Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 21, №4, 2020

Back to issue

Manifestation of pain syndrome in lumbar instability

Authors: Вітковський А.М., Фіщенко Я.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Подано результати обстеження та лікування 57 хворих із больовими синдромами на тлі нестабільності хребта у поперековому відділі. Пацієнти з 2016 по 2018 рік перебували на стаціонарному лікуванні у відділі хірургії хребта ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (Київ). Мета дослідження: визначити прояви больових синдромів при різних видах нестабільності у поперековому відділі хребта. Матеріали та методи. Дослідження ґрунтується на аналізі результатів обстеження та лікування 57 хворих із больовим синдромом при нестабільності у поперековому відділі хребта. Обстеження включало збір анамнезу, огляд хворих, оглядову спондилографію у функціональному положенні у двох проєкціях, функціональну спондилографію. Результати. Хворі відбирались за такими критеріями: наявність вертеброгенних больових синдромів, що виражені у сенсорних та рухових порушеннях, обумовлених нестабільністю у хребтово-рухових сегментах поперекового відділу хребта. Для дискогенної нестабільності (19 (33,3 %) хворих) характерні рефлекторні синдроми, сильний біль на рівні хребтово-рухового сегмента, напруження м’язів спини, обмеження рухів на рівні ушкодженого та прилеглих до нього сегментів. При дискартрогенній нестабільності (29 (50,9 %) хворих) відмічаються корінцеві синдроми, місцевий помірний біль (люмбаго, люмбалгія), який посилюється при рухах, зміні положення тулуба; обмеження рухів; ранкова скутість; зниження сили м’язів ніг; порушення функції тазових органів. При дискартроостеогенній нестабільності (9 (15,8 %) хворих) клінічно — локальний біль, порушується рухова функція сегмента, тенденція до зміщення хребців або руйнування елементів хребта з симптомами стенозу хребтового каналу, корінцеві та медулярно-судинні порушення, деформація хребта. Висновки. Різні види нестабільності рухового сегмента хребта у поперековому відділі пов’язані із особливостями структурних змін у міжхребцевих дисках, дуговідросткових суглобах та міжсуглобовій частині дужки хребця. Неврологічні розлади залежать від рівня локалізації та ступеня нестабільності у поперековому відділі хребта. При дискостеогенному виді нестабільності переважають корінцеві синдроми (радикулопатії) (29 (50,9 %) хворих), рефлекторні синдроми — при дискогенному виді нестабільності: люмбаго при гострому або хронічному перебігу захворювання і люмбалгія при підгострому та хронічному перебігу (19 (33,3 %) пацієнтів). При дискартроостеогенному виді нестабільності у 9 (15,8 %) пацієнтів відмічали виникнення компресійного синдрому (корінцево-судинного) з розвитком радикулопатії та нейрогенної переміжної кульгавості.

Актуальность. Представлены результаты обследования и лечения 57 больных с болевым синдромом на фоне нестабильности позвоночника в поясничном отделе. Пациенты с 2016 по 2018 год находились на стационарном лечении в отделе хирургии позвоночника ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» (г. Киев). Цель исследования: определить проявления болевых синдромов при разных видах нестабильности в поясничном отделе позвоночника. Материалы и методы. Исследование основывается на анализе результатов обследования и лечения 57 больных с болевым синдромом при нестабильности в поясничном отделе позвоночника. Обследование включало сбор анамнеза, осмотр больных, обзорную спондилографию в функциональном положении, функциональную спондилографию. Результаты. Больные отбирались по следующим критериям: наличие вертеброгенных болевых неврологических синдромов, которые выражены в сенсорных и двигательных нарушениях, обусловленных нестабильностью в позвоночно-двигательных сегментах поясничного отдела позвоночника. Для дискогенной нестабильности (19 (33,3 %) пациентов) характерны сильная боль на уровне позвоночно-двигательного сегмента, напряжение мышц спины, ограничение движений на уровне поврежденного и предлегающих к нему сегментов. При дискартрогенной нестабильности (29 (50,9 %) пациентов) отмечаются местная умеренная боль (люмбаго), которая усиливается при движениях, изменении положения туловища; ограничение движений, утренняя скованность; снижение силы мышц ног; нарушения функции тазовых органов. При дискартроостеогенной нестабильности (9 (15,8 %) пациентов) клинически — локальная боль, нарушение двигательной функции сегмента, тенденция к смещению позвонков или разрушение элементов позвоночника с симптомами стеноза позвоночного канала, корешковые и медуллярно-сосудистые нарушения, деформация позвоночника. Выводы. Виды нестабильности двигательного сегмента позвоночника в поясничном отделе связаны с особенностями структурных изменений в межпозвоночных дисках, дугоотростчатых суставах и межсуставной части дужки позвонка. Неврологические проявления зависят от локализации и степени нестабильности в поясничном отделе позвоночника. При дискостеогенном виде нестабильности преобладают корешковые синдромы (радикулопатии) (29 (50,9 %) больных), рефлекторные синдромы — при дискогенном виде нестабильности: люмбаго при остром или хроническом течении и люмбалгия — при подостром и хроническом течении (19 (33,3 %) больных). При дискартроостеогенном виде нестабильности у 9 (15,8 %) больных отмечали возникновение компрессионного синдрома (корешково-сосудистого) с развитием радикулопатии и нейрогенной перемежающейся хромоты.

Background. The article deals with the data on the results of the study and treatment of 57 patients with pain syndrome in lumbar instability. Patients received the inpatient treatment in the Spine Surgery Department of SI “Institute of Orthopedics of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, from 2016 to 2018. Materials and methods. The study is based on an analysis of the results of the study and treatment of 57 patients with pain syndrome in lumbar instability. The study analyzed the patients’ medical histories, examination, observational radiography of spine in functional position, functional radiography of spine. Results. Patients were selected according to the following criteria: the presence of vertebrogenous pain and neurological syndrome, which manifested itself in sensory and motor impairments due to instability in the lumbar functional spinal unit. The discogenic instability (13 (22. 8 %) patients) is associated with intense pain at the level of lumbar functional spine unit, back muscle tension, physical inactivation at the level of damaged segments and adherent segments. The sympathetic syndrome, intensive pain in the functional unit, the tension in back muscles, restrictions of motions at the level of damaged and adherent segments are common in the discogenic instability (19 (33.3 %) patients). In disk arthrosis associated instability, the patients (29 (50.9 %)) developed a radicular syndrome, a moderate local pain (lumbago, lumbodynia), which increases with movement, changes of torso positions, restriction of motions, morning stiffness, decreased muscular strength in lower extremities, dysfunction of the pelvic organs. The disk arthritis osteogenic instability (9 (15.8 %) patients) was associated with clinical local pain, impaired motor function of a segment, the tendency to dislocation of the vertebra, or damage of spine components with symptoms of stenosis of spinal canal, radicular and vascular abnormalities, spinal deformity. Conclusions. Types of the instability of the lumbar motor segment are relative with the specificity of structural changes in the intervertebral discs, facet joints, and the interarticular part of the vertebra. Neurological manifestations depend on localization and degree of instability in the lumbar spine. Among the pain syndromes, nerve root pains (29 patients (50.9 %)) and lumbago (19 patients (33.3 %)) prevail. Spinal instability is followed by reflex syndromes. Reflex syndromes include lumbago in case of the acute or chronic progression of an illness, lumbodynia in case of subacute and chronicity. Radiculopathy is the most common disease among nerve root syndromes, radiculopathy occurred in 9 (15.8 %) patients.


Keywords

хребетно-руховий сегмент; нестабільність; больовий синдром; неврологічні розлади

позвоночно-двигательный сегмент; нестабильность; болевой синдром; неврологические проявления

functional motion unit; instability; pain syndrome; neurological disorders


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Арестов С.О., Гуща А.О., Кащеев А.А. Алгоритм лечения пациентов с болями в области поясницы. Русский медицинский журнал. 2012. № 20(31). С. 1540-2.

2. Васильев А.Ю., Витько Н.К. Компьютерная томография в диагностике дегенеративных изменений позвоночника. Москва: Видар, 2000. 120 с.

3. Гиоев П.М. Прикладная анатомия и оперативная хирургия поясничного отдела позвоночника. СПб., 2006.

4. Жарков П.Л., Жарков А.П., Бубновский С.М. Поясничные боли. Москва: Юниарпринт, 2002. 143 с.

5. Коновалов Н.А., Назаренко А.Г., Асютин Д.С., Зеленков П.В., Оноприенко Р.А., Королишин В.А. и др. Современные методы лечения дегенеративных заболеваний межпозвонкового диска. Обзор литературы. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2016. № 4. С. 102-8.

6. Матвеев В.И. К вопросу об оценке качества жизни больных с поясничной болью. Актуальные вопросы вертебромедуллярной нейрохирургии: Сб. науч. тр. Балаково, 2003. С. 122-126.

7. Швец В.В. Поясничный остеохондроз. Некоторые аспекты патогенеза, хирургическое лечение: автореф. дис... д-ра мед. наук. Москва, 2008. 39 с.

Similar articles

Modeling the variants of transpedicular fixation of the thoracic spine in the rejection of one-three vertebrae
Authors: Радченко В.О., Куценко В.О., Попов А.І., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 18, №5, 2017
Date: 2017.11.21
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Досвід консервативного лікування хворих із протрузіями та грижами міжхребетних дисків у поєднанні з нестабільністю поперекового відділу хребта
Authors: Пашков О.Є., Фіщенко Я.В., Перепечай О.О. — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
"Pain. Joints. Spine." 4 (16) 2014
Date: 2015.03.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Clinical signs for predicting the results of surgical treatment in patients with degenerative diseases of the lumbar spine
Authors: Радченко В.О., Скіданов А.Г.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 19, №3, 2018
Date: 2018.07.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue