Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 54, №1, 2020

Back to issue

Ефективність використання Bifidobacterium infantis 35624 для лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки

Authors: Сірчак Є.С., Грига В.І., Петричко О.І., Пічкар Й.І.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) охоплює спектр захворювань, тісно пов’язаних із метаболічними факторами ризику. Мета: визначити ефективність комплексної терапії з використанням препарату Bifidobacterium infantis (B.іnfantis) 35624 на динаміку проявів депресії у хворих на НАЖХП та цукровий діабет (ЦД) 2-го типу. Матеріали та методи. Обстежено 56 хворих з НАЖХП. Хворих розподілено на 2 групи: хворі І групи (n = 26) для корекції дисбіозу товстої кишки (ДТК) отримували комбінований пробіотик; ІІ групи (n = 30) — препарат B.іnfantis. Порушення функції центральної нервової системи визначали за допомогою таких нейропсихометричних тестів, як шкала самооцінки Спілбергера — Ханіна, шкала депресії Бека (BDI), шкала Zung, Торонтська алекситимічна шкала. Результати. Аналіз мікробіологічного дослідження фекалій в обстежених хворих обох груп до лікування вказує на виражені зміни в кількісному і якісному складі мікрофлори товстої кишки. У хворих на НАЖХП та ЦД 2-го типу соматична патологія супроводжується вираженими проявами депресії, тривожності, невпевненості у собі. Продемонстровано значне зменшення вираженості депресії, тривожності на фоні нормалізації мікробного складу товстої кишки при тривалому прийомі B.infantis 35624 у хворих на НАЖХП та ЦД 2-го типу. Висновки. У хворих на НАЖХП та ЦД 2-го типу встановлено ДТК переважно ІІ (у 53,3–53,8 % обстежених) та І ступенів (30,0–30,8 % обстежених). У хворих на НАЖХП та ЦД 2-го типу визначаються тривожні розлади, помірно виражені прояви депресії за шкалою Спілбергера — Ханіна, BDI, шкалою Zung та Торонтською шкалою, а це вимагає корекції. Курсовий прийом B.infantis 35624 хворими на НАЖХП та ЦД 2-го типу є ефективним засобом не тільки для корекції дисбіозу товстої кишки, але і зменшення проявів депресії та тривожних станів у таких пацієнтів.

Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) охватывает спектр заболеваний, тесно связанных с метаболическими факторами риска. Цель: изучить эффективность терапии с использованием препарата Bifidobacterium infantis (B.infantis) 35624 на динамику проявлений депрессии у больных НАЖБП и сахарным диабетом (СД) 2-го типа. Материалы и методы. Обследовано 56 больных НАЖБП. Больные разделены на 2 группы: больные I группы (n = 26) для коррекции дисбиоза толстой кишки (ДТК) получали комбинированный пробиотик; II группы (n = 30) — препарат B.іnfantis. Нарушение функций центральной нервной системы определяли с помощью таких нейропсихометрических тестов, как шкала самооценки Спилбергера — Ханина, шкала депрессии Бека (BDI), шкала Zung, Торонтская алекситимическая шкала. Результаты. Анализ микробиологического исследования фекалий у обследованных больных обеих групп до лечения указывает на выраженные изменениями в количественном и качественном составе микрофлоры толстой кишки. У больных НАЖБП и СД 2-го типа соматическая патология сопровождается выраженными проявлениями депрессии, тревожности, неуверенности в себе. Продемонстрировано значительное уменьшение выраженности депрессии, тревожности на фоне нормализации микробного состава толстой кишки при длительном приеме B.infantis 35624 у больных НАЖБП и СД 2-го типа. Выводы. У больных НАЖБП и СД 2-го типа установлено ДТК преимущественно II (у 53,3–53,8 % обследованных) и I степеней (у 30,0–30,8 % обследованных). У больных НАЖБП и СД 2-го типа определяются тревожные расстройства, умеренно выраженные проявления депрессии по шкале Спилбергера — Ханина, BDI, шкале Zung и Торонтской шкале, что требует соответствующей коррекции. Курсовой прием B.infantis 35624 у больных НАЖБП и СД 2-го типа является эффективным средством не только для коррекции дисбиоза толстой кишки, но и коррекции проявлений депрессии и тревожных состояний у данных пациентов.

Background. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) includes a spectrum of diseases, which are closely associated with metabolic risk factors. The purpose of the research was to determine the effect of comprehensive therapy using Bifidobacterium infantis (B.infantis) 35624 drug on the dynamics of depression manifestations in patients with NAFLD and type 2 diabetes mellitus (T2DM). Materials and methods. Fifty-six patients with NAFLD were examined. They were divided into 2 groups: the first group (n = 26) of patients received a combined probiotic for the correction of colon dysbiosis, the second group (n = 30) received B.іnfantis preparation. Central nervous system disorders were determined using the following neuropsychometric tests (Spielberg-Hanin Self-Rating Scale, Beck Depression Inventory, Zung Self-Rating Depression Scale, Toronto Alexithymia Scale). Results. Analysis of microbiological study of feces in the examined patients of both groups before treatment indicates pronounced changes in the quantitative and qualitative composition of intestinal microflora. In patients with NAFLD and T2DM, somatic pathology is accompanied by marked manifestations of depression, anxiety, self-doubt. The research demonstrated a significant decrease in the severity of depression and anxiety on the background of normalization of the microbial composition of the colon with long-term administration of B.infantis 35624 in patients with NAFLD and T2DM. Conclusions. In patients with NAFLD and T2DM, colon dysbiosis was detected, mainly degrees II (in 53.3–53.8 % of surveyed people) and I (in 30.0–30.8 % of individuals). Patients with NAFLD and T2DM are diagnosed with anxiety disorders, moderate manifestations of depression on the Spielberg-Hanin scale, Beck Depression Inventory, Zung Self-Rating Depression Scale, and Toronto Alexithymia Scale, which requires correction. Course intake of B.infantis 35624 by patients with NAFLD and T2DM is an effective tool not only for the correction of colon dysbiosis, but also for the reduction of the manifestations of depression and anxiety in these patients.


Keywords

неалкогольна жирова хвороба печінки; цукровий діабет 2-го типу; депресія; Bifidobacterium infantis 35624

неалкогольная жировая болезнь печени; сахарный диабет 2-го типа; депрессия; Bifidobacterium infantis 35624

non-alcoholic fatty liver disease; type 2 diabetes mellitus; depression; Bifidobacterium infantis 35624


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Степанов Ю.М., Недзвецька Н.В., Ягмур В.Б., Кленіна І.А. Неалкогольна жирова хвороба печінки: особливості метаболічних змін на різних етапах розвитку хвороби. Гастроентерологія. 2018. Т. 52. № 1. С. 13-18.

2. Brandt А., Hernández-Arriaga А., Kehm R. et al. Metformin attenuates the onset of non-alcoholic fatty liver disease and affects intestinal microbiota and barrier in small intestine. Scientific Reports. 2019. № 9. Р. 6668. https://doi.org/10.1038/s41598-019-43228-0.

3. Boursieres J., Mueller O., Barret M. et al. The Severity of Nonalcoholic Fatty Liver Disease Is Associated With Gut Dysbiosis and Shift in the Metabolic Function of the Gut Microbiota. Hepatology. 2016. № 3(63). Р. 764-775.

4. Buzzetti E., Pinzani M., Tsochatzis E.A. The multiple-hit pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Metabolism. 2016. № 65. Р. 1038-1048.

5. Satapati S., Sunny N.E., Kucejova B. et al. Elevated TCA cycle function in the pathology of diet-induced hepatic insulin resistance and fatty liver. Journal of Lipid Research. 2012. Vol. 53(6). P. 1080-1092.

6. Morris G., Berk M., Carvalho A. et al. The Role of the Microbial Metabolites Including Tryptophan Catabolites and Short Chain Fatty Acids in the Pathophysiology of Immune-Inflammatory and Neuroimmune Disease. Mol. Neurobiol. 2017. № 54(6). Р. 4432-4451.

7. Rodrigues-Amorim D., Rivera-Baltanás T., Regueiro B. et al. The role of the gut microbiota in schizophrenia: Current and future perspectives. The World Journal of Biological Psychiatry. 2018. № 21. Р. 1-15.

8. Zhan G., Yang N., Li S. et al. Abnormal gut microbiota composition contributes to cognitive dysfunction in SAMP8 mice. AGING. 2018. Vol. 10. № 6. P. 1257-1267.

9. Lozupone M., Seripa D., Stella E. et al. Innovative biomarkers in psychiatric disorders: a major clinical challenge in psychiatry. Expert Review of Proteomics. 2017. Vol. 14. № 9. Р. 809-824.

10. WHO: Global Database on Body Mass Index. Available from: http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html.

11. European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD) and European Association for the Study of Obesity (EASO) EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. Journal of Hepatology. 2016. № 64. Р. 1388-1402. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.004.

12. Ахутина Т.В., Меликян З.А. Нейропсихологическое тестирование: обзор современных тенденций. К 110-летию со дня рождения А.Р. Лурия. Клиническая и специальная психология. 2012. № 2. С. 1-20. www.psyjournals.ru/psyclin.

13. Van Best N., Jansen P.L., Rensen S.S. The gut microbiota of nonalcoholic fatty liver disease: current methods and their interpretation. Hepatol. Int. 2015. № 9. Р. 406-415.

14. Panasevich M.R., Peppler W.T., Oerther D.B. et al. Microbiome and NAFLD: potential influence of aerobic fitness and lifestyle modification. Physiol. Genomics. 2017. № 49. Р. 385-399.

15. Caroline Р., Brietzke E., Rosenblat J.D. et al. Probiotics for the treatment of depressive symptoms: An anti-inflammatory mechanism? Brain, Behavior, and Immunity. 2018. Jul 18. S0889-1591(18)30304-0.

16. Desbonnet L., Garrett L., Clarke G. et al. Effects of the probiotic Bifidobacterium infantis in the maternal separation model of depression. Neuroscience. 2010. № 170(4). Р. 1179-1188.

17. O’Mahony L., McCarthy J., Kelly P. et al. Lactobacillus and bifidobacterium in irritable bowel syndrome: symptom responses and relationship to cytokine profiles. Gastroenterology. 2005. № 128(3). Р. 541-551.


Back to issue