Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" Том 13, №3, 2020

Back to issue

Cognitive impairment and dementia in patients with arterial hypertension. Part I. Classification, prevalence, mechanisms of development of cognitive impairment and recommendations for examination of patients

Authors: Коваль С.М.(1), Мисниченко О.В.(1), Літвінова О.М.(2), Барановська Г.В.(3)
(1) — ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
(3) — КНП «МБЛ № 18» ХМР, м. Харків, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Одним із найбільш частих і ранніх уражень головного мозку при артеріальній гіпертензії є порушення когнітивних функцій, що з часом у більшості хворих закономірно трансформуються в деменцію — тяжкий, інвалідизуючий та невиліковний патологічний стан. У статті наведені дані про класифікацію та поширеність когнітивних порушень, відомості про механізми їх розвитку при артеріальній гіпертензії та асоційованих із нею серцево-судинних захворюваннях, методи обстеження хворих та методи діагностики когнітивних порушень (спеціальні нейропсихіатричні тести), сучасна стратегія лікування хворих на артеріальну гіпертензію з порушеннями когнітивних функцій та підходи до профілактики розвитку цих уражень головного мозку.

Одним из наиболее частых и ранних поражений головного мозга при артериальной гипертензии являются нарушения когнитивных функций, которые со временем у большинства больных закономерно трансформируются в деменцию — тяжелую, инвалидизирующую и неизлечимую патологию. В статье приведены данные о классификации и распространенности когнитивных нарушений, сведения о механизмах их развития при артериальной гипертензии и ассоциированных с ней сердечно-сосудистых заболеваниях, методы обследования больных и методы диагностики когнитивных нарушений (специальные нейропсихиатрические тесты), современная стратегия лечения больных артериальной гипертензией с нарушениями когнитивных функций и подходы к профилактике развития данного поражения головного мозга.

One of the most frequent and early brain lesions in arterial hypertension is cognitive impairment, which over time naturally transforms into dementia, a severe, disabling and incurable pathology, in most patients. The article presents data on the classification and prevalence of cognitive impairment, information on the mechanisms of their development in arterial hypertension and concomitant cardiovascular diseases, methods for examining patients and methods for diagnosing cognitive impairment (special neuropsychiatric tests), a modern strategy for the treatment of patients with arterial hypertension and cognitive impairment, and approaches to the prevention of the development of these brain lesions.


Keywords

артеріальна гіпертензія; когнітивні порушення; деменція; цереброваскулярні захворювання

артериальная гипертензия; когнитивные нарушения; деменция; цереброваскулярные заболевания

arterial hypertension; cognitive impairment; dementia; cerebrovascular diseases


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Григорова И.А. Сосудистая деменция: клиника, диагностика, лечение, профилактика. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. 2016. 3. 22-26.

2. Дубенко О.Є., Чиняк О.С. Нейропсихологічний профіль когнітивних порушень у пацієнтів з хворобою Альцгеймера, судинною деменцією та помірними когнітивними розладами. Український неврологічний журнал. 2017. 3. 64-71.

3. Захаров В.В., Вахнина Н.В., Громова Д.О., Тараповская А.А. Диагностика и лечение когнитивных нарушений после инсульта. Медицинский совет. 2015. 10. 14-20.

4. Ефимова Н.Ю., Чернов В.И., Ефимова И.Ю. Когнитивная дисфункция при метаболическом синдроме. Томск: STT, 2013. 116 с.

5. Коберская Н.Н. Болезнь Альцгеймера: новые критерии диагностики и терапевтические аспекты в зависимости от стадии болезни. Медицинский совет. 2017. 10. 18-24.

6. Коваль С.Н., Мысниченко О.В., Снегурская И.А. Антагонист кальция третьего поколения лерканидипин в лечении больных гипертонической болезнью в рамках метаболического синдрома. Мистецтво лікування. 2006. 7. 18-20.

7. Коваль С.Н., Мысниченко О.В., Снегурская И.А. Эффективность комбинированной терапии блокатором рецепторов ангиотензина ІІ олмесартаном и антагонистом кальция третьего поколения лерканидипином у больных гипертонической болезнью в сочетании с метаболическим синдромом. Артериальная гипертензия. 2012. 4(24). 41-46.

8. Коваль С.Н. Оптимизация контроля артериальной гипертензии у пациентов с гиперсимпатикотонией. Мистецтво лікування. 2015. 5–6. 63-66.

9. Коваль С.М., Мисниченко О.В. Артеріальна гіпертензія і цереброваскулярні ураження: епідеміологічні, клінічні, терапевтичні та профілактичні аспекти (огляд літератури та сучасних рекомендацій). Артеріальна гіпертензія. 2020. 1(13). 10-19. DOI: 10.22141/2224-1485.13.1.2020.197889.

10. Остроумова О.Д., Черняева М.С. Артериальная гипертония, когнитивные нарушения и деменция: взгляд кардиолога. Журнал неврологии и психиатрии. 2018. 9. 117-125.

11. Пенькова М.Ю., Мысниченко О.В., Снегурская И.А., Коваль С.Н. Суточные ритмы артериального давления у больных гипертонической болезнью с инсулинорезистентностью под влиянием антигипертензивной терапии. Український терапевтичний журнал. 2009. 3. 52-56.

12. Радченко Г.Д., Слащева Т.Г., Сіренко Ю.М., Муштенко Л.О. Контроль артеріального тиску в гіпертензивних пацієнтів залежно від віку. Артеріальна гіпертензія. 2015. 5. 45-56.

13. Радченко Г.Д., Торбас О.О., Сіренко Ю.М., Пономарьова Г.В., Сидоренко П.І., Поліщук С.А., Сніцаренко О.О. Сучасне лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією в умовах економічного сьогодення: фокус на дієві комбінації вітчизняного виробництва. Артеріальна гіпертензія. 2015. 2. 59-69.

14. Сіренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія та супутня патологія. Донецьк: Заславський О.Ю., 2010. 383 c.

15. Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д., Рековець О.Л. Фактори ризику, що впливають на прогноз у хворих з артеріальною гіпертензією. Артеріальна гіпертензія. 2018. 2. 59-69.

16. Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10). Психічні розлади і розлади поведінки. Деменція (F01-03). 1993.

17. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной системы. Под ред. О.С. Левина, В.Н. Штока. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: ООО «Медицинское информационное агентство», 2019. 520 с.

18. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги. Деменція. Наказ МОЗ від 19.07.2016 № 736. 64 с.

19. Bacigalupoa I., Mayera F., Lacortea E., Di Pucchioa A., Marzolinia F., Canevellib M., Di Fiandrac T., Vanacorea N. A Systematic Review and Meta-Analysis on the Prevalence of Dementia in Europe: Estimates from the Highest-Quality Studies Adopting the DSM IV Diagnostic Criteria. Journal of Alzheimer’s Disease. 2018. 66. 1471-1481. DOI: 10.3233/JAD-180416.

20. Bleckwenn M., Kleineidam L., Wagner M., Jessen F., Weyerer S., Werle J., Wiese B., Luhmann D., Posselt T., Konig H.-H., Brettschneider C., Mösch E., Weeg D., Fuchs A., Pentzek M., Luck T., Riedel-Heller S.G., Maier W., Scherer M. Impact of coronary heart disease on cognitive decline in Alzheimer’s disease: a prospective longitudinal cohort study in primary care. Br. J. Gen. Pract. 2016. DOI: https://doi.org/10.3399/bjgp16X688813.

21. Cannon J.A., Moffitt P., Perez-Moreno A.C., Walters M.R., Broomfield N.M., McMurray J.J.V., Quinn T.J. Cognitive Impairment and Heart Failure: Systematic Review and Meta-Analysis. J. Card Fail. 2017 Jun. 23(6). 464-475. doi: 10.1016/j.cardfail.2017.04.007.

22. Deckers K., Schievink S.H.J., Rodriquez M.M.F., van Oostenbrugge R.J., van Boxtel M.P.J., Verhey F.R.J. et al. Coronary heart disease and risk for cognitive impairment or dementia: Systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. 2017. 12(9). e0184244. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0184244.

23. De Simone G., Coca A. Target organ damage, cardiovascular disease risk, and clinical evaluation of the hypertensive patient. In: The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine. Third edition. Ed. by: A.J. Camm, Th.F. Luscher, G. Mauer, P.W. Serruys. Oxford University Press, 2029. 2401-2410.

24. Diener H.-C. Heart and the brain. In: The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine. Third edition. Ed. by: A.J. Camm, Th.F. Luscher, G. Mauer, P.W. Serruys. Oxford University Press, 2029. 953-978.

25. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. 2018. 39. 3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.

26. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. European Heart Journal. 2016. 37. 2893-2962. doi: 10.1093/eurheartj/ehw210.

27. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. European Heart Journal. 2019. 00. 1-7. doi: 10.1093/eurheartj/ehz425.

28. Forouzanfar M.H., Liu P., Roth G.A., Ng M., Biryukov S., Marczak L., Alexander L., Estep K., Hassen Abate K., Akinyemiju T.F., Ali R., Alvis-Guzman N., Azzopardi P. et al. Global burden of hypertension and systolic blood pressure of at least 110 to 115 mmHg, 1990–2015. JAMA. 2017. 317. 165-182.

29. Gong L. et al. Shangai Trial of Nifedipine in the Elderly (STONE). J. Нypertens. 1996. 14. 1237-1245.

30. Guidelines for the Early Management of Patients with Acute Ischemic Stroke. 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2019. 50. e344-e418. DOI: 10.1161/STR.0000000000000211.

31. Iadecola C., Yaffe K., Biller J., Bratzke L.C., Faraci F.M., Gorelick P.B., Gulati M., Kamel H., Knopman D.S., Launer L.J., Saczynski J.S., Seshadri S., Zeki A.I., Hazzouri A.; American Heart Association Council on Hypertension; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Qua-lity of Care and Outcomes Research; and Stroke Council. Impact of hypertension on cognitive function: a scientific statement From the American Heart Association. Hypertension. 2016. 68. e67-94.

32. Jacobs V., Cutler M.J., Day J.D., Bunch T.J. Atrial fibrillation and dementia. Trends Cardiovasc. Med. 2015. 25. 44-51.

33. Koval S.M., Snihurska I.O., Starchenko T.G., Penkova M.Yu., Mysnychenko O.V., Yushko K.O., Lytvynova O.M., Vysotska O., Berezin A.E. Efficacy of fixed dose of triple combination of perindopril-indapamide-amlodipine in obese patients with moderate-to-severe arterial hypertension: an open-label 6-month study. Biomedical Research and Therapy. 2019. 6. 11. 3501-3512. DOI: 10.15419/bmrat.v6i11.578. Published on: 2019-11-30.

34. Monios E., Koroboki E., Vemmos K. Blood pressure ma-nagment in acute stroke. In: Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension. Ed. by: G. Mancia, G. Grassi, K.P. Tsioufis, A.F. Dominiczak, E. Agabiti Rosei. 2019. 479-486.

35. Nasreddine Z.S., Philllips N.A., Bedirian V. et al. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA): a brief screening tool for mild cognitive impairment. J. Am. Geriatr. Soc. 2005. 53. 695-699.

36. Nichols E., Szoeke C.E.I., Vollset S.E., Abbasi N., Abd-Allah F., Abdela J., Aichour M.T.E. Global, regional, and national burden of Alzheimer’s disease and other dementias, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019. 18. 88-106.

37. Niua H., Álvarez-Álvareza I., Guillén-Grimaa F., Aguinaga-Ontosoa I. Prevalence and incidence of Alzheimer’s disease in Europe: A meta-analysis Neurología. 2017. 32. 523-532.

38. Norton S., Matthews F.E., Barnes D.E., Yaffe K., Brayne C. Potential for primary prevention of Alzheimer's disease: an analysis of population-based data. Lancet Neurol. 2014. 13(8). 788-94. https://doi.org/10. 1016/S1474-4422(14)70136-X. PMID: 25030513.

39. Plassman B.L., Williams J.W. Jr., Burke J.R., Holsinger T., Benjamin S. Systematic review: factors associated with risk for and possible prevention of cognitive decline in later life. Ann. Intern. Med. 2010. 153(3). 182-93. https://doi.org/10.7326/0003-4819-153-3-201008030-00258 PMID: 20547887.

40. Ponjoan A., Garre-Olmo J., Blanch J., Fages S., Alves-Cabratosa L., Martí-Lluch R., Comas-Cufí M., Parramon D., Garcia-Gil M., Ramos R. Epidemiology of dementia: prevalence and incidence estimates using validated electronic health records from primary care. Clinical Epidemiology. 2019. 11. 217-228.

41. Smith E.E., Saposnik G., Jan Biessels G., Doubal F.N., Fornage M., Gorelick P.B., Greenberg S.M., Higashida R.T., Kasner S.E., Seshadri S.; American Heart Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Functional Genomics and Translational Biology; and Council on Hypertension. Prevention of stroke in patients with silent cerebrovascular disease. Stroke. 2017. 48. e44-71.

42. Smith T., Gildeh N., Holmes C. The Montreal Cognitive Assessment: validity and utility in a memory clinic setting. Can. J. Psychiatry. 2007. 52. 329-332.

43. Staessen J. et al., for the Systolic Hypertension in Europe (Syst. Eur.) Trial Investigators. Randomised doubleblind compa-rison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension. Lancet. 1997. 350. 757-764.

44. The PROGRESS Collaborative Group. Effects of blood pressure lowering with perindopril and indapamide therapy on dementia and cognitive decline in patients with cerebrovascular disease. Arch. Intern. Med. 2003. 163. 1069-75.

45. Tisaire-Sánchez J., Roma J., Camacho-Azcargorta I., Bueno-Gómez J., Mora-Maciá J., Navarro A. Assessment of cognitive function in patients with essential hypertension treated with lercanidipine. Vascular Health and Risk Management. 2006. 2(4). 491-498.

46. Tsoi K.K., Chan J.Y., Hirai H.W., Wong S.Y., Kwok T.C. Cognitive tests to detect dementia: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern. Med. 2015. 175. 1450-1458.

47. World Health Organization. World health report 2003: shaping the future. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2003.

Similar articles

Aging of vessels and aging of the brain:  the influence of cardiovascular therapy  on the risk of dementia (lecture)
Authors: Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №6 (62), 2018
Date: 2019.01.17
Categories: Cardiology
Sections: Medical forums
Behavioral disorders in patients with dementia: clinical picture, diagnosis and treatment
Authors: Копчак О.О.
ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», м. Київ, Украина

International neurological journal 8 (94) 2017
Date: 2018.02.16
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Помірні когнітивні розлади у хворих з артеріальною гіпертензією
Authors: Корнацький В.М., Ревенько І.Л. - Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ
International neurological journal 4 (74) 2015
Date: 2015.12.28
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Проблема судинної деменції в загальній лікарській практиці: раціональна антигіпертензивна терапія як пріоритетний напрямок профілактики
Authors: Соломенчук Т.М. - д.м.н., професор кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
"Hypertension" 5 (37) 2014
Date: 2015.01.27
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue