Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 54, №1, 2020

Back to issue

Особливості імунологічного статусу та вуглеводного обміну на різних стадіях фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит, асоційований із вірусом С

Authors: Степанов Ю.М., Діденко В.І., Коненко І.С., Татарчук О.М., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У статті розглядаються питання взаємозв’язків структурних змін печінки з показниками імунологічного статусу у хворих із хронічним вірусним гепатитом С (ХГС). Мета: визначити особливості змін імунологічного статусу та вуглеводного обміну у хворих на ХГС залежно від стадії фіброзу. Матеріали та методи. Обстежені 94 пацієнти з хронічним гепатитом С, середній вік яких становив (49,91 ± 11,23) року. Виконане морфологічне дослідження в 42 хворих, зсувно-хвильову еластографію печінки (ЗХЕ), оцінку коефіцієнта затухання ультразвуку. Для вивчення асоціацій імунологічного статусу та вуглеводного обміну із структурними змінами печінки усіх хворих розподілено на групи: з помірним (FІ + FІІ) та вираженим фіброзом (FІІІ + FIV) за шкалою METAVIR. Визначали субпопуляційний склад лімфоцитів, циркулюючих імунних комплексів, проводили оцінку імунного статусу. Здійснили оцінку інсулінорезистентності за допомогою індексу HOMA-IR. Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою пакета прикладних програм Statistica 6.1 (серійний номер AGAR909 E415822FA). Результати. У 73,4 % хворих на ХГС знижено відносний вміст СD3+-лімфоцитів. Медіана відносного вмісту СD4+-лімфоцитів була нижчою в 1,4 раза (р < 0,05) порівняно з контролем. У хворих на ХГС СD4+-клітини стимулюють продукцію антитіл В-лімфоцитами (r = 0,56, р < 0,01) й активують СD8+ Т-клітини (r = 0,59, р < 0,01), специфічні для вірусінфікованих клітин. Порушення (зниження) індексу імунорегуляції встановлено в 79,8 % хворих. Визначений негативний вірогідний зв’язок між вмістом Т-хелперів та ЗХЕ печінки (r = –0,26, р < 0,05). За результатами SWE серед обстежених у 66 (70,2 %) хворих на ХГС діагностовано помірний фіброз, у 28 (29,8 %) пацієнтів виявлено виражений фіброз. Визначено збільшення вмісту інсуліну у хворих на ХГС із вираженим фіброзом відносно його рівня в групі контролю у 2,3 раза (р < 0,05) та хворих із помірним фіброзом в 1,3 раза (р < 0,05), установлений зв’язок цього показника з жорсткістю печінки за даними SWE (r = 0,43, р < 0,05). У хворих на ХГС встановлений зв’язок між рівнем ІЛ-6 та SWE печінки (r = 0,68, р < 0,01), ступенем фіброзу (за METAVIR) (r = 0,57, р < 0,01). Окремі імунологічні показники (вміст В-лімфоцитів, Т-хелперів, TNF-α, ІЛ-6 та інсуліну) можуть бути використані для розробки неінвазивної діагностики помірного та вираженого фіброзу печінки у хворих на ХГС. Висновки. У хворих на ХГС прогресування фіброзу печінки супроводжується виснаженням клітинної ланки імунітету, підвищенням рівня прозапальних цитокінів та порушенням вуглеводного обміну залежно від вираженості фіброзної трансформації.

Актуальность. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязей структурных изменений печени с показателями иммунологического статуса у больных с хроническим вирус­ным гепатитом С (ХГС). Цель: определить особенности изменений иммунологического статуса и углеводного обмена у больных ХГС в зависимости от стадии фиброза. Материалы и методы. Обследованы 94 пациента с хроническим гепатитом С, средний возраст которых составил (49,91 ± 11,23) года. Выполнили морфологическое исследование у 42 больных, сдвиговолновую эластографию печени (СВЭ) и оценку коэффициента затухания ультразвука. Для изучения ассоциа­ций иммунологического статуса и углеводного обмена со структурными изменениями печени всех больных разделили на группы: с умеренным (FI + FII) и выраженным фиброзом (FIII + FIV) по шкале METAVIR. Определяли субпопуляционный состав лимфоцитов, циркулирующих иммунных комплексов, проводили оценку иммунного статуса. Осуществили оценку инсулинорезистентности с помощью индекса HOMA-IR. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.1 (серийный номер AGAR909 E415822FA). Результаты. У 73,4 % больных ХГС снижено относительное содержание СD3+-лимфоцитов. Медиана относительного содержания СD4+-лимфоцитов была ниже в 1,4 раза (р < 0,05) по сравнению с контролем. У больных ХГС СD4+-клетки стимулируют продукцию антител В-лимфоцитами (r = 0,56, р < 0,01) и активируют СD8+ Т-клетки (r = 0,59, р < 0,01), специфические для вирусинфицированных клеток. Нарушение (снижение) индекса иммунорегуляции установлено у 79,8 % больных. Определены отрицательные корреляционные связи между содержанием Т-хелперов и СВЭ печени (r = –0,26, р < 0,05). Определено увеличение содержания инсулина у больных ХГС с выраженным фиброзом относительно его уровня в группе контроля в 2,3 раза (р < 0,05) и больных с умеренным фиброзом в 1,3 раза (р < 0,05), установлена связь этого показателя с жесткостью печени по данным СВЭ (r = 0,43, р < 0,05). Выявлена связь между уровнем ИЛ-6 и СВЭ печени (r = 0,68, р < 0,01), степенью фиброза (по METAVIR) (r = 0,57, р < 0,01). Отдельные иммунологические показатели (содержание В-лимфоцитов, Т-хелперов, TNF-α, ИЛ-6 и инсулина) могут быть использованы для разработки неинвазивной диагностики умеренного и выраженного фиброза печени у больных с ХГС. Выводы. У больных с ХГС прогрессирование фиброза печени сопровождается истощением клеточного звена иммунитета, повышением уровня провоспалительных цитокинов и нарушением углеводного обмена в зависимости от выраженности фиброзной трансформации.

Background. The article deals with the relationship between structural changes in the liver and immunological parameters in patients with chronic hepatitis C virus (HCV). The purpose of the study is to define the peculiarities of changes in the immune status and carbohydrate metabolism in patients with chronic HCV depending on the stage of fibrosis. Materials and methods. The research involved 94 patients with chronic HCV who were undergoing treatment at the Department of Liver and Pancreatic Diseases of the State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”. The diagnosis was verified on the basis of a thorough analysis of complaints, medical history, serological methods, ultrasound results, shear wave elastography, liver steatometry and morphological studies, in accordance with the recommendations of international consensus. Then these measurements were used to determine the average values that characterized the liver stiffness in kilopascals. Forty-two patients underwent a morphological examination. To study the associations of immunological status and carbohydrate metabolism with structural liver changes, all patients were divided into groups: moderate (FI + FII) and severe fibrosis (FII + FIV) according to METAVIR score. The subpopulation composition of lymphocytes was determined using the monoclonal antibodies (Sorbent TM) to molecules CD3, CD19, CD4, CD8, CD16. The immune status assessment was performed accor­ding to the guidelines of R.V. Petrov (1992). The level of circula­ting immune complexes was determined by the method of V. Haskov (1977). During the investigation, sets of reagents of Vector-BEST company were used to measure the amount of tumor necrosis factor α (TNF-α), interleukins (IL) 6 and 10, and those manufactured by DRG (Germany) — to measure insulin in the blood serum. The enzyme-linked immunosorbent assay was performed using Stat Fax 303 Plus analyzer (USA). The insulin resistance was evaluated using the homeostasis model assessment. Statistical processing of the results was performed using the software package Statistica 6.1 (serial number AGAR909 E415822FA). Results. According to shear wave elastography results, moderate fibrosis was diagnosed in 66 (70.2 %) patients with chronic HCV, and 28 (29.8 %) patients de­monstrated severe fibrosis. As a result of the investigation performed, the obtained data showed that in 73.4 % (69 of 94 cases) of patients with the chronic HCV, the content of CD3+ lymphocytes reduced relatively. The median of the relative CD4+ lymphocyte content decreased significantly — by 1.4 times (p < 0.05) as compared to the control group. The results of the correlation study showed that in patients with chronic HCV, CD4+ cells stimulated the production of antibodies by B-lymphocytes (r = 0.56, p < 0.01) and activated CD8+ T-cells (r = 0.59, p < 0.01) specific to virus-infected cells. The immunoregulatory index impairment (decrease) was found in 79.8 % of cases (75 of 94 patients). Individuals with chronic HCV were found to have a negative plausible correlation between T-hel­per content and liver stiffness (r = –0.26, p < 0.05). In addition, a probable increase in insulin content was found in chronic HCV patients with severe fibrosis, by 2.3 times in relation to its level in the control group (p < 0.05), and in patients with moderate fibrosis — by 1.3 times (p < 0.05). According to shear wave elastography data, a correlation was reported between this index and liver stiffness (r = 0.43, p < 0.05). Thus, in patients with chronic HCV, a correlation was established between IL-6 and: the liver stiffness according to shear wave elastography (r = 0.68, p < 0.01), the fibrosis stage according to METAVIR score (r = 0.57, p < 0.01). These data indicate that certain immunological indicators (B-lymphocyte, T-helper, TNF-α, IL-6 and insulin contents) can be used to develop non-invasive ­diagnosis of moderate and severe liver fibrosis in patients with chronic HCV. Conclusions. In patients with chronic HCV, the progression of liver fibrosis is accompanied by the depletion of the cellular immune system, increased levels of proinflammatory cytokines and impaired carbohydrate metabolism depending on the severity of fibrotic transformation.


Keywords

хронічний гепатит, асоційований із вірусом С; зсувно-хвильова еластографія; імунітет; цитокіни; інсулінорезистентність; фіброз

хронический гепатит, ассоциированный с вирусом С; сдвиговолновая эластография; иммунитет; цитокины; инсулинорезистентность; фиброз

hepatitis С virus-related chronic hepatitis; shear wave elastography; immunity; cytokines; insulin resistance; fibrosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Булатова И.А., Щекова А.П., Насибуллина Н.И., Щекова В.В., Падучева С.В. Определение стадии фиброза печени с использованием комплекса биомаркеров, включающего фактор некроза опухолей. Новости «Вектор-Бест». 2016. 1(79). С. 1-6.

2. Bracht Т., Mölleken С., Ahrens М., Poschmann G., Schlosser A., Eisenacher M. et al. Evaluation of the biomarker candidate MFAP4 for non-invasive assessment of hepatic fibrosis in hepatitis C patients. J. Transl. Med. 2016. 14. Р. 201. doi: 10.1186/s12967-016-0952-3. PubMed PMID: 27378383. PMCID: PMC4932744.

3. Еналеева Д.Ш., Фазылов В.Х., Созинов А.С. Хронические вирусные гепатиты В, С и D: Руководство для врачей. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 192 с.

4. Сергєєва Т.А. Гепатит С в Україні: епідеміологічна характеристика та оцінка тягаря. Київ: Центр громадського здоров’я, 2018. С. 111. https://www.phc.org.ua/sites/default/files/uploads/files/VGC-2018.pdf

5. World Health Organization. Global Hepatitis Report, 2017. Geneva: WHO, 2017. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255017/WHO-HIV-2017.06-eng.pdf?sequence=1

6. Grace Lai-Hung Wong Transient elastography: Kill two birds with one stone? World J. Hepatol. 2013, May 27. 5(5). С. 264-274. doi: 10.4254/wjh.v5.i5.264 PMID: 23717737. PubMed Central PMCID: PMC3664284.

7. Татарчук О.М., Діденко В.І., Меланіч С.Л., Кудрявцева В.Є. Імунологічна реактивність у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки. Гастроентерологія. 2018. 4(52). С. 222-226. doi: https://doi.org/10.22141/23082097.52.4.2018.154142.

8. Сляднев С.А. Медиаторы межклеточных взаимодействий при неалкогольной жировой болезни печени. Вестник молодого ученого. 2015. 3(10). С. 3-8.

9. Останин А.А., Старостина Н.М., Меледина И.В. и др. Мультиплексный анализ 26 цитокинов, секретируемых клетками крови больных циррозом печени. Медицинская иммунология. 2015. 6(17). Р. 539-552. https://doi. org/10.15789/1563-0625-2015-6-539-552.

10. Bellot P., Frances R., Such J. Pathological bacterial translocation in cirrhosis: pathophysiology, diagnosis and clinical implications. Liver Int. 2013. 1(33). Р. 31-39.

11. Сахарова Д.А., Терешков П.П., Витковский Ю.А. Клеточный иммунитет у больных хроническим вирусным гепатитом С. Дальневосточный медицинский журнал. 2013. 4. С. 21-24. https://elibrary.ru/item.asp?id=21181062

12. Ивашкин В.Т. Иммунная система и повреждения печени при хронических гепатитах В и С. РЖГГК. 2009. 6. С. 4-10.

13. Wong V.W., Vergniol J., Wong G.L. et al. Diagnosis of fibrosis and cirrhosis using liver stiffness measurement in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2010 Feb. 51(2). Р. 454-62. doi: 10.1002/hep.23312. PubMed PMID: 20101745.

14. Шадрін О.Г., Чернега Н.Ф., Марушко Р.В., Брюзгіна Т.С. Стан жирно-кислотного спектру крові у дітей із захворюваннями печінки та його зв’язок з показниками цитокінового статусу. Вісник проблем біології та медицини. 2015. 1(117). С. 193-198.

15. Oh H., Jun D.W., Saeed W.K., Nguyen M.H. Non-alcoholic fatty liver diseases: update on the challenge of diagnosis and treatment. Clin. Mol. Hepatol. 2016. 22(3). Р. 327-335. doi: 10.3350/cmh.2016.0049.

16. Wieckowska A., Papouchado B.G., Li Z., Lopez R., Zein N.N., Feldstein A.E. Increased hepatic and circulating interleukin-6 levels in human nonalcoholic steatohepatitis. 2008. 103(6). Р. 1372-9. doi: 10.1111/j.1572-0241.2007.01774.x.

Similar articles

Noninvasive assessment of liver structural changes in case of diffuse liver diseases
Authors: V.I. Didenko, I.S. Konenko, V.B. Yagmur, D.V. Orlovskyi, N.P. Dementii, O.P. Petishko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 53, №4, 2019
Date: 2019.11.21
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Interrelation of Immunological and Clinic-Morphological Parameters in Patients with Chronic Hepatitis C Depending on Mixed Cryoglobulinemia
Authors: Машко О.П., Рябоконь О.В., Онищенко Т.Є., Фурик О.О. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
"Actual Infectology" 2 (11) 2016
Date: 2016.08.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Sonological methods for diagnosing liver steatosis and fibrosis in children
Authors: Yu.M. Stepanov, N.Yu. Zavhorodnia, O.Yu. Lukianenko, V.B. Yahmur, I.S. Konenko, O.P. Petishko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 52, №3, 2018
Date: 2018.09.24
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Інтерферон-опосередкована регресія фіброзу під час противірусної терапії хронічного гепатиту С при різних варіантах поліморфізму гена IL28B
Authors: Телегін Д.Є., Козько В.М., Бондар О.Є., Дубінська Г.М., Минак Є.Н., Мунтеану М. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Харківський національний медичний університет; Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава; Гепатогастроентерологічне відділення клініки Pitié-Salpêtrière, м. Париж, Франція
"Actual Infectology" 1 (2) 2014
Date: 2014.03.11
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches

Back to issue