Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 21, №1, 2020

Back to issue

Conceptual modeling of reparative regeneration during operative treatment of diaphyseal fractures

Authors: Білінський П.І., Андрейчин В.А.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Проведено концептуальне моделювання репаративної регенерації при оперативному лікуванні діафізарних переломів. Використаний системний аналіз доопераційних, операційних і післяопераційних чинників впливу на репаративну регенерацію. Перед плануванням оперативного втручання та вибором методу остеосинтезу й фіксатора повинен проводитися системний аналіз факторів, що впливають на репаративну регенерацію, відповідно до характеру перелому. Після стабілізації невправлених фрагментів створюються умови для розвитку псевдоартрозу. Досить часто процес ускладнюється поганою васкуляризацією ділянок кістки при її скелетизації або здавлюванні серкляжами. Аналіз факторів впливу на репаративну регенерацію при оперативному лікуванні переломів має велике значення щодо передбачення можливих розладів і ускладнень. Концептуальне моделювання репаративної регенерації розширює розуміння біології процесу зрощення відламків.

Проведено концептуальное моделирование репаративной регенерации при оперативном лечении диафизарных переломов. Использован системный анализ дооперационных, операционных и послеоперационных факторов влияния на репаративную регенерацию. Перед планированием оперативного вмешательства и выбором метода остеосинтеза и фиксатора должен проводиться системный анализ факторов влияния на репаративную регенерацию, в соответствии с характером перелома. После стабилизации невправленных фрагментов создаются условия для развития псевдоартроза. Достаточно часто процесс осложняется плохой васкуляризацией участков кости либо сдавливанием серкляжами. Анализ факторов влияния на репаративную регенерацию при оперативном лечении переломов имеет большое значение в предвидении их возможных расстройств и осложнений. Концептуальное моделирование репаративной регенерации расширяет понимание биологии процесса сращения отломков.

The conceptual modeling of reparative regeneration during surgical treatment of diaphyseal fractures was carried out. A systematic analysis of preoperative, operative and postoperative factors of influence on reparative regeneration was used. Before planning surgical intervention and choosing osteosynthesis method and bone fixator, a systematic analysis of factors influencing reparative regeneration in accordance with the nature of fracture should be carried out. If there is insufficient or even good contact between the bone fragments while stabilizing them with intramedullary nails or locking compression plates, after the resorption of non-vascularized sections of bone fragments, the access to the main fragments is blocked. Therefore, the development of pseudoarthrosis is possible. The analysis of factors influencing reparative regeneration during surgical treatment of fractures is very important in preventing possible disorders and complications. Moreover, the conceptual modeling of reparative regeneration during surgical treatment of diaphyseal fractures is necessary in expanding the understanding of biology of fracture healing process.


Keywords

концептуальне моделювання; діафізарні переломи; розлади репаративної регенерації

концептуальное моделирование; диафизарные переломы; расстройства репаративной регенерации

conceptual modeling; diaphyseal fractures; reparative regeneration disorders


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Андрейчин В.А., Пелих В.С. Фактори, які визначають перебіг загоєння діафізарних переломів. Галицький лікарський вісник. 2012. Т. 19. № 1. С. 146-148.

2. Андрейчин В.А., Білінский П.І. Системний аналіз оперативного методу лікування діафізарних переломів і фактори впливу на репаративну регенерацію. Травма. 2014. № 6. С. 59-64.

3. Анкін М.Л., Анкін Л.М., Сатишев М.М. та ін. Малоінвазивний заглибний остеосинтез у постраждалих із діафізарними переломами кісток гомілки. Травма. 2011.Т. 12. № 3. С. 80-84.

4. Білінський П.I. Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез переломів кісток та їх наслідків (теоретичне, експериментальне обґрунтування, клінічна реалізація): Автореф. дис… на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук: спец. 14.01.21 «Травматологія та ортопедія». Харків, 2004. 36 с.

5. Білінський П.І. Теорія і практика малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу. Київ: Макрос, 2008. 375 с.

6. Anglen J., Kyle R.F. et al. Блокируемые пластины для переломов конечностей. Остеосинтез. 2011. № 1(14).С. 13-14; JAAOS. 2009. Vol. 17, № 7. P. 647-657.

