Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 54, №2, 2020

Back to issue

Ефективність біорегуляційного підходу в комплексній корекції ендогенної інтоксикації при хронічних ураженнях панкреатогепатобіліарної системи

Authors: Бабінець Л.С., Криськів О.І., Шайген О.Р., Хомин Г.О.
ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Пошук методів корекції ендогенної інтоксикації (ЕІ) є актуальним, незважаючи на велику кількість існуючих методів терапії захворювань панкреатогепатобіліарної системи (ПГБС). Мета роботи: вивчити характер змін показників синдрому ЕІ у хворих на хронічні ураження панкреатогепатобіліарної системи у процесі біорегуляційної терапії (БРТ). Матеріали та методи. Обстежено 72 хворих на хронічний панкреатит у фазі нестійкої ремісії віком 18–62 роки, серед яких 15 чоловіків і 57 жінок. За наявністю супутньої патології ПГБС пацієнтів розподілили на три групи: хронічний вірусний гепатит С вперше діагностовано у 26 хворих (І група), хронічний безкам’яний холецистит — у 25 (II група), дискінезію жовчовивідних шляхів — у 21 (III група). Усім пацієнтам призначали курс препаратів базової терапії та одночасно — курс комплексного біорегуляційного коректора зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози і комплексного біорегуляційного гепатотропного препарату. Для оцінки ендотоксикозу вивчали динамічні зміни (до БРТ і після неї) середньомолекулярних пептидів (СМП), циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) і лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ). Результати. Після проведеного курсу БРТ поряд із зникненням або зменшенням больового синдрому, диспептичних явищ, нормалізацією діяльності кишечника й іншими клінічними ознаками покращення відбулось вірогідне зниження рівня ЕІ (р < 0,05). Згідно з даними визначення СМП, ЦІК та ЛІІ після проведеного комплексного лікування з включенням курсу БРТ, незначні ознаки ендотоксикозу виявляли лише в 33,6 % хворих. Висновки. Вище­описані зміни показників ЕІ можна розцінити як фізіологічні адаптаційні процеси, що відбуваються в організмі людини під впливом біорегуляційного лікування і сприяють формуванню детоксикаційного і саногенного ефектів БРТ.

Актуальность. Поиск методов коррекции эндогенной интоксикации (ЭИ) является актуальным, несмотря на большое количество существующих методов терапии заболеваний панкреатогепатобилиарной системы (ПГБС). Цель работы: изучить характер изменений показателей синдрома ЭИ у больных с хроническими поражениями панкреатогепатобилиарной системы в процессе биорегуляционной терапии (БРТ). Материалы и методы. Обследовано 72 больных с хроническим панкреатитом в фазе нестойкой ремиссии в возрасте 18–62 лет, среди которых 15 мужчин и 57 женщин. При наличии сопутствующей патологии ПГБС пациентов разделили на три группы: хронический вирусный гепатит С впервые диагностирован у 26 больных (I группа), хронический бескаменный холецистит — у 25 (II группа), дискинезию желчевыводящих путей — у 21 (III группа). Всем пациентам назначали курс препаратов базовой терапии и одновременно — курс комплексного биорегуляционного корректора внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы и комплексного биорегуляционного гепатотропного препарата. Для оценки эндотоксикоза изучали динамические изменения (до БРТ и после нее) среднемолекулярных пептидов (СМП), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ). Результаты. После проведенного курса БРТ наряду с исчезновением или уменьшением болевого синдрома, диспептических явлений, нормализацией деятельности кишечника и другими клиническими признаками улучшения состоялось достоверное снижение уровня ЭИ (р < 0,05). Согласно данным определения СМП, ЦИК и ЛИИ после проведенного комплексного лечения с включением курса БРТ, незначительные признаки эндотоксикоза проявлялись лишь у 33,6 % больных. Выводы. Вышеописанные изменения показателей ЭИ можно расценить как физиологические адаптационные процессы, которые проходят в организме человека под воздействием биорегуляционного лечения и способствуют формированию детоксикационного и саногенного эффектов БРТ.

Background. The search for methods of correcting endogenous intoxication is relevant, despite the large number of exis­ting methods for the treatment of diseases of the pancreatohepatobiliary system. The purpose of the research is to study the nature of changes in endogenous intoxication syndrome in patients with chronic pancreatohepatobiliary system lesions during bioregulation therapy (BRT). Materials and methods. Seventy-two patients with chronic pancreatitis in the phase of unstable remission aged 18–62 years were examined, including 15 men and 57 women. Depending on the presence of concomitant pancreatohepatobi­liary pathology, the patients were divided into three groups: chronic viral hepatitis C was first diagnosed in 26 patients (group I), chronic acalculous cholecystitis — in 25 (group II), biliary dyskinesia — in 21 people (group III). All patients were prescribed a course of basic therapy and at the same time a combination bioregulatory corrector of exocrine pancreatic insufficiency and a combination bioregulatory hepatotropic drug. Dynamic changes (before and after during BRT) of middle-molecular weight peptides, circulating immune complexes and leukocyte intoxication index were studied to evaluate endotoxicosis. Results. After the course of BRT, along with the elimination or reduction of pain syndrome, dyspepsia, normalization of bowel activity and other clinical signs of improvement, there was a significant decrease in the level of endogenous intoxication (p < 0.05). According to the middle-molecular weight peptides, circulating immune complexes, and leukocyte intoxication index data, only 33.6 % of patients showed mild signs of endotoxicosis after comprehensive treatment with inclusion of BRT course. Conclusions. The above changes in endogenous intoxication parameters can be regarded as physiological adaptation processes that take place in the human body under the influence of bioregulatory treatment and contribute to the formation of detoxification and sanogenic effects of BRT.


Keywords

ураження панкреатогепатобіліарної системи; біорегуляційна терапія; ендогенна інтоксикація

поражение панкреатогепатобилиарной системы; биорегуляционная терапия; эндогенная интоксикация

lesions of the pancreatohepatobiliary system; bioregulation therapy; endogenous intoxication


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Бабінець Л.С., Шайген О.Р., Хомин Г.О. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у поєднанні із вірусним гепатитом С в амбулаторній практиці. Гастроентерологія. 2018. № 2. С. 50-54.
  2. Молюк Е.Д., Процюк А.В. Деякі аспекти ендогенної інтоксикації. Клінічна хірургія. 1993. № 1. С. 56-58.
  3. Решетилов Ю.И., Токаренко А.И., Дмитриева С.Н., Кузнецова Л.Ф., Сурмило Н.Н., Проценко Н.Н., Клавдиева Е.Ю., Кремзер А.А. Инфекции и их место среди других причин возникновения панкреатита. Cучасна гастроентерологія. 2002. № 2(8). С. 24-29. 
  4. Шайген О.Р., Бабінець Л.С. Етіологічне значення вірусу гепатиту С серед інших інфекційних чинників хронічного панкреатиту. Вестник клуба панкреатологов. 2019. № 1. С. 41-45. 
  5. Чаленко В.В., Кугушев Ф.Х. Эндогенная интоксикация в хирургии. Вестник хирургии. 1990. Т. 144. № 4. С. 3-8.
  6. Babinets L.S., Kytsai K.J., Krys’kiv O.I. State of indicators of the kallikrein-kinin system in patients with chronic biliary pancreatitis combined with obesity. Achievements of Clinical and Experimental Medicine. 2016. № 2(26). С. 105. DOI: 10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6298 (in Ukrainian).
  7. Вabinets L., Kytsai K., Kotsaba Yu. et al. Improvement of the complex medical treatment for the patients with chronic biliary pancreatitis. Wiadomości Lekarskie. 2017. № 70(2). P. 213-216. PMID: 28511162. 
  8. Liliya S. Babinets, Olena R. Shaihen, Halyna Ol. Homyn, Iryna M. Halabitska. Specific aspects of clinical course in case of combination of chronic pancreatitis and concomitant viral hepatitis C. Wiadomości Lekarskie. 2019. Vol. LXXII. № 4. P. 595-599. 
  9. Patrice Cacoub, Cloe Comarmond, Fanny Domont, Léa Savey, Anne C. Desbois, David Saadoun. Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C virus infection. Therapeutic Advances in Infectious Disease. 2016. № 3(1). P. 3-14.

Similar articles

Authors: Шайген О.Р.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

"Gastroenterology" Том 54, №4, 2020
Categories: Gastroenterology
Sections: Medical forums
Correlation of immunological and biochemical indicators in patients with chronic diffuse liver diseases depending on the etiological factors of steatosis and liver fibrosis
Authors: Діденко В.І., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 53, №2, 2019
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Diagnosis and Treatment of Intussusception in Children
Authors: Спахі О.В., Лятуринська О.В., Пахольчук О.П. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
"Child`s Health" 5 (73) 2016
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue