Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 15, №3, 2020

Back to issue

Pharmacological correction of neurogenic lower urinary tract dysfunction in children

Authors: Борисова Т.П.(1), Федько Т.В.(2), Николаенко Т.А.(2), Бойко М.В.(2), Островская О.А.(2), Обертинский А.В.(2), Шевченко К.В.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КП «Областная детская клиническая больница» Днепропетровского областного совета», г. Днепр, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: оцінити ефективність і безпеку фармакологічної корекції нейрогенної дисфункції нижніх сечових шляхів у дітей препаратом ноофен (фенібут) в поєднанні з профілактичною дозою препарату фурамаг. Матеріали та методи. Під наглядом перебували 24 дитини віком від 5 до 8 років зі скаргами на часте сечовипускання в денний час. Всім хворим проводилося уронефрологічне та неврологічне обстеження. Оцінювалися дані анамнезу захворювання, соматичного статусу, загальний аналіз сечі, бактеріологічний посів сечі на флору. Для оцінки уродинаміки нижніх сечових шляхів вивчалися щоденник сечовипускань, ультразвукове дослідження нирок і сечового міхура, урофлоуметрія. Проводилась оцінка психоневрологічного статусу, а саме: симптомів порушення уваги, гіперактивності й імпульсивності. Дітям протягом 28 днів призначались стандартна уротерапія і препарат ноофен, профілактична доза препарату фурамаг, вітаміни групи В. Результати. Після обстеження гіпер­активний сечовий міхур діагностовано у 15 (62,5 %), дисфункціональне сечовипускання — у 9 (37,5 %) дітей. Після закінчення лікування позитивна динаміка клінічної картини відзначена у 21 (87 %) пацієнта, із них повне одужання спостерігалося у 9 (38 %), часткове поліпшення — у 12 (49 %) дітей. Відсутність ефекту від проведеної терапії відзначено у 3 (13 %) дітей. Зміна частоти сечовипускань на тлі терапії характеризувалася значним зниженням в перші два тижні лікування з 16,00 ± 1,35 до 11,1 ± 0,57 (р < 0,001). Після закінчення терапії частота сечовипускань становила 8,90 ± 0,35 (р < 0,001). Ургентні позиви до сечовипускання практично ліквідувалися, нетримання сечі не відзначалося. Після курсу лікування ефективний обсяг сечового міхура збільшився на 38,9 % (р < 0,001). Показаний позитивний вплив на уродинамічні показники: збільшення об’єму сечовипускання (на 35,1 %, р < 0,001), максимальної (на 28,8 %, р < 0,002) і середньої об’ємної швидкості потоку сечі (на 53,3 %, р < 0,001). За час спостереження в обстежених дітей не відзначено жодного випадку інфекції сечових шляхів. Доведено коригуючий вплив препарату ноофен на симптоми неуважності і більшою мірою гіперактивності/імпульсивності, а також значущість зв’язку ефективності лікування дисфункції нижніх сечових шляхів і психоневрологічної позитивної динаміки (р < 0,004). Показаний сприятливий профіль безпеки препаратів ноофен і фурамаг. Висновки. Встановлена терапевтична ефективність і безпека препарату ноофен у поєднанні з профілактичною дозою препарату фурамаг у дітей з нейрогенною дисфункцією нижніх сечових шляхів, що підтверджено позитивною клінічною динамікою, покращенням уродинамічних показників, зниженням симптомів неуважності, гіперактивності та імпульсивності.

Цель: оценить эффективность и безопасность фармакологической коррекции нейрогенной дисфункции нижних мочевых путей у детей препаратом ноофен (фенибут) в сочетании с профилактической дозой препарата фурамаг. Материалы и методы. Под наблюдением находились 24 ребенка в возрасте от 5 до 8 лет с жалобами на учащенное мочеиспускание в дневное время. Всем больным проводилось уронефрологическое и неврологическое обследование. Оценивались данные анамнеза заболевания, соматического статуса, общий анализ мочи, бактериологический посев мочи на флору. Для оценки уродинамики нижних мочевых путей изучались дневник мочеиспусканий, ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря, урофлоуметрия. Проводилась оценка психоневрологического статуса, а именно: симптомов нарушения внимания, гиперактивности и импульсивности. Детям в течение 28 дней назначались стандартная уротерапия и препарат ноофен, профилактическая доза препарата фурамаг, витамины группы В. Результаты. После обследования были диагностированы гиперактивный мочевой пузырь у 15 (62,5 %), дисфункциональное мочеиспускание у 9 (37,5 %) детей. По окончании лечения положительная динамика клинической картины отмечена у 21 (87 %) пациента, из них полное выздоровление наблюдалось у 9 (38 %), частичное улучшение — у 12 (49 %) детей. Отсутствие эффекта от проводимой терапии отмечено у 3 (13 %) детей. Изменение частоты мочеиспусканий на фоне терапии характеризовалось значительным снижением в первые две недели лечения с 16,00 ± 1,35 до 11,10 ± 0,57 (р < 0,001). По окончании терапии частота мочеиспусканий составила 8,90 ± 0,35 (р < 0,001). Ургентные позывы к мочеиспусканию практически ликвидировались, недержание мочи не отмечалось к завершению наблюдения. После курса лечения эффективный объем мочевого пузыря увеличился на 38,9 % (р < 0,001). Показано положительное влияние на уродинамические показатели: увеличение объема мочеиспускания (на 35,1 %, р < 0,001), максимальной (на 28,8 %, р < 0,002) и средней объемной скорости потока мочи (на 53,3 %, р < 0,001). За время наблюдения у обследованных детей не отмечено ни одного случая инфекции мочевых путей. Доказаны корригирующее влияние препарата ноофен на симптомы невнимательности и в большей степени гиперактивности/импульсивности, а также значимость связи эффективности лечения дисфункции нижних мочевых путей и психоневрологической положительной динамики (р < 0,004). Показан благоприятный профиль безопасности препаратов ноофен и фурамаг. Выводы. Установлена терапевтическая эффективность и безопасность препарата ноофен в сочетании с профилактической дозой препарата фурамаг при нейрогенной дисфункции нижних мочевых путей у детей, что подтверждалось положительной клинической динамикой, улучшением уродинамических показателей, снижением симптомов невнимательности, гиперактивности и импульсивности.

Background. The purpose was to evaluate the effectiveness and safety of pharmacological correction of neurogenic lower urinary tract dysfunction in children using noophen (phenibut) in combination with a prophylactic dose of furamag. Materials and methods. Twenty-four children aged 5 to 8 years with complaints of frequent urination in the daytime were under observation. All patients underwent neurological and uronephrological examination. The history of the disease, somatic status, general urine analysis and bacteriological culture of urine were evaluated. To assess the urodynamics of the lower urinary tract, a diary of urination, ultrasound examination of the kidneys and bladder, and uroflowmetry were studied. An assessment of the neuropsychiatric status was carried out, namely: symptoms of impaired attention, hyperactivity and impulsivity. For 28 days, children were prescribed standard urotherapy and noophen, a prophylactic dose of furamag, and group B vitamins. Results. After examination, a hyperactive bladder was diagnosed in 15 (62.5 %) and dysfunctional urination — in 9 (37.5 %) children. At the end of treatment, a positive dynamics in the clinical picture was observed in 21 (87 %) patients, of which 9 (38 %) fully recovered, and partial improvement was observed in 12 (49 %) children. The lack of effect from the therapy was observed in 3 (13 %) children. The change in the frequency of urination during therapy was characterized by a significant decrease in the first two weeks of treatment from 16.00 ± 1.35 to 11.10 ± 0.57 (p < 0.001). At the end of therapy, the frequency of urination was 8.90 ± 0.35 (p < 0.001). Urges to urinate were practically eliminated; urinary incontinence was not observed by the end of treatment course. After a course of treatment, the effective bladder volume increased by 38.9 % (p < 0.001). The positive impact on urodynamic indicators was shown: an increase in urination volume (by 35.1 %, p < 0.001), maximal (by 28.8 %, p < 0.002) and average urine flow rate (by 53.3 %, p < 0.001). During the observation, the examined children did not have a single case of urinary tract infection. We succeeded to prove the corrective effect of noophen drug on the symptoms of inattention and, to a greater extent, on hyperactivity-impulsivity; as well as the significance of the connection between the effectiveness of treatment for lower urinary tract dysfunction and neuropsychiatric positive dynamics (p < 0.004). A favorable safety profile of noophen and furamag preparations is shown. Conclusions. The therapeutic efficacy and safety of noophen in combination with the prophylactic dose of furamag for neurogenic lower urinary tract dysfunction in children was established, which was confirmed by a positive dynamics of clinical disease symptoms, urodynamic indicators, a decrease in the symptoms of inattention, hyperactivity and impulsivity.


Keywords

нейрогенна дисфункція нижніх сечових шляхів; діти; лікування; ноофен

нейрогенная дисфункция нижних мочевых путей; дети; лечение; ноофен

neurogenic lower urinary tract dysfunction; children; treatment; noophen


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Лабутина Н.В., Кольбе О.Б., Сазонов А.Н. и др. Современные подходы к диагностике и лечению функциональных нарушений опорожнения мочевого пузыря у детей и подростков. Педиатрия. 2007. № 86(6). С. 29-35. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-diagnostike-i-lecheniyu-funktsionalnyh-narusheniy-oporozheniya-mochevogo-puzyrya-u-detey-i-podrostkov.
 2. De Sousa A., Kapoor H., Jagtap J., Sen M. Prevalence and factors affecting enuresis amongst primary school children. Indian J. Urol. 2007. № 23(4). Р. 354-357. doi: 10.4103/0970-1591.36703.
 3. Athanascopoulos A., Gyftopoulos K., Giannitsas K., Fisfis J., Perimenis P., Barbalias G. Combination treatment with an blocker plus an anticholinergic for bladder outlet obstruction: a prospective, randomized, controlled study. J. Urol. 2003. № 169(6). Р. 2253-2256. DOI: 10.1097/01.ju.0000067541.73285.eb.
 4. Морозов С.Л. Современные представления о нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2013. № 4. Р. 24-29. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-predstavleniya-o-neyrogennoy-disfunktsii-mochevogo-puzyrya/viewer.
 5. Austin P.F., Bauer S.B., Bower W. et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents: Update report from the standardization committee of the International Children’s Continence Society. Neurourol. Urodyn. 2016 Apr. № 35(4). Р. 471-481. doi: 10.1002/nau.22751. Epub 2015 Mar 14. 
 6. Морозов С.Л., Длин В.В. Состояние клеточной биоэнергетики у детей с гиперактивным мочевым пузырем. Эффективность энерготропной терапии. РМЖ. 2016. № 18. С. 1217-1222. https://www.rmj.ru/articles/pediatriya/Sostoyanie_kletochnoy_bioenergetiki_u_detey_s_giperaktivnym_mochevym_puzyrem_Effektivnosty_energotropnoy_terapii.
 7. Вишневский Е.Л. Синдром гиперактивного мочевого пузыря у детей. Вопр. соврем. педиат. 2007. № 6(2). С. 63-70. https://vsp.spr-journal.ru/jour/article/view/1025.
 8. Божендаев Т.Л., Гусева Н.Б., Игнатьев Р.О., Никитин С.С. Дисфункциональное мочеиспускание как маркер нейрогенных расстройств мочевого пузыря у детей. Педиатрия. 2015. № 94(3). С. 158-162. https://pediatriajournal.ru/files/upload/mags/346/2015_3_4318.pdf.
 9. Sinha S. Dysfunctional voiding: A review of the terminology, presentation, evaluation and management in children and adults. Indian J. Urol. 2011. № 27(4). Р. 437-447. doi: 10.4103/0970-1591.91429.
 10. Radmayr C., Bogaert G., Dogan H.S., Kočvara R., Nijman J.M., Stein R., Tekgül S. Day-time lower urinary tract conditions. European Society for Paediatric Urology (ESPU) and the European Association of Urology (EAU). 2018. Р. 41-45. https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-on-Paediatric-Urology-2018-large-text.pdf.
 11. Зоркин С.Н., Гусарова Т.Н., Борисова С.А. Нейрогенный мочевой пузырь у детей. Возможности фармакотерапии. Лечащий врач. 2009. № 1. С. 37-39. https://www.lvrach.ru/2009/01/5897707.
 12. Гельдт В.Г., Игнатьев Р.О., Никитин С.С., Гусева Н.Б. Значение клинических и инструментальных методов в диагностике гиперактивного моченого пузыря у детей. Детская хирургия. 2014. № 3. С. 24-29. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21591628_53515145.pdf.
 13. Bauer S.B. Neurogenic bladder: etiology and assessment. Pediatr. Nephrol. 2008. № 23(4). Р. 541-551. doi: 10.1007/s00467-008-0764-7. Epub 2008 Feb 13.
 14. Морозов С.Л., Длин В.В. Характер нарушения вегетативного тонуса и его коррекция у детей с гиперактивным мочевым пузырем. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2014. № 59(6). С. 74-78. https://doi.org/10.21508/1027-4065-2014-59-6-71-79.
 15. Отпущенникова Т.В., Дерюгина Л.А., Казанская И.В. Нарушения функции нижних мочевых путей нейрогенной природы у детей и коррекция их методом транскраниальной магнитотерапии. Лечащий врач. 2016. № 9. С. 22-25. https://www.lvrach.ru/2016/09/15436546.
 16. Длин В.В., Морозов С.Л., Гусева Н.Б., Шабельникова Е.И. Патогенетическое обоснование применения ноотропных препаратов у детей с гиперактивным мочевым пузырем. Эффективная фармакотерапия. 2014. 16. Педиатрия. № 2. С. 6-10. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22571294_47255685.pdf. 
 17. Маслова О.И., Борисова С.А., Артюхина С.В., Зоркин С.Н. Влияние производных нейромедиаторных аминокислот на уродинамические показатели детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря. Лечащий врач. 2011. № 1. С. 61-63. https://www.lvrach.ru/2011/01/15435106.
 18. Алешин И.В., Зайцев Ю.Е. Эффективность гопантеновой кислоты в комплексной терапии больных с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря. Медицинский совет. 2014. № 1. С. 58-61. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21169869_36085336.pdf
 19. Von Gontard A., Baeyens D., Van Hoecke E., Warzak W.J., Bachmann C. Psychological and psychiatric issues in urinary and fecal incontinence. J. Urol. 2011. № 185(4). Р. 1432-1436. doi: 10.1016/j.juro.2010.11.051. Epub 2011 Feb 23.
 20. Хайтович М.В. ГАМКергічна нейропротекція: клінічне застосування. Ліки України. 2016. № 197–198(1–2). С. 22-26. http://www.health-medix.com/articles/liki_ukr/2016-02-25/7.pdf.
 21. Заваденко Н.Н., Суворинова Н.Ю. Результаты фармакотерапии синдрома дефицита внимания и гиперактивности: оценка с применением нейропсихологических методов. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014. № 114(9). С. 19-24. PMID: 25403296.
 22. Чутко Л.С., Сурушкина Е.Ю., Яковенко Е.А., Кропотов Ю.Д., Анисимова Т.И., Сергеев А.В. Импульсивность у подростков с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 2016. № 116 (11, вып. 2). С. 13-17. doi: 10.17116/jnevro201611611213-17.
 23. Нагорная Н.В., Дубовая А.В., Бордюгова Е.В. Психовегетативный синдром у детей и возможные пути его коррекции. Таврический медико-биологический вестник. 2013. № 16(3, ч. 1). С. 100-115. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/74720.
 24. Майданник В.Г., Мітюряєва І.О., Кухта Н.М., Матусова М.О., Борзенко І.О., Кулик Г.Д., Сидорчук І.О. Використання препарату «НООФЕН 100» у комплексному санаторно-курортному лікуванні вегетативних дисфункцій на тлі дихальної патології у дітей. Современная педиатрия. 2014. № 7(63). С. 72-79. Doi: 10.15574/SP.2014.63.72.
 25. Возняк А.В. Ефективність препарату «Ноофен®» у комплексному лікуванні вегетативної дисфункції у дітей. Современная педиатрия. 2013. № 54(6). С. 81-87. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2013_6_17.
 26. Митюряева И.А., Майданник В.Г., Демчук С.М. Оценка эффективности и безопасности использования нового комплексного подхода лечения различных клинических форм энуреза у детей. Педиатрия. Восточная Европа. 2018. № 6(2). С. 335-348. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35325107_59131905.pdf.
 27. Вишневский Е.Л., Панин А.П., Игнатьев Р.О. Эффективность лечения гиперактивного мочевого пузыря у детей методом биологической обратной связи. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2010. № 55(2). С. 104-108. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_15264820_47478158.pdf.
 28. Суворинова Н.Ю. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей и подростков: возможности современной терапии. Педиатрия (прил. к журн. Consilium Medicum). 2018. № 3. С. 99-106. DOI: 10.26442/2413-8460_2018.3.99-106.
 29. Игнатьев Р.О., Гельдт В.Г., Гусева Н.Б., Божендаев Т.Л. Диагностика нарушений мочеиспускания у детей: все ли мы делаем правильно? Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2014. № 4(3). С. 39-44. https://www.rps-journal.ru/jour/article/view/57/58.
 30. Wenske S., Van Batavia J.P., Combs A.J., Glassberg K.I. Analysis of uroflow patterns in children with dysfunctional voiding. J. Pediatr. Urol. 2014 Apr. № 10(2). Р. 250-254. doi: 10.1016/j.jpurol.2013.10.010. Epub 2013 Nov 7.

Similar articles

Диагностика и терапия энуреза у детей (Научный обзор и личные наблюдения)
Authors: Дубина С.П., Евтушенко О.С., Евтушенко С.К. - Донецкий областной детский клинический центр нейрореабилитации
International neurological journal 6 (60) 2013
Date: 2013.10.29
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Л.Л. КОРСУНСКАЯ, Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
International neurological journal 5(21) 2008
Date: 2009.02.26
Categories: Neurology, Nephrology, Urology
Sections: Specialist manual
Authors: Т.П. БОРИСОВА, И.В. БАГДАСАРОВА , Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького Институт нефрологии АМН Украины
"Child`s Health" 3(6) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: В.Н. ГУЗЕНКО, д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии и нефрологии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
"News of medicine and pharmacy" 1(232) 2008
Date: 2008.08.19
Categories: Urology
Sections: Specialist manual

Back to issue