7. Гончарова Л.Д., Тяжелов А.А., Лобанов Г.В. Концепция внутренних напряжений опорных структур и ее место в вопросах остеосинтеза. Травма. 2008. Т. 9. № 2. С. 227-231.

8. Гуркин Б.Е., Гуркин М.Б., Ковалев В.А. и др. Способы лечения переломов диафиза плечевой кости. Новые технологии в травматологии и ортопедии. Ростов-на-Дону, 2017. C. 104-107. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29200057.

9. Зуев П.П., Ямщиков О.Н. Современные тенденции развития интрамедуллярного остеосинтеза диафизарных переломов бедренной кости. Вестник тамбовского университета. 2017. Т. 22. № 1. С.183-186. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28821726.

10. Илизаров Г.А., Шрейнер А.А., Имерлишвили И.А. Новые данные об остеогенных возможностях костного мозга диафиза. Ортопедия, травматология и протезирование. 1993. № 5. С. 5-8.

11. Ирьянов Ю.М., Силантьева Т.А. Современные представления о гистологических аспектах репаративной регенерации костной ткани. Гений ортопедии. 2007. № 2. С. 111-116.

12. Калашников А.В., Ставинский Ю.А., Никитин П.В. Интрамедуллярный блокирующий остеосинтез в лечении больных с расстройствами репаративного остеогенеза. Збірник наукових праць XV з’їзду ортопедів-травматологів України. Дніпропетровськ, 2010. С. 190.

13. Климовицкий В.Г., Пастернак В.Н., Оксимец В.М. и др. Влияние этиологического фактора травмы на течение репаративного остеогенеза. Часть 1. Сращение диафизарных переломов голени при непрямом механизме травмы. Травма. 2007. Т. 8. № 1. С. 7-12..

14. Климовицкий В.Г., Гринь В.К., Оксимец В.М. и др. Механизмы влияния мезенхимальных стволовых клеток на репаративный остеогенез. Травма. 2009. № 2. С. 123-132.

15. Kuliev A.M., Verdiev V.G., Abdullaev N.T., Aliev G.A. Концепция внутренних напряжений опорных структур и репаративный остеогенез: (обзор литературы). Ортопедия и травматология Азербайджана. 2010. № 2. С. 76-79.

16. Корж Н.А., Дедух Н.В. Новые технологии в регенерации кости. Збірник наукових праць XV з’їзду ортопедів-травматологів України. Дніпропетровськ, 2010. С. 79.

17. Корж А.А., Попсуйшапка А.К., Тяжелов А.А. и др. Формирование национальной концепции лечения диафизарных переломов конечностей (100-летний опыт института им. проф. М.И. Ситенко). Тези доповідей XІV з’їзду ортопедів-травматологів України. Одеса, 2006. С. 31-32.

18. Корж Н.А., Горидова Л.Д., Романенко К.К. Репаративная регенерация кости: современный взгляд на проблему. Локальные факторы, влияющие на заживление перелома. Ортопедия, травматология и протезирование. 2006. № 3. С. 99-105.

19. Корж М.О., Яременко Д.О., Горидова Л.Д., Романенко К.К. Помилки та ускладнення в ортопедо-травматологічній практиці. Ортопедия, травматология и протезирование. 2010. № 2. С. 5-10.

20. Коробков Д.М., Сермин М.В., Юрлов С.А. и др. Сравнительная оценка результатов использования накостного остеосинтеза при лечении диафизарных переломов костей голени. Бюлетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 1. C. 34-42. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32297032.

21. Лебедев А.И., Скоморохов А.П., Черных В.А. и др. Оперативное лечение переломов диафиза костей голени. Многопрофильный стационар. 2017. Т. 4. № 2. C. 98-99. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32838506.

22. Мартель И.И., Мацукатов Ф.А., Шигарев В.М., Бойчук С.П. Cовременные представления об условиях консолидации переломов и возможность их обеспечения различными типами фиксаторов (обзор литературы). Гений ортопедии. 2012. № 4. С. 131-136.

23. Попсуйшапка А.К., Литвишко В.А. Лечение несросшихся диафизарных переломов конечностей путем стимуляции фибриногенеза и создания напряжений регенерирующих тканей. Травма. 2010. Т. 11. № 4. С. 437-440.

24. Попсуйшапка А.К., Литвишко В.А., Подгайская О.А. Сращение отломков после перелома кости. Междунар. мед. журн. 2009. Т. 15. № 2(58). С. 73-80.

25. Ріхтер О.А. Металофіксатори для накісткового остеосинтезу: розуміння вибору — розумний вибір. Ортопедия, травматология и протезирование. 2009. № 4. С. 81-83.

26. Романенко К.К., Белостоцкий А.И., Прозоровский Д.В. Абсолютная и относительная стабильность при остеосинтезе длинных костей. Ортопедия, травматология и протезирование. 2009. № 1. С. 97-100.

27. Романенко К.К. Діафізарні переломи довгих кісток, що не зрослися (чинники ризику, діагностика, лікування): Автореф. дис… канд. мед. наук: спец 14.01.21 «Травматологія та ортопедія». Харків, 2002. 18 с.

28. Рубленик І.М., Васюк В.Л., Ковальчук П.Є., Циркот І.М. Блокуючий інтрамедулярний металополімерний остеосинтез у лікуванні наслідків переломів кісток гомілки. Травма. 2008. Т. 9. № 1. С. 71-73.

29. Рушай А.К. Особенности лечения травматического остеомиелита длинных костей у больных после применения различных видов остеосинтеза. Травма. 2010. Т. 11. № 3. С. 303-307.

30. Сименач Б.И. Фрактурология — некоторые аспекты теоретизации учения о переломах костей. Часть 2. Управление процессами репарации. Ортопедия, травматология и протезирование. 2000. № 4. С. 105-117.

31. Ситник А.А. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез длинных трубчатых костей. Современный уровень развития. Медицинский журнал. 2007. № 4. С. 22-25.

32. Остеогенные потенции нативного аутологического костного мозга, индуцированного кристаллическим химотрипсином, при лечении посттравматических нарушений костной регенерации / Склянчук Е.Д., Зоря В.И., Гурьев В.В. [и др.]. Травматология и ортопедия России. 2009. № 1. С. 42-49.

33. Шимон В.М., Шерегій А.А. Перспективні напрями лікування діафізарних переломів кісток гомілки. Травма. 2010. Т. 11. № 4. С. 363-366.

34. Gardner M.J., Evans J.M., Dunbar R.P. Failure of fracture plate fixation. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2009. Vol. 17. № 10. P. 647-657.

35. Perren S. Evolution of the internal fixation of long bone fractures. J. Bone Jt Surg. [Br.]. 2002. Vol. 84-B. P. 1093-1110.

36. Ruedi Th.R., Buckley R.E., Moran Ch.G. AO Principles of fracture management. Stuttgart, New York: Thieme, 2007. 947 р.

37. Strecker W., Popp D., Keppler P. Torsional Deformities Following Intramedullary Nailing of Femur and Tibia. Osteo Trauma Care. 2004. № 12. P. 215-218.

Similar articles

Conceptual aspects of osteosynthesis of diaphyseal shinbone fractures
Authors: Білінський П.І., Цюра Ю.П., Стеценко О.П., Антонів В.Р.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 21, №1, 2020
Date: 2020.03.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Authors: Білінський П.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
"Тrauma" Том 17, №3, 2016
Date: 2016.09.01
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Possibilities of the treatment for small-contact multiplanar osteosynthesis of lower leg fractures and methods of its implementation
Authors: Білінський П.І., Цюра Ю.П., Стеценко О.П., Антонів В.Р., Соколенко О.Т.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 21, №4, 2020
Date: 2020.10.09
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Системний аналіз оперативного методу лікування діафізарних переломів і фактори впливу на репаративну регенерацію
Authors: Андрейчин В.А., Білінський П.І. — Івано-Франківський національний медичний університет, Клінічна лікарня № 1, м. Івано-Франківськ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
"Тrauma" Том 15, №6, 2014
Date: 2015.03.06
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue