Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 21, №4, 2020

Back to issue

Optimization of reparative regeneration with autologous platelet-rich plasma in the calcaneal fractures

Authors: Трибушний О.В., Труфанов І.І., Косило В.В., Кляцький Ю.П.
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України», м. Запоріжжя, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Кількість незадовільних результатів лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки досягає 34 %. Пошук оптимальної мініінвазивної методики лікування, яку можливо застосувати навіть у скомпрометованих станах, зменшити травматичність, почати ранню реабілітацію та оптимізувати процеси репаративної регенерації, є актуальною проблемою. Одним із шляхів оптимізації процесу репаративної регенерації є застосування збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП). Мета: проаналізувати результати лікування хворих з приводу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки та оптимізувати репаративну регенерацію кісткової тканини плазмою з підвищеним вмістом тромбоцитів. Матеріали та методи. У період 2017–2019 років (I півріччя) у відділенні травматології Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 9» Запорізької міської ради проходили лікування 79 хворих із переломами п’яткової кістки. Двобічні переломи мали місце в 11 випадках (13,9 %). Гендерний склад: чоловіки — 71 (89,9 %), жінки — 8 (10,1 %). Механізм травми: падіння з висоти (понад 1,5 м) — 47 (59,5 %) осіб, побутові — 32 (40,5 %) особи. Були проведені оперативні втручання: металоостеосинтез спицями — 62 (74,7 %) особи, гвинтами — 7 (8,4 %) осіб; пластини та апарати зовнішньої фіксації не застосовувались. Відмовились від оперативного лікування 14 (16,9 %) осіб. Результати. В основній групі пацієнтів рентгенологічне зрощення перелому настало через 6 тижнів у 6 хворих (85,7 %), в 1 хворого (14,3 %) відбулося через 12 тижнів (випадок тяжкого уламкового внутрішньосуглобового перелому). У контрольній групі зрощення на 8-му тижні виявлено у 14 пацієнтів (58,3 %), у 8 (33,3 %) — на 16-му тижні, у 2 пацієнтів (8,4 %) післяопераційний період ускладнився порожниною резорбції кісткової тканини. Висновки. Застосування ЗТП для регенерації кісткової тканини поряд із традиційними методами хірургічної тактики має досить значний клінічний потенціал. Запропонована мініінвазивна методика оперативного лікування у поєднанні з уведенням ЗТП дозволяє застосовувати її в ускладнених випадках, коли навіть є обмеження до оперативного втручання.

Актуальность. Количество неудовлетворительных результатов лечения внутрисуставных переломов пяточной кости достигает 34 %. Поиск оптимальной мини-инвазивной методики лечения, которую можно применить даже в скомпрометированных состояниях, уменьшить травматичность, начать раннюю реабилитацию и оптимизировать процессы репаративной регенерации, является актуальной проблемой. Одним из путей оптимизации процесса репаративной регенерации является применение обогащенной тромбоцитами плазмы. Цель: проанализировать результаты лечения больных с внутрисуставными переломами пяточной кости и оптимизировать репаративную регенерацию костной ткани плазмой с повышенным содержанием тромбоцитов. Материалы и методы. В период 2017–2019 гг. (I полугодие) в отделении травматологии Коммунального некомерческого предприятия «Городская больница № 9» Запорожского городского совета проходили лечение 79 больных с переломами пяточной кости. Двусторонние переломы имели место в 11 случаях (13,9 %). Гендерный состав: мужчины — 71 (89,9 %), женщины — 8 (10,1 %). Механизм травмы: падение с высоты (более 1,5 м) — 47 (59,5 %) человек, бытовые — 32 (40,5 %) человека. Были выполнены следующие оперативные вмешательства: металлоостеосинтез спицами — 62 (74,7 %), винтами — 7 (8,4 %), пластины и аппараты внешней фиксации не применялись. Отказались от оперативного лечения 14 (16,9 %) человек. Результаты. В основной группе пациентов рентгенологическое сращение перелома наступило через 6 недель у 6 больных (85,7 %), у 1 больного (14,3 %) — через 12 недель (случай тяжелого обломочного внутрисуставного перелома). В контрольной группе сращение на 8-й неделе выявлено у 14 пациентов (58,3 %), у 8 (33,3 %) — на 16-й неделе, у 2 пациентов (8,4 %) послеоперационный период осложнился полостью резорбции костной ткани. Выводы. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы для регенерации костной ткани имеет значительный клинический потенциал. Предложенная мини-инвазивная методика оперативного лечения в сочетании с введением обогащенной тромбоцитами плазмы позволяет применять ее в осложненных случаях, когда есть противопоказания к оперативному вмешательству.

