Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 21, №2, 2020

Back to issue

Study of the stress-strain state of models of bone fragment fixation with biodegradable polylactide plates

Authors: Хвисюк О.М.(1), Павлов О.Д.(1), Карпінський М.Ю.(2), Яресько О.В.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. В ортопедії та травматології як гвинти та фіксаційні штифти, пластини та анкери, кейджі доволі часто застосовують полімерні матеріали, що резорбуються та розчиняються в біологічних рідинах. Серед таких матеріалів частіше використовують імплантати з L-полімолочної кислоти (L-полілактид), особливостями яких є біодеградація, остеоінтеграція, здатність індукувати процеси утворення кісткової тканини та висока біосумісність з організмом. Підвищити якість біоматеріалів на основі полілактидів можливо шляхом введення в їх склад керамічних матеріалів, зокрема гідроксилапатиту. Однак міцнісні якості таких імплантатів поки не вивчено. Мета: методом математичного моделювання вивчити напружено-деформований стан моделей гомілки з переломом великогомілкової кістки, фіксованим за допомогою накісткових пластин, виготовлених з біодеградуючих матеріалів на основі полілактиду. Матеріали та методи. Була розроблена математична модель гомілки, що складалася з елементів великогомілкової та малогомілкової кісток, п’яткової та надп’яткової кісток, а також човноподібної та клиноподібних кісток. Механічні властивості пластини змінювали, моделюючи три типи матеріалів: титан, полілактид, композитний матеріал у складі: полілактид — 70 %, трикальційфосфат — 20 % та гідроксилапатит — 10 %. Результати. Отримано картину напружено-деформованого стану моделей та значення величин внутрішніх напружень на різних їх ділянках. Це дало можливість порівняти механічні властивості фіксації кісткових уламків пластинами із біодеградуючого матеріалу на основі полілактиду з титановими накістковими пластинами. Висновки. Результати проведеного дослідження показали, що при всіх видах навантаження найбільші величини напружень виникають в моделі з накістковою пластиною з титану. Зони підвищених напружень спостерігаються на пластині, а також на фіксуючих гвинтах та в кістковій тканині навколо лінії перелому. У моделях гомілки з переломом великогомілкової кістки в нижній третині при остеосинтезі пластинами на основі полілактиду напруження в моделях розподіляються більш рівномірно як в елементах фіксуючої конструкції, так і в кістковій тканині.

Актуальность. В ортопедии и травматологии в качестве винтов и фиксационных штифтов, пластин и анкеров, кейджей достаточно часто используют полимерные материалы, которые резорбируются и растворяются в биологических жидкостях. Среди таких материалов чаще используют имплантаты из L-полимолочной кислоты (L-полилактид), особенностями которых являются биодеградация, остеоинтеграция, способность индуцировать процессы образования костной ткани и высокая биосовместимость с организмом. Повысить качество биоматериалов на основе полилактида возможно путем введения в их состав керамических материалов, в частности гидроксилапатита. Однако прочностные свойства таких имплантатов пока не изучены. Цель: методом математического моделирования изучить напряженно-деформированное состояние моделей голени с переломом большеберцовой кости, фиксированным с помощью накостных пластин, изготовленных из биодеградирующих материалов на основе полилактида. Материалы и методы. Была разработана математическая модель голени, которая состояла из элементов большеберцовой и малоберцовой костей, пяточной и надпяточной костей, а также ладьевидной и клиновидных костей. Механические свойства пластины изменяли, моделируя три типа материалов: титан, полилактид, композитный материал в таком составе: полилактид — 70 %, трикальцийфосфат — 20 % и гидроксилапатит — 10 %. Результаты. Получены картина напряженно-деформированного состояния моделей и значения величин внутренних напряжений на разных их участках. Это дало возможность сравнить механические свойства фиксации костных отломков пластинами из биоразлагающихся материалов на основе полилактида с титановыми накостными пластинами. Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что при всех видах нагрузки наибольшие величины напряжений возникают в модели с накостными пластинами из титана. Зоны повышенных напряжений отмечаются на пластине, а также на фиксирующих винтах и в костной ткани вокруг линии перелома. В моделях голени с переломом большеберцовой кости в нижней трети при остеосинтезе пластинами на основе полилактида напряжения в моделях распределяются более равномерно как в элементах фиксирующей конструкции, так и в костной ткани.

Background. In orthopedics and traumatology, polymeric materials that are absorbed and dissolved in biological fluids are used more often to make screws and fixing pins, plates and anchors, cages. Among these materials, L-polylactic acid (L-polylactide, PLA) implants are used more common, they are characterized by biodegradation, osteointegration, the ability to induce bone formation and high biocompatibility with the body. It is possible to increase the quality of polylactide biomaterials by including ceramic materials, in particular hydroxylapatite, into their composition. However, the strength of these implants has not been studied yet. Objective: using the method of mathematical modeling, to study the stress-strain state of the lower leg models with tibial fracture fixed with the help of plates made of biodegradable polylactide materials. Materials and methods. A mathematical model of the lower leg was developed, it consisted of the elements of shin and calf bone, heel and ankle bone, as well as boat-shaped and wedge-shaped bones. The mechanical properties of the plate were changed by simulating three types of materials: titanium, PLA, composite material consisting of PLA — 70 %, tricalcium phosphate — 20 % and hydroxylapatite — 10 %. The model had a rigid fixation on the base of the calcaneus and the section of the cuneiform bones. The model was loaded with a vertically distributed force of 500 N, which corresponds to the body of a person weighing 70 kg (700 N) in a single-leg stance. The bending load of the model was 50 N. The torsional load was carried out using torque force of 5 N • m. Results. Under the influence of axial compressive loads, the highest level of stress is observed on titanium plates (20.9 MPa), unlike PLA plates and PLA composites, where stresses reach values of 6.1 and 9.0 MPa, respectively. The rigid titanium plate also appropriately influences the bone tissue in the fracture zone, where the stress level reaches 7.0 MPa above the fracture line and 10.3 MPa below it, and also the fixing screws in the fracture zone are subjected to increased stresses in the fracture zone — 6.2 and 7 MPa, respectively, above and below the fracture line. In models with PLA plates, the stresses in the fracture zone are twice lower in bone tissue and three times lower — in fixing screws, compared to the model with titanium plate. In the diaphyseal and proximal parts of the tibia, the stress level for all models is almost the same. When bending, the largest stresses occur in the titanium plate — 26.4 MPa, in PLA plates the level of stresses is the same (13.6 MPa). In other parts of all models, the level of stress in bending loads has practically no differences between the models. At torsional loads, the highest level of stresses is observed in the titanium plate (15.3 MPa). The lowest stresses occur in a plate made of PLA (8.6 MPa). A plate made of PLA with an admixture of 20 % of tricalcium phosphate and 10 % of hydroxylapatite has an intermediate position in terms of maximum stresses (11.8 MPa). The titanium plate also causes increased stresses on the fixing screws around the fracture zone, where they reach values of 7.1 and 7.3 MPa above and below the fracture line, respectively, which is significantly higher than in similar sections of models with PLA plates. Conclusions. The results of the study showed that for all types of loads, the greatest stresses arise in a model with titanium plate. The zones of increased stresses are observed on the plate, as well as on the fixing screws and in the bone tissue around the fracture line. In models of the lower leg with tibial fracture in the lower third, with osteosynthesis using PLA plates, the stresses in the models are distributed more evenly both in the elements of the fixing structure and in the bone tissue.


Keywords

композитний матеріал; полілактид; трикальційфосфат; гідроксилапатит

композитный материал; полилактид; трикальцийфосфат; гидроксилапатит

composite material; polylactide; tricalcium phosphate; hydroxylapatite


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Радченко В.А., Дедух Н.В., Малышкина С., Бенгус Л.М. Биорезорбируемые полимеры в ортопедии и травматологии. Ортопедия, травматология и протезирование. 2006. № 3. С. 116-124.

2. Kontakis M., Pagkalos J.E., Tosounidis T.I., Melissas J., Katonis P. Bioabsorbable materials in orthopaedics. Acta Orthop. Belg. 2007. Vol. 73. P. 159-169.

3. Терещенко В.П., Кирилова И.А., Ларионов П.М. Матрицы-носители в тканевой инженерии костной ткани. Успехи современного естествознания. 2015. № 8. С. 66-70.

4. Корж Н.А., Радченко В.А., Кладченко Л.А., Малышкина C.В. Имплантационные материалы и остеогенез. Роль индукции и кондукции в остеогенезе. Ортопед., травматол. и протезир. 2003. № 2. С. 150-15.

5. Семикозов О.В. Экспериментальное обоснование применения для костной пластики пористого минералонаполненного композита полилактида, подвергнутого воздействию сверхкритической среды СО#32#1. Автореф. дис… канд. мед. наук 14.00.16. ГОУВПО «Российский университет дружбы народов». М., 2008. 25 с.

6. Васюк В.Л., Коваль О.А., Карпінський М.Ю., Яресько О.В. Математичне моделювання варіантів остеосинтезу переломів дистального метаепіфіза великогомілкової кістки типу С1. Травма. 2019. Т. 20. № 1. С. 37-46. DOI: 10.22141/1608-1706.1.20.2019.158666

7. Стойко И.В., Бец Г.В., Бец И.Г. Анализ напряженно-деформированного состояния дистального отдела голени и стопы при повреждениях pilon в условиях наружной фиксации при помощи стержневых аппаратов. Травма. 2014. Т. 15. № 1. С. 41-49. DOI: 10.22141/1608-1706.1.15.2014.81263

8. Березовский В.А., Колотилов Н.Н. Биофизические характеристики тканей человека: Справочник. К.: Наукова думка, 1990. 224 с.

9. Gere J.M., Timoshenko S.P. Mechanics of Material. 1997. P. 912.

10. Образцов И.Ф., Адамович И.С., Барер И.С. и др. Проблема прочности в биомеханике: Уч. пособие для технич. и биол. спец. вузов. М.: Высш. школа, 1988. 311 с.

11. Зенкевич О.К. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1978. 519 с.

12. Алямовский А.А. SolidWorks/COSMOSWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов. М.: ДМК Пресс, 2004. 432 с.


Back to issue