Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" Том 13, №1, 2020

Back to issue

Effectiveness of antihypertensive therapy in correction of cognitive impairment in hypertensive patients

Authors: Скибчик В.А.(1), Пилипів О.С.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради», м. Червоноград, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Дані щодо здатності антигіпертензивної терапії знижувати ризик розвитку нових випадків когнітивних порушень (КП) є суперечливими. Тому метою дослідження було оцінити вплив антигіпертензивної терапії на динаміку когнітивних функцій у пацієнтів з гіпертонічною хворобою (ГХ). У дослідження включені 90 пацієнтів з ГХ І–ІІ стадії, 2–3-го ступеня (середній вік пацієнтів становив 49,66 ± 8,74 року). Усім пацієнтам проведено клініко-анамнестичне обстеження, використані лабораторні та інструментальні методи дослідження. Для вивчення когнітивних функцій застосовувались нейропсихологічні тести: GPCOG, MMSE, таблиці Шульте. Серед обстежених КП виявлені у 36 пацієнтів (40 %). Для лікування як антигіпертензивна терапія була використана комбінація інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту або блокатора рецепторів ангіотензину + блокатор кальцієвих каналів. На тлі антигіпертензивної терапії відмічались не лише зниження та нормалізація артеріального тиску, але й покращення когнітивних функцій. Зокрема, у 61,29 % випадків пацієнти набрали вірогідно більше балів при повторному тестуванні за MMSE (p = 0,003) та GPCOG (p = 0,01), майже всі пацієнти (96,77 %) потребували вірогідно менше часу на виконання завдань за таблицями Шульте (p = 0,0001). Загальна сума балів за шкалою MMSE зросла на 3,66 % (p = 0,003), сумарний бал за шкалою GPCOG збільшився на 22,24 % (p = 0,01), а при контрольному виконанні тесту Шульте пацієнти витратили на 14,39 % менше часу порівняно з вихідними результатами (p = 0,0001).

Данные о способности антигипертензивной терапии снижать риск развития новых случаев когнитивных нарушений (КН) противоречивы. Поэтому целью исследования было оценить влияние антигипертензивной терапии на динамику когнитивных функций у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ). В исследование включено 90 пациентов с ГБ I–II стадии, 2–3-й степени (средний возраст пациентов составил 49,66 ± 8,74 года). Всем пациентам проведены клинико-анамнестические обследования, использованы лабораторные и инструментальные методы исследования. Для изучения когнитивных функций применялись нейропсихологические тесты: GPCOG, MMSE, таблицы Шульте. Среди обследованных КП обнаружены у 36 пациентов (40 %). Для лечения в качестве антигипертензивной терапии была использована комбинация ингибитора ангиотензинпревращающего фермента или блокатора рецепторов ангиотензина + блокатор кальциевых каналов. На фоне антигипертензивной терапии отмечалось не только снижение и нормализация артериального давления, но и улучшение когнитивных функций. В частности, в 61,29 % случаев пациенты набрали достоверно больше баллов при повторном тестировании MMSE (p = 0,003) и GPCOG (p = 0,01), почти все пациенты (96,77 %) затратили достоверно меньше времени на выполнение заданий по таблицам Шульте (p = 0,0001). Общая сумма баллов по шкале MMSE выросла на 3,66 % (p = 0,003), суммарный балл по шкале GPCOG увеличился на 22,24 % (p = 0,01), а при контрольном выполнении теста Шульте пациенты потратили на 14,39 % меньше времени по сравнению с исходными результатами (p = 0,0001).

Data regarding possibilities of antihypertensive therapy to reduce the risk of the development of new cases of cognitive impairment are contradictory. So, the purpose of the study was to analyze the effect of antihypertensive therapy on the dynamics of cognitive functions in hypertensive patients. We examined 90 patients with stage 1 and 2 hypertension, degrees 2–3 (average age of patients was 49.66 ± 8.74 years). Clinical and anamnestic examination, laboratory and instrumental studies were performed in all patients. Neuropsychological tests such as General Practitioner Assessment of Cognition (GPCOG), Mini-Mental State Examination (MMSE), Schulte tables were used to study cognitive functions. Cognitive impairment was observed in 36 patients (40 %). The combination of angiotensin-converting enzymes inhibitor or angiotensin II receptor blocker + calcium channel blocker was used as antihypertensive therapy. While using this treatment, not only the decrease and normalization of blood pressure were noticed, but also the improvement of cognitive functions. Particularly, in 61.29 % of cases, patients gained obviously more points during retesting with MMSE (p = 0.003) and GPCOG (p = 0.01), and almost all patients (96.77 %) needed less time to fulfill tasks by Schulte tables (p = 0.0001). The total sum of points by MMSE increased by 3.66 % (p = 0.003), the total score by GPCOG increased by 22.24 % (p = 0.01), and in the control execution of Schulte test, patients spent less time (by 14.39 %) in comparison with baseline results (p = 0.0001).


Keywords

гіпертонічна хвороба; когнітивні порушення; антигіпертензивна терапія

гипертоническая болезнь; когнитивные нарушения; антигипертензивная терапия

hypertension; cognitive impairment; antihypertensive therapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Forette F., Seux M.-L., Staessen J.Aet alThe Prevention of Dementia With Antihypertensive Treatment New Evidence From the Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Study. Arch. Intern. Med. 2002. Vol. 162(18). P. 2046-2052.

2. Levi Marpillat N., Macquin-Mavier I., Tropeano A.I., Bachoud-Levi A.C., Maison P. Antihypertensive classes, cognitive decline and incidence of dementia: a network meta-analysis. J. Hypertens. 2013. Vol. 31(6). P. 1073-82.

3. Hanon O., Berrou J.P., Negre-Pages L., Goch J.H., Nadhazi Z., Petrella R. et al. Effects of hypertension therapy based on eprosartan on systolic arterial blood pressure and cognitive function: primary results of the Observational Study on Cognitive function And Systolic Blood Pressure Reduction open-label study. J. Hypertens. 2008. Vol. 26(8). Р. 1642-1650.

4. Fogari R., Mugellini A., Zoppi A., Marasi G., Pasotti C., Poletti L., Rinaldi A., Preti P. Effects of valsartan compared with enalapril on blood pressure and cognitive function in elderly patients with essential hypertension. European Journal of Clinical Pharmacology. 2004. Vol. 59. Р. 863-868.

5. Kume K., Hanyu H., Sakurai H., Takada Y., Onuma T., Iwamoto T. Effects of telmisartan on cognition and regional cerebral blood flow in hypertensive patients with Alzheimer’s disease. Geriatr. Gerontol. Int. 2012. Vol. 12(2).Р. 207-214.

6. Anderson C., Teo K., Gao P., Arima H., Dans A., Unger T. et al. Renin-angiotensin system blockade and cognitive function in patients at high risk of cardiovascular disease: analysis of data from the ONTARGET and TRANSCEND studies. Lancet Neurol. 2011. Vol. 10(1). Р. 43-53.

7. McGuinness B., Todd S., Passmore P., Bullock R. Blood pressure lowering in patients without prior cerebrovascular disease for prevention of cognitive impairment and dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2009. Vol. 4.

8. Watfa G., Rossignol P., Kearney-Schwartz A., Fay R., Bracard S., Felblinger J. et al. Use of calcium channel blockers is associated with better cognitive performance in older hypertensive patients with subjective memory complaints. J. Hypertens. 2010. Vol. 28(12). Р. 2485-2493.

9. Остроумова О.Д., Первичко Е.И. Влияние амлодипина на когнитивные функции у пожилых больных артериальной гипертонией. Фарматека. 2013. № 13. С. 68-74.


Back to issue