Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 15, №5, 2020

Back to issue

Current approaches to medication correction of autonomic dysfunction syndrome in children

Authors: Агафонова О.О.(1), Бабич В.Л.(1), М’ясоїд Ю.П.(2)
(1) ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна
(2) Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини, м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У науковому огляді наведено сучасні підходи до терапії синдрому вегетативної дисфункції (СВД) у дітей. Для написання статті здійснювався пошук інформації з використанням баз даних Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed, Google Scholar, EMBASE, Global Health, The Cochrane Library, CyberLeninka. Надані основні клінічні прояви та патофізіологічні механізми синдрому вегетативної дисфункції у дітей. Підкреслено, що для лікування синдрому вегетативної дисфункції у дітей одним із рекомендованих та ефективних препаратів є рослинний препарат Кратал для дітей (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»), що має седативну, кардіо- та нейропротекторну дію. Одна таблетка Краталу для дітей містить 21,5 мг екстракту плодів глоду (Crataеgus oxyacantha), 43,5 мг екстракту кропиви собачої (Leonurus cardiaca) і 433,5 мг таурину. Відображено особливості впливу таурину на серцево-судинну систему, на розвиток запального процесу, на м’язову систему. Зазначено, що заспокійливий ефект алкалоїдів (леонурин, стахідрин) екстракту кропиви собачої досягається завдяки посиленню гальмування процесу збудження в центральній нервовій системі. Розкрито, що глід проявляє протизапальні властивості завдяки запобіганню синтезу і вивільненню таких активаторів запалення, як гістамін, серинові протеази, простагландини, лейкотрієни. Подані результати наукових досліджень, що були проведені в Україні, щодо можливості застосування препарату Кратал для дітей у лікуванні синдрому вегетативної дисфункції. Таким чином, препарат Кратал для дітей, розроблений спеціалістами ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», добре переноситься, не має токсичного впливу та не викликає алергічних реакцій, є ефективним і безпечним у лікуванні різних варіантів СВД у дітей та підлітків. Кратал для дітей є препаратом вибору для дітей із СВД, що мають артеріальну гіпертензію, порушення серцевого ритму, порушення сну, емоційну лабільність.

В научном обзоре представлены современные подходы к терапии синдрома вегетативной дисфункции (СВД) у детей. Для написания статьи осуществлялся поиск информации с использованием баз данных Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed, Google Scholar, EMBASE, Global Health, The Cochrane Library, CyberLeninka. Представлены основные клинические проявления и патофизиологические механизмы синдрома вегетативной дисфункции у детей. Подчеркнуто, что для лечения синдрома вегетативной дисфункции у детей одним из рекомендованных и эффективных препаратов является растительный препарат Кратал для детей (ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ»), обладающий седативным, кардио- и нейропротекторным действием. Одна таблетка Кратала для детей содержит 21,5 мг экстракта плодов боярышника (Crataеgus oxyacantha), 43,5 мг экстракта пустырника (Leonurus cardiaca) и 433,5 мг таурина. Отражены особенности влияния таурина на сердечно-сосудистую систему, на развитие воспалительного процесса, на мышечную систему. Отмечено, что успокаивающий эффект алкалоидов (леонурин, стахидрин) экстракта пустырника достигается за счет усиления торможения процесса возбуждения в центральной нервной системе. Раскрыто, что боярышник проявляет противовоспалительные свойства за счет предотвращения синтеза и высвобождения таких активаторов воспаления, как гистамин, сериновые протеазы, простагландины, лейкотриены. Представлены результаты научных исследований, проведенных в Украине, относительно возможности применения препарата Кратал для детей в лечении синдрома вегетативной дисфункции. Так, препарат Кратал для детей, разработанный специалистами ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ», хорошо переносится, не имеет токсического воздействия и не вызывает аллергических реакций, является эффективным и безопасным в лечении различных вариантов СВД у детей и подростков. Кратал для детей является препаратом выбора для детей с СВД, имеющих артериальную гипертензию, нарушения сердечного ритма, нарушение сна, эмоциональную лабильность.

The scientific review presents modern approaches to the treatment of autonomic dysfunction syndrome in children. For writing the article, information was searched using Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed, Google Scholar, EMBASE, Glo­bal Health, The Cochrane Library, CyberLeninka databases. The main clinical manifestations and pathophysiological mechanisms of autonomic dysfunction syndrome in children are presented. It is emphasized that for the treatment of autonomic dysfunction syndrome in children, one of the recommended and effective is the herbal drug Cratal for children (PJSC SIC “Borshchahivskyi CPP”), which has a sedative, cardio- and neuroprotective effect. One tablet of Cratal for children contains 21.5 mg of hawthorn fruit extract (Crataegus oxyacantha), 43.5 mg of motherwort extract (Leonurus cardiaca) and 433.5 mg of taurine. The features of taurine influence on the cardiovascular system, on the deve­lopment of the inflammatory process, on the muscular system are reflected. It has been stated that the sedative effect of alkaloids (leonurine, stachydrine) of motherwort extract is due to an increased inhibition or reduction of the excitatory process in the central nervous system. It is revealed that hawthorn has anti-inflammatory properties by preventing the synthesis and release of inflammatory activators such as histamine, serine proteases, prostaglandins, leukotrienes. The results of scientific researches conducted in Ukraine on the possibility of using the drug Cratal for children in the treatment of autonomic dysfunction syndrome are presented. Thus, the drug Cratal for children, developed by the specialists of PJSC SIC “Borshchahivskyi CPP”, is well-tolerated, has no toxic effect and does not cause allergic reactions, it is effective and safe in the treatment of various types of autonomic dysfunction syndrome in children and adolescents. Cratal for children is the drug of choice for children with autonomic dysfunction syndrome who have arterial hypertension, cardiac arrhythmias, sleep disorders, emotional lability.


Keywords

синдром вегетативної дисфункції; таурин; екстракт кропиви собачої звичайної; екстракт плодів глоду; рослинний препарат Кратал для дітей; діти; огляд

синдром вегетативной дисфункции; таурин; экстракт пустырника обычного; экстракт плодов боярышника; растительный препарат Кратал для детей; дети; обзор

autonomic dysfunction syndrome; taurine; motherwort extract; hawthorn fruit extract; herbal drug Cratal for children; children; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Бабушкина А.В. Комбинированный препарат кратал в терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиология в Беларуси. 2019. Т. 11. № 3. С. 495-510.
 2. Байрамукова М.А., Шевченко П.П. Современные методы лечения вегетативной нервной системы. Международный студенческий научный вестник. 2016. № 4–1. С. 53-55.
 3. Борисова Т.П., Абатуров А.Е. Клинические проявления и коррекция вегетативной дисфункции у детей и подростков. Здоровье ребенка. 2018. Т. 13. № 6. С. 588-594.
 4. Волкова И.В. Особенности иммунной системы детей 8–14 лет с соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы, часто болеющих рекуррентной инфекцией. International Journal of Medicine and Psychology. 2019. Т. 2. № 4. С. 39-42.
 5. Данилов С.А., Штриголь С.Ю., Степанова С.И. Пустырник: фитохимические особенности и новые грани фармакологических свойств. Провизор. 2011. № 9. С. 27-30.
 6. Ивкина С.С., Зарянкина А.И., Бубневич Т.Е. Синдром вегетативной дисфункции: учеб.-метод. пособие для студентов 4–6-го курсов всех факультетов учреждений высшего медицинского образования, врачей-интернов, слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки, ординаторов детских стационаров. Гомель: ГомГМУ, 2018. 24 с.
 7. Кароматов И.Д., Жалилов Н.А. Химический состав и лечебные свойства боярышника. Биология и интегративная медицина. 2019. № 1 (29). С. 109-141.
 8. Квашнина Л.В., Игнатова Т.Б., Родионов В.П., Маковкина Ю.А., Скобенко Е.В. Опыт применения препарата «Кратал для детей» у детей с нейроциркуляторной и вегетососудистой формами вегетативной дисфункции по результатам клинического исследования в 4 сообщениях (cообщение 1). Перинатология и педиатрия. 2012. № 2 (50). С. 14.
 9. Квашнина Л.В., Игнатова Т.Б., Родионов В.П., Маковкина Ю.А., Скобенко Е.В. Опыт применения препарата «Кратал для детей» у детей с нейроциркуляторной и вегетососудистой формами вегетативной дисфункции по результатам клинического исследования в 4 сообщениях (сообщение 2). Перинатология и педиатрия. 2012. № 4 (52). С. 48-52.
 10. Квашнина Л.В., Игнатова Т.Б., Родионов В.П., Маковкина Ю.А., Скобенко Е.В. Опыт применения препарата «Кратал для детей» у детей с нейроциркуляторной и вегетососудистой формами вегетативной дисфункции по результатам клинического исследования в 4 сообщениях (сообщение 3). Перинатология и педиатрия. 2013. № 1 (53). С. 28.
 11. Квашнина Л.В., Игнатова Т.Б., Родионов В.П., Маковкина Ю.А., Скобенко Е.В. Опыт применения препарата «Кратал для детей» у детей с нейроциркуляторной и вегетососудистой формами вегетативной дисфункции по результатам клинического исследования в 4 сообщениях (сообщение 4). Перинатология и педиатрия. 2013. № 2 (54). С. 32.
 12. Куликов А.М. Соматоформная вегетативная дисфункция у подростков: сотрудничество интерниста и психотерапевта. Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2009. № 9(1). С. 69.
 13. Майданник В.Г., Сміян О.І., Бинда Т.П., Савельєва-Кулик Н.О. Клініко-патогенетична характеристика вегетативних дисфункцій та їх лікування у дітей: навчальний посібник / за ред. проф. В.Г. Майданника. Суми: Сумський державний університет, 2013. 173 с.
 14. Майданник В.Г., Митюряева И.А., Гнилоскуренко Г.В., Суходольская Э.С. Новые подходы к лечению вегетососудистой дисфункции с гипертензией. Буковинський медичний вісник. 2016. Т. 20. № 1 (77). С. 72-78.
 15. Міхєєва Т.М., Нечитайло Д.Ю., Понюк В.В., Фоміна Т.П. Особливості вегетативного стану та рівня артеріального тиску в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією. Запорожский медицинский журнал. 2018. Т. 20. № 5 (110). С. 651-654.
 16. Afsheen N., Khalil-Ur-Rehman, Jahan N., Ijaz M., Manzoor A., Khan K.M., Hina S. Cardioprotective and Metabolomic Profiling of Selected Medicinal Plants against Oxidative Stress. Oxid Med. Cell Longev. 2018 Jan 14. 2018. 9819360. doi: 10.1155/2018/9819360.
 17. Ahmadian M., Dabidi Roshan V., Ashourpore E. Taurine Supplementation Improves Functional Capacity, Myocardial Oxygen Consumption, and Electrical Activity in Heart Failure. J. Diet Suppl. 2017 Jul 4. 14(4). 422-432. doi: 10.1080/19390211.2016.1267059.
 18. Apaydin F.G., Aslanturk A., Uzunhisarcikli M. et al. Histopathological and biochemical studies on the effect of curcumin and taurine against bisphenol A toxicity in male rats. Environ Sci. Pollut. Res. 2019. 26. 12302-12310. https://doi.org/10.1007/s11356-019-04578-4.
 19. Asano K., Suzuki T., Saito A., Wei F.-Y., Ikeuchi Y., Numata T., Tanaka R. еt al. Metabolic and chemical regulation of tRNA modification associated with taurine deficiency and human disease. Nucleic Acids Research. 2018. 46(4). 1565-1583. https://doi.org/10.1093/nar/gky068.
 20. Capuozzo E., Lee D.H., Schaffer S.W., Park E., Kim H.W. A Proteomic Approach to Study the Effect of Thiotaurine on Human Neutrophil Activation. Taurine 10. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2017. 975. 563-571. https://doi.org/10.1007/978-94-024-1079-2_44
 21. Djuric A., Begic A., Gobeljic B., Stanojevic I., Ninkovic M., Voj–vodic D., Pantelic A. еt al. Oxidative stress, bioelements and androgen status in testes of rats subacutely exposed to cadmium. Food Chem. Toxicol. 2015. 86. 25-33. https://doi.org/10.1016/j.fct.2015.09.004.
 22. El Idrissi A. Taurine Regulation of Neuroendocrine Function. Adv. Exp. Med. Biol. 2019. 1155. 977-985. doi: 10.1007/978-981-13-8023-5_81.
 23. Ginguay A., De Bandt J.P., Cynober L. Indications and contraindications for infusing specific amino acids (leucine, glutamine, arginine, citrulline, and taurine) in critical illness. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2016 Mar. 19(2). 161-9. doi: 10.1097/MCO.0000000000000255.
 24. Goldberger J.J., Arora R., Buckley U., Shivkumar K. Autonomic Nervous System Dysfunction: JACC Focus Seminar. J. Am. Coll. Cardiol. 2019 Mar 19. 73(10). 1189-1206. doi: 10.1016/j.jacc.2018.12.064.
 25. Ito T., Murakami S., Schaffer S.W. еt al. Taurine-Conjugated Metabolites in Hearts. Taurine 11. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2019. 1155. 523-529. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8023-5_48.
 26. Ito T., Yoshikawa N., Schaffer S.W., Azuma J. Tissue taurine depletion alters metabolic response to exercise and reduces running capacity in mice. J. Amino Acids. 2014. 2014. 964680. doi: 10.1155/2014/964680.
 27. Kim S.H., Kang K.W., Kim K.W., Kim N.D. Procyanidins in crataegus extract evoke endothelium-dependent vasorelaxation in rat aorta. Life Sci. 2000. 67(2). 121-31. DOI: 10.1016/s0024-3205(00)00608-1.
 28. Liobikas J., Majiene D., Trumbeckaite S., Kursvietiene L., Masteikova R., Kopustinskiene D.M., Savickas A., Bernatoniene J. Uncoupling and antioxidant effects of ursolic acid in isolated rat heart mitochondria. J. Nat. Prod. 2011 Jul 22. 74(7). 1640-4. doi: 10.1021/np200060p.
 29. Ohtsuki M., Hu J., Piao F., Schaffer S., El Idrissi A., Wu J.Y. Relationships Between the Purposes of Taurine-Contained Nutritional Drink Intake and Lifestyle Habits: A Cross-Sectional Survey of Workers in Japan. Taurine 11. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2019. 1155. 313-321. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8023-5_30
 30. Orhan I.E. Phytochemical and Pharmacological Activity Profile of Crataegus oxyacantha L. (Hawthorn) - A Cardiotonic Herb. Curr. Med. Chem. 2018. 25(37). 4854-4865. doi: 10.2174/0929867323666160919095519.
 31.  Oudit G.Y., Trivieri M.G., Khaper N., Husain T., Wilson G.J., Liu P., Sole M.J., Backx P.H. Taurine Supplementation Reduces Oxidative Stress and Improves Cardiovascular Function in an Iron-Overload Murine Model. Circulation. 2004. 109. 1877-1885. doi: 10.1161/01.CIR.0000124229.40424.80.
 32. Schaffer S., Kim H.W. Effects and Mechanisms of Taurine as a Therapeutic Agent. Biomol. Ther. (Seoul). 2018 May 1. 26(3). 225-241. doi: 10.4062/biomolther.2017.251.
 33. Shikov A.N., Pozharitskaya O.N., Makarov V.G., Demchenko D.V., Shikh E.V. Effect of Leonurus cardiaca oil extract in patients with arterial hypertension accompanied by anxiety and sleep disorders. Phytother. Res. 2011 Apr. 25(4). 540-3. doi: 10.1002/ptr.3292.
 34. Wojtyniak K., Szymański M., Matławska I. Leonurus cardiaca L. (motherwort): a review of its phytochemistry and pharmacology. Phytother. Res. 2013 Aug. 27(8). 1115-20. doi: 10.1002/ptr.4850.
 35. Xu Y.J., Arneja A.S., Tappia P.S., Dhalla N.S. The potential health benefits of taurine in cardiovascular disease. Exp. Clin. Cardiol. 2008 Summer. 13(2). 57-65. PMID: 19343117; PMCID: PMC2586397.

Similar articles

Drug therapy of autonomic dysfunction in children
Authors: Абатуров О.Є., Борисова Т.П., Нікуліна А.О.
ДУ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 15, №1, 2020
Date: 2020.03.03
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Clinical manifestations and correction of autonomic dysfunction in children and adolescents
Authors: Борисова Т.П., Абатуров А.Е.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

"Child`s Health" Том 13, №6, 2018
Date: 2018.10.03
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Оцінка клінічної ефективності та безпеки застосування Краталу в лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Сергієнко О.О., Сергієнко В.О., Гоцко М.Є. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Саєнко Т.В., Усенко В.Ф. - «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Clinical manifestations of the motor function of the upper gastrointestinal tract in children with autonomic dysfunction
Authors: Каруліна Ю.В.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 15, №5, 2020
Date: 2020.09.20
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue