Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 15, №5, 2020

Back to issue

Disorders of eating behavior at different phenotypes of obesity in children

Authors: Абатуров О.Є., Нікуліна А.O.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Порушення харчової поведінки, що формуються в дитячому віці, зумовлюють високий рівень поширення ожиріння, зокрема й ускладненого його перебігу, в усьому світі та потребують персоніфікованих профілактичних втручань. Мета: вивчити асоціації типу порушення харчової поведінки з фенотипами ожиріння у дітей віком 6–16 років. Матеріали та методи. Обстежено 109 дітей із полігенним ожирінням віком 6–16 років. До першої групи (n = 40) було включено пацієнтів з фенотипом метаболічно нездорового ожиріння, другу групу (n = 69) сформували хворі з фенотипом метаболічно здорового ожиріння. Як критерії метаболічно нездорового ожиріння у дітей та підлітків були використані рекомендації експертної групи Національного інституту здоров’я серця, легень та крові США (National Heart, Lung, and Blood Institute). Для оцінки типу харчової поведінки використовувався голландський опитувальник DEBQ. Емоціогенний тип харчової поведінки визначався при оцінці за відповідною шкалою DEBQ понад 1,8 бала, екстернальний тип — при оцінці за відповідною шкалою DEBQ понад 2,7 бала й обмежувальний тип — при оцінці за відповідною шкалою DEBQ понад 2,4 бала. Результати. Екстернальний (3,48 ± 0,16 бала; 52,50 ± 5,09 %) та емоціогенний (2,92 ± 0,24 бала; 34,20 ± 5,92 %) типи порушення харчової поведінки однаково часто діагностували у дітей, які страждають на метаболічно нездорове ожиріння із «середнім» ступенем відхилення вище від норми, р > 0,05. Обме­жувальний тип харчової поведінки відзначався при фенотипі метаболічно здорового ожиріння (2,52 ± 0,20 бала; з «дуже низьким» ступенем відхилення вище від норми 9,40 ± 2,92 %). Висновки. Типи харчової поведінки у дітей віком 6–16 років асоційовані з фенотипами ожиріння та вимагають персоніфікованої харчової модифікації. Найсильніший кореляційний зв’язок із формуванням фенотипу метаболічно нездорового ожиріння має екстернальний тип харчової поведінки, тоді як фенотип метаболічно здорового ожиріння корелює з обмежувальним типом харчової поведінки.

Актуальность. Нарушения пищевого поведения, формирующиеся в детском возрасте, обусловливают высокий уровень распространения ожирения, в том числе и ­осложненного его течения, во всем мире и нуждаются в персонифицированных профилактических вмешательствах. Цель: изучить ассоциации типа нарушения пищевого поведения с фенотипами ожирения у детей в возрасте 6–16 лет. Материалы и методы. Обследованы 109 детей с полигенным ожирением в возрасте 6–16 лет. В первую группу (n = 40) были включены пациенты с фенотипом метаболически нездорового ожирения, вторую группу (n = 69) сформировали больные с фенотипом метаболически здорового ожирения. В качестве критериев метаболически нездорового ожирения у детей и подростков были использованы рекомендации экспертной группы Национального института здоровья сердца, легких и крови США (National Heart, Lung, and Blood Institute). Для оценки типа пищевого поведения использовался голландский опросник DEBQ. Эмоциогенный тип пищевого поведения определялся при оценке по соответствующей шкале DEBQ более 1,8 балла, экстернальный тип — при оценке по соответствующей шкале DEBQ более 2,7 балла и ограничительный тип — при оценке по соответствующей шкале DEBQ более 2,4 балла. Результаты. Экстернальный (3,48 ± 0,16 балла; 52,50 ± 5,09 %) и эмоциогенный (2,92 ± 0,24 балла; 34,20 ± 5,92 %) типы нарушения пищевого поведения одинаково часто диагностировали у детей, страдающих метаболически нездоровым ожирением со «средней» степенью отклонения выше нормы, р > 0,05. Ограничительный тип пищевого поведения отмечался при фенотипе метаболически здорового ожирения (2,52 ± 0,20 балла, с «очень низкой» степенью отклонения выше нормы 9,40 ± 2,92 %). Выводы. Типы пищевого поведения у детей в возрасте 6–16 лет ассоциированы с фенотипами ожирения и требуют персонифицированной пищевой модификации. Наибольшую корреляцию с формированием фенотипа метаболически нездорового ожирения имеет экстернальный тип пищевого поведения, тогда как фенотип метаболически здорового ожирения коррелирует с ограничительным типом пищевого поведения.

Background. Eating disorders, formed in childhood, cause a high level of obesity, including its complicated course, throughout the world and require personalized preventive interventions. The purpose was to study the associations of the type of eating behavior with the phenotypes of obesity in children aged 6–16 years old. Materials and methods. One-hundred and nine 109 children with polygenic obesity aged 6–16 years were examined. The first group (n = 40) included patients with the phenotype of metabolically unhealthy obesity, the second group (n = 69) was formed by patients with the phenotype of metabolically healthy obesity. The recommendations of the expert group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) were used as criteria for metabolically unhealthy obesity in children and adolescents. The Dutch DEBQ questionnaire was used to assess the type of eating behavior. The emotional type of eating behavior was determined when evaluated on the corresponding DEBQ scale more than 1.8 points, the external type — when assessed on the corresponding DEBQ scale more than 2.7 points and the restrictive type — when assessed on the corresponding DEBQ scale more than 2.4 points. Results. External (3.48 ± 0.16 points; 52.50 ± 5.09 %) and emotiogenic (2.92 ± 0.24 points; 34.20 ± 5.92 %) types of eating disorders were equally often diagnosed in children suffering from metabolically unhealthy obesity with a moderate degree of deviation above normal, p > 0.05. The restrictive type of eating behavior was observed in the phenotype of metabolically healthy obesity (2.52 ± 0.20 points, with a very low degree of deviation above the norm of 9.40 ± 2.92 %). Conclusions. Eating behaviors in children aged 6–16 years are associated with obesity phenotypes and require personalized nutritional modification. The external type of eating behavior has the greatest correlation with the formation of the phenotype of metabolically unhealthy obesity, while the phenotype of metabolically healthy obesity correlates with the restrictive type of eating behavior.


Keywords

харчова поведінка; фенотипи ожиріння; метаболічно нездорове ожиріння; діти

пищевое поведение; фенотипы ожирения; метаболически нездоровое ожирение; дети

eating behavior; obesity phenotypes; metabolically unhealthy obesity; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Абатуров А.Е. Метаболический синдром у детей (лекция). Таврический медико-биологический вестник. 2007. Т. 10. С. 57-65.
 2. Абатуров О.Є., Нікуліна А.О. Фенотипи ожиріння у дітей, клінічні прояви та генетичні асоціації. Здоров’я дитини. 2020. 4(15). 72-85. doi: 10.22141/2224-0551.15.4.2020.208476.
 3. Москаленко В.Ф. Біостатистика. К.: Книга плюс, 2009. 184 с.
 4. Abaturov A.Е., Nikulina A.A. Genotype C/C 13910 of the Lactase Gene as a Risk Factor for the Formation of Insulin-Resistant Obesity in Children. Acta Medica (Hradec Králové) 2019. 62(4). 150-155. doi.org/10.14712/18059694.2020.4.
 5. Bala C., Craciun A.E., Hancu N. Updating the concept of metabolically healthy obesity. Acta Endocrinol. (Buchar.). 2016. 12(2). 197-205. doi: 10.4183/aeb.2016.197.;
 6. Barrada J.R., van Strien T., Cebolla A. Internal Structure and Measurement Invariance of the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) in a (Nearly) Representative Dutch Community Sample. Eur. Eat. Disord. Rev. 2016 Nov. 24 (6). 503-509. doi: 10.1002 / erv.2448.
 7. Chait A., den Hartigh L.J. Adipose Tissue Distribution, Inflammation and Its Metabolic Consequences, Including Diabetes and Cardiovascular Disease. Front Cardiovasc. Med. 2020. 7. 22. doi: 10.3389/fcvm.2020.00022.
 8. Clairman H., Dettmer E., Buchholz A. et al. Pathways to eating in children and adolescents with obesity [published correction appears in Int. J. Obes. (Lond.). 2019 Mar. 43(3). 638]. Int. J. Obes. (Lond.). 2019. 43(6). 1193-1201. doi: 10.1038/s41366-018-0271-2.
 9. Elkins C., Fruh Sh., Jones L. et al. Clinical Practice Recommendations for Pediatric Dyslipidemia. Journal of Pediatric Health Care. 2019. 33(4). 494-504. doi.org/10.1016/j.pedhc.2019.02.009.
 10. Iacobini C., Pugliese G., Blasetti Fantauzzi C. et al. Metabolically healthy versus metabolically unhealthy obesity. Metabolism. 2019. 92. 51-60. doi: 10.1016/j.metabol.2018.11.009.
 11. Keller K.L., Kuilema L.G., Lee N. et al. The impact of food branding on children’s eating behavior and obesity. Physiol. Behav. 2012. 106(3). 379-386. doi: 10.1016/j.physbeh.2012.03.011.
 12. Lydecker J.A., Grilo C.M. Children of parents with BED have more eating behavior disturbance than children of parents with obesity or healthy weight. Int. J. Eat. Disord. 2017. 50(6). 648-656. doi: 10.1002/eat.22648.
 13. Resnicow K., McMaster F., Bocian A. et al. Motivational interviewing and dietary counseling for obesity in primary care: an RCT. Pediatrics. 2015. 135(4). 649-657. doi: 10.1542/peds.2014-1880.
 14. Sandvik P., Ek A., Eli K., Somaraki M., Bottai M., Nowicka P. Picky eating in an obesity intervention for preschool-aged children — what role does it play, and does the measurement instrument matter? Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2019. 16(1). 76. Published 2019 Sep 3. doi: 10.1186/s12966-019-0845-y.
 15. Santos J.L., Ho-Urriola J.A., González A. et al. Association between eating behavior scores and obesity in Chilean children. Nutr. J. 2011. 10. 108. Published 2011 Oct 11. doi: 10.1186/1475-2891-10-108.
 16. Van Strien T., Frijters J.E., Bergers G. et al. The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. Int. J. Eat. Disord. 1986. 5. 295-315. doi: 10.1002 / 1098-108X (198602) 5.
 17. Vukovic R., Dos Santos T.J., Ybarra M. et al. Children With Metabolically Healthy Obesity: A Review. Front Endocrinol. (Lausanne). 2019. 10. 865. doi: 10.3389/fendo.2019.00865.

Back to issue