Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" Том 13, №4, 2020

Back to issue

Hypertension Canada’s 2020 Evidence Review and Guidelines for the Management of Resistant Hypertension

Authors: Swapnil Hiremath, MD, MPH (a), Ruth Sapir-Pichhadze, MD, MSc, PhD (b), Meranda Nakhla, MD, MSc (c), Jonathan Y. Gabor, MD, MSc (d), Nadia A. Khan, MD, MSc (e), Laura M. Kuyper, MDe, Marcel Ruzicka, MD, PhD (a), Sheldon W. Tobe, MD, MSc (f), Karen Tran, MD (e), Doreen M. Rabi, MD, MSc (g, ‡), and Stella S. Daskalopoulou, MD, MSc, DIC, PhD (h, ‡)
a) Кафедра нефрології, кафедра терапії, Університет Оттави, м. Оттава, провінція Онтаріо, Канада;
b) Кафедра нефрології, кафедра терапії, Університет Мак-Гілла, Монреаль, провінція Квебек, Канада;
c) Центр дослідження і оцінки результатів, Науково-дослідний інститут медичного центру Університету Мак-Гілла, Монреаль, провінція Квебек, Канада;
d) Відділ кардіології, Регіональний медичний центр Селкірк, м. Селкірк, провінція Манітоба, Канада;
e) Кафедра загальної внутрішньої медицини, Університет Британської Колумбії, м. Ванкувер, провінція Британська Колумбія, Канада; f) Університет Торонто, м. Торонто, і медичний факультет Північного Онтаріо, Садбері, провінція Онтаріо, Канада;
g) Кафедра ендокринології і метаболічних захворювань, медичний факультет, Університет Калгарі, м. Калгарі, провінція Альберта, Канада;
h) Відділ внутрішньої медицини, кафедра медицини, Університет Мак-Гілла та Науково-дослідний інститут медичного центру Університету Мак-Гілла, Монреаль, провінція Квебек, Канада

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У цій роботі до уваги професійної спільноти авторами запропоновані первинні рекомендації експертної групи «Артеріальна гіпертензія Канада», що базуються на даних доказової медицини й стосуються питань діагностики й лікування артеріальної гіпертензії, резистентної до лікування. Від артеріальної гіпертензії страждає 21 % населення Канади; крім того, серед хворих на артеріальну гіпертензію, за різними оцінками, резистентна гіпертензія зустрічається в 10–30 % випадків. Остання підгрупа хворих на артеріальну гіпертензію має велике значення, оскільки резистентна артеріальна гіпертензія становить суттєвий фактор ризику з боку серцево-судинної системи. Через важливість цієї підгрупи експертна група «Артеріальна гіпертензія Канада» вирішила створити Комітет з розробки настанов, до обов’язків якого входило проводити огляд доказової бази й розробляти рекомендації щодо діагностики й лікування резистентної артеріальної гіпертензії. Комітет з розробки настанов експертної групи «Артеріальна гіпертензія Канада» рекомендує тих пацієнтів, у яких артеріальний тиск залишається вище від цільового показника попри застосування 3 або більше гіпотензивних препаратів в оптимальних дозах (бажано, щоб до їх числа входив сечогінний засіб), розглядати як «пацієнтів, у яких однозначно встановлено наявність резистентної артеріальної гіпертензії». Якщо однозначно встановлено наявність резистентної артеріальної гіпертензії, пацієнтів слід додатково обстежити на предмет ефекту «гіпертензії білого халату», недотримання ними призначеної схеми лікування, явища «клінічної інерції» (тобто схильності лікарів тривалий час не змінювати попередньо призначене лікування навіть за наявності показань до таких змін) і вторинної артеріальної гіпертензії і після цього скерувати до лікаря, який має відповідний досвід у галузі діагностики й лікування артеріальної гіпертензії. На сьогодні не існує даних рандомізованих конт-рольованих досліджень, які би свідчили про кращі результати з боку серцево-судинної системи при застосуванні того чи іншого класу гіпотензивних препаратів, тому немає можливості надати конкретні рекомендації щодо того, який клас препаратів застосовувати найкраще. Крім того, у цих настановах наведено короткий виклад сучасних даних щодо ролі апаратної терапії в лікуванні резистентної артеріальної гіпертензії. Ми продовжуватимемо оновлювати настанови в міру того, як з’являтимуться додаткові дані досліджень високої якості, що безпосередньо стосуються щоденної практики.

