Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 15, №2, 2020

Повернутися до номеру

Экспресс-метод для определения вероятности развития врожденной пневмонии у доношенных новорожденных

Автори: Горячко А.Н., Сукало А.В.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 2017 році в усьому світі від пневмонії померло 15 % дітей віком молодше п’яти років. Мета дослідження: розробка математичної моделі для визначення ймовірності розвитку вродженої пневмонії у доношених новонароджених експрес-методом. Проведено комплексне обстеження 116 доношених новонароджених, які перебували в педіатричному відділенні для новонароджених дітей та пологовому фізіологічному відділенні Державної установи «Республіканський науково-практичний центр «Мати і дитя» в період з 2017 по 2019 рік. Проведено порівняльний аналіз 174 даних анамнезу життя, результатів попередніх вагітностей, ускладнень справжньої вагітності у матерів, клінічних і рутинних лабораторних методів дослідження у новонароджених на 1-шу — 2-гу добу життя. В подальшому визначено найбільш значущі фактори, асоційовані з розвитком вродженої пневмонії у доношених новонароджених. На підставі бінарної логістичної регресії та ROC-аналізу проведено математичний аналіз 387,4 млн зв’язків змінних. Внаслідок проведеного обстеження встановлено найбільш значущі фактори, асоційовані з розвитком вродженої пневмонії у доношених новонароджених: з акушерсько-гінекологічного та соматичного анамнезу життя матері — мимовільний викидень; з ускладнень вагітності — хронічна внутрішньоматкова гіпоксія плода і хронічна фетоплацентарна недостатність; за результатами клінічних проявів у першу добу життя — наявність дихальної недостатності. На підставі отриманих даних розроблена модель з чутливістю 90,6 %, специфічністю 92,1 % і площею під ROC-кривою AUC = 0,93 ± 0,054, р < 0,001 (95% довірчий інтервал 0,88–0,98). За допомогою прогностичної моделі розраховано порогові значення: для мимовільного викидня — 0,836; хронічної внутрішньоматкової гіпоксії плода — 0,537; хронічної фетоплацентарної недостатності — 0,533; наявності дихальної недостатності — 0,939, що при порогових значеннях ≥ 0,53 ROC-кривої дозволяє виділити групу високого ризику з розвитку вродженої пневмонії серед доношених новонароджених. З діючою математичною моделлю для визначення ймовірності розвитку вродженої пневмонії у доношених новонароджених експрес-методом можна ознайомитися на сайті http://pneu.bsmu.by або https://www.bsmu.by (внизу сторінки меню «Лікар/провізор: діагностика вродженої пневмонії»).

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году во всем мире от пневмонии умерло 15 % детей в возрасте младше пяти лет. Цель исследования: разработка математической модели для определения вероятности развития врожденной пневмонии у доношенных новорожденных экспресс-методом. Проведено комплексное обследование 116 доношенных новорожденных, находившихся в педиатрическом отделении для новорожденных детей и родильном физиологическом отделении Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» в период с 2017 по 2019 год. Произведен сравнительный анализ 174 данных анамнеза жизни, исходов предыдущих беременностей, осложнений настоящей беременности у матерей, клинических и рутинных лабораторных методов исследования у новорожденных на 1–2-е сутки жизни. В последующем определены наиболее значимые факторы, ассоциированные с развитием врожденной пневмонии у доношенных новорожденных. На основании бинарной логистической регрессии и ROC-анализа проведен математический анализ 387,4 млн связей переменных. В результате проведенного обследования установлены наиболее значимые факторы, ассоциированные с развитием врожденной пневмонии у доношенных новорожденных: из акушерско-гинекологического и соматического анамнеза жизни матери — самопроизвольный выкидыш; из осложнений беременности — хроническая внутриматочная гипоксия плода и хроническая фетоплацентарная недостаточность; по результатам клинических проявлений в первые сутки жизни — наличие дыхательной недостаточности. На основании полученных данных разработана модель с чувствительностью, равной 90,6 %, специфичностью — 92,1 % и площадью под ROC-кривой — AUC = 0,93 ± 0,054; р < 0,001 (95% доверительный интервал 0,88–0,98). С помощью прогностической модели рассчитаны пороговые значения: для самопроизвольного ± выкидыша — 0,836; хронической внутриматочной гипоксии плода — 0,537; хронической фетоплацентарной недостаточности — 0,533; наличия дыхательной недостаточности — 0,939, что при пороговых значениях ≥ 0,53 ROC-кривой позволяет выделить группу высокого риска по развитию врожденной пневмонии среди доношенных новорожденных. С действующей математической моделью для определения вероятности развития врожденной пневмонии у доношенных новорожденных экспресс-методом можно ознакомиться на сайте http://pneu.bsmu.by или https://www.bsmu.by (внизу страницы меню «Врач/провизор: диагностика врожденной пневмонии»).

According to the World Health Organization, 15 % of children under the age of five died of pneumonia worldwide in 2017. Objective: to create a mathematical model for determining the probability of developing congenital pneumonia in full-term newborns using the express method. A comprehensive examination was conducted in 116 full-term newborn infants, who were admitted to pediatric ward for newborn children and maternity physiological department of the State Institution “Republican Scientific Practical Center “Mother and Child” during the period from 2017 to 2019. A comparative analysis of 174 life history data, outcomes of previous pregnancies, complications of current pregnancy in mothers, clinical and routine laboratory methods used in newborns on day 1–2 of life was performed. Subsequently, the most significant factors associated with the development of congenital pneumonia in full-term newborns were determined. Based on binary logistic regression and receiver operating characteristic (ROC) analysis, a mathematical analysis of 387.4 million variable relationships was performed. The survey determined the most significant factors associated with the development of congenital pneumonia in full-term newborns: from the past obstetric-gynecologic and somatic history of the mother — a spontaneous abortion; complications of pregnancy — chronic intrauterine fetal hypoxia and chronic fetoplacental insufficiency; the results of clinical manifestations in the first days of life — the presence of respiratory failure. Based on the obtained data, a model was developed with a sensitivity of 90.6 %, specificity of 92.1 % and the area under the ROC curve = 0.930 ± 0.054, p < 0.001 (95% confidence interval 0.88–0.98). Threshold values were calculated using a predictive model: for spontaneous abortion — 0.836; for chronic intrauterine fetal hypoxia — 0.537; for chronic fetoplacental insufficiency — 0.533; the presence of respiratory failure — 0.939, which at threshold values of ≥ 0.53 of the ROC curve makes it possible to identify a group at high risk of developing congenital pneumonia among full-term newborns. The current mathematical model for determining the probability of developing congenital pneumonia in full-term newborns using the express method can be found on the website http://pneu.bsmu.by or https://www.bsmu.by (at the bottom of the page, there is Doctor/Pharmacist: Diagnosis of Congenital Pneumonia menu).


Ключові слова

модель; фактори ризику; доношені новонароджені; вроджена пневмонія

модель; факторы риска; доношенные новорожденные; врожденная пневмония

model; risk factors; full-term newborns; congenital pneumonia

Введение

Пневмония является одним из основных инфекционных заболеваний в педиатрии, приводящим к летальным исходам. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году от пневмонии умерли 808 694 детей в возрасте младше пяти лет, что составляет 15 % всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет во всем мире [1].
По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2018 году заболеваемость врожденной пневмонией у всех новорожденных составила 10,5 ‰ на 1000 родившихся живыми, из них: у доношенных новорожденных — 6,1 ‰, у недоношенных с массой тела 1000 г и более — 76,2 ‰, у недоношенных с массой тела 500–999 г — 239,8 ‰. Смертность среди всех новорожденных от врожденной пневмонии составила 0,11 ‰ на 1000 родившихся живыми, из них: у доношенных новорожденных — 0,05 ‰, у недоношенных с массой тела 1000 г и более — 1,0 ‰, у недоношенных с массой тела 500–999 г — 22,2 ‰ [2].
Разработка новых путей исследования, позволяющих на основании анамнеза, клинических проявлений и рутинных лабораторных методов диагностики (до проведения рентгенограммы органов грудной клетки) в первые сутки жизни выделить доношенных новорожденных в группу высокого риска по развитию врожденной пневмонии, имеет практическое значение.
Цель исследования: разработать математическую модель для определения вероятности развития врожденной пневмонии у доношенных новорожденных экспресс-методом.

Материалы и методы

Обследованы 116 доношенных новорожденных, находившихся на выхаживании и лечении в педиатрическом отделении для новорожденных детей и родильном физиологическом отделении Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» (далее — ГУ «РНПЦ «Мать и дитя») в период с 2017 по 2019 год. 
Тип исследования — «случай — контроль». Все новорожденные были распределены на две группы.
Исследуемую группу составили 53 доношенных новорожденных с врожденной пневмонией, родившихся в сроке гестации 39,50 ± 0,69 недели, с массой тела 3337,50 ± 354,42 г, длиной тела 52,20 ± 2,13 см, окружностью головы 34,60 ± 1,08 см, окружностью груди 33,70 ± 1,19 см. 
Контрольную группу составили 63 здоровых доношенных новорожденных, родившихся в сроке гестации 39,30 ± 0,63 недели, с массой тела 3417,30 ± 253,82 г, длиной тела 52,50 ± 1,57 см, окружностью головы 34,70 ± 1,08 см, окружностью груди 33,70 ± 1,04 см.
Проведен анализ антропометрических данных доношенных новорожденных обеих групп (табл. 1).
При оценке показателей физического развития доношенных новорожденных с врожденной пневмонией и группы контроля статистически значимых различий не выявлено. 
Дети поступили в педиатрическое отделение в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» из 10 учреждений здравоохранения Республики Беларусь.
Критерии постановки диагноза «врожденная пневмония»: клинические и лабораторные данные, наличие инфильтративных теней на рентгенограмме легких в первые 72 часа жизни. Критериями исключения являлись: антенатально выявленные пороки развития, наличие генетических заболеваний и хромосомной патологии, рождение в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.
Среди обследованных новорожденных было 65 (56,0 %) мальчиков и 51 (44,0 %) девочка, в исследуемой группе — 31 (58,5 %) мальчик и 22 (41,5 %) девочки, в группе контроля — 34 (54,0 %) и 29 (46,0 %) соответственно.
Во всех случаях после родов проводилось макроскопическое исследование плаценты. В дальнейшем плацента направлялась в Городское клиническое патологоанатомическое бюро г. Минска для гистологического исследования.
Проведен анализ анамнестических данных матерей обследованных детей: возраст, количество и исходы предыдущих беременностей, наличие гинекологических заболеваний и экстрагенитальной патологии, особенности течения беременности и родов. Из 53 рожениц исследуемой группы первые роды были у 26 (49,1 %) женщин, вторые — у 18 (34,0 %), третьи и более — у 9 (17,0 %) рожениц. В контрольной группе первые роды — у 29 (46,0 %), вторые — у 29 (46,0 %), третьи и более — у 5 (7,9 %). Статистически значимых различий между группами не выявлено.
Средний возраст 53 матерей новорожденных исследуемой группы составил 31,2 (27,0–34,0) года и по сравнению с возрастом 63 матерей контрольной группы — 31,0 (27,0–35,0) года не имел достоверных различий.
Гемостазиограмма проводилась на четырехканальном автоматическом коагулометре ACL 10000 (Instrumentation Laboratory, США). Исследование показателей гемостаза в плазме крови проводилось реагентами Hemosil (Normal Control Assayed, США). Для определения D-димера в сыворотке крови использовался полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC-15 (Испания), метод исследования турбидимитрический, реагентами производителя P.Z. CORMAY S.A. (Польша). Коагулограмма оценивалась по показателям активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), коэффициента АЧТВ (R), протромбинового времени, протромбинового индекса по Квику, международного нормализованного отношения, тромбинового времени, фибриногена и D-димера.
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета программ Statistica 10 (№ BXXR207F38350FA-D) и Microsoft Excel. Нормальность распределения количественных признаков оценивалась тестами Колмогорова — Смирнова и Лиллиефорса. При нормальном распределении величин рассчитывалось среднее и его среднеквадратичное отклонение (М ± SD) с указанием доверительного интервала (95% доверительный интервал (± ДИ)), критерий Стьюдента (t). При отличном от нормального — медиана (Ме) и интерквартильный размах (25–75 %), критерий Манна — Уитни (U). Различия считали статистически достоверными при р < 0,05.
Для определения статистически значимых различий качественных величин использовался метод хи-квадрата Пирсона (χ2) или точный критерий Фишера (F). При статистически значимых показателях проводился расчет отношения шансов (ОШ) и доверительного интервала (± 95% ДИ).
Прогностическая ценность факторов, ассоциированных с развитием врожденной пневмонии у доношенных новорожденных, оценивалась с помощью бинарной логистической регрессии, анализа ROC-кривой, отрицательного удвоенного логарифма функции правдоподобия (–2LL) и меры определенности (R2). Использование данных для построения модели основывалось на гипотезе, объеме выборки и отсутствии между факторами статистически значимых корреляционных связей.
Работа выполнена в рамках проекта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований № М17-002; сроки выполнения — с 18.04.2017 г. по 31.03.2019 г.
Карты обследования новорожденных детей и информированное согласие на выполнение исследований утверждены на заседании комиссии по медицинской этике  ГУ «РНПЦ «Мать и дитя», протокол № 18 от 18.07.2017 г. 
На всех обследованных новорожденных получены информированные согласия от законных представителей (мать или отец).

Результаты и обсуждение

На основании анамнеза матерей, данных акушерско-гинекологического и соматического статуса проведена оценка по следующим факторам: пиелонефрит, самопроизвольный выкидыш, вакуумный аборт, неразвивающаяся беременность, медикаментозный аборт, гипотиреоз, хронический тонзиллит, хронический гастрит, герпес, миопия. По результатам отношения шансов анамнеза матерей новорожденных исследуемой группы выявлено, что доля женщин с самопроизвольным выкидышем (F = 0,06, р = 0,008, ОШ = 11,02 (8,00–15,18)), неразвивающейся беременностью (F = 0,04, р = 0,034, ОШ = 7,91 (5,46–11,47)) и пиелонефритом (F = 0,07, р = 0,005, ОШ = 5,85 (4,14–8,27)) была больше в сопоставлении с данными женщин контрольной группы), что соответствует данным литературы [3–5].
Анализ осложнений беременности проводился по следующим состояниям: хроническая внутриматочная гипоксия плода, хроническая фетоплацентарная недостаточность, пиелонефрит беременной, эрозия шейки матки, синдром задержки развития плода, изменение объема околоплодных вод (мало- или многоводие), гестоз, кольпит, острые респираторные инфекции, анемия беременной, истмико-цервикальная недостаточность, угроза прерывания беременности. Выявлено, что у матерей новорожденных исследуемой группы по сравнению с матерями контрольной группы значительно чаще наблюдалась хроническая внутриматочная гипоксия плода (F = 0,06, p = 0,008, ОШ = 11,02 (8,00–15,18)) и хроническая фетоплацентарная недостаточность (F = 0,06, p = 0,008, ОШ = 11,02 (8,00–15,18)), что соответствует данным литературы [3–12].
В исследуемой группе 38 (71,7 %) новорожденных, а в группе контроля 53 (84,1 %) родились путем естественного родоразрешения, показатель не имел значимых различий.
У 26,4 % матерей новорожденных исследуемой группы по сравнению с 3,2 % контрольной группы выявлены воспалительные изменения в плаценте (F = 0,11, р < 0,001; ОШ = 10,95 (8,05–14,88)). Характер воспалительных изменений в 13 (24,5 %) случаях был серозным и в 1 (1,9 %) — гнойно-некротическим, что согласуется с данными авторов [13, 14].
При рождении состояние 51 (96,2 %) новорожденного исследуемой группы и 63 (100 %) младенцев контрольной группы оценено в 8–10 баллов по шкале Апгар. Однако из них в течение первых 24 часов жизни у 39 (73,6 %) младенцев исследуемой группы развилась дыхательная недостаточность (ДН) (1-й степени — 32, 2-й степени — 4, 3-й степени — 3 детей), что значительно чаще по сравнению с 2 (3,2 %) новорожденными контрольной группы (F = 0,54, р < 0,001, ОШ = 87,757 (54,34–141,58)). При рождении у 3 (5,7 %) новорожденных исследуемой группы отмечалась умеренная асфиксия при рождении с быстрым нарастанием тяжелой дыхательной недостаточности, требующей проведения искусственной вентиляции легких с первых часов жизни. Длительность пребывания на ИВЛ у этих детей в среднем составила 4,30 ± 0,06 суток [3, 15, 16].
Новорожденным обеих групп в первые сутки жизни проведено исследование общего анализа крови. У младенцев исследуемой группы по сравнению с данными литературы [15, 16] и анализом крови в группе контроля отмечались достоверно более низкие значения следующих показателей: эритроциты (р < 0,001), гемоглобин (р = 0,004), гематокрит (р < 0,001), средний объем эритроцита (р < 0,001), среднее содержание гемоглобина в эритроците (р < 0,001) и тромбоциты (р < 0,001), что расценивается как результат повышенного разрушения эритроцитов и тромбоцитов при воздействии экзо- и эндотоксинов. В связи с наличием воспалительного процесса у новорожденных с пневмонией наблюдались высокие значения лейкоцитов (р = 0,029) [16, 17].
У доношенных новорожденных исследуемых групп проведен анализ свертываемости крови (табл. 2). 
Статистически высокие значения активированного частичного тромбопластинового времени (р < 0,001), коэффициента активированного частичного тромбопластинового времени (R) (р < 0,001), протромбинового времени (р < 0,001), международного нормализованного отношения (р < 0,001), тромбинового времени (р < 0,001), D-димера (р < 0,001) на фоне низких значений протромбинового индекса по Квику (р < 0,001) и фибриногена (р < 0,001) у доношенных новорожденных с врожденной пневмонией по сравнению со здоровыми новорожденными свидетельствуют о гипокоагуляции на всех фазах свертывания крови и повышенном фибринолизе, что подтверждается данными литературы [18–20].
Нами не выявлены статистически значимые различия в биохимических показателях крови и в общем анализе мочи.
Проведен сравнительный анализ 174 данных анамнеза жизни, исходов предыдущих беременностей, осложнений настоящей беременности у матерей, клинических и рутинных лабораторных методов исследования у новорожденных на 1–2-е сутки жизни. В работе нами не были использованы данные гистологического исследования плаценты, рентгенографии органов грудной клетки, показателей коагулограммы, так как вышеперечисленные исследования не относятся к рутинным методам диагностики у доношенных новорожденных.
В последующем определены наиболее значимые факторы, ассоциированные с развитием врожденной пневмонии у доношенных новорожденных. На основании бинарной логистической регрессии и ROC-анализа проведен математический анализ 387,4 млн связей переменных. При выборе модели учитывался объем выборки, отсутствие между факторами статистически значимых корреляционных связей и возможность включения факторов в зависимости от числа наблюдений (табл. 3).
Для представления работоспособности разработанной прогностической модели в табл. 4 приведены параметры с указанием отрицательного удвоенного логарифма функции правдоподобия и меры определенности.
ROC-кривая, являясь графической характеристикой качества бинарного классификатора, указывает на зависимость доли правильных положительных результатов от доли ложных положительных результатов при варьировании оптимального порога. На данной кривой оптимальный порог ≥ 0,53. Следовательно, пороговые значения (≥ 0,53) показывают высокую вероятность наличия врожденной пневмонии у доношенных новорожденных. Для данной модели определена чувствительность и специфичность. Чувствительность, отражающая долю положительных результатов, которые правильно идентифицированы как больные, была равна 90,6 %. Специфичность, отражающая долю отрицательных результатов, которые правильно идентифицированы как здоровые, — 92,1 %, с площадью под ROC-кривой AUC = 0,93 ± 0,054, р < 0,001 (95% ДИ 0,88–0,98) (табл. 5, рис. 1).
При расчете прогностической модели получены пороговые данные для наиболее значимых факторов, ассоциированных с развитием врожденной пневмонии у доношенных новорожденных: из анамнеза жизни — самопроизвольный выкидыш, ОШ = 11,02 (8,00–15,18) с пороговым значением 0,836; из осложнений беременности — хроническая внутриматочная гипоксия плода, ОШ = 11,02 (8,00–15,18) с пороговым значением 0,537; хроническая фетоплацентарная недостаточность ОШ = 11,02 (8,00–15,18) с пороговым значением 0,533; по результатам клинико-лабораторных данных в первые сутки жизни — наличие дыхательной недостаточности, ОШ = 87,757 (54,34–141,58) с пороговым значением 0,939.
С действующей математической моделью можно ознакомиться на сайте http://pneu.bsmu.by или https://www.bsmu.by (внизу страницы меню «Врач/провизор: диагностика врожденной пневмонии») [21].

Выводы

1. В результате проведенного обследования установлены наиболее значимые факторы, ассоциированные с развитием врожденной пневмонии у доношенных новорожденных: из акушерско-гинекологического и соматического анамнеза жизни матери — самопроизвольный выкидыш; из осложнений беременности — хроническая внутриматочная гипоксия плода и хроническая фетоплацентарная недостаточность; по результатам клинических проявлений в первые сутки жизни — наличие дыхательной недостаточности.
2. С помощью прогностической модели рассчитаны пороговые значения: для самопроизвольного выкидыша — 0,836; хронической внутриматочной гипоксии плода — 0,537; хронической фетоплацентарной недостаточности — 0,533; наличия дыхательной недостаточности — 0,939, что при пороговых значениях ≥ 0,53 ROC-кривой позволяет выделить группу высокого риска по развитию врожденной пневмонии среди доношенных новорожденных.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов и собственной финансовой заинтересованности при подготовке данной статьи.
Информация о вкладе авторов: Горячко А.Н. — сбор, обработка, анализ полученных результатов и написание текста; Сукало А.В. — концепция и дизайн исследования.

Список літератури

1. Пневмония. Информационный бюллетень ВОЗ. 2 августа 2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia. Дата доступа: 27.02.2020.

2. Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации за 2018 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2018-god. Дата доступа: 14.01.2020.

3. Врожденная пневмония (клинические рекомендации). А.Г. Антонов, Е.Н. Байбарина, Е.Н. Балашов, В.В. Зубков, Д.О. Иванов, О.В. Ионов [и др.] [под ред. Д. Д. Дегтярева]. Неонатология. Новости, мнения, обучение. Журнал для непрерывного медицинского образования врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. № 4 (18). С. 133-148.

4. Bhutta Z.A. Interventions to address deaths from childhood pneumonia and diarrhoea equitably: what works and at what cost? The Lancet. 2013. № 9875. P. 1417-1429.

5. Косьянчук А.В. Инфекционный фактор у женщин с неразвивающейся беременностью и хроническим эндометритом. Материалы Х Съезда акушеров-гинекологов и неонатологов Республики Беларусь, Минск, 9–10 ноября 2017 г. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. 2017. № 5. С. 791-795.

6. Gill C.J. Bottlenecks, barriers, and solutions: results from multicountry consultations focused on reduction of childhood pneumonia and diarrhoea deaths. The Lancet. 2013. № 9876. P. 1487-1498.

7. Можейко Л.Ф. Невынашивание беременности: учеб.-метод. пособие. Минск: БГМУ, 2013. 38 с.

8. McGuire W. Infection in the preterm infant. BMJ. 2004. Vol. 2. P. 329-341.

9. Мудров В.А. Возможности модификации способов определения объема околоплодных вод. Журнал акушерства и женских болезней. 2016. № 34. С. 12-17.

10. Малевич Ю.К. Фетоплацентарная недостаточность Минск: Беларусь, 2007. 157 с.

11. Савельева Г.М., Федорова М.В., Клименко П.А. и др. Плацентарная недостаточность. М.: Медицина, 1991. 272 с.

12. Тютюнник В.Л. Хроническая плацентарная недостаточность при бактериальной и вирусной инфекции (патогенез, диагностика, профилактика, лечение): автореф. дис. … д-ра мед. наук. В.Л. Тютюнник. М., 2002. 46 с.

13. Александрович А.С. Макроскопические и микроскопические особенности плаценты у беременных с фетоплацентарной недостаточностью. Современные перинатальные медицинские технологии в решении проблем демографической безопасности: сб. науч. тр. Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»; редкол.: Е.А. Улезко, И.В. Курлович. Минск, 2019. Вып. 12. С. 16-22.

14. Анистратов С.В. Хламидийная инфекция и ее роль в патологии плаценты: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.15. Анистратов Сергей Владимирович. Волгогр. мед. акад. Волгоград, 2001. 23 с.

15. Володин Н.Н. Детские болезни. Т. 1. Неонатология. [Под ред. Н.Н. Володина, Ю.Г. Мухиной, А.И. Чубаровой]. М.: Династия, 2011. 512 с.

16. Шабалов Н.П. Неонатология: учеб. пособие в 2 т. Т. I. 3-е изд., испр. и доп. М.: МЕДпресс-информ, 2004. 608 с.

17. Сукало А.В. Справочник по поликлинической педиатрии. Национальная академия наук Беларуси. Минск: Беларуская навука, 2015. 313 с.

18. Рооз Р. Практические рекомендации: пер. с нем.; ред. пер.: Р. Вауэр, Г.А. Шишко. М.: Медицинская литература, 2011. 592 с.

19. Дмитриев В.В. Практические вопросы клинической коагулологии. Минск: Беларуская навука, 2017. 278 с.

20. Зубовская Е.Т. и др. Диагностическое значение лабораторных показателей: практ. пособие. Респ. науч.-практ. центр «Мать и дитя». Бел. мед. акад. последиплом. образования. 3-е изд., доп. Минск: БГУФК, 2013. 421 с.

21. Горячко А.Н. Прогностическая модель для определения вероятности развития врожденной пневмонии у доношенных новорожденных. Здоров’я дитини. 2019. Т. 14. № 4. С. 256-261.


Повернутися до номеру