Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." Том 10, №2, 2020

Back to issue

Neck pain: modern approaches to the non-pharmacological treatment. Part I

Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Біль у шиї вражає від 26 до 70 % дорослого населення планети протягом життя. Його лікування передбачає використання медикаментозних та немедикаментозних методів, проте доказова база щодо ефективності й безпечності останніх на сьогодні суперечлива. Метою цієї статті є узагальнення даних щодо видів, принципів дії різних методів немедикаментозного лікування болю в шиї, їх ефективності та безпечності, аналіз останніх рекомендацій щодо використання фізичних методів лікування болю в шиї та обговорення власного досвіду авторів щодо ефективності й безпечності деяких немедикаментозних методів (тракційна терапія, лікувальна гімнастика) у комплексному лікуванні хворих даної категорії. Для досягнення мети проведений аналіз літературних джерел у базах даних MedLine, EMBASE, The Cochrane Library, Scopus, Web of Science, CyberLeninka та РІНЦ за останні 10 років, що містять результати сучасних рандомізованих конт­рольованих досліджень, метааналізів та останніх кокранівських оглядів щодо ефективності й безпечності використання різних методів немедикаментозного лікування болю в шиї. У першій частині статті представлено результати аналізу ефективності й безпечності деяких методів фізичної терапії (ерго-, рефлексо-, електро-, ультразвукової терапії, механо-, тракційної та мануальної терапії, масажу) у лікуванні хворих із болем у шиї. Порівняння проводили як між окремими методиками немедикаментозного лікування болю в шиї, так і з імітацією чи відсутністю терапії. У другій частині статті наведено дані щодо ефективності й безпечності інших методів фізичної терапії, сучасні рекомендації щодо ведення хворих із болем у шиї та представлено розроблені авторами комплекси лікувальної гімнастики для хворих у різні періоди захворювання. Проведений нами аналіз у першій частині статті засвідчив, що, незважаючи на достатню кількість виконаних, зокрема й рандомізованих, досліджень, на сьогодні докази її ефективності та безпечності підлягають сумнівам у зв’язку з низькою якістю більшості проведених досліджень, відсутністю їх осліплення тощо. Результати досліджень значно відрізняються залежно від їх виконавців, періоду захворювання, категорії хворих тощо. Усе це доводить необхідність проведення високоякісних великих проспективних подвійних сліпих рандомізованих досліджень щодо ефективності й безпечності різних методів фізичної терапії в лікуванні хворих із болем у шиї для розробки рекомендацій щодо їх використання.

Боль в шее поражает от 26 до 70 % взрослого населения планеты в течение жизни. Ее лечение предусматривает использование медикаментозных и немедикаментозных методов, однако доказательная база относительно эффективности и безопасности последних на сегодняшний день противоречива. Целью этой статьи является обобщение данных относительно видов, принципов действия различных методов немедикаментозного лечения боли в шее, их эффективности и безопасности, последних рекомендаций по использованию физических методов лечения боли в шее и обсуждение собственного опыта авторов относительно эффективности и безопасности некоторых немедикаментозных методов (тракционная терапия, лечебная гимнастика) в комплексном лечении больных данной категории. Для достижения цели проведен анализ литературных источников в базах данных MedLine, EMBASE, The Cochrane Library, Scopus, Web of Science, CyberLeninka и РИНЦ за последние 10 лет, содержащих результаты современных рандомизированных конт­ролируемых исследований, метаанализов и последних кокрановских обзоров относительно эффективности и безопасности использования различных методов немедикаментозного лечения боли в шее. В первой части статьи представлены результаты анализа относительно эффективности и безопасности некоторых методов физической терапии (эрго-, рефлексо-, электро-, ультразвуковой терапии, механо-, тракционной и мануальной терапии, массажа) в лечении пациентов с болью в шее. Сравнение проводили как между отдельными методиками физической терапии боли в шее, так и с ее имитацией или отсутствием терапии. Во второй части статьи представлены данные относительно эффективности и безопасности других методов физической терапии, современные рекомендации по ведению пациентов с болью в шее и разработанные авторами комплексы лечебной гимнастики для использования в разные периоды заболевания. Проведенный нами анализ в первой части статьи показал, что, несмотря на достаточное количество выполненных, в том числе рандомизированных исследований, на сегодняшний день доказательства ее эффективности и безопасности подлежат сомнениям в связи с низким качеством большинства проведенных исследований, отсутствием их ослепления и др. Результаты исследований значительно отличаются в зависимости от их исполнителей, периода заболевания, категории больных и др. Все это доказывает необходимость проведения высококачественных крупных проспективных двойных слепых рандомизированных исследований относительно эффективности и безопасности различных методов физической терапии в лечении пациентов с болью в шее для разработки рекомендаций относительно их использования.

Across the world, neck pain affects from 26 to 70 % of the adult population during their lifetime. Its treatment involves the use of medical and non-medical methods; however, the evi­dence base for their effectiveness and safety is currently consi­dered contradictory. The purpose of this article is to summarize the data about the types and principles of various non-pharmacological treatments of the neck pain, their effectiveness and safety, as well as analysis of the latest recommendations for the use of physical methods of the neck pain treatment and discuss the authors' own experience concerning the effectiveness and safety of some non-pharmacological methods (traction, physical exercises) in the complex treatment of these patients. To achieve this goal, we’ve performed the analysis of reference sources published in the MedLine, EMBASE, Cochrane Library, Scopus, Web of Science, CyberLeninka and Russian Science Citation Index (RSCI) databases during the recent decade; those sources containing the results of modern randomized controlled trials, meta-analyses and recent Cochrane reviews about the efficacy and safety of various non-pharmacological treatments of neck pain. The first part of the article presents our analysis of effectiveness and safety of some methods of physical therapy (ergo-, reflexo-, electro-, mechano-, ultrasound therapies, traction and chiropractic, massage) for the patients with neck pain. Comparisons were made both among the individual methods of neck pain non-pharmacological treatment and between sham and absent treatment. The second part of the article presents data on the efficacy and safety of other methods of physical therapy, modern recommendations for the management of patients with neck pain, and presents the programs of therapeutic physical training developed by the authors especially for the patients belonging to various disease stages. In the first part of the article, our analysis showed that despite the sufficient number of performed studies (for instance, the randomized ones), the extant evidence of its effectiveness and safety is contradictory, due to the low quality of most studies, lack of patient blinding etc. The results of studies differ significantly in terms of their performers, disease stages, patient categories etc. It confirms the need for high-qua­lity large prospective double-blind randomized trials of the efficacy and safety of various physical therapy methods in the treatment of patients with neck pain intended to develop the recommendations for their use.


Keywords

біль у шиї; фізична терапія; фізична реабілітація; немедикаментозні методи

боль в шее; физическая терапия; физическая реабилитация; немедикаментозные методы

neck pain; physical therapy; physical rehabilitation; non-pharmacological methods


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Cohen S.P. Epidemiology, Diagnosis, and Treatment of Neck Pain. Mayo Clinic Proceedings. 2015. 90(2). Р. 284-299. doi: 10.1016/j.mayocp.2014.09.008.
 2. Fejer R., Kyvik K.O., Hartvigsen J. The prevalence of neck pain in the world population: a systematic critical review of the literature. Eur. Spine J. 2006. 15(6). Р. 834-848.
 3. Bogduk N. The Anatomy and Pathophysiology of Neck Pain. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 2011. 22(3). Р. 367-382. doi: 10.1016/j.pmr.2011.03.008.
 4. US Burden of Disease Collaborators. The state of US health, 1990–2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. JAMA. 2013. 310(6). Р. 591-608.
 5. Popescu A., Lee H. Neck Pain and Lower Back Pain. Med. Clin. North. Am. 2020. 104(2). Р. 279-292. doi: 10.1016/j.mcna.2019.11.003.
 6. Parikh P., Santaguida P., Macdermid J., Gross A., Eshtiaghi A. Comparison of CPG’s for the diagnosis, prognosis and management of non-specific neck pain: a systematic review BMC Musculoskelet Disord. 2019. 20. Р. 81. doi: 10.1186/s12891-019-2441-3.
 7. Jun D., Zoe M., Johnston V., O’Leary S. Physical risk factors for developing non-specific neck pain in office workers: a systematic review and meta-analysis. Int. Arch. Occup. Environ Health. 2017. 90(5). Р. 373-410. doi: 10.1007/s00420-017-1205-3.
 8. Hoe V.C.W., Urquhart D.M., Kelsall H.L., Zamri E.N., Sim M.R. Cochrane Work Group. Ergonomic interventions for preventing work-related musculoskeletal disorders of the upper limb and neck among office workers. Cochrane Database of Systematic Reviews. Rev. 2018. 10. CD008570. doi: 10.1002/14651858.CD008570.pub3.
 9. Trinh K., Graham N., Irnich D., Cameron I.D., Forget M. Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016. 5. CD004870. doi: 10.1002/14651858.CD004870.pub4.
 10. Trinh K., Graham N., Irnich D., Cameron I.D., Forget M. WITHDRAWN: Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016. 11. CD004870.
 11. Ju Z.Y., Wang K., Cui H.S. et al. Acupuncture for neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017. 12. CD012057. doi: 10.1002/14651858.CD012057.pub2.
 12. Farag A.M., Malacarne A., Pagni S.E., Maloney G.E. The effectiveness of acupuncture in the management of persistent regional myofascial head and neck pain: A systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine. 2020. 49. 102297. doi: 10.1016/j.ctim.2019.102297.
 13. Kroeling P., Gross A., Graham N. et al. Electrotherapy for neck pain. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013. 8. CD004251. doi: 10.1002/14651858.CD004251.pub5.
 14. Noori S.A., Rasheed A., Aiyer R. et al. Therapeutic Ultrasound for Pain Management in Chronic Low Back Pain and Chronic Neck Pain: A Systematic Review. Pain Med. 2019, Jan 12. doi: 10.1093/pm/pny287.
 15. Martimbianco A.L.C., Porfírio G.J.M., Pacheco R.L., Torloni M.R., Riera R. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic neck pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019. 12. CD011927. doi: 10.1002/14651858.CD011927.pub2.
 16. Adambaev Z.I., Kilichev I.A. Traction therapy (literature review). https://cyberleninka.ru/article/n/traktsionnaya-terapiya-obzor-literatury.
 17. Madson T.J., Hollman J.H. Cervical Traction for Managing Neck Pain: A Survey of Physical Therapists in the United States. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 2017. 47(3). Р. 200-208. doi: 10.2519/jospt.2017.6914.
 18. Graham N., Gross A., Goldsmith C.H. et al. Mechanical traction for neck pain with or without radiculopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2008. 3. CD006408. doi: 10.1002/14651858.CD006408.pub2.
 19. Romeo A., Vanti C., Boldrini V. et al. Cervical Radiculopathy: Effectiveness of Adding Traction to Physical Therapy — A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Phys. Ther. 2018. 98(4). Р. 231-242. doi: 10.1093/physth/pzy001.
 20. Sirotynska G.I. Osteochondrosis of the cervical spine and autonomic disorders in people of different ages: diagnosis and treatment: Abstract. dis ... cand. dissert. Sciences: 14.01.21/GI Sirotinska; Ukr. Institute of Traumatology and Orthopedics. Kiev, 2000. 20 p. 
 21. Patel K.C., Gross A., Graham N. et al. Massage for mechanical neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012. 9. CD004871. doi: 10.1002/14651858.CD004871.pub4.
 22. Gross A., Langevin P., Burnie S.J. et al. Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. Cochrane Database Syst. Rev. 2015. (9). CD004249. doi: 10.1002/14651858.CD004249.pub4.
 23. Juan W., Rui L., Wei-Wen Z. Chronic neck pain and depression: the mediating role of sleep quality and exercise. Psychol. Health Med. 2020. 4. Р. 1-7. doi: 10.1080/13548506.2020.1724308.
 24. Kaka B., Ogwumike O.O., Adeniyi A.F., Maharaj S.S., Ogunlade S.O., Bello B. Effectiveness of neck stabilisation and dynamic exercises on pain intensity, depression and anxiety among patients with non-specific neck pain: a randomised controlled trial. Scand. J. Pain. 2018. 18(2). Р. 321-331. doi: 10.1515/sjpain-2017-0146.

Similar articles

Біль у шиї: сучасні підходи до використання методів немедикаментозного лікування. Частина І
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №16 (743), 2020
Date: 2021.01.25
Categories: Family medicine/Therapy
Sections: Specialist manual
Neck pain: modern approaches in non-pharmacological treatments. Part IІ
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 10, №3, 2020
Date: 2020.10.05
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Non-pharmacological management and physical rehabilitation of patients with nonspecific lower back pain
Authors: Єгудіна Є.Д.(1), Головач І.Ю.(2), Тер-Вартаньян С.Х.(1)
(1) — Клініка сучасної ревматології, м. Київ, Україна
(2) — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 10, №2, 2020
Date: 2020.07.24
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Modern views on the differential diagnosis and treatment of polyneuropathy
Authors: Копчак О.О.
ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

International neurological journal Том 16, №2, 2020
Date: 2020.04.29
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue