Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 15, №3, 2020

Back to issue

Determination of liver damage indices APRI and FIB-4 score in adolescents with juvenile idiopathic arthritis

Authors: Страшок Л.А.(1, 2), Павлова О.С.(1)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Пошкодження печінки на ранніх етапах лікування ювенільного ідіопатичного артриту (ЮІА) не має чіткої клінічної картини. Для визначення когорти дітей, які потребують подальшого обстеження печінки, актуальним є використання неінвазивних індексів діагностики. Мета дослідження: вивчити можливість використання неінвазивних індексів ураження печінки у підлітків з ювенільним ідіопатичним артритом. Матеріали та методи. Було обстежено 68 підлітків — 25 хлопчиків (36,8 %) та 43 дівчинки (63,2 %). Середній вік пацієнтів становив 13,3 ± 0,3 року. Всім підліткам проводились лабораторно-інструментальні дослідження: клінічний аналіз крові та клінічний аналіз сечі, печінкові проби (загальний білірубін та його фракції, холестерин, β-ліпопротеїди, АСТ, АЛТ), геморенальні проби, гострофазові показники (С-реактивний білок, антистрептолізин О, ревматоїдний фактор, ANA), УЗД органів черевної порожнини, УЗД суглобів, електрокардіографія та індекси ураження печінки APRI та FIB-4 score (у підлітків з ювенільним ідіопатичним артритом). Результати. Дослідження функції печінки визначили, що середні рівні показників загального білірубіну, АСТ, АЛТ не перевищували лабораторну норму. Середні рівні холестерину були в межах нормальних в усіх групах. Середні значення β-ліпопротеїдів були підвищеними в усіх групах підлітків. Згідно з нашими дослідженнями, 44 % підлітків з ЮІА мають ознаки ураження печінки за результатами УЗД ще до лікування метотрексатом. Висновки. Отримані результати підтверджують значущість вивчених індексів для виявлення когорти дітей, які перебувають в зоні ризику та потребують ретельного моніторингу стану печінки при лікуванні ЮІА метотрексатом. Виявлено, що найбільш доцільним є використання індексів у комплексі та порівняння їх у динаміці.

Актуальность. Поражение печени на ранних этапах лечения ювенильного идиопатического артрита (ЮИА) не имеет четкой клинической картины. Для определения когорты детей, нуждающихся в дальнейшем обследовании печени, актуально использование неинвазивных индексов диагностики. Цель исследования — изучить возможность использования неинвазивных индексов поражения печени у подростков с ювенильным идиопатическим артритом. Материалы и методы. Обследовано 68 подростков — 25 мальчиков (36,8 %) и 43 девочки (63,2 %). Средний возраст пациентов составил 13,3 ± 0,3 года. Всем подросткам проводились лабораторно-инструментальные исследования: клинический анализ крови и клинический анализ мочи, печеночные пробы (общий билирубин и его фракции, холестерин, β-липопротеиды, АСТ, АЛТ), геморенальные пробы, острофазовые показатели (С-реактивный белок, антистрептолизин О, ревматоидный фактор, ANA), УЗИ органов брюшной полости, УЗИ суставов, электрокардиография и индексы поражения печени APRI и FIB-4 score (у подростков с ювенильным идиопатическим артритом). Результаты. Исследование функции печени определило, что средние уровни показателей общего билирубина, АСТ, АЛТ не превышали лабораторную норму. Средние уровни холестерина были в пределах нормальных во всех группах. Средние значения β-липопротеидов были повышены во всех группах подростков. Согласно нашим исследованиям, 44 % подростков с ЮИА имеют признаки поражения печени по результатам УЗИ еще до лечения метотрексатом. Выводы. Полученные результаты подтверждают значимость изученных индексов для выявления когорты детей, которые находятся в зоне риска и нуждаются в тщательном мониторинге состояния печени при лечении ЮИА метотрексатом. Выявлено, что наиболее целесообразным является использование индексов в комплексе и сравнение их в динамике.

Background. Liver damage at the early stages of juvenile idiopathic arthritis treatment does not have a clear clinical picture. To identify children who need further liver examination, non-invasive diagnostic indexes can be used. The purpose was to study the possibility of using non-invasive liver damage indexes in adolescents with juvenile idiopathic arthritis. Materials and me­thods. Sixty-eight adolescents were examined: 25 boys (36.8 %) and 43 girls (63.2 %). The average age of the patients was 13.3 ± 0.3 years. All adolescents underwent laboratory and instrumental studies: clinical blood test and clinical analysis of urine, liver tests (total bilirubin and its fractions, cholesterol, β-lipoproteins, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT)), hemorenal tests, acute phase indicators (C-reactive protein, antistreptolysin O, rheumatoid factor, antinuclear antibodies), abdominal ultrasound, joint ultrasound, electrocardiography and liver damage indexes — APRI and FIB-4 score. Results. We have found that the average levels of total bilirubin, AST, ALT did not exceed the laboratory norm. Average cholesterol levels were within normal limits in all groups. The average values of β-lipoproteins were increased in all groups of adolescents. According to our stu­dies, 44 % of adolescents with juvenile idiopathic arthritis have signs of liver damage according to the results of an ultrasound even before methotrexate treatment. Conclusions. The obtained results confirm the significance of the studied indexes for identifying children who require careful liver monitoring during juvenile idiopathic arthritis treatment with methotrexate. It was found that the most appropriate is the comprehensive use of indexes and comparing them in dynamics.


Keywords

ювенільний ідіопатичний артрит; метотрексат; печінка; індекс APRI; FIB-4 score

ювенильный идиопатический артрит; метотрексат; печень; индекс APRI; FIB-4 score

juvenile idiopathic arthritis; methotrexate; liver; APRI; FIB-4 score


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Adriano L.S., de França Fonteles M.M., Azevedo M.D.F.M., Beserra M.P.P., Romero N.R. Medication adherence in patients with juvenile idiopathic arthritis. Revista Brasileira de Reumatologia (English edition). 2017. № 57(1). Р. 23-29. DOI: 10.1016/j.rbre.2016.05.004.
 2. Akioka S. A better understanding of juvenile idiopathic arthritis with classification criteria. Nihon Rinsho Men’eki Gakkai kaishi (Japanese journal of clinical immunology). 2016. № 39(6). Р. 513-521. DOI: 10.2177/jsci.39.513.
 3. Thierry S., Fautrel B., Lemelle I., Guillemin F. Prevalence and incidence of juvenile idiopathic arthritis: a systematic review. Joint Bone Spine. 2014. № 81(2). Р. 112-117. DOI: 10.1016/j.jbspin.2013.09.003.
 4. Petty R.E., Southwood T.R., Manners P., Baum J., Glass D.N., Goldenberg J. et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. The Journal of rheumatology. 2004. № 31(2). Р. 390. PMID: 14760812.
 5. Chhabra A., Oen K., Huber A.M., Shiff N.J., Boire G., Benseler S.M. et al. Real-World Effectiveness of Common Treatment Strategies for Juvenile Idiopathic Arthritis: Results from a Canadian Cohort. Arthritis care & research. 2019. DOI: 10.1002/acr.23922.
 6. Hiraga Y., Yuhki Y., Itoh K., Tadano K., Takahashi Y., Mukai M. Pharmacokinetics and efficacy of low-dose methotrexate in patients with rheumatoid arthritis. Modern rheumatology. 2004. № 14(2). Р. 135-142. DOI: 10.3109/s10165-004-0280-y.
 7. Ravelli A., Di G.F., Molinaro M., Ramenghi B., Zonta L., Regazzi M.B., Martini A. Plasma levels after oral methotrexate in children with juvenile rheumatoid arthritis. The Journal of rheumatology. 1993. № 20(9). Р. 1573-1577. PMID: 8164218.
 8. Hornung N., Ellingsen T., Attermann J., Stengaard-Pedersen K., Poulsen J.H. Patients with rheumatoid arthritis treated with methotrexate (MTX): concentrations of steady-state erythrocyte MTX correlate to plasma concentrations and clinical efficacy. The Journal of rheumatology. 2008. № 35(9). Р. 1709-1715. PMID: 18634162.
 9. Dalrymple J.M., Stamp L.K., O’Donnell J.L., Chapman P.T., Zhang M., Barclay M.L. Pharmacokinetics of oral methotrexate in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of Rheumatology. 2008. № 58(11). Р. 3299-3308. DOI: 10.1002/art.24034.
 10. Ratziu V., Bellentani S., Cortez-Pinto H., Day C., Marchesini G. A position statement on NAFLD/NASH based on the EASL 2009 special conference. Journal of hepatology. 2010. № 53(2). Р. 372-384. DOI: 10.1016/j.jhep.2010.04.008.
 11. Miller M.H., Ferguson M.A., Dillon J.F. Systematic review of performance of non-invasive biomarkers in the evaluation of non-alcoholic fatty liver disease. Liver International. 2011. № 31(4). Р. 461-473. DOI: 10.1111/j.1478-3231.2011.02451.x.
 12. Karlsson J.S., Eriksson N., Hallberg P., Lehto N., Wadelius M., Baecklund E. Methotrexate treatment in rheumatoid arthritis and eleva–ted liver enzymes: A long-term follow-up of predictors, surveillance, and outcome in clinical practice. International journal of rheumatic diseases. 2019. DOI: 10.1111/1756-185X.13576.
 13. Lertnawapan R., Chonprasertsuk S., Siramolpiwat S. Association between cumulative methotrexate dose, non-invasive scoring system and hepatic fibrosis detected by Fibroscan in rheumatoid arthritis patients receiving methotrexate. International journal of rheumatic diseases. 2019. № 22(2). Р. 214-221. DOI: 10.1111/1756-185X.13442.
 14. Mushtaq S., Ghani E., Azam K., Hussain T. Comparison of chitinase-3-like protein 1, aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index, and fibrosis-4 index with shear-wave elastography. European journal of gastroenterology & hepatology. 2019. № 31(3). Р. 357-362. DOI: 10.1097/meg.0000000000001291.
 15. Golabi P., Paik J., Hwang J. P., Wang S., Lee H.M., Younossi Z.M. Prevalence and outcomes of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) among Asian American adults in the United States. Liver International. 2019. DOI: 10.1111/liv.14038.
 16. Kumar A., Vasdev V., Manrai M., Bhayana A., Hegde A., Arjun M.N., Kishore K. Assessment of hepatic fibrosis in patients with rheumatoid arthritis on long-term methotrexate therapy using transient elastography. Indian Journal of Rheumatology. 2018. № 13(4). Р. 246. DOI: 10.4103/injr.injr_92_18.
 17. Kim S.U., Kim B.K., Park J.Y., Kim D.Y., Ahn S.H., Park Y.B. et al. Fibrosis-4 index at diagnosis can predict all-cause mortality in patients with rheumatoid arthritis: A retrospective monocentric study. Modern rheumatology. 2019. 1–8. DOI: 10.1080/14397595.2018.1558760.
 18. Kim S.U., Kim B.K., Park J.Y., Ahn S.H., Han K.H., Park Y.B., Lee S.W. O-024: Fibrotic Burden Assessed Using FIB-4 Is Significantly Associated with the Risk of All-Cause Mortality in Patients with Newly Diagnosed Rheumatoid Arthritis. Modern rheumatology. 2018. № 2018(1). Р. 22-22. DOI: 10.1080/14397595.2018.1558760.
 19. Wai C.T., Greenson J.K., Fontana R.J., Kalbfleisch J.D., Marrero J.A., Conjeevaram H.S., Lok A.S.F. A simple noninvasive index can predict both significant fibrosis and cirrhosis in patients with chronic hepatitis C. Hepatology. 2003. № 38(2). Р. 518-526. DOI: 10.1053/jhep.2003.50346.
 20. Kim B.K., Kim D.Y., Park J.Y., Ahn S.H., Chon C.Y., Kim J.K. et al. Validation of FIB-4 and comparison with other simple noninvasive indices for predicting liver fibrosis and cirrhosis in hepatitis B virus-infected patients. Liver International. 2010. № 30(4). Р. 546-553. DOI: 10.1111/j.1478-3231.2009.02192.x.
 21. Sheth S.G., Flamm S.L., Gordon F.D., Chopra S. AST/ALT ratio predicts cirrhosis in patients with chronic hepatitis C virus infection. The American journal of gastroenterology. 1998. № 93(1). Р. 44. DOI: 10.1111/j.1572-0241.1998.044_c.x.
 22. Miyata M., Kuroda M., Unakami M., Tasaki K., Migita K., Ohira H. Validation of the Fibrosis-4 (FIB-4) index in the diagnosis of liver disease of rheumatoid arthritis patients treated with methotrexate. Modern rheumatology. 2019. 1–7. DOI: 10.1080/14397595.2018.1542962.
 23. Lertnawapan R., Chonprasertsuk S., Siramolpiwat S. Association between cumulative methotrexate dose, non-invasive scoring system and hepatic fibrosis detected by Fibroscan in rheumatoid arthritis patients receiving methotrexate. International journal of rheumatic diseases. 2019. № 22(2). Р. 214-221. DOI: 10.1111/1756-185X.13442.
 24. Castéra L., Vergniol J., Foucher J., Le Bail B., Chanteloup E., Haaser M. et al. Prospective comparison of transient elastography, Fibrotest, APRI, and liver biopsy for the assessment of fibrosis in chronic hepatitis C. Gastroenterology. 2005. № 128(2). Р. 343-350. DOI: 10.1053/j.gastro.2004.11.018.
 25. Ferraioli G., Tinelli C., Malfitano A., Bello B.D., Filice G., Filice C. et al. Performance of real-time strain elastography, transient elastography, and aspartate-to-platelet ratio index in the assessment of fibrosis in chronic hepatitis C. American Journal of Roentgenology. 2012. № 199(1). Р. 19-25. DOI: 10.2214/AJR.11.7517.
 26. Barbero-Villares A., Mendoza J., Trapero-Marugan M., Gonzalez-Alvaro I., Dauden E., Gisbert J.P., Moreno-Otero R. Evaluation of liver fibrosis by transient elastography in methotrexate treated patients. Medicina clinica. 2011. № 137(14). Р. 637-639. DOI: 10.1016/j.medcli.2010.12.024.
 27. Shomuradova S.S., Alimov A.V. Condition of hepatobiliary system in juvenile rheumatoid arthritis. Eksperimental’naia i klinicheskaia gastroenterologiia (Experimental & clinical gastroenterology). 2016. № 7. Р. 38-42. PMID: 30284420.
 28. Arena U., Stasi C., Mannoni A., Benucci M., Maddali-Bongi S., Cammelli D. et al. Liver stiffness correlates with methotrexate cumulative dose in patients with rheumatoid arthritis. Digestive and Liver Disease. 2012. № 44(2). Р. 149-153. DOI: 10.1016/j.dld.2011.08.013.
 29. Kumar A., Vasdev V., Manrai M., Bhayana A., Hegde A., Arjun M.N., Kishore K. Assessment of hepatic fibrosis in patients with rheumatoid arthritis on long-term methotrexate therapy using transient elastography. Indian Journal of Rheumatology. 2018. № 13(4). Р. 246. DOI: 10.4103/injr.injr_92_18.
 30. Park S.H., Choe J.Y., Kim S.K. Assessment of liver fibrosis by transient elastography in rheumatoid arthritis patients treated with methotrexate. Joint Bone Spine. 2010. № 77(6). Р. 588-592. DOI: 10.1016/j.jbspin.2010.02.024.

Similar articles

Dyslipidemia as a comorbid condition in children with juvenile idiopathic arthritis
Authors: Богмат Л.Ф.(1), Ніконова В.В.(1), Шевченко Н.С.(1, 2), Бессонова І.М.(1, 2)
1) ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
2) Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 15, №5, 2020
Date: 2020.09.17
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Fibroscan and non-invasive indices for the diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease
Authors: Yu.M. Stepanov(1), N.V. Nedzvetskaya(1), V.B. Yagmur(1), D.V. Popok(1), L.M. Shendrik(2)
(1) — State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
(2) — State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 51, №3, 2017
Date: 2017.11.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Modern concepts of vitamin D role in juvenile idiopathic arthritis in children (review)
Authors: Хаджинова Ю.В.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019
Date: 2019.08.05
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Features of using non-invasive tests for assessment of liver fibrosis in obese adolescents
Authors: Пархоменко Л.К., Страшок Л.А., Хоменко М.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 14, Додаток 1, 2019 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія
Date: 2019.05.22
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue