Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 54, №1, 2020

Back to issue

Микола Кудрицький: від земського лікаря — до професора

Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Нistory of medicine

print version


Summary

У статті представлені трагічний життєвий шлях, лікарська, наукова, педагогічна та громадська діяльність професора-гігієніста Миколи Антоновича Кудрицького. Висвітлено його внесок у розвиток української гігієнічної науки, створення напряму «шкільна гігієна». Особлива увага приділяється початку професійної діяльності вченого в містечку Петриківка Катеринославської губернії — сучасної Дніпропетровщини-Січеславщини.

В статье представлены трагический жизненный путь, врачебная, научная, педагогическая и общественная деятельность профессора-гигиениста Николая Антоновича Кудрицкого. Отражен его вклад в развитие украинской гигиенической школы, создание направления «школьная гигиена». Особое внимание уделено началу профессиональной деятельности ученого в местечке Петриковка Екатеринославской губернии — нынешней Днепропетровщины-Сичеславщины.

A tragic life path, medical, scientific, pedagogical and public activity of the professor-hygienist Mykola Antonovych Kudrytskyi have been represented in the article. His contribution to the development of the Ukrainian hygienic science, creation of the new direction — hygiene in schools has been highlighted. A particular attention is paid to the beginning of his professional activity as a scientist in a small town of Petrykivka in the Katerynoslav province — nowadays Dnipropetrovshchyna-Sicheslavshchyna.


Keywords

Микола Антонович Кудрицький; лікар-гігієніст; шкільна гігієна; справа СВУ; Катерино­слав; Дніпро; Петриківка

Николай Антонович Кудрицкий; врач-гигиенист; школьная гигиена; дело СВУ; Екатеринослав; Днепр; Петриковка

Mykola Antonovych Kudrytskyi; hygienist; school hygiene; trial of the Union for the Liberation of Ukraine; Katerynoslav; Dnipro; Petrykivka


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ганіткевич Я. Микола Кудрицький — український науковець-гігієніст і педагог. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи: біографічні нариси та бібліографія. Львів, 2002. С. 77-81.

2. Москаленко В.Ф. Таврований епохою. Науковий вісник Нац. мед. ун-ту імені О.О. Богомольця. 2006. № 1. С. 178-179.

3. Яворовський О.П. Микола Кудрицький. Лікар. Педагог. Вчений. Черкаси: ТОВ «Маклаут», 2009. 156 с.

4. Водяний O. Формування М.А. Кудрицького як ученого-гігієніста (перша чверть ХХ ст.). Переяславський літопис. Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький, 2012. В. 32. С. 391-394.

5. Коцур Н.І. Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні потрясіння (друга половина ХІХ — 20-ті рр. ХХ століття): монографія. Корсунь-Шевченківський, 2011. 726 с.

6. Дніпрові хвилі. 1912. № 5. С. 79. 

7. Дніпрові хвилі. 1912. № 11–12. С. 163.

8. Нариси історії української інтелігенції (перша половина ХХ ст.): у 3 кн.; за ред. Ю.Ю. Курносова. К., 1994. Кн. 1. С. 47-85.

9. Коцур Н. Приорітетні наукові напрями професора М.А. Кудрицького в галузі шкільної гігієни і фізичного виховання (1919–1929 рр.). Переяславський літопис. Переяслав-Хмельницький, 2014. В. 5. С. 155-163.

10. Кундієв Ю.І., Яворницький О.П., Парій В.Д., Сахарчук І.М. Доля родини репресованого вченого-гігієніста. Житомир: Полісся, 2009. 110 с.

11. Мирский М. Украинские ученые-медики — жертвы сталинских репрессий. Агапит. 1999. № 2. С. 34-38.

12. Історія Київського медичного інституту/Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: від СРСР до незалежної України (частини 3, 4). Справа міфічної «Спілки визволення України».

13. Віленський Ю. Олександр Черняхівський: терновий вінець замість лаврового вінка. День. 20 червня 2013. С. 16-46.

14. Ганіткевич Я.В., Ціборовський О.М. Кудрицький Микола Антонович. Енциклопедія сучасної України. 2014. Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=830.

Similar articles

Authors: Яворівський О.П., д.м.н., професор, член-кор. АМН України Сахарчук І.М., к.і.н., доцент Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Internal medicine" 3(15)-2009
Date: 2010.05.03
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
An educator Olha Kosach-Kryvyniuk — zemstvo doctor in Katerynoslav region  on the 140th anniversary of her birth)
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №3, 2018
Date: 2018.09.25
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine
Kateryna Konoplia-Stasiukova — one of the first female zemstvo doctors in the Katerynoslav region
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 53, №1, 2019
Date: 2019.05.06
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine

Back to issue