Background. The number of unsatisfactory treatment outcomes in intra-articular calcaneal fractures reaches 34 %. The search for the optimal minimally invasive method of treatment, which can be used even in compromised conditions, reduces trauma, promotes the start of early rehabilitation and optimizes the processes of reparative regeneration, is very important. One of the ways to optimize the process of reparative regeneration is the use of platelet-rich plasma. The aim of the study: to analyze the results of treatment of patients with intra-articular calcaneal fractures and to optimize the reparative regeneration of bone tissue using platelet-rich plasma. Materials and methods. In 2017–2019 (the first half of the year), 79 patients with calcaneal fractures were treated at the trauma unit of Zaporizhzhia City Clinical Multidisciplinary Hospital 9. Bilateral fractures occurred in 11 cases (13.9 %). Gender composition: men — 71 (89.9 %), women — 8 (10.1 %). Mechanism of injury: falling from height (more than 1.5 m) — 47 (59.5 %), domestic — 32 (40.5 %). The following surgical interventions were performed: osteosynthesis with wires — 62 (74.7 %), with screws — 7 (8.4 %), using plates and external fixation devi­ces — were not performed. Fourteen (16.9 %) individuals refused surgical treatment. Results. In the main group of patients treated with platelet-rich plasma, X-ray fracture union occurred 6 weeks after in 6 people (85.7 %), in 1 patient (14.3 %) it occurred in 12 weeks (a case of severe comminuted intra-articular fracture). In the control group, union at week 8 was noted in 14 patients (58.3 %), in 8 (33.3 %) — at week 16, in 2 patients (8.4 %) the postoperative period was complicated by the cavity of bone resorption. Conclusions. The use of platelet-rich plasma for regeneration of bone tissue, along with traditional surgical methods, has a rather significant clinical potential. The proposed minimally invasive procedure for operative treatment in combination with the introduction of platelet-rich plasma can be used even in complicated cases.


Keywords

збагачена тромбоцитами плазма; репаративна регенерація; кісткове ремоделювання; переломи п’яткової кістки

обогащенная тромбоцитами плазма; репаративная регенерация; костное ремоделирование; переломы пяточной кости

platelet-rich plasma; reparative regeneration; bone remodeling; calcaneal fractures


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Гасько М.В., Ковальчук П.Є., Зінченко А.Т. та ін. Наш досвід хірургічного лікування хворих з переломами п’яткової кістки. Буковинський медичний вісник. 2017. Т. 21. № 2(82). Ч. 2. С. 173-175. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bumv_2017_21_2 %282 %29__45

2. Козопас В.С. Досвід лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки методом накісткового остеосинтезу. Клінічна хірургія. 2017. № 4. С. 66-68. Режим доступу: https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/92

3. Лантух Т.А. Показания и противопоказания к хирургическому лечению внутрисуставных переломов пяточной кости [автореф. дис.]. Москва: ГБОУДПО «РМАПО» МЗР, 2014. 17 с. Режим доступу: https://www.dissercat.com/content/pokazaniya-i-protivopokazaniya-k-khirurgicheskomu-lecheniyu-vnutrisustavnykh-perelomov-pyato

4. Коробушкин Г.В. Оптимизация лечения больных с повреждениями костей стопы [дис.]. Москва: ГБОУДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗР, 2015. 369 с. Режим доступу: https://www.dissercat.com/content/optimizatsiya-lecheniya-bolnykh-s-povrezhdeniyami-kostei-stopy

5. Лябах А.П., Омельченко Т.М., Хомич С.В. та ін. Лікування переломів п’яткової кістки та їх наслідків (огляд літератури). Вісник ортопедії, травматології та протезування. 2012. № 3. С. 70-75. Режим доступу: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/images/fond_publications/visnik-ortopediji-travmatologiji-ta-protezuvannya/visnik-ortopediji-travmatologiji-ta-protezuvannya_2012_3.pdf

6. Цыбуль Е.С., Родоманова Л.А. Использование технологий реконструктивной микрохирургии при лечении больных с деформациями и дефектами пяточной кости (обзор литературы). Травматология и ортопедия России. 2015. № 4. 144-153. Режим доступу: https://doi.org/10.21823/2311-2905-2015-0-4-97-104

7. Каленский В.О., Иванов П.А., Шарифуллин Ф.А. и др. Сравнение трех способов лечения переломов пяточной кости. Травматология и ортопедия России. 2018. № 24(3). С. 103-112. Режим доступу: https://doi.org/10.21823/2311-2905-2018-24-3-103-112

8. Толстов Д.А., Богдан В.Г. Тромбоцитарные концентраты: классификация, технологии получения, биологические эффекты. Военная медицина. 2012. № 3. С. 141-144. Режим доступу: https://www.mil.by/ru/smi/medicine_magazine/378/

9. Tedesco M., Pranteda G., Chichierchia G. et al. The use of prp (platelet-rich plasma) in patients affected by genital lichen sclerosus: clinical analysis and results. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2018 Jul. 27. https://doi.org/10.1111/jdv.15190

10. Grageda E., Lozada J.L., Boyne P.J. et al. Bone formation in the maxillary sinus by using platelet-rich plasma: An experimental study in sheep. J. Oral. Implantol. 2005. 31. 2. https://doi.org/10.1563/0-692.1

11. Радомський О.А., Рябоконь П.В. Розробка способу остеосинтезу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки блокованим стрижнем (остеометричне дослідження). Травма. 2017. № 15(3). С. 76-79. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Travma_2014_15_3_18

12. Нанинець В.Я., Лябах А.П. Диференційна діагностика больового синдрому в задньому відділі стопи у пацієнтів із неправильно зрощеними переломами п’яткової кістки. Вісник ортопедії, травматології та протезування. 2016. № 2(89). С. 53-58. Режим доступу: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/images/fond_publications/visnik-ortopediji-travmatologiji-ta-protezuvannya/visnik-ortopediji-travmatologiji-ta-protezuvannya_2016_2.pdf

13. Stehlík Jiří, Štulík Jan et al. Zlomeniny patní kosti. Praha: Galén; 2005. 114 s.

14. Козопас В.С., Лобанов В.Г., Сікліцький В.В. та ін. Клінічні аспекти діагностики та лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткових кісток. Травма. 2017. № 18(6). С. 174-179. Режим доступу: http://dx.doi.org/10.22141/1608-1706.6.18.2017.121197

15. Лантух Т.А. ABCDEF-шкала оценки риска развития хирургических осложнений при оперативном лечении внутрисуставных переломов пяточной кости со смещением. Вестник КРСУ. 2013. Т. 13. № 4. С. 122-124.

16. Popelka V., Zamborsky R. Operative treatment algorithm for intra-articular calcaneal fractures. Acta Orthop. Belg. 2018. 84(4). 469-478.

17. Peng Y., Liu J., Zhang G. et al. Reduction and functional outcome of open reduction plate fixation versus minimally invasive reduction with percutaneous screw fixation for displaced calcaneus fracture: a retrospective study. J. Orthop. Surg. Res. 2019. 14(1). 124. Published 2019 May 9. doi: 10.1186/s13018-019-1162-5/

Similar articles

Analysis of the current state of treating intra-articular factures of the calcaneus
Authors: Козопас В.С.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна

"Тrauma" Том 18, №2, 2017
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
The clinical aspects of diagnosis and treatment of intra-articular  calcaneal fractures
Authors: Козопас В.С., Лобанов В.Г., Сікліцький В.В., Гуменюк В.В., Литвинчук В.Г., Жуковський В.С., Мельник В.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна

"Тrauma" Том 18, №6, 2017
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Спосіб металоостеосинтезу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки блокованим стрижнем (попереднє повідомлення)
Authors: Радомський О.А., Рябоконь П.В. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
"Тrauma" Том 14, №3, 2013
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Оперативне лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки
Authors: А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, В.Я. Нанинець - ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, Київ, Україна
"Тrauma" Том 11, №2, 2010
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue