Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 54, №3, 2020

Back to issue

Clinical and pathogenetic aspects of acupressure application in comprehensive rehabilitation of patients with chronic pancreatitis in combination with type 2 diabetes mellitus

Authors: Бабінець Л.С., Сасик Г.М.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У комплексному лікуванні й реабілітації пацієнтів з найбільш поширеними захворюваннями з успіхом використовують різноманітні методи рефлексотерапії (РТ). Серед них гідне місце займає акупресура (АП) — масаж, що виконується методом надавлювання подушечками пальців у зонах біологічно активних точок за допомогою загальноприйнятих прийомів. Існують окремі публікації, присвячені позитивним результатам застосування РТ при хронічному панкреатиті (ХП) і цукровому діабеті (ЦД) 2 типу, однак вони потребують подальшої розробки й доказовості. Мета дослідження: дослідити ефективність комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом із включенням до неї курсу акупресури у комбінації з питними мінеральними водами (ПМВ) Східницького родовища за впливом на клінічний перебіг, параметри ендогенної інтоксикації і стан про- й антиоксидантного статусу. Матеріали та методи. Обстежено 53 пацієнти з ХП і супутнім ЦД. Середній вік пацієнтів становив (52,86 ± 0,83) року; середня тривалість захворювання — (10,96 ± 0,39) року. Хворих розподілили на дві групи за комплексами реабілітаційного лікування. Перша група (30 пацієнтів) отримувала комбінацію загальноприйнятого лікування за протоколом (ЗЛ) із включенням адеметіоніну (сублінгвальні таблетки агепта по 400 мг) протягом одного місяця і курсу питних мінеральних вод за запропонованою методикою (ЗЛ + ПМВ). Друга група (23 пацієнти) додатково до ЗЛ + ПМВ отримувала курс АП за розробленою авторами схемою на основі рекомендацій київської (Мачерет Є.Л. та ін.) і пекінської шкіл РТ (Конг Лін) із 11 сеансів (ЗЛ + ПМВ + АП). Результати. Покращення самопочуття пацієнтів і зменшення інтенсивності симптомів і синдромів ХП у пацієнтів під впливом реабілітаційних програм констатували в обох групах за аналізом кількості пацієнтів з наявними клінічними ознаками у динаміці лікування і за даними тестування за спеціальним опитувальником GSRS. Вищу ефективність запропонованої програми з акупресурою доведено за зменшенням кількості пацієнтів із больовим синдромом на 50 % у І групі й на 68,97 % — у ІІ; за динамікою зростання сумарного показника якості життя за опитувальником GSRS — відповідно у 1,7 і 2,2 раза (p < 0,001); за динамікою зниження індексу ендотоксикозу — на 31,61 і 53,40 % відповідно (p < 0,001); за динамікою зростання рівня антиоксидантної системи захисту глутатіону (SH-груп) — на 19,45 і 36,08 % (p < 0,001). Висновки. Включення курсу акупресури за запропонованою схемою з 11 сеансів до програми місячної комплексної реабілітації із застосуванням гепатотропного сублінгвального препарату адеметіоніну і курсу питних мінеральних вод Східницького родовища протягом 14 днів у пацієнтів з хронічним панкреатитом у коморбідності з цукровим діабетом 2 типу призвело до вищого рівня ефективності. Це довело доцільність використання курсу акупресури у реабілітації таких пацієнтів.

Актуальность. В комплексном лечении и реабилитации пациентов с наиболее распространенными заболеваниями с успехом используют различные методы рефлексотерапии (РТ). Среди них достойное место занимает акупрессура (АП) — массаж, выполняемый методом надавливания подушечками пальцев в зонах биологически активных точек с помощью общепринятых приемов. Существуют отдельные публикации, посвященные положительным результатам применения РТ при хроническом панкреатите (ХП) и сахарном диабете (СД) 2 типа, однако они требуют дальнейшей разработки и доказательности. Цель исследования: изучить эффективность комплексной реабилитации больных хроническим панкреатитом с сопутствующим сахарным диабетом с включением в нее курса акупрессуры в сочетании с питьевыми минеральными водами (ПМВ) Сходницкого месторождения по влиянию на клиническое течение, параметры эндогенной интоксикации и состояние про- и антиоксидантного статуса. Материалы и методы. Обследовано 53 пациента с ХП и сопутствующим СД. Средний возраст пациентов составил (52,86 ± 0,83) года; средняя продолжительность заболевания — (10,96 ± 0,39) года. Больных разделили на две группы в зависимости от комплексов реабилитационного лечения. Первая группа (30 больных) получала комбинацию общепринятого лечения по протоколу (ОЛ) с включением адеметионина (сублингвальные таблетки агепта по 400 мг) в течение одного месяца и курса питьевых минеральных вод по предложенной методике (ОЛ + ПМВ). Вторая группа (23 пациента) дополнительно к ОЛ + ПМВ получала курс АП по разработанной авторами схеме на основе рекомендаций киевской (Мачерет Е.Л. и др.) и пекинской школ РТ (Конг Лин) из 11 сеансов (ОЛ + ПМВ + АП). Результаты. Улучшение самочувствия пациентов и уменьшение интенсивности симптомов и синдромов ХП у пациентов под влиянием реабилитационных программ констатировали в обеих группах на основе анализа количества пациентов с имеющимися клиническими признаками в динамике лечения и по данным тестирования по специальному опроснику GSRS. Высокая эффективность предложенной программы с акупрессурой доказана по уменьшению количества пациентов с болевым синдромом на 50 % в I группе и на 68,97 % — во второй; по динамике возрастания суммарного показателя качества жизни по опроснику GSRS — соответственно в 1,7 и 2,2 раза (p < 0,001); по динамике снижения индекса эндотоксикоза — на 31,61 и 53,40 % соответственно (p < 0,001); по динамике роста уровня антиоксидантной системы защиты глутатиона (SH-групп) — на19,45 и 36,08 % (p < 0,001). Выводы. Включение курса акупрессуры по предложенной схеме из 11 сеансов в программу месячной комплексной реабилитации с применением гепатотропного сублингвального препарата адеметионина и курса питьевых минеральных вод Сходницкого месторождения в течение 14 дней при хроническом панкреатите в коморбидности с сахарным диабетом 2 типа привело к более высокому уровню эффективности. Это доказало целесообразность использования курса акупрессуры в реабилитации таких пациентов.

Background. In the complex treatment and rehabilitation of patients with the most common diseases, various methods of reflexotherapy (RT) are successfully used. Among them, a worthy place is occupied by acupressure (AP) — a massage performed by pressing the pads of the fingers in the areas of biologically active points with the help of conventional techniques. There are some publications devoted to the positive results of the RT use in chronic pancreatitis (CP) and type 2 diabetes mellitus (DM2), but they need further development and evidence. The purpose of the study was to investigate the effectiveness of comprehensive rehabilitation of patients with chronic pancreatitis with concomitant diabetes mellitus with the inclusion of acupressure course in combination with drinking mineral waters (DMW) of Skhidnytsia deposit for the impact on clinical course, endogenous intoxication parameters and pro- and antioxidant status. Materials and methods. We examined 53 patients with CP and concomitant diabetes. The mean age of patients was (52.86 ± 0.83) years; the average duration of the di­sease is (10.96 ± 0.39) years. Patients were divided into two groups accor­ding to the complexes of rehabilitation treatment. Group I (conventional therapy (CT) + DMW — 30 patients) received a combination of conventional treatment according to the protocol (CT) with the inclusion of ademetionine (sublingual tablets agepta 400 mg) for one month and a course of drinking mineral water accor­ding to the proposed method. Group II (23 patients) (CT + DMW + AP) in addition to CT + DMW received an AP course according to the scheme developed by the authors based on the re­commendations of Kyiv (E.L. Macheret et al.) and Beijing schools by Kong Lin out of 11 sessions. Results. Improvement of the well-being of patients and reduction of the intensity of symptoms and syndromes of CP in patients of both groups under the rehabilitation programs were observed in both groups by analyzing the number of patients with clinical signs in the treatment dynamics and testing by a special GSRS questionnaire. The higher efficiency of the proposed program with acupressure was proved by the pain elimination from 50.0 % in group I to 68.97 % in group II; by the dynamics of the total quality of life according to the GSRS questionnaire from 1.7 to 2.2 times, respectively (p < 0.001); by the decrease of the endotoxicosis index from 31.61 to 53.40 %, respectively (p < 0.001); by the growth of the level of antioxidant system of glutathione protection (SH-groups) from 19.45 to 36.08 % (p < 0.001). Conclusions. Inclusion of a course of acupressure according to the proposed scheme of 11 sessions in the program of monthly comprehensive rehabilitation with hepatotropic sublingual drug ademetionine and a course of drinking mineral waters of Skhidnytsia deposit for 14 days in patients with chronic pancreatitis with concomitant type 2 diabetes mellitus. This proved the feasibility of using a course of acupressure in the rehabilitation of such patients.


Keywords

хронічний панкреатит у коморбідності з цукровим діабетом 2 типу; акупресура; адеметіонін; питні мінеральні води Східницького родовища; ендотоксикоз

хронический панкреатит в коморбидности с сахарным диабетом 2 типа; акупрессура; адеметионин; питьевые минеральные воды Сходницкого месторождения; эндотоксикоз

chronic pancreatitis with comorbid type 2 diabetes mellitus; acupressure; ademethionine; drinking mineral waters of Skhidnytsia deposit; endotoxicosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Бабінець Л.С., Пінкевич О.Я. Класична акупунктура та цзю-терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою. Вісник наукових досліджень. 2009. № 2(55). С. 9-11. 
 2. Клаус К. Шнорренбергер. Специальные техники акупунктуры и прижигания. М.: ПрофитСтайл, 2018. 314 с.
 3. Бабінець Л.С., Пінкевич О.Я., Яковлєва У.М. та ін. Клініко-патогенетичні аспекти застосування рефлексотерапії у комплексному лікуванні гіпертонічної хвороби: зб. наук праць співробіт. НМАПО ім. П.Л. Шупика. К., 2012. Вип. 21. Кн. 2. С. 375-381.
 4. Губергриц Н.Б., Христич Т.М. Клиническая панкреатология. Донецк: Лебедь, 2013. 236 с.
 5. Глобальний доклад по диабету. World Health Organization, 2016. URL: www.who.int/diabetes/global-report.
 6. Gorter K.J., Wens J., Khunti K. et al. The European EUCCLID pilot study on care and complications in an unselected sample of people with type 2 diabetes in primary care. Prim. Care Diabetes. 2010. Vol. 4. Р. 17-23.
 7. Whitcomb D.C. Primer on precision medicine for complex chronic disorders. Clin. Trans. Gastroenterol. 2019. Vol. 10(7). Е00067.
 8. Yadav D. et al. Incidence, prevalence, and survival of chronic pancreatitis: a population-based study. The American journal of gastroenterology. 2011. Vol. 6(12). Р. 2192.
 9. Захарчук У.М., Бабінець Л.С., Складанюк Л.І. та ін. Шкала SF-36 для оцінки впливу цукрового діабету на якість життя хворих на хронічний панкреатит. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2014. № 1. С. 157-158.
 10. Bellin M.D., Whitcomb D.C., Abberbock J. et al. Patient and disease characteristics associated with the presence of diabetes mellitus in adults with chronic pancreatitis in the United States. Am. J. Gastroenterol. 2017. Vol. 112(9). P. 1457-65.
 11. Schrader H., Menge B.A., Zeidler C. et al. Determinants of glucose control in patients with chronic pancreatitis. Diabetologia. 2010. P. 43-47.
 12. Vrca Botica M. Rano otkrivanje šećerne bolesti tipa 2 u obiteljskoj medicini (Early Detection of Diabetes Type 2 in Family Medicine). In: Vrca Botica M., Pavlić Renar I., eds. Šećerna bolest u odraslih (Diabetes in Adults). 1. Zagreb: Školska knjiga, 2012. Р. 30-39.
 13. Фролков В.К., Бобровницкий И.П., Балакин С.А., Данилов О.И. Энтероинсулярная ось, метаболический синдром и минеральные воды. Здравница 2010: матер. Всероссийского форума (г. Москва, 2010 г.). М., 2010. С. 161-162.
 14. Pezzilli R. Pain in chronic pancreatitis: from the bench to the bedside. JOP. 2012. Vol. 13. P. 245-6. 
 15. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. Ю.М. Мостового. 19-те вид., доп. і перероб. Вінниця, 2019. 1011 с.
 16. Барна О.М., Аліфер О.О., Новицька А.М., Корост Я.В. Оцінка якості життя у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями. Ліки України. 2015. № 4. С. 9-12.
 17. Якість життя та прихильність до лікування в клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб. / Уклад.: В.І. Кривенко, І.С. Качан, С.П. Пахомова, О.П. Федорова [та ін.]. Запоріжжя, 2015. 80 с.
 18. Вялов С.С. Диагностическое значение лабораторных исследований: учеб. пособие. 2-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2016. 320 с. 
 19. Бойко Т.І. Клінічні лабораторні дослідження: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. ВСВ Медицина, 2015. 352 с.

Similar articles

Modernization of enteral digestion of patients with chronic pancreatitis with trophological disorders after acute pancreatitis
Authors: Бабінець Л.С., Мігенько Б.О.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

"Gastroenterology" Том 54, №3, 2020
Date: 2020.09.22
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Клініко-ендоскопічні аспекти кандидозу слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з гастроентерологічною патологією
Authors: Кушніренко І.В., Мосійчук Л.М., Крилова О.О., Бєлова Л.І., Демешкіна Л.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
"Gastroenterology" 3 (49) 2013
Date: 2013.09.18
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Electropuncture Diagnostics of the Lower Extremities Joints Lesions in Patients with Rheumatoid Arthritis
Authors: Herasymenko S.I., Perfilova L.V., Herasymenko А.S. - SI «Institute of Traumatology and Orthopedics of NAMS of Ukraine», Kyiv, Ukraine
"Тrauma" Том 17, №2, 2016
Date: 2016.05.25
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Вплив активності хронічного вірусного гепатиту С на кореляційні зв’язки між інтенсивністю перекис - індукованої хемілюмінесценції та вмістом цитокінів у сироватці крові хворих на опіоїдну залежність
Authors: Овчаренко М.О., Пінський Л.Л., Сосін І.К., Казакова С.Є., Радченко Т.М. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Харківська академія післядипломної освіти
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches

Back to issue