В этой работе вниманию профессионального сообщества авторами предложены первичные рекомендации экспертной группы «Артериальная гипертензия Канада», основанные на данных доказательной медицины и касающиеся вопросов диагностики и лечения артериальной гипертензии, резистентной к лечению. Артериальной гипертензией страдает 21 % населения Канады; кроме того, среди больных АГ, по разным оценкам, резистентная гипертензия встречается в 10–30 % случаев. Последняя подгруппа больных артериальной гипертензией имеет большое значение, поскольку резистентная артериальная гипертензия является существенным фактором риска со стороны сердечно-сосудистой системы. Ввиду важности этой подгруппы экспертная группа «Артериальная гипертензия Канада» решила создать Комитет по разработке руководства, в обязанности которого входило проводить обзор доказательной базы и разрабатывать рекомендации по диагностике и лечению резистентной артериальной гипертензии. Комитет по разработке руководства экспертной группы «Артериальная гипертензия Канада» рекомендует тех пациентов, у которых артериальное давление остается выше целевого показателя, несмотря на использование 3 или более гипотензивных препаратов в оптимальных дозах (желательно, чтобы в их число входило мочегонное средство), рассматривать как «пациентов, у которых однозначно установлено наличие резистентной артериальной гипертензии». Если однозначно установлено наличие резистентной артериальной гипертензии, пациентов следует дополнительно обследовать на предмет эффекта «гипертензии белого халата», несоблюдения ими назначенной схемы лечения, явления «клинической инерции» (то есть склонности врачей длительное время не менять предварительно назначенное лечение даже при наличии показаний к таким изменениям) и вторичной артериальной гипертензии и после этого направить к врачу, который имеет соответствующий опыт в области диагностики и лечения артериальной гипертензии. На сегодня не существует данных рандомизированных контролируемых исследований, которые бы свидетельствовали о лучших результатах со стороны сердечно-сосудистой системы при применении того или иного класса гипотензивных препаратов, поэтому нет возможности предоставить конкретные рекомендации относительно того, какой класс препаратов применять лучше. Кроме того, в этом руководстве дано краткое изложение современных данных о роли аппаратной терапии в лечении резистентной артериальной гипертензии. Мы будем продолжать обновлять руководство по мере того, как будут появляться дополнительные данные исследований высокого качества, которые непосредственно касаются ежедневной практики.

We present Hypertension Canada’s inaugural evidence-based recommendations for the diagnosis and management of resistant hypertension. Hypertension is present in 21 % of the Canadian population, and among those with hypertension, resistant hypertension has an estimated prevalence from 10 % to 30 %. This subgroup of hypertensive individuals is important, because resistant hypertension portends a high cardiovascular risk. Because of its importance, Hypertension Canada formed a Guidelines Committee to conduct a review of the evidence and develop recommendations for the diagnosis and management of resistant hypertension. The Hypertension Canada Guidelines Committee recommends that patients with blood pressure above target, despite use of 3 or more blood pressure-lowering drugs at optimal doses, preferably including a diuretic, be identified as those with apparent resistant hypertension. Patients identified with apparent resistant hypertension should be assessed for white coat effect, nonadherence, and therapeutic inertia, investigated for secondary hypertension, and referred to a provider with expertise in hypertension. There is no randomized controlled trial evidence for better cardiovascular outcomes with any class of antihypertensive agent at this time, so recommendations for a preferred drug class cannot be made. Furthermore, we provide a summary of the current evidence concerning the role of device therapy in the management of resistant hypertension. We will continue updating the guidelines as additional high-quality evidence with relevance to daily practice becomes available.


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Fagard R.H. Resistant hypertension. Heart. 2012. 98. 254-61.

2. Forouzanfar M.H., Liu P., Roth G.A. et al. Global burden of hypertension and systolic blood pressure of at least 110 to 115 mm Hg, 1990–2015. JAMA. 2017. 317. 165-82.

3. Cho N.H., Shaw J.E., Karuranga S. et al. IDF Diabetes Atlas: global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045. Diabetes Res. Clin. Pract. 2018. 138. 271-81.

4. Nerenberg K.A., Zarnke K.B., Leung A.A. et al. Hypertension Canada’s 2018 guidelines for diagnosis, risk assessment, prevention, and treatment of hypertension in adults and children. Can. J. Cardiol. 2018. 34. 506-25.

5. Whelton P.K., Carey R.M., Aronow W.S. et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension. 2018. 71. e13-115.

6. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. J. Hypertens. 2018. 36. 1953-2041.

7. Wright J.T. Jr, Williamson J.D., Whelton P.K. et al. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N. Engl. J. Med. 2015. 373. 2103-16.

8. Brouwers M.C., Kho M.E., Browman G.P. et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010. 182. E839-42.

9. Daskalopoulou S.S., Feldman R.D., McAlister F.A.,
Rabi D.M. The history of hypertension guidelines in Canada. Can. J. Cardiol. 2019. 35. 582-9.

10. Rabi C.M., McBrien K., Sapir-Pichhadze R. et al. Hypertension Canada’s 2020 comprehensive guidelines for the prevention, diagnosis, risk assessment, and treatment of hypertension in adults and children. Can. J. Cardiol. 2020. 36. 596-624.

11. McAlister F.A. The Canadian Hypertension Education Program — a unique Canadian initiative. Can. J. Cardiol. 2006. 22. 559-64.

12. Noubiap J.J., Nansseu J.R., Nyaga U.F. et al. Global prevalence of resistant hypertension: a meta-analysis of data from 3.2 million patients. Heart. 2019. 105. 98-105.

13. Sinnott S.J., Smeeth L., Williamson E., Douglas I.J. Trends for prevalences and incidence of resistant hypertension: population based cohort study in the UK 1995–2015. BMJ. 2017. 358. j3984.

14. Carey R.M., Sakhuja S., Calhoun D.A., Whelton P.K., Muntner P. Prevalence of apparent treatment-resistant hypertension in the United States. Hypertension. 2019. 73. 424-31.

15. Carey R.M., Calhoun D.A., Bakris G.L. et al. Resistant hypertension: detection, evaluation, and management: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension. 2018. 72. e53-90.

16. Bangalore S., Fayyad R., Laskey R. et al. Prevalence, predictors, and outcomes in treatment-resistant hypertension in patients with coronary disease. Am. J. Med. 2014. 127. 71-81.e1.

17. Daugherty S.L., Powers J.D., Magid D.J. et al. Incidence and prognosis of resistant hypertension in hypertensive patients. Circulation. 2012. 125. 1635-42.

18. de la Sierra A., Segura J., Banegas J.R. et al. Clinical features of 8295 patients with resistant hypertension classified on the basis of ambulatory blood pressure monitoring. Hypertension. 2011. 57. 898-902.

19. Smith S.M., Huo T., Delia Johnson B. et al. Cardiovascular and mortality risk of apparent resistant hypertension in women with suspected myocardial ischemia: a report from the NHLBI-sponsored WISE Study. J. Am. Heart Assoc. 2014. 3. e000660.

20. van der Sande N.G.C., de Beus E., Bots M.L. et al. Apparent resistant hypertension and the risk of vascular events and mortality in patients with manifest vascular disease. J. Hypertens. 2018. 36. 143-50.

21. Tanner R.M., Calhoun D.A., Bell E.K. et al. Incident ESRD and treatment-resistant hypertension: the reasons for geographic and racial differences in stroke (REGARDS) study. Am. J. Kidney Dis. 2014. 63. 781-8.

22. Williams B., MacDonald T.M., Morant S. et al. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, doubleblind, crossover trial. Lancet. 2015. 386. 2059-68.

23. Pimenta E., Gaddam K.K., Oparil S. et al. Effects of dietary sodium reduction on blood pressure in subjects with resistant hypertension: results from a randomized trial. Hypertension. 2009. 54. 475-81.

24. Durand H., Hayes P., Morrissey E.C. et al. Medication adherence among patients with apparent treatment-resistant hypertension: systematic review and meta-analysis. J. Hypertens. 2017. 35. 2346-57.

25. Krieger E.M., Drager L.F., Giorgi D.M.A. et al. Spironolactone versus clonidine as a fourth-drug therapy for resistant hypertension: the ReHOT randomized study (Resistant Hypertension Optimal Treatment). Hypertension. 2018. 71. 681-90.

26. Ruzicka M., Leenen F.H.H., Ramsay T. et al. Use of directly observed therapy to assess treatment adherence in patients with apparent treatment-resistant hypertension. JAMA Intern. Med. 2019. 179. 1433-4.

27. Vaclavik J., Sedlak R., Jarkovsky J., Kocianova E., Taborsky M. Effect of spironolactone in resistant arterial hypertension: a randomized, doubleblind, placebo-controlled trial
(ASPIRANT-EXT). Medicine (Baltimore). 2014. 93. e162.

28. Williams B., MacDonald T.M., Morant S.V. et al. Endocrine and haemodynamic changes in resistant hypertension, and blood pressure responses to spironolactone or amiloride: the PATHWAY-2 mechanisms substudies. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018. 6. 464-75.

29. Sinnott S.J., Tomlinson L.A., Root A.A. et al. Comparative effectiveness of fourth-line anti-hypertensive agents in resistant hypertension: a systematic review and meta-analysis. Eur. J. Prev. Cardiol. 2017. 24. 228-38.

30. Tataru A.P., Barry A.R. A systematic review of add-on pharmacologic therapy in the treatment of resistant hypertension. Am. J. Cardiovasc. Drugs. 2017. 17. 311-8.

31. Juurlink D.N., Mamdani M.M., Lee D.S. et al. Rates of hyperkalemia after publication of the Randomized Aldactone Evaluation Study. N. Engl. J. Med. 2004. 351. 543-51.

32. Sinnott S.J., Smeeth L., Williamson E. et al. The comparative effectiveness of fourth-line drugs in resistant hypertension: an application in electronic health record data. Pharmacoepidemiol. Drug Saf. 2019. 28. 1267-77.

33. Hiremath S., Froeschl M., Ruzicka M. Catheter-based renal sympathetic denervation: limitations to and gaps in the evidence. Curr. Opin. Cardiol. 2014. 29. 336-43.

34. Esler M.D., Krum H., Sobotka P.A. et al. Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension (the Symplicity HTN-2 Trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2010. 376. 1903-9.

35. Bhatt D.L., Kandzari D.E., O’Neill W.W. et al. A controlled trial of renal denervation for resistant hypertension. N. Engl. J. Med. 2014. 370. 1393-401.

36. Howard J.P., Shun-Shin M.J., Hartley A. et al. Quantifying the 3 biases that lead to unintentional overestimation of the blood pressure-lowering effect of renal denervation. Circ. Cardiovasc. Qual. Outcomes. 2016. 9. 14-22.

37. Pappaccogli M., Covella M., Berra E. et al. Effectiveness of renal denervation in resistant hypertension: a meta-analysis of 11 controlled studies. High Blood Press Cardiovasc. Prev. 2018. 25. 167-76.

38. Townsend R.R., Mahfoud F., Kandzari D.E. et al. Cathe-ter-based renal denervation in patients with uncontrolled hypertension in the absence of antihypertensive medications (SPYRAL HTN-OFF MED): a randomised, sham-controlled, proof-of-concept trial. Lancet. 2017. 390. 2160-70.

39. Azizi M., Schmieder R.E., Mahfoud F. et al. Endovascular ultrasound renal denervation to treat hypertension
(RADIANCE-HTN SOLO): a multicentre, international, single-blind, randomised, sham-controlled trial. Lancet. 2018. 391.
2335-45.

40. Kandzari D.E., Bohm M., Mahfoud F. et al. Effect of renal denervation on blood pressure in the presence of antihypertensive drugs: 6-month efficacy and safety results from the SPYRAL HTN-ON MED proof-of-concept randomised trial. Lancet. 2018. 391. 2346-55.

41. Bisognano J.D., Bakris G., Nadim M.K. et al. Baroreflex activation therapy lowers blood pressure in patients with resistant hypertension: results from the double-blind, randomized, placebo-controlled rheos pivotal trial. J. Am. Coll. Cardiol. 2011. 58. 765-73.

42. Spiering W., Williams B., Van der Heyden J. et al. Endovascular baroreflex amplification for resistant hypertension: a safety and proof-of principle clinical study. Lancet. 2017. 390. 2655-61.

43. Lobo M.D., Sobotka P.A., Stanton A. et al. Central arteriovenous anastomosis for the treatment of patients with uncontrolled hypertension (the ROX CONTROL HTN study): a randomised controlled trial. Lancet. 2015. 385. 1634-41.


Back to issue