Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 10, №3, 2020

Back to issue

Neck pain: modern approaches in non-pharmacological treatments. Part IІ

Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Біль у шиї залишається поширеною, але недооціненою проблемою сучасної медицини. Захворювання вражає від третини до більше половини дорослого населення планети і пов’язане з порушенням працездатності та якості життя хворих. Лікування болю в шиї передбачає використання медикаментозних і немедикаментозних підходів, проте доказова база щодо їх ефективності та безпечності на сьогодні є супе­речливою. Метою другої частини статті є узагальнення даних щодо ефективності та безпечності деяких методів фізичної терапії (лікувальна гімнастика, кінезіотерапія, шийні коміри), поєднаного використання різних методик фізичної терапії в лікуванні хворих з болем у шиї, обговорення власного досвіду авторів щодо ефективності й безпечності лікувальної фізкультури у комплексному лікуванні хворих, а також аналіз сучасних рекомендацій щодо використання фізичних методів лікування болю в шиї. Для досягнення мети проведено аналіз літературних джерел у базах даних MedLine, EMBASE, The Cochrane Library, Scopus, Web of Science, CyberLeninka та РІНЦ за останні 10 років, що містять результати різних досліджень, метааналізів та останніх кокранівських оглядів щодо ефективності й безпечності використання вищезазначених методів немедикаментозного лікування болю в шиї. У статті представлені дані щодо ефективності та безпечності лікувальної гімнастики, кінезіотейпування та шийних комірів у лікуванні хворих з болем у шиї, а також розроблені й апробовані авторами комплекси фізичних вправ для пацієнтів з болем у шиї в різні періоди захворювання (гострий, підгострий, хронічний), рекомендовані до використання у клінічній практиці. Також надані сучасні рекомендації, запропоновані як лікарськими товариствами, так і іншими організаціями, щодо ведення хворих з болем у шиї. Отримані результати свідчать про необхідність індивідуалізованого та комплексного підходу до ведення хворих з болем у шиї з урахуванням періоду захворювання, віку хворого, супутніх факторів ризику та результатів доказової медицини.

Боль в шее остается распространенной, однако недооцененной проблемой современной медицины. Заболевание поражает от трети до более половины взрослого населения планеты и связано с нарушением работоспособности и качества жизни больных. Лечение боли в шее предусматривает использование медикаментозных и немедикаментозных подходов, однако доказательная база относительно их эффективности и безопасности в настоящее время противоречива. Целью второй части статьи является обобщение данных об эффективности и безопасности некоторых методов физической терапии (лечебная гимнастика, кинезиотерапия, шейные воротники), использовании сочетания различных методик физической терапии в лечении пациентов с болью в шее, обсуждение собственного опыта авторов относительно эффективности и безопасности лечебной физкультуры в комплексном лечении больных, а также анализ современных рекомендаций по использованию физических методов лечения боли в шее. Для достижения цели проведен анализ литературных источников в базах данных MedLine, EMBASE, The Cochrane Library, Scopus, Web of Science, CyberLeninka и РИНЦ за последние 10 лет, содержащих результаты различных исследований, метаанализов и последних кокрановских обзоров по эффективности и безопасности использования указанных методов немедикаментозного лечения боли в шее. Представлены данные относительно эффективности и безопасности лечебной гимнастики, кинезиотерапии и шейных воротников в лечении лиц с болью в шее, а также разработанные и апробированные авторами комплексы физических упражнений для пациентов с болью в шее в разные периоды заболевания (острый, подострый, хронический), рекомендуемые к использованию в клинической практике. Также приведены современные рекомендации, предложенные как врачебными сообществами, так и другими организациями, по ведению пациентов с болью в шее. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости индивидуализированного и комплексного подхода к ведению больных с болью в шее с учетом периода заболевания, возраста больного, сопутствующих факторов риска и результатов доказательной медицины.

Neck pain remains a common though underestima­ted problem of the modern medicine. The disease affects from one third to over half of the adult population of the planet, and it is associated with the impaired workability and quality of life. Neck pain treatment involves medical and non-medical approaches, but the evidence base for their efficacy and safety is currently being contested. The purpose of the second part of our article is to summarize the data on the effectiveness and safety of some phy­sical therapy methods (physical exercises, kinesiotaping, neck collar braces) and combined methods of physical therapy, discuss the authors' own experience of the complex treatment of patients, as well as to analyze the modern recommendations for the physical therapy methods used in the neck pain treatment. To achieve this goal, we’ve performed the analysis of reference sources published in the the MedLine, EMBASE, the Cochrane Library, Scopus, Web of Science, CyberLeninka and Russian Science Citation Index (RSCI) databases during the recent decade; those sour­ces containing the results of different trials, meta-analyses and recent Cochrane reviews on the efficacy and safety of various non- pharmacological treatment methods reserved for the neck pain. The article presents the data of the efficacy and safety of physical exer­cises, kinesiotherapy, and neck collar braces in the neck pain treatment. Additionally, we have developed and tested our physical exercise complexes for the neck pain treatment at various sta­ges (acute, subacute, chronic), which we recommend for use in clinical practice. There are also modern recommendations provided by medical societies and other organizations for the ma­nagement of neck pain. The obtained results indicate the need for a customized and comprehensive approach to the management of neck pain, taking into account the stage of the disease, the patient's age, concomitant risk factors, and the results of evidence-based medicine.


Keywords

біль у шиї; фізична терапія; фізичні вправи; лікувальна гімнастика; кінезіотейпування; шийні коміри; немедикаментозні методи

боль в шее; физическая терапия; физические упражнения; лечебная гимнастика; кинезиотейпирование; шейные воротники; немедикаментозные методы

neck pain; physical therapy; physical exercises; kinesiotaping; neck collars; non-pharmacological methods


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Cohen S.P. Epidemiology, Diagnosis, and Treatment of Neck Pain. Mayo Clinic Proceedings. 2015. № 90(2). Р. 284-299. doi: 10.1016/j.mayocp.2014.09.008.
 2. Fejer R., Kyvik K.O., Hartvigsen J. The prevalence of neck pain in the world population: a systematic critical review of the literature. Eur. Spine J. 2006. № 15(6). Р. 834-848.
 3. Bogduk N. The Anatomy and Pathophysiology of Neck Pain. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 2011. № 22(3). Р 367-382. doi: 10.1016/j.pmr.2011.03.008.
 4. Parikh P., Santaguida P., Macdermid J., Gross A., Eshtiaghi A. Comparison of CPG’s for the diagnosis, prognosis and management of non-specific neck pain: a systematic review BMC Musculoskelet Disord. 2019. № 20. Р. 81. doi: 10.1186/s12891-019-2441-3.
 5. Nazari G., Bobos P., Billis E., MacDermid J.C. Cervical flexor muscle training reduces pain, anxiety, and depression levels in patients with chronic neck pain by a clinically important amount: A prospective cohort study. Physiother. Res. Int. 2018. № 23(3). e1712. doi: 10.1002/pri.1712.
 6. Celenay S.T., Kaya D.O., Akbayrak T. Cervical and scapulothoracic stabilization exercises with and without connective tissue massage for chronic mechanical neck pain: A prospective, randomised controlled trial. Manual Therapy. 2016. № 21. Р. 144-150. doi: 10.1016/j.math.2015.07.003.
 7. Deryabina G.I., Lerner V.L., Novikova I.V. Physical rehabilitation for osteochondrosis of the cervical spine in the subacute period. https://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskaya-reabilitatsiya-pri-osteohondroze-sheynogo-otdela-pozvonochnika-v-podostrom-periode. (In Russian).
 8. Sheremet O.B. Features of rehabilitation of patients of older age groups with osteochondrosis of the cervical spine: Abstract. dis... cand. dissert. Sciences: 14.01.21. K., 2000. 20 p. (In Ukrainian).
 9. Grygoryeva N.V., Povoroznyuk B.B., Bannikova R.A., Yunusova S.V., Palamarchuk A.A. Gymnastics Ba Duan Jing in the complex treatment of patients of older age groups with pathology of the musculoskeletal system. Pain. Joints. Spine. 2011. № 3. Р. 96-105. (In Russian).
 10. Hidalgo B., Hall T., Bossert J., Dugeny A., Cagnie B., Pitance L. The efficacy of manual therapy and exercise for treating non-specific neck pain: A systematic review. J. Back Musculoskelet. Rehabil. 2017. № 30(6). Р. 1149-1169. doi: 10.3233/BMR-169615.
 11. Gross A., Kay T.M., Paquin J.P. et al. and Cervical Overview Group. Exercises for mechanical neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015. № 1. CD004250. doi: 10.1002/14651858.CD004250.pub5.
 12. Doğan N., Şengül İ., Akçay-Yalbuzdağ Ş., Kaya T. Kinesio taping versus dry needling in the treatment of myofascial pain of the upper trapezius muscle: A randomized, single blind (evaluator), prospective study. J. Back Musculoskelet. Rehabil. 2019. № 32(5). Р. 819-827. doi: 10.3233/BMR-181162.
 13. Nelson N.L. Kinesio taping for chronic low back pain: A systematic review. J. Bodyw. Mov. Ther. 2016. № 20(3). Р. 672-681. doi: 10.1016/j.jbmt.2016.04.018. Epub 2016 Apr 27.
 14. Luz Júnior M.A.D., Almeida M.O., Santos R.S., Civile V.T., Costa L.OP. Effectiveness of kinesio taping in patients with chronic nonspecific low back pain: A systematic review with meta-analysis. Spine (Phila Pa 1976). 2019. № 44(1). Р. 68-78. doi: 10.1097/BRS.0000000000002756.
 15. Neck Pain Guidelines: Revision 2017: Using the Evidence to Guide Physical Therapist Practice. Journal of Orthopaedic&Sports Physical Therapy. 2017. № 47(7). Р. 511-512. doi: 10.2519/jospt.2017.0507.
 16. Neck Pain: Clinical Practice Guidelines Help Ensure Quality Care. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2017. № 47(7). Р. 513. doi: 10.2519/jospt.2017.0508.
 17. Bier J.D., Scholten-Peeters W.G.M., Staal J.B. et al. Clinical practice guideline for physical therapy assessment and treatment in patients with nonspecific neck pain. Phys. Ther. 2018. № 98(3). Р. 162-171. doi: 10.1093/ptj/pzx118.
 18. Wong J.J., Shearer H.M., Mior S. et al. Are manual therapies, passive physical modalities, or acupuncture effective for the management of patients with whiplash-associated disorders or neck pain and associated disorders? An update of the Bone and Joint Decade Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders by the OPTIMa collaboration. Spine J. 2016. № 16(12). Р. 1598-1630. doi: 10.1016/j.spinee.2015.08.024.

Similar articles

Біль у шиї: сучасні підходи до використання методів немедикаментозного лікування. Частина ІІ
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №3 (750), 2021
Categories: Family medicine/Therapy
Sections: Specialist manual
Neck pain: modern approaches to the non-pharmacological treatment. Part I
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 10, №2, 2020
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Біль у шиї: сучасні підходи до використання методів немедикаментозного лікування. Частина І
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №16 (743), 2020
Categories: Family medicine/Therapy
Sections: Specialist manual
Non-pharmacological management and physical rehabilitation of patients with nonspecific lower back pain
Authors: Єгудіна Є.Д.(1), Головач І.Ю.(2), Тер-Вартаньян С.Х.(1)
(1) — Клініка сучасної ревматології, м. Київ, Україна
(2) — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 10, №2, 2020
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue