Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 15, №5, 2020

Back to issue

Impact of overweight and obesity on the clinical course of bronchial asthma in children

Authors: Купкіна А.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні питання впливу надлишкової маси тіла та ожиріння на клінічний перебіг бронхіальної астми в дітей залишається маловивченим та потребує подальших досліджень. Мета: вивчити клінічні особливості перебігу бронхіальної астми в дітей із надлишковою масою тіла й ожирінням. Матеріали та методи. Проведено дослідження 94 хворих на бронхіальну астму дітей віком від 6 до 18 років. Залежно від індексу маси тіла пацієнти були розподілені на такі клінічні групи: 30 дітей із нормальною масою тіла, 45 дітей із надлишковою масою тіла та 19 дітей з ожирінням. Методи дослідження: загальноклінічні, антропометрія, лабораторні, анкетно-опитувальний (опитувальник контролю бронхіальної астми ACТ). Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою статистичного пакета IBM SPSS Statistics Base (версія 22) та програмного забезпечення EZR, версія 1.32 (графічний інтерфейс середовища R (версія 2.13.0)). Результати. Установлено, що для дітей груп надлишкової маси тіла й ожиріння характерний ранній дебют астми (3 [3; 4] роки) із тривалим персистуючим характером захворювання. Для всіх трьох груп найбільш суттєвими за частотою були скарги на кашель, причому в групі нормальної маси тіла — на сухий кашель (83,3 ± 7,4 %), а в групах із надлишковою масою тіла та ожирінням — на вологий (відповідно 66,7 ± 7,0 % і 73,7 ± 10,1 %), і задишку при фізичному навантаженні: група нормальної маси тіла — 46,7 ± 9,1 %, надлишкової маси тіла — 82,2 ± 5,7 % й ожиріння — 100 %. Для груп надлишкової маси тіла й ожиріння також істотними за частотою були скарги на нічні напади задухи — 68,9 ± 6,9 % і 73,3 ± 10,1 % відповідно. χ2-тест показав статистично значущі відмінності між трьома групами за цим показником: χ2(2) = 15,947; p < 0,001. У хворих із групи ожиріння частіше відмічався (70,0 ± 10,5 %) тяжкий перебіг бронхіальної астми, виявлені статистично значущі відмінності між трьома групами за тестом: χ2(2) = 5,2463; p < 0,001. Неконтрольована астма статистично значимо переважала в групі дітей з ожирінням. Виявлена статистично значуща різниця між різними ваговими групами дітей із бронхіальною астмою в потребі в бронхолітиках: H(2) = 40,756; p < 0,001, та в кількості нічних нападів астми: H(2) = 17,803; p < 0,001. Висновки. Проведене нами дослідження свідчить про обтяжуючий вплив надлишкової маси тіла й ожиріння на клінічний перебіг бронхіальної астми в дітей, що може бути підставою для корекції терапії астми в таких пацієнтів.

Актуальность. На сегодняшний день вопрос влияния избыточной массы тела и ожирения на клиническое течение бронхиальной астмы у детей остается малоизученным и требует дальнейших исследований. Цель: изучить клинические особенности течения бронхиальной астмы у детей с избыточной массой тела и ожирением. Материалы и методы. Проведено исследование 94 больных бронхиальной астмой детей в возрасте от 6 до 18 лет. В зависимости от индекса массы тела пациенты были разделены на следующие клинические группы: 30 детей с нормальной массой тела, 45 детей с избыточной массой тела и 19 детей с ожирением. Методы исследования: общеклинические, антропометрия, лабораторные, анкетно-опросный (опросник контроля бронхиальной астмы ACТ). Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью статистического пакета IBM SPSS Statistics Base (версия 22) и программного обеспечения EZR, версия 1.32 (графический интерфейс среды R (версия 2.13.0)). Результаты. Установлено, что для детей групп с избыточной массой тела и ожирением характерен ранний дебют астмы (3 [3; 4]) года) с длительным персистирующим характером. Для всех трех групп наиболее существенными по частоте были жалобы на кашель, причем в группе нормального веса — на сухой (83,3 ± 7,4 %), а в группах с избыточной массой тела и ожирением — на влажный (соответственно 66,7 ± 7,0 % и 73,7 ± 10,1 %), и одышку при физической нагрузке: группа нормальной массы тела — 46,7 ± 9,1 %, избыточной массы тела — 82,2 ± 5,7 % и ожирения — 100 %. Для групп избыточной массы тела и ожирения также существенными по частоте были жалобы на ночные приступы удушья — 68,9 ± 6,9 % и 73,3 ± 10,1 % соответственно. χ2-тест показал статистически значимые различия между тремя группами по этому показателю: χ2(2) = 15,947; p < 0,001. У больных из группы ожирения чаще встречалось (70,0 ± 10,5 %) тяжелое течение бронхиальной астмы, выявлены статистически значимые различия между тремя группами по тесту: χ2(2) = 5,2463, p < 0,001. Неконтролируемая астма статистически значимо преобладала в группе детей с ожирением. Выявлена статистически значимая разница между различными весовыми группами в потребности в бронхолитиках: H(2) = 40,756; p < 0,001, и в количестве ночных приступов астмы: H(2) = 17,803, p < 0,001. Выводы. Проведенное нами исследование свидетельствует о значительном влиянии избыточной массы тела и ожирения на клиническое течение бронхиальной астмы у детей, может быть основанием для коррекции терапии астмы у таких пациентов.

Background. At present, the question of the influence of overweight and obesity on the clinical course of bronchial asthma in children remains poorly understood and requires further research. The purpose of the research is to study the clinical features of bronchial asthma in overweight and obese children. Materials and methods. A study of 94 patients with bronchial asthma in children aged 6 to 18 years was conducted. Depending on the body mass index, patients were divided into the following clinical groups: 30 children with normal weight, 45 children with overweight and 19 children with obesity. Research methods clinical were as follows: anthropometry, laboratory testing, questionnaire (ACT bronchial asthma control questionnaire). Statistical processing of the obtained data was performed using the statistical package IBM SPSS Statistics Base (version 22) and EZR software version 1.32, graphical interface of the environment R (version 2.13.0). Results. It was found that children in the groups of overweight and obesity are characterized by an early onset of asthma (3 [3; 4] years) with a long persistent nature of the di­sease. For all three groups, the most common complaints were cough (in the group of normal weight — dry cough (83.3 ± 7.4 %), and in groups with overweight and obesity — wet (66.7 ± 7.0 and 73.7 ± 10.1 %, respectively) and shortness of breath during exercise: the group of normal weight — 46.7 ± 9.1 %, overweight — 82.2 ± 5.7 %, and obesity — 100 %. Complaints of nocturnal asthma attacks were common in 68.9 ± 6.9 and 73.3 ± 10.1 % in the groups of overweight and obesity, respectively. The results of χ2 test showed statistically significant differences between the three groups χ2(2) = 15.947; p < 0.001 for this indicator. Severe asthma was more common (70.0 ± 10.5 %) in obese patients, and statistically significant differences were found between the three groups in the test χ2(2) = 5.2463, p < 0.001. Uncontrolled asthma was statistically significant in the group of obese children. There was a statistically significant difference between different- weight groups by the need for bronchodilators H(2) = 40.756, p < 0.001, and the number of nocturnal asthma attacks H(2) = 17.803, p < 0.001. Conclusions. Our study demonstrates the aggravating effect of excess body weight and obesity on the clinical course of bronchial asthma in children, which may be the basis for the correction of asthma therapy in such patients.


Keywords

бронхіальна астма; надлишкова маса тіла; ожиріння; діти

бронхиальная астма; избыточная масса тела; ожирение; дети

bronchial asthma; overweight; obesity; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Longo C., Bartlett G., Schuster T. et al. Influence of weight status in the response to Step-2 maintenance therapies in children with asthma. BMJ Open. Resp. Res. 2019. 6. e000401. doi: 10.1136/ bmjresp-2019-000401.

2. Kim S.H., Sutherland E.R., Gelfand E.W. Is There a Link Between Obesity and Asthma? Allergy Asthma Immunol. Res. 2014 May. 6(3). Р. 189-195. https://doi.org/10.4168/aair.2014.6.3.189.

3. Chen Y.C., Dong G.H., Lin K.C., Lee Y.L. Gender difference of childhood overweight and obesity in predicting the risk of incident asthma: a systematic review and meta-analysis. Obes. Rev. 2013. 14(3). Р. 222-231. doi: 10.1111/j.1467-789X.2012.01055.x.

4. Deng X., Ma J., Yuan Y., Zhang Zh., Niu W. Association between overweight or obesity and the risk for childhood asthma and wheeze: An updated meta‐analysis on 18 articles and 73 252 children. Pediatric Obesity. 2019. e12532. doi: 10.1111/ijpo.12532.

5. Azizpour Y., Delpisheh A., Montazeri Z., Sayehmiri K., Darabi B. Effect of childhood BMI on asthma: a systematic review and meta-analysis of case-control studies. BMC Pediatrics. 2018. 18. Р. 143. https://doi.org/10.1186/s12887-018-1093-z.

6. Астафьева Н.Г. Гамова И.В., Удовиченко Е.Н., Перфилова И.А. Ожирение и бронхиальная астма. Лечащий врач. 2014. № 5. С. 100-106.

7. Di Genova L., Penta L., Biscarini A., Di Cara G., Esposito S. Children with Obesity and Asthma: Which Are the Best Options for Their Management? Nutrients. 2018. 10. 1634. doi: 10.3390/nu10111634.

8. Maniscalco M., Paris D., Melck D.J., D’Amato M., Zedda A., Sofia M., Stellato C., Motta A. Coexistence of obesity and asthma determines a distinct respiratory metabolic phenotype. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2017. 139(5). Р. 1536-1547. e5. doi.org/10.1016/j.jaci.2016.08.038.

9. Novosad S., Khan S., Wolfe B., Khan A. Role of Obesity in Asthma Control, the Obesity-Asthma Phenotype. Journal of Allergy. 2013. Vol. 2013. Article ID 538642. 9 p. http://dx.doi.org/10.1155/2013/538642.

10. Khalid F., Holguin F. A review of obesity and asthma across the life span. J. Asthma. 2018. 55(12). Р. 1286-1300. doi: 10.1080/02770903.2018.1424187.

11. Lang J.E., Bunnell H., Hossain J. et al. Being overweight or obese and the development of asthma. Pediatrics. 2018. 142(6). e20182119. doi: 10.1542/peds.2018-2119.

12. GINA 2018. (online) [download: April 2018]. http://ginasthma.org/wp-content/uploads/2018/04/wms-GINA-2018-report-tracked_v1.3.pdf

13. Carpaij O.A., van den Berge M. The asthma-obesity relationship: underlying mechanisms and treatment implications. Curr. Opin. Pulm. Med. 2018. 24(1). Р. 42-49. doi: 10.1097/MCP.0000000000000446.

14. Boulet L.-P. Asthma and obesity. Clinical & Experimental Allergy. 2012. № 43. Р. 8-21. https://doi.org/10.1111/j.1365-2222.2012.04040.x

15. Ненартович И.А., Жерносек В.Ф. Бронхиальная астма и ожирение. Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2014. № 1. С. 27-32.

16. GINA 2019. (online) [download: June 2019]. http://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/06/GINA-2019-main-report-June-2019-wms.pdf

17. Kanda Y. Investigation of the freely available easy-to-use software ‘EZR’ for medical statistics. Bone Marrow Transplant. 2013. 48(3). Р.  52-458. doi: 10.1038/bmt.2012.244.

18. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. JAMA. 2013. 310(20). Р. 2191-2194. doi: 10.1001/jama.2013.281053.

Similar articles

Метаболічні та гемодинамічні особливості артеріальної гіпертензії у підлітків залежно від маси тіла
Authors: Коренєв М.М., Богмат Л.Ф., Ніконова В.В., Носова О.М., Бессонова І.М. — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
"Hypertension" 1 (39) 2015
Date: 2015.05.28
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Ремоделювання серця та зміни загальної гемодинаміки в підлітків з артеріальною гіпертензією
Authors: Богмат Л.Ф., Ніконова В.В. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
"Hypertension" 1 (33) 2014
Date: 2014.03.05
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Features of the Course and Control of Bronchial Asthma among Schoolchildren with Overweight
Authors: Ivanova L.A. - State Higher Educational Institution «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
International journal of endocrinology 6 (70) 2015
Date: 2016.02.03
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue