Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 54, №1, 2020

Back to issue

Гендерні та вікові особливості морфологічного стану слизової оболонки товстої кишки хворих на хронічні запальні захворювання кишечника

Authors: Гайдар Ю.А., Стойкевич М.В., Сімонова О.В., Милостива Д.Ф., Тітова М.В., Недзвецька Н.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Важливість проблеми хронічних захворювань кишечника на сьогодні не підлягає сумніву. Це підтверджується етіологією невідомого генезу, відсутністю специфічного лікування, розвитком загрозливих для життя ускладнень, необхідністю проведення тривалої, часто довічної, дорогої терапії і несприятливим прогнозом. Велику частку хворих становлять особи молодого працездатного віку, середній вік яких — 20–35 років. Але в 30–50 % випадків захворювання може проявитися в будь-якому віці. Мета: оцінити особливості морфологічного стану слизової оболонки товстої кишки хворих на хронічні запальні захворювання кишечника залежно від віку та статі. Матеріали та методи. Для дослідження було використано біоптати слизової оболонки товстої кишки хворих, які перебували на лікуванні у відділенні захворювань кишечника ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» і були розподілені за статтю та віком. Результати. При аналізі морфофункціонального стану слизової оболонки хворих було виявлено ознаки хронічного неспецифічного запалення помірного і чітко вираженого ступеня вираженості при неспецифічному виразковому коліті. При хворобі Крона і в чоловіків, і в жінок відмічались ознаки хронічного неспецифічного запалення першого ступеня. Алергічний компонент запалення, представлений еозинофілами, був відмічений у всіх випадках. Також відмічались порушення архітектоніки крипт, виснаження муцинового шару та порушення цілісності епітелію. Висновки. Пацієнти молодого віку мали більш чітко виражену морфологічну картину хронічного запалення слизової оболонки товстої кишки при неспецифічному виразковому коліті. Чоловіки, хворі на неспецифічний виразковий коліт, мають більше виснаження шару муцину та порушення архітектоніки крипт у молодому та середньому віці, а при хворобі Крона такі ознаки частіше зустрічаються в жінок.

Актуальность. Важность проблемы хронических заболеваний кишечника на сегодняшний день не подлежит сомнению. Это подтверждается этиологией неизвестного генеза, отсутствием специфического лечения, развитием ­угрожающих жизни осложнений, необходимостью проведения длительной, часто пожизненной, дорогой терапии и неблагоприятным прогнозом. Большую часть больных составляют лица молодого трудоспособного возраста, средний возраст которых — 20–35 лет. Но в 30–50 % случаев заболевание может проявиться в любом возрасте. Цель: оценить особенности морфологического состояния слизистой оболочки толстой кишки больных при хронических воспалительных заболеваниях кишечника в зависимости от возраста и пола. Материалы и методы. Для исследования были использованы биоптаты слизистой оболочки толстой кишки больных, находившихся на лечении в отделении заболеваний кишечника ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» и распределенных по полу и возрасту. Результаты. При анализе морфофункционального состояния слизистой оболочки больных были выявлены признаки хронического неспецифического воспаления умеренной и четко выраженной степени выраженности при неспецифическом язвенном колите. При болезни Крона как у мужчин, так и у женщин отмечались признаки хронического неспецифического воспаления первой степени. Аллергический компонент воспаления, представленный эозинофилами, был отмечен во всех случаях. Также отмечались нарушение архитектоники крипт, истощение муцинового слоя и нарушение целостности эпителия. Выводы. Пациенты молодого возраста имели более четко выраженную морфологическую картину хронического воспаления слизистой оболочки толстой кишки при неспецифическом язвенном колите. Мужчины, больные неспецифическим язвенным колитом, имеют большее истощение слоя муцина и нарушение архитектоники крипт в молодом и среднем возрасте, а при болезни Крона такие признаки чаще встречаются у женщин.

Background. The importance of the problem of chronic bowel diseases is beyond doubt today. This is confirmed by unknown origin, lack of specific treatment, the development of life-threa­tening complications, the need for long, often life-long, expensive therapy and adverse prognosis. The majority of patients are persons of young working age, whose average age is 20–35 years. But in 30–50 % of cases, the disease can manifest at any age. Purpose was to conduct morphological evaluation of the mucous membrane of the colon in patients with chronic inflammatory bowel diseases depending on the age and gender. Materials and methods. We have examined biopsy specimens of the mucous membrane of the colon in patients who were treated at the department of intestinal diseases of the State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine” and were distri­buted by gender and age. Results. When analyzing the morphological and functional state of the mucous membrane of patients, signs of moderate and clearly pronounced chronic nonspecific inflammation were revealed in nonspecific ulcerative colitis. In Crohn’s disease, manifestations of chronic nonspecific inflammation of the first degree were observed in both men and women. The allergic component of inflammation represented by eosinophils was noted in all cases. An impaired crypt architectonics, depletion of the mucin layer and a breach in the integrity of the epithelium were also noted. Conclusions. Young patients had a more pronounced morphological picture of chronic inflammation of the mucous membrane of the colon in nonspecific ulcerative colitis. Men with nonspecific ulcerative colitis experience greater depletion of the mucin layer and impaired crypt architectonics in young and middle age, and with Crohn’s disease, such signs are more common in women. Also in patients with Crohn’s disease, fibrosis of the colon mucosa was noted.


Keywords

хронічні запальні захворювання кишечника; неспецифічний виразковий коліт; хвороба Крона; гендерні та вікові відмінності; морфологічні дослідження

хронические воспалительные заболевания кишечника; неспецифический язвенный колит; болезнь Крона; гендерные и возрастные различия; морфологические исследования

chronic inflammatory bowel diseases; nonspecific ulcerative colitis; Crohn’s disease; gender and age differences; morphological studies


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ахриева Н.М., Зайратянц О.В., Маев И.В. Патологическая анатомия воспалительных заболеваний кишечника. Язвенный колит. Болезнь Крона: Руководство для врачей. Москва: Группа MDV, 2019. 128 с.

2. Ватутин Н.Т., Шевелек А.Н., Карапыш В.А. Неспецифический язвенный колит. Архивы внутренней медицины. 2015. 4. С. 2-13.

3. Уалиева А.Е. Ошибаева А.Е., Нурбакыт А.Н. Эпидемиология и факторы риска воспалительных заболеваний кишечника (обзор литературы). Вестник КазНМУ. 2018. 2. С. 430-433.

4. Ивашкин В.Т., Шелыгин Ю.А., Абдулганиева Д.И. Проект клинического руководства по диагностике и лечению взрослых пациентов с болезнью Крона. Колопроктология. 2013. 3(45). С. 22-34.

5. Совалкин В.И., Бикбавова Г.Р., Емельянова Ю.А. Современный взгляд на патогенез и лабораторную диагностику язвенного колита (обзор литературы). Архивъ внутренней медицины. 2017. С. 252-259.

6. Корниенко Е.А., Крупина А.Н., Габрусская Т.В. Воспалительные заболевания кишечника с очень ранним началом. Альманах клинической медицины. 2016. 44(6). С. 719-733.

7. Щукина О.Б. Факторы в прогнозе болезни Крона. Альманах клинической медицины. 2014. 33. С. 3-14.

8. Чопей И.В., Тернушак Т.М., Филип С.С. Качество жизни больных неспецифическим язвенным колитом с сопутствующим субклиническим атеросклерозом. Гастроэнтерология. 2015. 2(56). С. 67-72.

9. Главнов П.В., Лебедева Н.Н., Кащенко В.А. Язвенный колит и болезнь Крона. Современное состояние проблемы этиологии, ранней диагностики и лечения (обзор литературы). Вестник СПбГУ. 2015. 11(4). С. 48-72.


Back to issue