann G., Henle P., Kusswetter M. и др. Трансформирующий фактор роста (ТФР)-β1 как маркер замедленного сращения переломов. Bone. 2005. Vol. 36. P. 779-785. Ортопедия, травматология и протезирование. 2009. № 1. С. 57-65.

Similar articles

Possibilities of the treatment for small-contact multiplanar osteosynthesis of lower leg fractures and methods of its implementation
Authors: Білінський П.І., Цюра Ю.П., Стеценко О.П., Антонів В.Р., Соколенко О.Т.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 21, №4, 2020
Date: 2020.10.09
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Authors: Білінський П.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
"Тrauma" Том 17, №3, 2016
Date: 2016.09.01
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Authors: Білінський П.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
"Тrauma" Том 17, №3, 2016
Date: 2016.09.01
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Authors: Білінський П.І., Чаплинський В.П., НВП «Консолідація», м. Київ, Самбірська центральна районна лікарня
"Тrauma" Том 12, №4, 2011
Date: 2012.02.06
Categories: Traumatology and orthopedics

Back to issue