Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" Том 13, №4, 2020

Back to issue

Cognitive impairment and dementia in patients with arterial hypertension. Part ІI. Neuropsuchiatric diagnostic tests. Modern treatment strategy for patients and approaches to the prevention of cognitive impairment

Authors: Коваль С.М.1, Мисниченко О.В.1, Літвінова О.М.2, Барановська Г.В.3
1) ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
2) Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
3) КНП «МБЛ № 18» ХМР, м. Харків, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В частині І статті були наведні дані про класифікацію та поширеність когнітивних порушень, відомості про механізми їх розвитку при артеріальній гіпертензії та асоційованих із нею серцево-судинних захворюваннях, рекомендації щодо обсягу обстеження хворих та діагностики у них порушень когнітивних функцій та деменції. У цій частині статті наводяться детальна характеристика й методика оцінки результатів найбільш інформативних і доступних на різних етапах надання медичної допомоги спеціальних нейропсихіатричних тестів для діагностики наявності і вираженості когнітивних порушень у хворих, а також загальні принципи лікування хворих на артеріальну гіпертензію з порушеннями когнітивних функцій та підходи до профілактики розвитку цих уражень головного мозку.

В части І статьи были приведены данные о классификации и распространенности когнитивных нарушений, сведения о механизмах их развития при артериальной гипертензии и ассоциированных с ней сердечно-сосудистых заболеваниях, рекомендации по объему обследования больных и диагностики у них нарушений когнитивных функций и деменции. В данной части статьи приводятся детальная характеристика и методика оценки результатов наиболее информативных и доступных на разных этапах оказания медицинской помощи специальных нейропсихиатрических тестов для диагностики наличия и выраженности когнитивных нарушений у больных, а также общие принципы лечения больных артериальной гипертензией с нарушениями когнитивных функций и подходы к профилактике развития этих поражений головного мозга.

Part I of the article presented data on the classification and prevalence of cognitive impairment, information about the mechanisms of their development in arterial hypertension and associated cardiovascular diseases, recommendations on the extent of patients’ examination and diagnosis of cognitive impairment and dementia. This part of the article provides a detailed description and methodology for assessing the results of the most informative special neuropsychiatric tests available at different stages of medical care for the diagnosis of the presence and severity of cognitive impairment, as well as general principles for the treatment of hypertensive patients with cognitive impairment and approaches to the prevention of these brain lesions.


Keywords

артеріальна гіпертензія; когнітивні порушення; нейропсихіатричні тести

артериальная гипертензия; когнитивные нарушения; нейропсихиатрические тесты

arterial hypertension; cognitive impairment; neuropsychiatric tests


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue